Search result for

parabling

(230 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parabling-, *parabling*, parabl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parabling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parabling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parable[N] เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม, See also: นิทานสุภาษิต, Syn. fable, moral story
separable[ADJ] แยกออกจากกันได้, Syn. breakable, detachable, severable
comparable[ADJ] ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้, Syn. akin, analogous
inseparable[ADJ] ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้, See also: เป็นเงา, Syn. indivisible, unified, Ant. divisible
inseparably[ADV] อย่างเป็นเงา, See also: อย่างแยกออกไม่ได้
irreparable[ADJ] ที่แก้ไขไม่ได้, Syn. irreversible, Ant. reparable
incomparable[ADJ] ซึ่งหาที่เปรียบมิได้, See also: ซึ่งหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, unequaled, Ant. comparable
incomparably[ADV] อย่างหาที่เปรียบมิได้, See also: อย่างหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม, Syn. excellently, Ant. comparably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparable(คอม'เพอระเบิล) adj. ซึ่งเปรียบเทียบกันได้,พอเปรียบเทียบได้,เทียบเคียงได้., See also: comparability,comparableness n. ดูcomparable, Syn. similar,matching
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
parablast(พา'ราบลาสทฺ) n. ไข่แดงของไข่
parable(แพร'ระเบิล) n. นิยายเปรียบเทียบ,สุภาษิต
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
separable(เซพ'พะระเบิล) adj. แยกออกจากกันได้., See also: separability n. separably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
parable(n) นิยายเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย
reparable(adj) แก้ไขได้,ซ่อมแซมได้,ปฏิสังขรณ์ได้
separable(adj) ซึ่งแยกจากกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
separableแยกกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
comparable functionฟังก์ชันเปรียบเทียบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irreparable damageความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variables separableตัวแปรแยกกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist parablesนิทานคติธรรมทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Parablesนิทานคติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Water and air are inseparable, united in life and for our life on Earth.น้ำและอากาศไม่สามารถแยกจากกันได้ ทั้งสองสิ่งรวมเป็นหนึ่ง เพื่อทุกชีวิตบนโลกของเรา Home (2009)
You've done irreparable damage with your psycho-aggressive control-freak phone call...ด้วยพฤติกรรมจิตๆ ในการโทรศัพท์ของคุณ The Ugly Truth (2009)
Inseparable.แยกกันไม่ออก Jump the Shark (2009)
The CIA believes that the last Software Ted Roark may contain a virus, which, if issued, could cause irreparable harm the global computer network.CIA เชื่อว่าสุดท้าย ซอฟแวร์ของเท็ด โร๊ก จะมีไวรัส ซึ่งถ้าปล่อยออกมา จะก่อให้เกิดอันตราย ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก Chuck Versus the Dream Job (2009)
We believe that he holds the driver of a comparable vehicle responsible for his accident.เราคิดว่าเขาถือว่าคนที่ขับรถพวกนั้น เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุของเขา Roadkill (2009)
is even remotely comparable to a Nobel Prize?เทียบได้กับรางวัลโนเบลเหรอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
It's a Sufi parable.มันคือคำสอนของ นักธรรมนิกายซูฟี Black Swan (2009)
Why should they? They've been inseparable for 20 years.มันไม่มีเหตุผลสักนิด พวกเธอซี้กันมา 20 ปี Bride Wars (2009)
These are not comparable issues.หุบปากซะนังแม่มด นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอาเปรียบเทียบกัน You Don't Know Jack (2010)
Was that a parable?เล่าเรื่องเปรียบเปรยเหรอ The Social Network (2010)
I mean, piss-poor aortic tissue, I mean, possibly irreparable... and then... bam.ฉันหมายถึง เนื้อเยื่อหลอกเลือดแดงใหญ่ที่เสียหาย หมายถึง เป็นไปได้ที่มันจะแก้ไขไม่ได้ แล้วจากนั้น... ป้าง! Blink (2010)
That has been irreparably destroyed.มันถูกทำลายจนแก้ไขไม่ได้ The Uncanny Valley (2010)
You five were inseparable,พวกลูกเคยติดกันหนึบ Pilot (2010)
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก Romantic Expressionism (2010)
