Search result for

paaren

(55 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paaren-, *paaren*
Possible hiragana form: ぱあれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paaren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paaren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've heard of married couples who deliberately spend an occasional night in a cheap hotel.Ich hörte von Ehepaaren, die mit Absicht mal eine Nacht in einem billigen Hotel verbrachten. Psycho (1960)
Two homes together!Mit zwei Ehepaaren ist es lustiger. Saint-Tropez Blues (1961)
We spent the honeymoon on Hourglass Lake. Well, with a few other young marrieds.Wir verbringen unsere Flitterwochen am Hourglass-See, mit noch 2 jungverheirateten EhepaarenLolita (1962)
Bernalius, you have to examine this lady dog, before they mate.Bernalius, Ihr müsst diese Hundedame untersuchen, bevor wir sie paarenInvincible Masked Rider (1963)
Nay, but to live in the rank sweat of an enseamed bed, stewed in corruption, honeying over the nasty sty...Nein, zu leben im Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend sich und paarend über dem garst'gen Nest... Hamlet (1964)
Pair of twos, right!In 2-er-Paaren, rechts! Major Dundee (1965)
You still think that bull of yours could be her mate?Sie denken immer noch, ihr Bulle könnte sich mit ihr paarenThe Rare Breed (1966)
If you can do that, you'll have a happy and wonderful marriage, like 2 out of every 10 couples.Wenn du das kannst, hast du eine glückliche und wunderbare Ehe. Wie zwei von zehn PaarenBarefoot in the Park (1967)
It's our policy to place the children with a young couple.Lieber bringen wir die Waisen bei jungen Paaren unter. Adam and Jenny (1968)
So we had to mate outside our own people.Also mussten wir uns mit anderen Spezies paarenWink of an Eye (1968)
At that time, the mating drive outweighs all other motivations.In der Zeit überwiegt der Trieb, sich zu paaren, alle anderen Motivationen. The Cloud Minders (1969)
Pygmies mate with elephants in darkest Africa.Pygmäen paaren sich mit Elefanten in Afrika. Little Big Man (1970)
Her and her husband was young and miserable with one another like so many young married folks are.Sie und ihr Mann waren nicht sehr glücklich miteinander... was man von vielen jungen Ehepaaren behaupten kann. The Last Picture Show (1971)
all it wants to do is to mate.Er will sich nur paarenThe Nightcomers (1971)
Yes, they breed in the sewers And eventually you get evil-smelling flocks Of huge, soiled budgiesJa, sie paaren sich dann in den Abwasserkanälen... und schließlich hat man diesen übel riechenden Schwarm... riesiger schmutziger Sittiche, die aus den Toiletten herausfliegen... und in ihre Privatsphäre eindringen. Njorl's Saga (1972)
He ponders the problem... how to make better a world... where evil brings profit and virtue none at all. Where fraud, deceit, and malice... are mingled with truth and sincerity.Er überlegt, wie eine Welt verbessert werden kann, in der Böses Erfolg und Tugend gar nichts bringt, wo Betrug, Falschheit und Böswilligkeit sich mit Wahrheit und Aufrichtigkeit paarenMan of La Mancha (1972)
Althought for him there wasn't anything more alluring than the equilibrium of the two extremes. Let's take, for instance, two dualities like spiritual versus libertine.Das "Bürgerliche" nun, als ein stets vorhandener Zustand des Menschlichen, ist nichts anderes als das Streben nach einer ausgeglichenen Mitte zwischen den zahllosen Extremen und Gegensatzpaaren menschlichen Verhaltens. Steppenwolf (1974)
Copula something that connects, copulate from the Latin copulatus doing...Etwas, dass verbindet. Kopulieren, lateinisch kopulare: Sich paarenA Boy and His Dog (1975)
All the living creatures in this world seem to come in pairs.Alle Lebewesen in der Welt scheinen in Paaren zu leben. The Long Night (1977)
Yes it is, Frank. As a matter of fact we're having trouble mating him.Ja, Frank, wir haben sogar Probleme, ihn sich paaren zu lassen. The Kentucky Fried Movie (1977)
Why, it's so far back in them hills, they use wolves as watchdogs and the hoot owls mate with the chickens.Es liegt so weit in den Bergen, dass man dort Wölfe als Wachhunde hat und die Eulen sich mit den Hühnern paarenThe Remembrance (1980)
