Search result for

parados

(118 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parados-, *parados*, parado
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parados มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parados*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paradox[N] สิ่งผิดปกติ, See also: คนที่ผิดธรรมดา, Syn. anomaly, contradiction, puzzle, riddle
paradox[N] คำพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paradosen. กำแพงหลังกันข้าศึกไม่ให้ยิงหรือเห็นจากข้างหลัง
paradox(แพ'ระดอคซ) n. ข้อความที่ขัดแย้ง,ความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป, See also: paradoxical adj.
paradoxuren. ชะมดหางยาว
paradoxyn. ลักษณะหรือสภาพที่ดีเหมือนไม่ถูกต้องแต่ความจริงอาจถูก

English-Thai: Nontri Dictionary
paradox(n) คำพูดที่แย้งกันเอง
paradoxical(adj) เหมือนขัดกัน,ที่ขัดแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, paradoxicalชีพจรแผ่วขณะหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradoxปฏิทรรศน์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradoxปฏิทรรศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradoxปฏิทรรศน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
paradox of votingผลการออกเสียงลงคะแนนที่แย้งกันในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradox, Russell'sปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradoxes, Zeno'sปฏิทรรศน์ของซีโน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradoxical pulseชีพจรแผ่วขณะหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Russell's paradoxปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Russell's paradoxปฏิทรรศน์รัสเซลล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Zeno's paradoxesปฏิทรรศน์ของซีโน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paradox for Windows (Computer file)พาราด็อกซ์ สำหรับ วินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Aciduria, Paradoxicalภาวะด่าง, ปัสสาวะกลับเป็นกรด [การแพทย์]
Blood Pressure Response, Paradoxicalได้รับคลอนิดินแล้วความดันเลือดสูงขึ้น [การแพทย์]
Cold, Paradoxicalความรู้สึกเย็นพาราดอกซิคอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paradox.Paradox. 18-5-4 (2010)
I'm in the top 0.3% of the population which is an interesting demographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skillsdemographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skills are towards the lower quartiles. Yeah. Everyone (2009)
Then we got a paradox,'cause i didn't start chasing until you started running.เราต้องเถียงกันหน่อยแล้ว เพราะว่าฉันไม่ได้ เริ่มต้นไล่นายก่อน จนนายเริ่มวิ่งหนี Bad Seed (2009)
He inferred that universe ending paradoxes would ensue should he break his promise.เขาอนุมานเอาว่า หากเขาทำผิดสัญญา เอกภพนี้อาจจะต้องถึงกาลแตกดับ Star Trek (2009)
And the paradox is...มันแย้งกับตรรกะตรงที่... Sex and the City 2 (2010)
Shall we take a look at some paradoxical architecture?เราจะดูที่บางส่วนสถาปัตยกรรมขัดแย้งหรือไม่ Inception (2010)
Paradox.ParadoInception (2010)
Paradox.ParadoInception (2010)
"I have found the paradox."ฉันได้พบพาราด็อกอย่างหนึ่ง The Fight (2010)
An exciting idea, but it opens the door to the problem of paradox.แต่จะเปิดประตูไปสู่ปัญหา ของความขัดแย้ง Is Time Travel Possible? (2010)
A paradox is a situation that contradicts itself -- doesn't make any sense.ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ ที่ขัดแย้งกับตัวเอง ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกใด ๆ Is Time Travel Possible? (2010)
Second question is, if backward time travel is possible, then what does nature do about the so-called grandfather paradox, that I can go backward in time if it's possible and kill my grandfather before my father was conceived,คำถามที่สองคือถ้าการเดินทาง ข้ามเวลาย้อนหลังเป็นไปได้ แล้วธรรมชาติไม่ทำในสิ่งที่ เกี่ยวกับความขัดแย้งปู่ที่เรียกว่า Is Time Travel Possible? (2010)
It's still true that you have to avoid logical paradoxes.ก็ยังคงความจริงที่คุณต้อง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางตรรกะ Is Time Travel Possible? (2010)
Call it the dead-and-alive paradox.เพื่อนของเธอบ๊อบและหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
But then Leonard Susskind suddenly realized how to resolve this paradox and win the black-hole war.ดีฉันเริ่มคิดว่าบาง ส่วนของความคิด ที่เราได้พัฒนาขึ้นมา สำหรับทฤษฎีสตริง The Riddle of Black Holes (2010)
