Search result for

paare

(60 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paare-, *paare*
Possible hiragana form: ぱあれ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paare มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paare*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, it's so far back in them hills, they use wolves as watchdogs and the hoot owls mate with the chickens.Es liegt so weit in den Bergen, dass man dort Wölfe als Wachhunde hat und die Eulen sich mit den Hühnern paaren. The Remembrance (1980)
Those of you who are still fit will be paired off for the individual finalsDie, die übrig bleiben, und dann noch fit genug sind, werden für die Einzelkämpfe in Paare aufgeteilt. Battle Creek Brawl (1980)
It happens to couples, doesn't it?So wie alle Paare manchmal. La Cage aux Folles II (1980)
How come couples get rooms without identification?Und all die Paare ohne Ausweis? City of Women (1980)
You know, most couples spend their anniversary together.Die meisten Paare verbringen ihren Hochzeitstag zusammen. Coal Miner's Daughter (1980)
Following yesterday's brutal slaying of a young couple under the Verrazano Bridge, New York City Police Commissioner Paul Delaney has assigned a special task force... of over two dozen detectives to join in on the manhunt for a madman who has left five dead in the metropolitan area.Aufgrund der gestrigen Ermordung eines jungen Paares hat Mr. Paul Dellany, der Chef der New Yorker Polizei, ...eine Sondereinheit von zwei Dutzend Beamten aufgestellt, ...die sich an der Jagd auf diesen Wahnsinnigen beteiligen soll, Maniac (1980)
And next to the lawyer there are two fat married couples.Und daneben der Rechtsanwalt. Da wohnen zwei dicke EhepaareEine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Some of the happiest couples I know got married young and grew up together.Einige der glücklichsten Paare, die ich kenne, haben jung geheiratet und wurden zusammen erwachsen. The Pursuit (1981)
Even well-matched couples don't seem so to me, so maybe you areAuch perfekte Paare wirken nicht so auf mich, vielleicht ist bei dir auch so. The Aviator's Wife (1981)
- Normal couples live together- Normale Paare leben zusammen. The Aviator's Wife (1981)
We're gonna be... We're gonna be like one of those poor couples on the subway who hold hands.Wir werden eins dieser armen Paare sein, die in der U-Bahn Händchen halten. Arthur (1981)
But Sonya, everybody's doing it.Aber Sonya, alle Ehepaare machen das! Hot Bubblegum (1981)
Maybe all couples go through this.Vielleicht machen das ja alle Paare durch? Possession (1981)
Because earthmovers don't mate this time of year.Zu dieser Jahreszeit paaren sich die Bagger nicht. Not a Drop to Drink (1982)
I got pairs and singles!Ich habe Paare und Einzelplätze! Airplane II: The Sequel (1982)
I interviewed 865 couples.Ich habe 865 Paare befragt. Annie (1982)
But America's gone bananas over a couple... and a couple is one of each sex... at least on the screen.Aber dieses Land liebt nun mal Paare. Und ein Paar bedeutet nun mal Mann und Frau. Zumindest auf dem Bildschirm. Scene Steelers (1983)
All three of those loving couples are neighbors of the Dumonts. [ Whispering ] They wouldn't have to move the body that far.Alle drei liebenden Paare sind Nachbarn der Dumonts und müssten die Leiche nicht weit tragen. Molten Steele (1984)
... fatcouplesrollingtheireyes about. That's not love.... fettePaare,diedie Augenrollen, keine Liebe. Amadeus (1984)
Looks and talent don't always go together, Caterina.Talent und Aussehen paaren sich nicht immer, Caterina. Amadeus (1984)
We have a film 'Deep Ghost' and 'The Mating Game. 'Wir hätten da den Film Die Nacht der Lust. Spiele der Paare... Body Double (1984)
When the wolves, though, the real wolves... when the real wolves mate, do the dogs beat the bitches afterwards?Wenn sich die richtigen Wölfe paaren, reißen die Rüden die Wölfinnen hinterher? The Company of Wolves (1984)
We don't admit mixed couples here.Gemischte Paare sind hier nicht gestattet. The Cotton Club (1984)
- They get 'em from divorced couples.- Von geschiedenen Paaren. The Lonely Guy (1984)
He had two pair. I had a flush.Er hatte zwei Paare, ich einen Flush. Splash (1984)
The official wedding cake seen here on display depicted scenes from the life of the royal couple.Der offizielle Hochzeitskuchen, der hier zur Schau gestellt wird,... zeigt Episoden aus dem Leben des königlichen Paares. A Private Function (1984)
