Search result for

pâti

(119 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâti-, *pâti*
English-Thai: Longdo Dictionary
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patio[N] นอกชาน, See also: ลานบ้าน, Syn. courtyard, deck, porch, terrace, veranda
patina[N] จานทองหรือเงินที่ใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู, Syn. paten
patient[N] คนป่วย, See also: คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ, Syn. inpatient, outpatient, sick person
patient[ADJ] อดทน, See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ, Syn. calm, forebearing, long-suffering, resigned, uncomplaining, Ant. agitate, hostile, impatient
patience[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, ขันติ, การหักห้ามใจ, Syn. forbearance, endurance, Ant. frailty, weakness
patience[N] การถอดไพ่, Syn. solitaire
patiently[ADV] อย่างอดทน, Syn. calmly, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patience(เพ'เวินซฺ) n. ความอดทน
patient(เพ'เวินท) adj. อดทน n. คนไข้,ลูกค้า
patinan. สนิมเขียว,รอยเกรอะ,คราบมันวาว,คราบ,อุปนิสัย
patinate(แพท'ทิเนท) vt. (ทำให้) กลายเป็นสนิมเขียวหรือคราบมันวาว., See also: patination n.
patinous(แพท'ทินัส) adj. เป็นสนิมเขียว,เป็นคราบมันวาว
pation. ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ,ลานบ้าน
patisserien. สถานที่ทำและจำหน่ายขนมปังปิ้งรสหวาน.
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
constipationn. อาการท้องผูก

English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน
patient(n) คนไข้,ผู้ป่วย,คนเจ็บ,ลูกค้า,ลูกความ,เหยื่อ
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
constipation(n) ท้องผูก
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
expatiate(vi) พูดยืดยาว,สาธก,พูดขยายความ
extirpation(n) การถอนรากถอนโคน,การกำจัด,การทำลายล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patientผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ case ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patientผู้ป่วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patient, apprehensiveผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patioลานกลางอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patienceขันติ [TU Subject Heading]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient admissionการรับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient advocacyสิทธิผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการวางแผนดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการดูแลรักษาในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Patient educationการให้การศึกษาผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient satisfactionความพอใจของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patikavaggaปาฏิวรรค [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
patient zero (n ) ผู้ติดเชื้อรายแรก
patient zero (n ) ผู้ติดเชื้อรายแรก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนคนไข้[N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ผู้เจ็บป่วย[N] patient, See also: sick people, case, Syn. ผู้ป่วย, Example: ยามีสำรองให้กับผู้เจ็บป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอาการไม่สบายเพราะเป็นโรคหรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ขันตี[N] patience, See also: forbearance, Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น, Example: อาจารย์ท่านมีขันตีสูงมาก ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่ายๆ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
คนไข้[N] patient, See also: sick person, Syn. คนป่วย, คนเจ็บ, ผู้ป่วย, Example: ตามโรงพยาบาลรัฐมีคนไข้แน่นจนแพทย์ให้บริการไม่ทัน, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้เจ็บป่วยที่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาล
คนเจ็บ[N] patient, See also: wounded, Syn. คนบาดเจ็บ, คนป่วย, ผู้บาดเจ็บ, Example: ุผู้เห็นเหตุการณ์รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
คิลานะ[N] patient, See also: ailing person, Syn. คนเจ็บ, คนเจ็บไข้, คนป่วย, Notes: (บาลี)
ผู้ป่วย[N] patient, See also: sufferer, sick person, Syn. คนเจ็บ, คนไข้, Example: แพทย์สามารถระบุชนิดของโรคได้โดยการอ่านข้อมูลของผู้ป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ใจเย็น[ADV] calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
ชานบ้าน[N] terrace, See also: patio, yard, Syn. ลาน, นอกชาน, Example: บ้านเรือนไทยมีชานที่หน้าบ้านไว้ให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk khonkhai) EN: patient's chart   
บัตรคนไข้[n. exp.] (bat khonkhai) EN: patient card   
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
ใช้ด้วยกันได้[adj.] (chai dūaykan dāi) EN: compatible   FR: compatible
ช่างทำขนม[n. exp.] (chang tham khanom) EN: baker   FR: pâtissier [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part   FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATIO    P AE1 T IY0 OW2
PATIN    P AE1 T IH2 N
PATIOS    P AE1 T IY0 OW2 Z
PATINO    P AA0 T IY1 N OW0
PATINA    P AH0 T IY1 N AH0
PATIENT    P EY1 SH AH0 N T
PATILLO    P AH0 T IH1 L OW0
PATIENTS    P EY1 SH AH0 N Z
PATIENCE    P EY1 SH AH0 N S
PATIENTS    P EY1 SH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patio    (n) (p a1 t i@ @)
patina    (n) (p a1 t i n @)
patios    (n) (p a1 t i@ u z)
patient    (n) (p ei1 sh @ n t)
patinas    (n) (p a1 t i n @ z)
Patience    (n) (p ei1 sh @ n s)
patience    (n) (p ei1 sh @ n s)
patients    (n) (p ei1 sh @ n t s)
patiently    (a) (p ei1 sh @ n t l ii)
patisserie    (n) (p @1 t ii1 s @ r ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帕蒂尔[Pà dì ěr, ㄆㄚˋ ㄉㄧˋ ㄦˇ, / ] Patil (name); Pratibha Patil, female Indian Congress party politician, president from 2007 [Add to Longdo]
忍耐力[rěn nài lì, ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] patience; fortitude [Add to Longdo]
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, ] patient; sufferer [Add to Longdo]
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, ] patient work makes a skilled craftsman [Add to Longdo]
慢工出细货[màn gōng chū xì huò, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] patient work makes a fine product [Add to Longdo]
耐心[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ, ] patient (adjective) [Add to Longdo]
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] patience; endurance [Add to Longdo]
耐烦[nài fán, ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, / ] patient (not impatient) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピン互換[ピンごかん, pin gokan] pin-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
互換[ごかん, gokan] compatible (a-no) [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換機[ごかんき, gokanki] compatible (e.g. AT-compatible) [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
患者[かんじゃ, kanja] Patient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top