Search result for

palpates

(63 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palpates-, *palpates*, palpate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา palpates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *palpates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palpate[VT] ตรวจด้วยการคลำหรือสัมผัส, See also: สัมผัสดู, คลำดู, Syn. touch, contact, finger
palpate[ADJ] ซึ่งมีต่อมรับความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palpateadj.,ซึ่งมีอวัยวะสัมผัส vi. สัมผัสดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palpateคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpateคลำตรวจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palpationการคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpatopercussionการคลำเคาะตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygmopalpationการคลำชีพจร, การจับชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess we could palpate the area around the liver.ชั้นว่าจะลองคลำดูรอบๆตรงที่เป็นส่วนของตับ The Right Stuff (2007)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
Chancellor Palpatineท่านสมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
This is Chancellor Palpatineนี่สมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatine, can you hear me ?ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้ยินข้ามั้ย? Hostage Crisis (2009)
I was gonna say "Emperor Palpatine."ฉันกำลังจะบอกว่า "จักรพรรดิพัลพาทีน" The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Excuse me. Chancellor Palpatine has summoned both of you to his chambers.ขออภัยครับ ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้เรียกท่านทั้งสองไปพบที่ห้องของท่านครับ Senate Murders (2010)
Supreme Chancellor Palpatine has authorised the use of the Republic's newest weapon,สมุหนายกพัลพาทีน ได้มอบอำนาจให้มีการใช้ อาวุธใหม่เอี่ยมของสาธารณรัฐ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine, I think it would be in our best interest to study this creature.ท่านสมุหนายกพัลพาทีนคะ ข้าว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเราในการที่จะศึกษาเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine orders Jedi Knights Mace Windu and Anakin Skywalker to transport a fearsome Zillo beast captured during the battle back to Coruscant.สมุหนายกพัลพาทีนได้มอบหมายให้อัศวินเจได เมซ วินดูและอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ \ ขนย้ายซิลโล่ บีสต์ อสูรร้ายน่ากลัวที่ถูกจับระหว่างการสู้รบ กลับสู่คอรัสซัง The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Chancellor Palpatine hopes to unlock the secret of its invulnerability to create new armour for the Republic's clone troopers.สมุหนายกพัลพาทีนจึงหวังที่จะไขความลับความคงกระพันของมัน เพื่อสร้างเกราะชุดใหม่ให้กับเหล่าโคลนทรูปเปอร์ของสาธารณรัฐ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4 Love & Other Drugs (2010)
With all due respect, master jedi, I was instructed by chancellor Palpatine to bring the intel directly to him for debriefing.ด้วยความเคารพจากทั้งหมด ท่านเจได ข้าได้คำสั่งโดย นายกรัฐมนตรี Palpatine เพื่อที่จะส่ง intel ให้เขาทันทีเพื่อสอบสวน Citadel Rescue (2011)
- Senator Palpatine.- Senator Palpatine? Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Senator Palpatine will need your help.Senator Palpatine wird Eure Hilfe benötigen. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Senator Palpatine is waiting for us.Senator Palpatine erwartet uns. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Senator Palpatine has been nominated to succeed Valorum... as supreme chancellor.Senator Palpatine wurde für die Nachfolge von Valorum... als Oberster Kanzler nominiert. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Senator Palpatine fears that the Federation means to destroy me.Senator Palpatine befürchtet, dass mich die Föderation vernichten will. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Chancellor Palpatine, Sith lords are our speciality.Kanzler Palpatine, Sith-Lords sind unsere Spezialität. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Chancellor Palpatine, are you all right?Kanzler Palpatine, geht es Euch gut? Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Be careful of your friend Palpatine.Sei auf der Hut vor deinem Freund Palpatine. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Disturbing is this move by Chancellor Palpatine.Beunruhigend diese Maßnahme von Kanzler Palpatine ist. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Your friendship with Chancellor Palpatine seems to have paid off.Deine Freundschaft zu Kanzler Palpatine scheint sich langsam auszuzahlen. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Palpatine thinks General Grievous is on Utapau?Palpatine glaubt, General Grievous sei auf Utapau? Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Chancellor Palpatine managed to escape your grip, General.Kanzler Palpatine ist es gelungen, sich Eurem Griff zu entwinden, General. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