Well, I began to think that some of the ideas that we had developed for string theory could help resolve this problem, this paradox.จะช่วยแก้ปัญหานี้ ให้ความขัดแย้งนี้ วิธีหนึ่งในการคิด เกี่ยวกับทฤษฎีสตริง คือการที่อนุภาคมูลฐาน เป็นเพียงมากกว่าตรงตา The Riddle of Black Holes (2010)
Lynch's paradox... Murdock, are you done with that?ลินช์มันปลิ้นปล้อน \เอางี้เมอร์ดอกซ์ The A-Team (2010)
How's that for a metaphysical paradox?ความจริงนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะ Shrek Forever After (2010)
That's a paradox.มันขัดแย้งกัน For a Few Paintballs More (2011)
- Easy, paradox.- เย็นไว้พี่ For a Few Paintballs More (2011)
You think by telling me about myself, you might create a paradox whereby because of my knowing, it doesn't happen?คุณคิดที่จะบอกผม เรื่องเกี่ยวกับตัวผม คุณอาจจะสร้าง สิ่งที่ขัดแย้งกันที่ไหนสักแห่ง เพราะว่าผมรู้ว่า มันไม่ได้เกิดขึ้น A Stitch in Time (2012)
And now Kagame, he want to try a grand experiment to test our paradoxical vulnerability.และตอนนี้ อากามี่ เขากำลัง ทดสอบอะไรบางอย่าง ว่ามีผลกระทบต่อ เส้นเวลา อนาคตหรือไม่ A Test of Time (2012)
Maybe you are on a new time line or maybe you aren't and there is no paradox...บางที่คุณอาจะอยู่บน เส้นเวลา อันใหม่ หรือว่า บางที คุณและ พวกมัน ไม่มีผลกับ ผลกระทบด้านเวลา A Test of Time (2012)
Yet our great paradox remains the same...ความผิดปรกติอันใหญ่หลวง\ ยังคงดำเนินอยู่ Gyre, Part 2 (2012)
He also said it was full of paradox, that it could be anything--และเขายังพูดด้วยว่า มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งมันจะหมายถึงอะไรก็ได้-- Control (2013)
And therein lies the paradox of insanity and the great peril of our profession.ในที่นี้ มีความขัดแย้งในความวิกลจริต และอันตรายใหญ่หลวงในอาชีพของเรา Stonehearst Asylum (2014)
Predestination Paradox.ชะตากรรมของนายที่ถูกกำหนดไว้แล้ว Predestination (2014)
It's a paradox, right?แปลกแต่จริงเนอะ? Predestination (2014)
He was trying to solve a paradox.เขากำลังพยายามที่จะ แก้ปัญหาความขัดแย้ง มีหลายวิธีเพื่อสำหรับ ดาวหางที่จะตายคือ When Knowledge Conquered Fear (2014)
If you imagine traveling at the speed of light, paradoxes seem to pop up everywhere.ถ้าคุณจินตนาการเดินทาง ด้วยความเร็วแสง ความขัดแย้งดูเหมือน จะปรากฏขึ้นทุกที่ A Sky Full of Ghosts (2014)
That's a paradox right there.มันขัดแย้งกันตรงนั้น Us (2014)
- I have a paradox for you.- ผมมีความขัดแย้งมาให้ครับ Arkham (2014)
Well, a paradox, Detective, is when you have...ก็ความขัดแย้งไง คุณนักสืบในเวลาที่คุณมี Arkham (2014)
I know what a paradox is, smartass.ฉันรู้ว่า ความขัดแย้งคืออะไร พ่อหัวใส Arkham (2014)
What paradox?อะไรคือความขัดแย้ง Arkham (2014)
Fascinating paradox, we are.มนุษย์เรามีความขัดเเย้งที่น่าสนใจ Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
Spatial paradoxes! Time loops!พิภพพิสดาร วังวนเวลา Doctor Strange (2016)
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่... Deep Throat (1993)
Even though I said you beat her out of me. Isn't that the paradox?แม้ว่า ฉันเคยบอกว่า คุณไล่เธอออก ไปจากฉันแล้ว คิดดูแล้วมันขัดแย้งกันยังไงอยู่? The Story of Us (1999)
Haven't we hit the essential paradox?เราไม่เคยขัดแย้งกันเลยใช่ไหม? The Story of Us (1999)
Temporal causality, temporal paradox.ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต The Time Machine (2002)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
Yes, it is a paradox...มันฟังดูขัดกัน... The Day After Tomorrow (2004)
I'm not going to pretend like I know anything about paradoxes... or what follows them, and honestly, I really don't believe in that crap.ฉันจะไม่แกล้งทำเป็นรู้อะไรเกี่ยวกับความย้อนแย้ง หรือผลที่ตามมา พูดตามตรง ฉันก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอก Primer (2004)
I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is.ทั้งที่คุณถามคนสวมหน้ากาก ว่าเค้าคือใคร V for Vendetta (2005)
Paradox, humor and change.คำพูดผิดหู อารมณ์และการเปลี่ยนแปลง Peaceful Warrior (2006)
Paradox.คำพูดผิดหู Peaceful Warrior (2006)
global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought.น่าฉงนว่าภาวะโลกร้อนไม่เพียงเป็นเหตุ ให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น แต่ยังทำให้แห้งแล้งมากขึ้นด้วย An Inconvenient Truth (2006)
The second reason why this is a paradox.เหตผลที่ประการที่สอง ทำไมเรื่องนี้จึงน่าฉงน An Inconvenient Truth (2006)
There was a great deal of debate about creating temporal paradoxes...มีเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับ การสร้างสิ่งที่เหนือธรรมชาติ... 100 Million BC (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradoMore haste, less speed is a paradox.