Not only are they comparable in height, weight and age, they're a 99th percentile match in spacial-temporal and kinematic classes.ไม่ใช่แค่ พวกเขาจะมีความสูง น้ำหนัก และอายุใกล้เคีัยงกันแล้ว แต่มันตรงกัน 99% ในส่วนของขนาดขมับ และกลศาสตร์การเคลื่อนไหว Course Correction (2010)
They're inseparable.พวกเขาตัวติดกัน Special Education (2010)
A special feeling uncomparable to anything else.ความรู้ึสึกพิเศษ ที่ไม่มีสิ่งอื่นใดเทียบได้ From Me to You (2010)
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา Is There a Creator? (2010)
He studies what goes on when giant stars run out of fuel and start to shrink, a process comparable to the collapse of an exhausted marathon runner.วิธีการหน่วยงานที่ แปลก ๆ เช่นหลุมดำ จริงๆอาจฟอร์มในจักรวาล เขาศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้น The Riddle of Black Holes (2010)
To do irreparable damage to the country.จะทำลายประเทศแบบถาวร The Guardian (2010)
They're not even comparable.เอามาเทียบกันได้ยังไง Episode #1.7 (2010)
We were inseparable.เราเคยซี้กัน Fright Night (2011)
We are at irreparable odds.เราอยู่ในการต่อรองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ The Dinner Party (2011)
Always inseparable.ไม่เคยแยกกันเลย The Stranger (2011)
No Polish parables.พอสักทีกับการนิยายเปรียบเทียบ! Rhodes to Perdition (2011)
If I let father find them first, something irreparable will happen.ถ้าผมปล่อยให้พ่อเจอตัวพวกเขาก่อน อาจมีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เกิดขึ้น City Hunter (2011)
She really is incomparable.จริงๆแล้วเธอ เทียบไม่ได้หรอก Dream High (2011)
Inseparable, saved each other's livesพวกเขาแยกกันไม่ออก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Number Crunch (2011)
And through all the years, Rachel and I were inseparable.ผ่านมาหลายปี ทั้งฉันและราเชลก็ไม่สามารถแยกจากกันได้ Something Borrowed (2011)
In the past, you and Dong Joo were inseparable.แต่ก่อน เธอกับดงจูแยกออกจากกันไม่ได้เลย Episode #1.4 (2011)
They've been inseparable ever since.พวกเขาห่างกันไม่ได้เลยตั้งแต่นั้น ฉันดีใจกับพ่อแม่คุณด้วยค่ะ Sweet Baby (2012)
We became inseparable because of our shared love of Chess.เราเริ่มซี้กัน เพราะเราชอบหมากรุกเหมือนกัน True Genius (2012)
She and Emily are inseparable--เธอกับเอมิลี่แทบจะตัวติดกัน Ka Ho' Oponopono (2012)
I thought the four of you were inseparable.ผมคิดว่าไม่มีอะไรในโลกจะมาพรากพวกคุณออกจากกันได้ซะอีก Get Out of My Life (2012)
And even when those threads seem irreparably frayed... they never break.และถึงแม้ว่าสายใยพวกนั้น ดูเหมือนจะหลุดลุ่ยจนไม่สามารถแก้ไขได้ พวกมันก็ไม่เคยขาด Entanglement (2012)
we estimate that on the same track a comparable European car would be ten or 15 seconds faster.เปรียบเทียบกับรถยุโรป คงจะเร็วกว่าสิบไม่ก็สิบห้าวิ Episode #18.2 (2012)
They look inseparable.ดูจะแยกจากกันไม่ได้เลย The Pact (2012)
and as the Emperor Nero, the incomparable Mr. Charles Laughton... who I understand is an enormous whoopsie.และจักรพรรดิเนโร รับบทโดยนักแสดงชั้นยอด คุณชาร์ล ลอฟตัน... ซึ่งฉันเข้าใจว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศ Nor'easter (2012)
I believe it caused her irreparable brain damage.ฉันเชื่อว่ามันเป็นต้นเหตุให้ สมองเธอถูกทำลายชนิดซ่อมแซมไม่ได้ Tessellations (2012)
If we take it out, any great effort like singing, and you're liable to burst the stitches, and that could cause irreparable damage.ถ้าเราเอามันออก ความพยายามที่ดีใด ๆ เช่นการร้องเพลง และคุณมีแนวโน้มที่จะออกมาเย็บแผล และที่อาจ 'ทำให้เกิดความเสียหายไม่สามารถแก้ไขได้. One Chance (2013)
Well, how irreparable?ดีว่าไม่สามารถแก้ไขได One Chance (2013)
She and Sarah were inseparable.เธอและซาร่าห์ก็แยกออกไม่ได้. Nurse 3D (2013)
He could do Abigail irreparable damage exposing her to this.เขาอาจจะทำให้อบิเกลไม่สามารถแก้ไขผลเสีย ที่ปรากฏออกมานี้ต่อตัวเธอก็ได้ Trou Normand (2013)
I assumed Rachel and I would be as inseparable as the twins in Side Show, but she's always rushing off to help Brody with something that requires him to be shirtless.ฉันคาดการณ์ไว้ว่าฉันกับเรเชล คงจะต้องตัวติดกันจนแยกไม่ออก เหมือนกับฝาแฝดในโชว์คั่นเวลาแน่ แต่เธอก็ชอบปลีกตัว ไปคอยช่วยโบรดี้ Sadie Hawkins (2013)
And just when we were getting inseparable.ตอนที่เราแตกแยกกันแล้ว Diva (2013)
Or if its irreparable.แล้วก็อาจซ่อมแซมไม่ได้ Vertigo (2013)
