Search result for

panda

(60 entries)
(0.0642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panda-, *panda*
Possible hiragana form: ぱんだ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panda[N] หมีแพนด้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panda(แพน'ดะ) n. หมีแพนด้า
pandanusn. พืชจำพวกลำเจียก,เตย,ต้นน้ำค้างและอื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pandanus juiceน้ำใบเตย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never before had a panda been so feared! And so loved.ไม่เคยมีแพนด้าตัวไหน ที่จะน่ากลัวและน่ารัก Kung Fu Panda (2008)
That flabby panda can't possibly be the answer to our problem.เจ้าแพนด้าตัวนี้ ไม่ใช่คำตอบของปัญหาของพวกเรา Kung Fu Panda (2008)
If the panda has not quit by morning then I will have failed you.ถ้าพรุ่งนี้เช้าเจ้าแพนด้าไม่เปลี่ยนใจ เป็นข้า .. ที่ทำให้พวกเจ้าผิดหวัง Kung Fu Panda (2008)
Now listen closely, panda.งั้นฟังให้ดีๆ นะ เจ้าแพนด้า Kung Fu Panda (2008)
Go ahead, panda. Show us what you can do.ริ่มเลย แพนด้า โชว์ให้ดูหน่อย Kung Fu Panda (2008)
Panda!แพนด้า Kung Fu Panda (2008)
Panda!แพนด้า Kung Fu Panda (2008)
What do we do now, with the panda gone? Who will be the Dragon Warrior?าจารย์คะ เราจะทำยังไงต่อ แพนด้าไปแล้ว ใครจะเป็นนักรบมังกร ? Kung Fu Panda (2008)
I've been taking it easy on you, panda. But no more.ข้าออมมือมามากแล้วแต่ไม่อีกแล้ว Kung Fu Panda (2008)
A big fat panda who treats it like a joke.เจ้าแพนด้า ตัวใหญ่ อ้วน เหมือนตัวตลก Kung Fu Panda (2008)
The panda?เจ้าแพนด้านั่นรึ ? Kung Fu Panda (2008)
Master, that panda is not the Dragon Warrior.อาจารย์ เจ้าแพนด้านั้น ไม่ใช่นักรบมังกร Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pandaDid you ever see a panda?
pandaGreat pandas live only in China.
pandaI had never seen a panda till that time.
pandaI had never seen a panda until I went to China.
pandaI have seen a panda once.
pandaMy family went to the zoo to see pandas last Sunday.
pandaNancy had never seen a giant panda before.
pandaPandas feed on bamboo grass.
pandaPandas live in bamboo thickets.
pandaThe first thing we did was look at the pandas.
pandaUncle Ted took us to the zoo in order to show us the pandas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะหนัน[N] Pandanus tectorium Soland. Ex Park., Syn. ปาหนัน, ลำเจียก, ต้นปะหนัน, Example: บ้านพักของผมอยู่ห่างชายหาดประมาณร้อยเมตร มีปะหนันขึ้นอยู่เรียงราย ออกลูกเหมือนสับปะรดสีแดงน่ากิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกต้นตัวผู้ของเตยทะเล (Pandanus odoratissimus Linn.) ในวงศ์ Pandanaceae ขอบใบและกาบหุ้มดอกมีหนาม ดอกมีกลิ่นหอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเตย[n. exp.] (bai toēi) EN: pandanus leaf   FR: feuille de pandanus [f]
ใบเตยหอม [n. exp.] (bai toēi høm) EN: pandanus leaf   
ลำเจียก[n.] (lamjīek) EN: Pandanus odoratissimus   FR: Pandanus odoratissimus
หมีแพนด้า[n.] (mī phaēndā) EN: panda   FR: panda [m]
น้ำใบเตย[n. exp.] (nām bai toēi) EN: pandanus leaf juice   
แพนด้าแดง[n. exp.] (phaēndā daēng) EN: cat-bear ; lesser panda   
พัฒนาได้[adj.] (phatthanā dāi) EN: expandable   
เตย[n.] (toēi) EN: screw pine ; pandanus   FR: pandanus [m]
เตยหอม[n. exp.] (toēi høm) EN: pandan   

CMU English Pronouncing Dictionary
PANDA    P AE1 N D AH0
PANDAS    P AE1 N D AH0 Z
PANDANUS    P AE0 N D EY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panda    (n) (p a1 n d @)
pandas    (n) (p a1 n d @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パンダ[ぱんだ, panda] หมีแพนด้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panda {m} [zool.]panda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
エキスパンダー[, ekisupanda-] (n) expander [Add to Longdo]
クラカケチョウチョウウオ;アイパッチドバタフライフィッシュ[, kurakakechouchouuo ; aipacchidobatafuraifisshu] (n) Philippine butterflyfish (Chaetodon adiergastos); panda butterflyfish [Add to Longdo]
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
ツキチョウチョウウオ[, tsukichouchouuo] (n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli); panda butterflyfish [Add to Longdo]
パンダ[, panda] (n) panda; (P) [Add to Longdo]
レッサーパンダ[, ressa-panda] (n) red panda (Ailurus fulgens); lesser panda [Add to Longdo]
阿檀[あだん;アダン, adan ; adan] (n) (uk) screw pine (Pandanus odoratissimus, P. tectorius); pandanus palm; pandanus fruit [Add to Longdo]
牡丹海老;牡丹蝦[ぼたんえび, botan'ebi] (n) (uk) botan shrimp (Pandalus nipponensis) [Add to Longdo]
甘えび;甘海老[あまえび;アマエビ, amaebi ; amaebi] (n) (uk) (See 北国赤海老) northern shrimp (Pandalus borealis); sweet shrimp; northern pink prawn; red shrimp; Maine shrimp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊猫[xióng māo, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] panda [Add to Longdo]
熊猫馆[xióng māo guǎn, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ ㄍㄨㄢˇ, / ] panda exhibition hall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 panda \pan"da\ (p[a^]n"d[.a]), n. (Zool.)
   1. A small Asiatic mammal ({Ailurus fulgens}) having fine
    soft fur, which inhabits the mountains of Northern India.
    It was once thought to be related to the bears, but is now
    believed to be more closely related to raccoons. It has
    reddish-brown fur on the back and sides, and black fur on
    the legs and underside. Called also the {lesser panda}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The {giant panda} ({Ailuropoda melanoleuca}), a bearlike
    black-and white mammal now found wild only in the central
    forests of China, which lives mainly on on bamboo. It is
    an endangered species, and is a popular attraction in the
    few zoos which have bveen able to obtain specimens.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panda
   n 1: large black-and-white herbivorous mammal of bamboo forests
      of China and Tibet; in some classifications considered a
      member of the bear family or of a separate family
      Ailuropodidae [syn: {giant panda}, {panda}, {panda bear},
      {coon bear}, {Ailuropoda melanoleuca}]
   2: reddish-brown Old World raccoon-like carnivore; in some
     classifications considered unrelated to the giant pandas
     [syn: {lesser panda}, {red panda}, {panda}, {bear cat}, {cat
     bear}, {Ailurus fulgens}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 panda
 
 1. panda, (zool.) Ailurus fulgens. giant panda Çin ve Tibet'te bulunan bir cins iri panda, (zool.) Ailuropoda melanoleuca.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Panda [pandaː] (n) , s.(m )
   panda
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top