I think Chancellor Palpatine is a Sith lord.Ich glaube, Kanzler Palpatine ist ein Sith-Lord. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Palpatine is the Sith lord we've been looking for.Palpatine ist der Sith-Lord, nach dem wir gesucht haben. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Anakin, Chancellor Palpatine is evil!Anakin, Kanzler Palpatine ist das Böse! Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
- 80 palp.- 80 palpatorisch. Mayham (2006)
- Seventy palp.- Palpatorisch 70. Ames v. Kovac (2006)
Pressure was 80 palp.Blutdruck palpatorisch 80. Breach of Trust (2007)
Tachy at 120, BP at 100 palp, had four of MS.Tachykard 120, Blutdruck palpatorisch 100, hat 4 Morphium. From Here to Paternity (2007)
BP 90 palp, pulse 120, 89 percent sats.Blutdruck palpatorisch 90, Puls 120, Sättigung 89 %. Photographs and Memories (2007)
BP down to 6O, palp.Blutdruck palpatorisch 60. Heal Thyself (2008)
My lady, are you sure the information from Chancellor Palpatine is reliable?Mylady, seid Ihr sicher, dass Palpatines Geheim-Informationen glaubwürdig sind? Destroy Malevolence (2008)
But her BP's 80 over palp. We're gonna have to stop.Aber ihr Blutdruck ist 80 über Palpation. Big Baby (2009)
-Chancellor Palpatine.- Kanzler Palpatine. Hostage Crisis (2009)
This is Chancellor Palpatine.(PIEPT) Hier spricht Kanzler Palpatine. Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatine, can you hear me?Kanzler Palpatine, hört Ihr mich? Hostage Crisis (2009)
I was gonna say Emperor Palpatine.Ich wollte sagen, Palpatine. The Curious Case of Dean Winchester (2009)
PALPATlNE: ...PALPATINE:... Lightsaber Lost (2010)
Excuse me, Chancellor Palpatine has summoned both of you to his chambers.Entschuldigt. Kanzler Palpatine wünscht, Euch beide zu sprechen. Senate Murders (2010)
In a final effort to turn the tide of this battle, Supreme Chancellor Palpatine has authorized the use of the Republic's newest weapon, the electro-proton bomb.In einem letzten Versuch, die Schlacht noch für sich zu entscheiden, hat der Oberste Kanzler Palpatine den Einsatz der neuesten Waffe der Republik bewilligt, der Elektro-Protonen-Bombe. The Zillo Beast (2010)
-Chancellor Palpatine, I think it would be in our best interest to study this creature.- Kanzler Palpatine, ich würde es für das Beste halten, diese Kreatur zu untersuchen. The Zillo Beast (2010)
Following a costly victory on the planet Malastare,Nach einem verlustreichen Sieg auf dem Planeten Malastare, entsendet Kanzler Palpatine die Jedi-Ritter Mace Windu und Anakin Skywalker. The Zillo Beast Strikes Back (2010)
After seeing that not even a lightsaber could harm the Beast, Chancellor Palpatine hopes to unlock the secret of its invulnerability to create new armor for the Republic's clone troopers.Kanzler Palpatine plant, den unverwundbaren Panzer der Kreatur genau zu erforschen und nach dessen Vorbild eine Rüstung für die Klontruppen der Republik entwickeln zu lassen. The Zillo Beast Strikes Back (2010)
You must ask the Jedi Council to speak with Chancellor Palpatine.Du musst den Rat der Jedi bitten, mit Kanzler Palpatine zu sprechen. Heroes on Both Sides (2010)
I move that we immediately open peace negotiations with Chancellor Palpatine on Coruscant.Ich plädiere für unverzügliche Friedensverhandlungen mit Kanzler Palpatine auf Coruscant. Heroes on Both Sides (2010)
Chancellor Palpatine, may I remind the senators that the peace proposal was made prior to their assault.Kanzler Palpatine, darf ich alle daran erinnern, dass das Friedensangebot vor ihrem Angriff erfolgte. Pursuit of Peace (2010)
Chancellor Palpatine, in light of this unprovoked attack on Coruscant, and the vulnerabilities it raises, I propose the Republic purchase an additional five million clone troopers.Kanzler Palpatine, im Zuge dieses grundlosen Angriffs auf Coruscant sind unsere Schwachstellen zutage getreten, daher empfehle ich, dass die Republik weitere 5 Millionen Klonsoldaten anschafft. Pursuit of Peace (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betastung {f}palpation [Add to Longdo]
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations [Add to Longdo]
betasten; abtasten | betastend; abtastend | betastet; abgetastet | betastet; tastet ab | betastete; tastete abto palpate | palpating | palpated | palpates | palpated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
触診[しょくしん, shokushin] (n,vs) palpation [Add to Longdo]
脈診;脉診[みゃくしん, myakushin] (n) diagnostic sphygmopalpation (in traditional Chinese medicine); medical diagnosis performed by feeling one's pulse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top