Search result for

pane

(118 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pane-, *pane*
Possible hiragana form: ぱね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pane[N] บานกระจกหน้าต่าง, Syn. flat section, sheet
panel[N] แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง), Syn. flat solid, sheet
panel[N] เบาะรองอานม้า, Syn. pad
panel[N] บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
panel[N] คณะผู้อภิปรายทางการเมือง, Syn. committee, group
panel[N] คณะลุกขุน, Syn. juror, jury, group
panel[N] แผงควบคุมไฟฟ้า, See also: แผงหน้าปัด, Syn. switchboard
panel[N] ดิ้นประดับบนชุดสตรี
panel[VT] ตกแต่ง, See also: ประดับ, ใส่กรอบ, Syn. arrange, decorate, furnish, set up
panel[VT] ใส่เบาะอานม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paneช่องในวินโดว์หมายถึง การแบ่งวินโดว์ออกเป็นช่อง ๆ เช่นโปรแกรม Microsoft Excel ที่สามารถแสดงแฟ้มข้อมูลให้ดูพร้อม ๆ กันได้ถึง 4 ช่อง แต่ละช่องจะมีแถบเลื่อนภาพที่ช่วยให้สามารถดึงเซลล์ที่อยู่ไกลเข้ามาใกล้ ๆ ได้
paned(แพนด) adj. กรุด้วยบานกระจก,มีกระจกหน้าต่าง ๆ ,มีเป็นแผ่น ๆ ,มีริม,มีหน้า
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี
panegyrise(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
panegyrize(แพน'นะจะไรซ) vt,vi. สรรเสริญ,ยกย่อง,สดุด', Syn. eulogize
panel(แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ, See also: paneling n panelist n.
panel shown. =panel disscussion
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
pane(n) บานกระจกหน้าต่าง,ตาหมากรุก
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแผง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ๓. บัญชีรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแผง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแปลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
panel analysisการวิเคราะห์ตามบุคคลในรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
panel boardแผงไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
panel paintingจิตรกรรมแผง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panesthesia; panaesthesiaความรู้สึกทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
panegyric (n ) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org)
See also: R. eulogy
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
Hormones. Hormone panels were all normal.ค่าของฮอร์โมนปกติดีทุกตัว Adverse Events (2008)
Chem panel confirms kidney failure, end stage.ผลทางเคมีต่างๆยืนยันว่า ไตวาย ขั้นสุดท้าย Joy (2008)
Seven blood panels, and one homeopathic consult.ตรวจเลือด เจ็ดครั้ง และโฮมีโฮพาที อีก หนึ่งครั้ง Last Resort (2008)
Check the electric panel in the back.เช็คแผงไฟฟ้าด้านหลัง Pilot (2008)
If I can just get this comm panel working.แต่ก่อนอื่น ข้าต้องทำให้ เจ้าคอมนี่ทำงานได้ก่อน Destroy Malevolence (2008)
Yeah. There's food here, solar panels, fortified fences.ใช่ ที่นี่มีอาหาร มีพลังงานแสงอาทิตย์ มีรั้วกั้น Episode #1.5 (2008)
I'm Hayden panettiere, and next up,ชั้น hayden panettiere และ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Money before the panel earlier this year.unwell Pilot (2008)
Containment panels are in position.และประจำตำแหน่งแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
- On my command, move the panels into place.- ผมขอให้.. เคลื่อนกล่องไปยังตำแหน่ง The Day the Earth Stood Still (2008)
Containment panels are secure, and we're still here.ทุกอย่างเรียบร้อยดี ทุกคนปลอดภัย The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paneWe understand that the Woody Panel retails for $80.
paneA panel of experts discussed the plan.
paneThe panelists discussed energy problems.
paneI would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
paneTom broke the window pane.
paneWho broke that pane of glass?
paneThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผงจ่ายไฟ[N] panelboard, Syn. แผงไฟ, Example: ภายในอาคารต้องติดตั้งแผงจ่ายไฟอย่างมั่นคง ในตำแหน่งที่ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ, Count unit: แผง, Thai definition: ผนังที่ติดเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
ผู้ร่วมอภิปราย[N] panelist, Example: การอภิปรายเกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษามีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
กระจก[N] pane of glass, See also: sheet glass, plate of glass, Example: ช่างสร้างบ้านตัดกระจกเป็นแผ่นเพื่อทำหน้าต่าง, Count unit: แผ่น, Thai definition: แก้วที่ทำเป็นแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ชุบแป้ง[v. exp.] (chup paēng) FR: paner
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprāi phūchamnān phisēt) EN: panel discussion   
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phū chamnanphisēt) EN: panel meeting   