paradoParadoxically, he is right.
paradoThe paradox of sport is that it bonds as it divides.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกปากนกแก้ว[n. exp.] (nok pāk nok kaēo) EN: Paradoxornithidae   
นกปากนกแก้วหางสั้น [n. exp.] (nok pāk nok kaēo hāng san) EN: Short-tailed Parrotbill   FR: Paradoxornis de David [m] ; Paradoxornis à queue courte [m] ; Paradoxornis du Père David [m]
นกปากนกแก้วหัวเทา[n. exp.] (nok pāk nok kaēo hūa thao) EN: Grey-headed Parrotbill   FR: Paradoxornis à tête grise [m] ; Paradoxornis à gorge noire [m]
นกปากนกแก้วหูเทา[n. exp.] (nok pāk nok kaēo hū thao) EN: Black-throated Parrotbill   FR: Paradoxornis à menton noir [m] ; Paradoxornis à oreilles grises [m] ; Paradoxornis à oreillons cendrés [m] ; Paradoxornis à ailes blanches [m]
นกปากนกแก้วคิ้วดำ[n. exp.] (nok pāk nok kaēo khiu dam) EN: Lesser Rufous-headed Parrotbill ; Black-browed Parrotbill   FR: Paradoxornis à sourcils noirs [m]
นกปากนกแก้วอกลาย[n. exp.] (nok pāk nok kaēo ok lāi) EN: Spot-breasted Parrotbill   FR: Paradoxornis fléché [m] ; Paradoxornis à collier tacheté [m]
ถราดร ศรีชาพันธุ์[n. prop.] (Parādøn Sīchāphan) EN: Paradorn Srichapan   FR: Paradorn Srichapan
ปฏิทรรศน์[n.] (patithat) EN: paradox   FR: paradoxe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADOR    P EH1 R AH0 D AO2 R
PARADOX    P EH1 R AH0 D AA2 K S
PARADOXES    P EH1 R AH0 D AA2 K S AH0 Z
PARADOWSKI    P ER0 AH0 D AO1 F S K IY0
PARADOXICAL    P EH2 R AH0 D AA1 K S IH0 K AH0 L
PARADOXICALLY    P EH2 R AH0 D AA1 K S AH0 K L IY0
PARADOXICALLY    P EH2 R AH0 D AA1 K S AH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paradox    (n) (p a1 r @ d o k s)
paradoxes    (n) (p a1 r @ d o k s i z)
paradoxical    (j) (p a2 r @ d o1 k s i k l)
paradoxically    (a) (p a2 r @ d o1 k s i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paradox {adj} | paradoxer | am paradoxestenparadoxical | more paradoxical | most paradoxical [Add to Longdo]
paradoxerweise; seltsamerweise {adv}paradoxically [Add to Longdo]
Steppenflughuhn {n} [ornith.]Pallas' Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes) [Add to Longdo]
ゼノンの逆説[ゼノンのぎゃくせつ, zenon nogyakusetsu] (n) Zeno's paradoxes [Add to Longdo]
ダランベールのパラドックス[, daranbe-ru no paradokkusu] (n) d'Alembert's paradox [Add to Longdo]
パラドキシカル[, paradokishikaru] (n) paradoxical [Add to Longdo]
パラドクシカル[, paradokushikaru] (n) paradoxical [Add to Longdo]
パラドックス(P);パラドクス[, paradokkusu (P); paradokusu] (n) paradox; (P) [Add to Longdo]
黄耳垂蜜吸[きみみだれみつすい;キミミダレミツスイ, kimimidaremitsusui ; kimimidaremitsusui] (n) (uk) yellow wattlebird (Anthochaera paradoxa) [Add to Longdo]
逆説[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n,adj-no) paradox; (P) [Add to Longdo]
逆説的[ぎゃくせつてき, gyakusetsuteki] (adj-na) paradoxical [Add to Longdo]
自己矛盾[じこむじゅん, jikomujun] (n,vs,adj-no) self-contradiction; paradox; antinomy [Add to Longdo]
貯蓄のパラドックス[ちょちくのパラドックス, chochikuno paradokkusu] (n) paradox of savings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary [Add to Longdo]
吊诡[diào guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] bizarre; paradoxical; a paradox (from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
吊诡矜奇[diào guǐ jīn qí, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˊ, / ] strange and paradoxical [Add to Longdo]
悖论[bèi lùn, ㄅㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (logic) paradox [Add to Longdo]
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, ] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence") [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パラドックス[ぱらどっくす, paradokkusu] PARADOX [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
逆説[ぎゃくせつ, gyakusetsu] Paradoxon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parados \par"a*dos\ (p[a^]r"[.a]*d[o^]s), n.; pl. {Paradoses}
   (p[a^]r"[.a]*d[o^]s*[e^]z). [F., fr. parer to defend + dos
   back, L. dorsum.] (Fort.)
   An intercepting mound, erected in any part of a fortification
   to protect the defenders from a rear or ricochet fire; a
   traverse. --Farrow.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top