Search result for

pannés

(67 entries)
(3.3653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pannés-, *pannés*, panné
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pannés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pannés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spanner[SL] คนโง่
spanner[N] กุญแจเลื่อน
put a spanner in the works[IDM] ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. throw in, throw into
throw a spanner in the works[IDM] ทำให้เสียหายอย่างจงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ring spanner; box wrenchประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจเลื่อน[N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน[N] spanner, Syn. ประแจแหวน, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with   FR: dépanner ; tirer d'embarras
เครื่องเสีย[X] (khreūang sīa) FR: en panne
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard   FR: panneau de signalisation [m]
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) FR: en panne ; défectueux
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายห้ามบุกรุก[n. exp.] (pāi hām buk ruk) FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo khwā) EN: no-right-turn sign   FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo sāi) EN: no-left-turn sign   FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ป้ายจราจร[n. exp.] (pāi jārājøn) EN: road sign   FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายจราจรอัจฉริยะ[n. exp.] (pāi jārājøn atcharia) FR: panneau de trafic digital [m]
ป้ายโฆษณา[n. exp.] (pāi khōsanā = khōtsanā) EN: bilboard   FR: panneau publicitaire [m]
ป้ายประกาศ[n. exp.] (pāi prakāt) EN: bilboard   FR: panneau d'affichage [m]
ป้ายถนนวันเวย์[n. prop.] (pāi thanon wan wē) EN: one-way-street sign   FR: signal de sens unique [m] ; panneau de sens unique [m]
ผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) EN: cool room panel   FR: panneau frigorifique [m]
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner   FR: clé plate à embout circulaire [f]
รถลาก[n. exp.] (rotlāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck   FR: dépanneuse [f]
รถเสีย[n. exp.] (rot sīa) EN: the car is dead ; the car has broken down   FR: la voiture est en panne
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage
เสีย[adj.] (sīa) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order   FR: en panne ; cassé

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNED    P AE1 N D
PANNELL    P AE1 N AH0 L
SPANNED    S P AE1 N D
SPANNER    S P AE1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panned    (v) (p a1 n d)
spanned    (v) (s p a1 n d)
spanner    (n) (s p a1 n @ r)
japanned    (v) (jh @1 p a1 n d)
spanners    (n) (s p a1 n @ z)
inspanned    (v) (i1 n s p a1 n d)
trepanned    (v) (t r i1 p a1 n d)
outspanned    (v) (au2 t s p a1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
立往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top