Because earthmovers don't mate this time of year.Zu dieser Jahreszeit paaren sich die Bagger nicht. Not a Drop to Drink (1982)
Looks and talent don't always go together, Caterina.Talent und Aussehen paaren sich nicht immer, Caterina. Amadeus (1984)
When the wolves, though, the real wolves... when the real wolves mate, do the dogs beat the bitches afterwards?Wenn sich die richtigen Wölfe paaren, reißen die Rüden die Wölfinnen hinterher? The Company of Wolves (1984)
- They get 'em from divorced couples.- Von geschiedenen PaarenThe Lonely Guy (1984)
The divorce rate is 76% higher... among couples who don't argue before marriage.Bei Paaren, die sich... vor der Ehe nicht streiten, ist die Scheidungsrate 76 Prozent höher. Fright Night (1985)
Mate with it, in a sense.Sich mit ihr paarenLifeforce (1985)
Hunting, working, mating.Jagen, arbeiten, sich paarenOut of Africa (1985)
Mate us?Uns paarenSummer Rental (1985)
They have fun, they walk arm in arm you knowSo, wie das bei Ehepaaren üblich ist. Sie gehen Arm in Arm. Du weißt schon, weil sie sich lieben. Mona Lisa (1986)
Soon they'll be mating.Sie werden sich bald paarenMurderers' Sky (1988)
Mine, like the black widow, wants to mate before she kills.Meine, wie eine schwarze Witwe, will sich paaren, bevor sie tötet. The Camping Show (1988)
Did, uh, Pierce throw his weight around? Well, not so anyone would get a rash.Weshalb sollte er weiter vermitteln, bei Ehepaaren, die sich gegenseitig in Öl kochen wollen? Vote of Confidence (1988)
- Want to breed?- Willst du dich paarenWillow (1988)
Believe it or not, I thought I was doing something here, giving Gls and couples their first home.Ob Sie's glauben oder nicht, ich dachte, ich tue hier was Gutes, gebe Soldaten und Paaren ihr erstes Zuhause. The Two Jakes (1990)
"with its couples, who have exhausted all other forms of treatment."Bei Paaren, bei denen konventionelle Methoden scheiterten." The Tree of Life (1990)
What you're saying is that the couples at the clinic are breeding her followers?Die Priesterinnen holen sich von den Paaren in der Klinik Nachwuchs? The Tree of Life (1990)
Nay, but to live in the rank sweat... of an enseamed bed... stewed in corruption... honeying and making love over the nasty sty. Speak to me no more.Nein, zu leben im Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend und sich paarend über dem garst'gen Nest. Hamlet (1990)
They work in pairs.Die arbeiten in PaarenHot Shots! (1991)
Karen, that happens to lots of couples.Das geht vielen Paaren so. Omen IV: The Awakening (1991)
Our sympathy goes to all couples, to which the blessing is not grantedUnser Mitgefühl gilt allen Paaren, denen dies offensichtlich nicht beschieden ist. Attention, Papa Arrives! (1991)
Moods, seasons, the time to plant to fish, to mate.Die Laune, die Jahreszeiten, die Zeit zum Pflanzen... zum Fischen, zum PaarenThe Prince of Tides (1991)
Sometimes we mate, sometimes we sleep.- Wir paaren uns, wir schlafen. Return to the Blue Lagoon (1991)
Mate?- Paaren? ! Return to the Blue Lagoon (1991)
I want to mate her with your dog whose fine bones I couldn't help but notice as he fell down when he lifted his leg to pee.Ich möchte sie mit ihm paaren. Er ist von feiner Statur, wie ich feststellte... als er umfiel, als er zum Pinkeln das Bein anhob. Buck the Stud (1991)
...I too have flown through life, with no destination and no nest in which to mate.Auch ich bin im Leben umhergeflogen. Ohne Nest, um dort zu paarenBelle Epoque (1992)
We were developing a narcotic dependence on television... the marital aid that enables a couple to endure each other... without having to talk.Hast hübsche Augen, weißt du? Wir entwickelten eine narkotische Sucht nach Fernsehen, das Hilfsmittel, das es Paaren ermöglicht, einander zu dulden, ohne reden zu müssen. Bitter Moon (1992)
Thank you, couples. You may leave the floor.Vielen Dank den Paaren, Sie können jetzt die Tanzfläche verlassen. Strictly Ballroom (1992)
The lion bites the lioness when he wants.Der Löwe beißt die Löwin, während sie sich paarenThe Smile of the Fox (1992)
Will they come in pairs, honey?Wird es sie etwa in Paaren geben, Schätzchen? Just Shoe It (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paaren; decken lassento mate [Add to Longdo]
sich paarento mate [Add to Longdo]
paarendyoking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top