-Nothing but engaged couples.- Oh. - Nur verlobte PaareShip of Spies (1985)
We have very little time, so we'll split into pairs.- Ja. Wir haben wenig Zeit. Also bilden wir PaareClue (1985)
The divorce rate is 76% higher... among couples who don't argue before marriage.Bei Paaren, die sich... vor der Ehe nicht streiten, ist die Scheidungsrate 76 Prozent höher. Fright Night (1985)
Every night, the chic set flocks to this exclusive club, with lovers at every table, spies in every corner, and the top officers of the German high command.Jeden Abend trifft sich die elegante Welt in diesem exklusiven Klub, Liebespaare an den Tischen, Spione in jeder Ecke, und die höchsten Offiziere des deutschen Oberkommandos. Kiss of the Spider Woman (1985)
"One day we will know such happiness as two people dream of, but never do.""Eines Tages lernen wir das Glück kennen, den Traum vieler Paare, die es nie haben." Ladyhawke (1985)
Mate with it, in a sense.Sich mit ihr paaren. Lifeforce (1985)
Hunting, working, mating.Jagen, arbeiten, sich paaren. Out of Africa (1985)
Mate us?Uns paaren? Summer Rental (1985)
I mean, I know couples that spit out babies like bbs, and they don't give a damn about them.Ich meine, Paare die Babys am Fließband produzieren und die sich aber einen Dreck kümmern. A Special Love: Part 1 (1986)
Mark, I got three couples that are splitting up here,Mark, es gibt hier drei Paare, die sich trennen wollen. Love and Marriage: Part 1 (1986)
You came here today to witness the marriage of Brad and Trish, but there'll be three couples here on the altar today.Sie sind heute hergekommen, um der Hochzeit von Brad und Trish beizuwohnen, aber es werden heute drei Paare vor den Altar treten. Love and Marriage: Part 2 (1986)
The couples and their families want me to tell you how happy they are that you're here with them today to share this precious moment.Die Brautpaare und ihre Familien macht es sehr glücklich, dass Sie alle heute hier sind, um diesen besonderen Moment mit ihnen zu teilen. Love and Marriage: Part 2 (1986)
golden eagles mate for life, and if Pete Thornton's information was correct, there was only one pair in the area.Steinadlerpaare bleiben ihr Leben lang zusammen und laut Pete Thornton gab es in dieser Region nur ein einziges Paar. Eagles (1986)
Look, Darin said if the eagles are separated, they'll never be able to hatch their eggs or raise their young.Wenn Adlerpaare getrennt sind, können sie ihre Jungen nicht aufziehen. Eagles (1986)
- Two pair.- Zwei PaareThe Eraser (1986)
[Police Radio, Indistinct]Der Selbstmordpakt eines Liebespaares. Baby Blues (1986)
No, no, no. No couples together.Nein, Paare sitzen nicht zusammen. Children of a Lesser God (1986)
Old married couples share everything to stay old and married.Ich dachte, ältere Ehepaare teilen allen persönlichen Krimskrams. The Fly (1986)
They have fun, they walk arm in arm you knowSo, wie das bei Ehepaaren üblich ist. Sie gehen Arm in Arm. Du weißt schon, weil sie sich lieben. Mona Lisa (1986)
We've reunited our couples.Wir haben unsere Paare wieder vereint. Heavy Date (1987)
And they never will, if you want to live to hang your next rat.Freitags sollte man nicht ausgehen. Da sind zu viele Ehepaare unterwegs. Al Loses His Cherry (1987)
Eh, you'll be coming home, and Mr. and Mrs. Bundy will be attending.Al, er hat zwei Paare. E.J. hat eine Zehn. Seine Damen sind weg. Al Loses His Cherry (1987)
I used to live in a building with a lot of married people.Früher waren's nur EhepaareMarried... Without Children (1987)
Well, it may surprise you, Al, but some feel that responsibility should be shared equally.Es mag dich überraschen... aber manche Paare teilen die Verantwortung. Poppy's by the Tree: Part 1 (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paar {n} | Paare {pl}couple | couples [Add to Longdo]
Paar {n} | Paare {pl}pair | pairs [Add to Longdo]
Paar {n} | Paare {pl}twosome | twosomes [Add to Longdo]
Scheidung {f}; Ehescheidung {f} (eines Ehepaares) | Scheidungen {pl}; Ehescheidungen {pl} | die Scheidung einreichendivorce | divorces | to file a petition for divorce [Add to Longdo]
paaren; decken lassento mate [Add to Longdo]
sich paarento mate [Add to Longdo]
paarendyoking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Paare [paːrə] (n) , pl.
     couples; pairs; twosomes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top