If I'm right, the man we're looking for is backed by a powerful private intelligence network with resources comparable to any government, and they could certainly create an airtight cover for one of their operatives.ถ้าผมคิดถูก คนที่เราตามหาต้องมีผู้หนุนหลัง เป็นเครือข่ายที่ทรงอิทธิพล ที่มีทรัพยากรที่เทียบเท่ากับรัฐบาล Prisoner's Dilemma (2013)
The familiar finds the master, and they become inseparable.เฟมิเลียจะค้นหานายของเขา เเละพวกเขาจะเเยกกันไม่ได้ Man's Best Friend with Benefits (2013)
They were inseparable back then.พวกเขาไม่เคยห่างกันเลย A Few Good Talismen (2013)
The night Angela disappeared, you said that she was worried that she'd done irreparable damage to her nursing career?คืนที่แองเจล่าหายตัวไป คุณบอกว่าเธอกังวล ว่าเธออาจจะทำสิ่งที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้ลงไป Sister's Keeper (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parablA comparable car would cost far more in Japan.
parablGood health is inseparable from exercise and moderation.
parablHe and I have been inseparable friends since our student days.
parablHer beauty is incomparable.
parablNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
parablPower and money are inseparable.
parablSociety and the individual are inseparable.
parablThis metal is comparable to iron in strength.
parablWhat are the four major golf tournaments comparable to the ones in tennis?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ทาบไม่ติด[V] be not comparable, See also: be unparalleled, Syn. สู้ไม่ได้, เทียบไม่ได้, Example: ฝีมือของคู่ต่อสู้เมื่อเทียบกับฝีมือของเขาแล้วทาบไม่ติดเลย
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
เท่าเทียม[V] be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
เท่ากับ[V] be equal to, See also: be equivalent to, be comparable, Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน, เท่ากัน, Example: อำนาจของโลกคอมมิวนิสต์ก็เกือบจะเท่ากับอำนาจของโลกฝ่ายตะวันตก
แนบแน่น[ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
เปรียบกับ[V] compare with, See also: be comparable to, bear comparison with, Syn. เทียบกับ, เปรียบเทียบ, Example: จำนวนผู้หญิงที่เล่นเดิมพันพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
ปานกัน[ADV] comparably, See also: nearly, Syn. พอกัน, พอๆ กัน, Example: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน
เป็นเงาตามตัว[ADV] closely, See also: inseparably, Syn. ตามติด, เป็นเงา, Example: ฉันเห็นเขาตามเธอแจไปทุกทีเป็นเงาตามตัวตลอดเลย, Thai definition: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
เป็นเงา[ADV] closely, See also: inseparably, Syn. ตามติด, เป็นเงาตามตัว, Example: องครักษ์เดินตามเจ้าชายรัชทายาทเป็นเงา, Thai definition: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
เปรียบ[V] like, See also: comparable to, similar to, have similarity to, Syn. เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง, Ant. ผิดแผก, Example: ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน
หาตัวจับยาก[ADJ] incomparable, See also: unparalleled, unique, matchless, Example: นักธุรกิจคนนี้เป็นคนฉลาดชนิดหาตัวจับยาก, Thai definition: หาคนเทียมได้ยาก, Notes: (สำนวน)
หาที่เปรียบมิได้[V] be incomparable, See also: be unparalleled, be unique, be matchless, Example: ความกล้าหาญของเขาหาที่เปรียบไม่ได้, Thai definition: หาสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบไม่ได้
เหลือใจ[ADV] extremely, See also: exceedingly, incomparable, Syn. สุดกำลัง, มาก, อย่างยิ่ง, Example: เจ้านายของเขาใจดำกับลูกน้องเหลือใจ
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)
เทียมเท่า[V] equal, See also: keep up with, keep pace (with), make equal with others, place on the same level, parable, , Syn. เสมอ, เทียบเท่า
เทียมหน้า[ADJ] equal, See also: even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คตินิยาย[n.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable   FR: allégorie [f] ; parabole [f]
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[n. exp.] (khwāmsīahāi thī mai āt kaēkhai dāi) EN: irreparable damaga   
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming   FR: incomparable ; irrésistible
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thāng thāp tit) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
ไม่สามารถแก้ไขได้[adj.] (mai samāt kaēkhai dāi) EN: irreparable   
