Search result for

pales

(46 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pales-, *pales*, pale
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Palestine[N] ปาเลสไตน์
Palestine[N] ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)
palestinian[ADJ] เกี่ยวกับปาเลสไตน์, See also: เกี่ยวกับชาวปาเลสไตน์หรือวัฒนธรรมของปาเลสไตน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palestine(แพล'ลิสไทน์) n. ชื่อประเทศในอาณัติของอังกฤษ สมัยก่อน, See also: Palestinian adj. n.
palestra(พะเลส'ทระ) n. โรงเรียนวิชาการกีฬา pl. palestras,palestrae, Syn. palaestra
nepalese(เนพพะลีซ',-ลีส) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ชาว ประเทศหรือภาษาเนปาล
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ มีนาย Yasser Arafat เป็นประธาน PLO มีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ในสหประชาชาติ [การทูต]
Palestinian National Authorityดู PA [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
He's one of our contacts from the Palestinian camps.เขาเป็นสายเรา มาจากปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
His mother was in the Palestinian camps.แม่เขาเคยอยู่ในค่ายปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
My dad is Palestinian. He's a U.S. citizen.เขาไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไรหรอกนะ Pilot (2009)
Yet his ferocity pales against the titan of the arena!และแน่นอนหนุ่มแสนดุร้ายผู้มีอิทธิพลต่อลานประลอง The Red Serpent (2010)
Trust me, what I did pales in comparison to what you did, and on more than one occasion.เชื่อเถอะ สิ่งที่ฉันทำมันน้อยมาก เมื่อเทียบกับนาย และไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย And Then There Were None (2011)
That pales in comparison to what I've been through. Don't you think?เพื่อนที่พี่เปรียบเทียบนั่น เหมือนกับที่ฉันเคยผ่านมาเลยนะ คิดว่างั้นมั้ย Me and the Devil (2011)
We'll even buy you pales a dance.เราเลี้ยงพวกคุณเอง The Poor Kids Do It Everyday (2011)
They were refugees from Palestine together.พวกเขาลี้ภัยมาจากปาเลสไตน์พร้อมกัน The Smile (2012)
The guards- - I'm Palestinian-- they won't let me in. (chuckles)พวกยาม--ฉันเป็นปาเลสไตน์ พวกเขาไม่ให้ฉันเข้าไป คุณอยากให้ฉันลักลอบเข้าไป เอาข่าวจากนักโทษน่ะหรือ? Tessellations (2012)
A Palestinian and a Jew.ปาเลสไตน์กับยิว Tessellations (2012)
I know all of... all of this pales in comparison to what you're going through, why you're here, but...เป็นสิ ผมรู้สึกแย่มาก กับสิ่งที่คุณต้องเผชิญ Reunion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาเลสไตน์[N] Palestine, Example: เหตุการณ์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยอิสราเอลในปี 1967 มีความเกี่ยวพันกับสงครามอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ชื่อแคว้นในเอเซียตะวันตกเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาคริสต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ[n. exp.] (nok krajit khā sī neūa) EN: Pale-legged Leaf Warbler   FR: Pouillot à pattes claires [m] ; Pouillot à jambes pâles [m]
นกกระจ้อยสีไพล[n. exp.] (nok krajøi sī phlai) EN: Pale-footed Bush Warbler   FR: Bouscarle à pattes claires [f] ; Bouscarle à pattes pâles [f] ; Bouscarle de Blanford [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALES    P EY1 L Z
PALESE    P AA0 L EY1 Z IY0
PALEST    P EY1 L AH0 S T
PALESTINE    P AE1 L AH0 S T AY2 N
PALESTINIAN    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N
PALESTINIANS    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z
PALESTINIAN'S    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z
PALESTINIANS'    P AE2 L AH0 S T IH1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pales    (v) (p ei1 l z)
palest    (j) (p ei1 l i s t)
Palestine    (n) (p a1 l @ s t ai n)
Palestinian    (n) (p a2 l @ s t i1 n i@ n)
Palestinians    (n) (p a2 l @ s t i1 n i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
猶太[ユダヤ(P);ゆだや, yudaya (P); yudaya] (n) (uk) Judea (southern Palestine) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴勒斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine [Add to Longdo]
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] Palestinian National Authority [Add to Longdo]
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Palestine Liberation Organization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pulas \Pu"las\, n. [Skr. pal[=a][,c]a.] (Bot.)
     The East Indian leguminous tree {Butea frondosa}. See {Gum
     Butea}, under {Gum}. [Written also {pales} and {palasa}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top