Search result for

pénal

(83 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pénal-, *pénal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penal[ADJ] เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย, See also: แห่งอาญา
penalty[N] โทษ, See also: โทษทัณฑ์
penalty[N] ค่าปรับ, See also: ค่าสินไหมทดแทน, Syn. fine, amercement, forfeit
penalty[N] การลงโทษ, Syn. punishment
penalize[VT] ทำโทษ, See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา, Syn. punish, fine, imprison, Ant. excuse, pardon
penal code[N] ประมวลกฎหมายอาญา, Syn. civil code, enactment
penalize for[PHRV] ลงโทษ
penalty kick[N] การเตะลูกโทษ
penal servitude[N] การจำคุกและให้ทำงานหนัก, Syn. hard labor, galleys

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penal(เพน'เนิล) adj. เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย,เกี่ยวกับอาญา,เกี่ยวกับการปรับไหม., See also: penality n.
penal coden. ประมวลกฎหมายอาญา
penalise(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit

English-Thai: Nontri Dictionary
penal(adj) เกี่ยวกับอาญา,ซึ่งต้องโทษ
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penalทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal actions๑. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ดู civil and penal actions]๒. การฟ้องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal colonyทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal institutionsทัณฑสถาน, สถานที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal lawกฎหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal law; penal statutesกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal servitudeโทษทางอาญาให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal statutes; penal lawกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวางโทษ[N] punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
ลูกโทษ[N] penalty
การเตะลูกโทษ[N] penalty kick
จุดโทษ[N] penalty spot, Syn. จุดลูกโทษ
อาญา[N] penalty, See also: punishment, sanction, Syn. โทษ, Example: สถานที่ที่เป็นซ่องของพวกโจรผู้ร้ายหนีอาญาบ้านเมือง เป็นลักษณะชุมชนที่กระจายออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เขตโทษ[N] penalty area, See also: punishment zone, Syn. จุดโทษ, Example: ทีมอังกฤษทำฟาล์วในเขตโทษถึง 7 ครั้งในเกมนี้, Count unit: เขต, Thai definition: เขตที่ยิงลูกโทษ, Notes: ใช้ในกีฬาฟุตบอล
โทษ[N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ลงทัณฑ์[V] punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
ลงโทษ[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา, Example: ตำรวจต้องสืบหาผู้ก่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
ลงอาชญา[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์, Thai definition: ลงโทษ หรือทำโทษด้วยวิธีเฆี่ยน จำขัง ปรับเอาเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
อาญา[adj.] (āyā) EN: penal ; criminal   FR: pénal ; criminel
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause   FR: sanction [f]
จุดลูกโทษ[n. exp.] (jut lūkthōt) EN: penalty spot   FR: point de réparation [m] ; point de pénalty [m]
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthōt prahān chīwit) EN: capital punishment ; death penalty   FR: peine capitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENAL    P IY1 N AH0 L
PENALTY    P EH1 N AH0 L T IY0
PENALIZE    P IY1 N AH0 L AY2 Z
PENALIZE    P EH1 N AH0 L AY2 Z
PENALOZA    P EH0 N AA0 L OW1 Z AH0
PENALIZED    P IY1 N AH0 L AY2 Z D
PENALIZES    P EH1 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
PENALTIES    P EH1 N AH0 L T IY0 Z
PENALIZES    P IY1 N AH0 L AY2 Z AH0 Z
PENALIZING    P IY1 N AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penal    (j) (p ii1 n l)
penally    (a) (p ii1 n @ l ii)
penalty    (n) (p e1 n l t ii)
penalize    (v) (p ii1 n @ l ai z)
penalized    (v) (p ii1 n @ l ai z d)
penalizes    (v) (p ii1 n @ l ai z i z)
penalties    (n) (p e1 n l t i z)
penalizing    (v) (p ii1 n @ l ai z i ng)
penalization    (n) (p ii2 n @ l ai z ei1 sh @ n)
penalizations    (n) (p ii2 n @ l ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペナルティー(P);ペナルティ[, penarutei-(P); penarutei] (n) penalty; (P) [Add to Longdo]
ペナルティーエリア[, penarutei-eria] (n) penalty area [Add to Longdo]
ペナルティーエルア[, penarutei-erua] (n) penalty area [Add to Longdo]
ペナルティーキック;ペナルティキック[, penarutei-kikku ; penaruteikikku] (n) penalty kick [Add to Longdo]
ペナルティーゴール[, penarutei-go-ru] (n) penalty goal; PG [Add to Longdo]
ペナルティーボックス[, penarutei-bokkusu] (n) penalty box [Add to Longdo]
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach [Add to Longdo]
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause [Add to Longdo]
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment [Add to Longdo]
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惩罚[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, / ] penalty; punishment; to punish [Add to Longdo]
罚球[fá qiú, ㄈㄚˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] penalty shot; penalty kick (in sports) [Add to Longdo]
点球[diǎn qiú, ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] penalty kick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top