CMU English Pronouncing Dictionary
PANE    P EY1 N
PANES    P EY1 N Z
PANEK    P AE1 N IH0 K
PANEL    P AE1 N AH0 L
PANEM    P EY1 N AH0 M
PANELS    P AE1 N AH0 L Z
PANELLA    P AH0 N EH1 L AH0
PANELED    P AE1 N AH0 L D
PANEL'S    P AE1 N AH0 L Z
PANELS'    P AE1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pane    (n) (p ei1 n)
panel    (v) (p a1 n l)
panes    (n) (p ei1 n z)
panels    (v) (p a1 n l z)
panelled    (v) (p a1 n l d)
panegyric    (n) (p a2 n i jh i1 r i k)
panelling    (v) (p a1 n @ l i ng)
panegyrics    (n) (p a2 n i jh i1 r i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheibe {f} (Fenster) | Scheiben {pl} | ergonomisch gewölbte Scheibenpane | panes | ergonomically curved panes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合议[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, / ] panel discussion [Add to Longdo]
超泛神论[chāo fàn shēn lùn, ㄔㄠ ㄈㄢˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
パネル[ぱねる, paneru] panel [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pane \Pane\, n. [F. panne.]
   The narrow edge of a hammer head. See {Peen}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pane \Pane\, n. [OE. pan part, portion of a thing, F. pan a
   skirt, lappet, part or piece of a wall, side, fr. L. pannus a
   cloth, fillet, rag; akin to E. vane. See {Vane}, and cf.
   {Panel}, {Pawn} pledge.]
   1. A division; a distinct piece, limited part, or compartment
    of any surface; a patch; hence, a square of a checkered or
    plaided pattern.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the openings in a slashed garment, showing the
    bright colored silk, or the like, within; hence, the piece
    of colored or other stuff so shown.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) A compartment of a surface, or a flat space; hence,
      one side or face of a building; as, an octagonal tower
      is said to have eight panes.
    (b) Especially, in modern use, the glass in one
      compartment of a window sash; a windowpane.
      [1913 Webster +PJC]
 
   4. In irrigating, a subdivision of an irrigated surface
    between a feeder and an outlet drain.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) One of the flat surfaces, or facets, of any object
      having several sides.
    (b) One of the eight facets surrounding the table of a
      brilliant cut diamond.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peen \Peen\ (p[=e]n), n. [Cf. G. pinne pane of a hammer.]
   (a) A round-edged, or hemispherical, end to the head of a
     hammer or sledge, used to stretch or bend metal by
     indentation.
   (b) The sharp-edged end of the head of a mason's hammer.
     [Spelt also {pane}, {pein}, and {piend}.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pane
   n 1: sheet glass cut in shapes for windows or doors [syn:
      {pane}, {pane of glass}, {window glass}]
   2: a panel or section of panels in a wall or door [syn:
     {paneling}, {panelling}, {pane}]
   3: street name for lysergic acid diethylamide [syn: {acid},
     {back breaker}, {battery-acid}, {dose}, {dot}, {Elvis},
     {loony toons}, {Lucy in the sky with diamonds}, {pane},
     {superman}, {window pane}, {Zen}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 pane
   brakedown
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 pane
    bread, loaf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top