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though   FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือน ๆ กัน [X] (meūoen meūoen kan) EN: very similar ; much the same   FR: tout à fait identique ; quasi le même ; tout à fait comparable
แน่นแฟ้น[adj.] (naenfaēn) EN: firm ; stable ; solid ; close ; established   FR: proche ; inséparable ; ferme ; solide
ปานกัน[adv.] (pān kan) EN: comparably   
ประดุจ[X] (pradut) EN: comparable to ; like   FR: semblable à ; comme
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match   FR: être comparable
ส่วนควบ[n. exp.] (suan khūap) EN: integral part ; inseparable part   
สู้ไม่ได้[v. exp.] (sū mai dāi) EN: be no match (for) ; cannot compare (with) ; unable to compete ; be not comparable   
เท่ากับ[v.] (tao kap) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent   FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable   FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à
เท่าเทียมกัน[X] (thaothīem kan) EN: equal   FR: comparable ; similaire ; équivalent
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai tit) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league   
เทียบได้กับ[X] (thīep dāi kap) FR: comparable à
เทียบกันได้[adj.] (thīep kan dāi) EN: comparable   
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan mai dāi ) EN: incomparable ; incompatible   
แยกกันไม่ได้[adj.] (yaēk kan mai dāi) FR: inséparable ; indissociable
แยกไม่ออก[adj.] (yaēk mai øk) EN: inseparable   
อย่างเดียวกับ[adv.] (yāng dīo kap) FR: identique à ; similaire à ; comparable à ; du même genre que

CMU English Pronouncing Dictionary
PARABLE    P EH1 R AH0 B AH0 L
PARABLES    P EH1 R AH0 B AH0 L Z
COMPARABLE    K AA1 M P ER0 AH0 B AH0 L
COMPARABLY    K AA1 M P R AH0 B L IY0
COMPARABLY    K AA1 M P ER0 AH0 B L IY0
COMPARABLE    K AH0 M P R AH0 B AH0 L
COMPARABLE    K AH0 M P EH1 R AH0 B AH0 L
INSEPARABLE    IH2 N S EH1 P ER0 AH0 B AH0 L
INSEPARABLY    IH2 N S EH1 P ER0 AH0 B L IY0
IRREPARABLE    IH0 R EH1 P ER0 AH0 B AH0 L
IRREPARABLY    IH0 R EH1 P ER0 AH0 B L IY0
INCOMPARABLE    IH2 N K AA1 M P ER0 AH0 B AH0 L
INCOMPARABLY    IH2 N K AA1 M P ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parable    (n) (p a1 r @ b l)
parables    (n) (p a1 r @ b l z)
reparable    (j) (r e1 p @ r @ b l)
separable    (j) (s e1 p @ r @ b l)
separably    (a) (s e1 p @ r @ b l ii)
comparable    (j) (k o1 m p @ r @ b l)
inseparable    (j) (i1 n s e1 p r @ b l)
irreparable    (j) (i1 r e1 p @ r @ b l)
incomparable    (j) (i1 n k o1 m p r @ b l)
incomparably    (a) (i1 n k o1 m p r @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichnis {n}; Parabel {f} | Gleichnisse {pl}parable | parables [Add to Longdo]
Parabel {m} (Gleichnis)parable [Add to Longdo]
Schulterlager {n} [techn.]separable bearing [Add to Longdo]
Trennbarkeit {f}separableness [Add to Longdo]
Unersetzlichkeiten {pl}irreparableness [Add to Longdo]
Unvergleichbarkeit {f}incomparableness [Add to Longdo]
Unzertrennlichkeit {f}inseparableness [Add to Longdo]
Vergleichbarkeit {f}comparableness [Add to Longdo]
irreparabelirreparable [Add to Longdo]
irreparabel {adv}irreparably [Add to Longdo]
teilbar {adj}separable [Add to Longdo]
trennbar {adj} | trennbarer | am trennbarstenseparable; severable | more separable; more severable | most separable; most severable [Add to Longdo]
trennbar {adv}separably [Add to Longdo]
nicht trennbarinseparable; unseparable [Add to Longdo]
unersetzlichirreparable [Add to Longdo]
unersetzlich {adv}irreparably [Add to Longdo]
untrennbar {adj}inseparable [Add to Longdo]
untrennbar {adv}inseparably [Add to Longdo]
unvergleichlich; unvergleichbar; nicht vergleichbar; gleichlos {adj}incomparable [Add to Longdo]
unvergleichlich; unvergleichbar {adv}incomparably [Add to Longdo]
unzertrennlich {adjv}inseparable [Add to Longdo]
unzertrennlich {adv}inseparably [Add to Longdo]
vergleichbar {adj}comparable [Add to Longdo]
vergleichbar {adv}comparably [Add to Longdo]
nicht wieder gutzumachen; irreparabel; unersetzlich {adj}irreparable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth [Add to Longdo]
可分[かぶん, kabun] (n) divisible; separable [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
形影[けいえい, keiei] (n) the form and its shadow; things inseparable [Add to Longdo]
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart [Add to Longdo]
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable [Add to Longdo]
切っては切れない[きってはきれない, kittehakirenai] (exp,adj-i) (See 切っても切れない) inseparable [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
相即[そうそく, sousoku] (n,vs) (1) {Buddh} coming together and dissolvinge into oneness; (2) being closely related; being inseparable [Add to Longdo]
相即不離[そうそくふり, sousokufuri] (n) strongly attached to each other; inseparable [Add to Longdo]
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable [Add to Longdo]
猪勇[ちょゆう, choyuu] (n) (obsc) reckless courage comparable to that of a wild board [Add to Longdo]
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming [Add to Longdo]
比諭[ひゆ, hiyu] (n) allegory; parable [Add to Longdo]
表裏一体[ひょうりいったい, hyouriittai] (n,adj-no) the two views (of an object) referring to the same thing; being inseparable like the two sides of an object [Add to Longdo]
腐れ縁[くされえん, kusareen] (n) (undesirable but) inseparable relationship [Add to Longdo]
物に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable [Add to Longdo]
分かち難い[わかちがたい, wakachigatai] (adj-i) inseparable [Add to Longdo]
分離可能[ぶんりかのう, bunrikanou] (adj-na) separable; detachable [Add to Longdo]
暴悪無類[ぼうあくむるい, bouakumurui] (n,adj-no) incomparably ruthless; diabolical [Add to Longdo]
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp,v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things [Add to Longdo]
類稀;類い稀;類い希;類希[たぐいまれ, taguimare] (adj-na) unique; rare; exceptional; unparalleled; incomparable [Add to Longdo]
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P) [Add to Longdo]
例えようもない;例え様もない;例え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp,adj-i) beyond comparison; incomparable [Add to Longdo]
譬え話;たとえ話;譬話[たとえばなし, tatoebanashi] (n) allegory; fable; parable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible [Add to Longdo]
不可分离[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] inseparable [Add to Longdo]
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] similar; comparable; equal [Add to Longdo]
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
可比[kě bǐ, ㄎㄜˇ ㄅㄧˇ, ] comparable [Add to Longdo]
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
媲美[pì měi, ㄆㄧˋ ㄇㄟˇ, ] to match; is comparable with [Add to Longdo]
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, ] closely connected; inseparably related [Add to Longdo]
形影不离[xíng yǐng bù lí, ㄒㄧㄥˊ ˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] inseparable (as form and shadow) [Add to Longdo]
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, / ] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, / ] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]
旗鼓相当[qí gǔ xiāng dāng, ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] lit. two armies have equivalent banners and drums (成语 saw); fig. evenly matched; roughly comparable (opponents) [Add to Longdo]
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] incomparable; none to compare with at that time [Add to Longdo]
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, / ] incomparable; head and shoulders above the competition [Add to Longdo]
相若[xiāng ruò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄛˋ, ] on a par with; comparable to [Add to Longdo]
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty) [Add to Longdo]
紧密[jǐn mì, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] inseparably close [Add to Longdo]
观止[guān zhǐ, ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] incomparably good [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.) [Add to Longdo]
超群绝伦[chāo qún jué lún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] outstanding (成语 saw); incomparable [Add to Longdo]
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, / ] inseparable; inevitably linked to [Add to Longdo]
骨肉相连[gǔ ròu xiāng lián, ㄍㄨˇ ㄖㄡˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. interrelated as bones and flesh (成语 saw); inseparably related; closely intertwined [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top