Search result for

pâtas

(102 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâtas-, *pâtas*, pâta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâtas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâtas*)
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pendapatan (n )

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior pillar; palatopharyngeal arch; patatopharyngeal archรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatopharyngeal arch; patatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompatability๑. ความมีลักษณะต้องห้าม (ก. ปกครอง)๒. ความมีลักษณะขัดกัน, ความเข้ากันไม่ได้ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookery (Patatoes)การปรุงอาหาร (มันฝรั่ง) [TU Subject Heading]
Patani (Kingdom)ปัตตานี (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Patato peelingการปอกเปลือกมันฝรั่ง [TU Subject Heading]
Blood Group Incompatabilityหมู่เลือดเข้ากันไม่ได้,หมู่เลือดไม่เข้ากัน,การเข้ากันไม่ได้ของกลุ่มเลือดแม่และทารก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาทังกา[N] patanga, See also: a species of grasshoppers, locust, Syn. ตั๊กแตนปาทังกา, Example: ตั๊กแตนปาทังกาเป็นศัตรอันดับหนึ่งของต้นข้าวโพด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตั๊กแตนชนิด Patanga succincta ในวงศ์ Acrididae ตัวยาว 6 - 7 เซนติเมตร กว้าง 7 - 8 มิลลิเมตร สีแตกต่างกันไปเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ แดงปนเขียว มีแถบสีครีมทอดจากหน้าไปสันหลังปล้องอกจนถึงปีก ใต้ตามีแถบสีครีมยาวเรียวรูปดาบ ปีกมีรอยจุดและรอยด่างกระจายทั่วไป
ตะลุง[N] the town of Patalung in southern Thailand, See also: name of a province, Syn. จังหวัดพัทลุง, Notes: (กลอน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau
มัน[n.] (man) EN: potato ; yam   FR: patate [f]
มันฝรั่ง[n.] (man farang) EN: potato   FR: pomme de terre [f] ; patate [f]
มันเทศ[n.] (manthēt) EN: sweet potato   FR: patate douce [f]
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward   FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
พรรคมัชฌิมาธิปไตย[org.] (Phak Matchimāthipatai) EN: Matchimathipataya ; Matchima   FR: Matchimathipataya ; Matchima

CMU English Pronouncing Dictionary
PATAK    P AE1 T AH0 K
LOPATA    L OW0 P AA1 T AH0
PATANE    P AE1 T AH0 N
PATAKY    P AE1 T AH0 K IY0
PATAKI    P AH0 T AA1 K IY0
ZAPATA    Z AA0 P AA1 T AH0
SPATARO    S P AA0 T AA1 R OW0
PATAKI'S    P AH0 T AA1 K IY0 Z
PATALANO    P AA0 T AA0 L AA1 N OW0
PATAGONIA    P AE2 T AH0 G OW1 N IY0 AH0
SPATAFORA    S P AA0 T AA0 F AO1 R AH0
SPATAFORE    S P AE1 T AH0 F AO2 R
PATAGONIAN    P AE2 T AH0 G OW1 N IY0 AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ぱたり[, patari] (adv) clink; sudden stop [Add to Longdo]
アタックパターン[, atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern [Add to Longdo]
アパタイト[, apataito] (n) appetite [Add to Longdo]
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus) [Add to Longdo]
グリッドパターン[, guriddopata-n] (n) {comp} grid pattern [Add to Longdo]
サーチパタン[, sa-chipatan] (n) {comp} search pattern [Add to Longdo]
サブパターン[, sabupata-n] (n) sub-pattern [Add to Longdo]
サブパタン[, sabupatan] (n) {comp} subpattern [Add to Longdo]
チパタマ[, chipatama] (n) head of the penis [Add to Longdo]
テストパターン[, tesutopata-n] (n) test pattern [Add to Longdo]
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern [Add to Longdo]
トラヒックパターン[, torahikkupata-n] (n) {comp} traffic pattern [Add to Longdo]
トレッドパターン[, toreddopata-n] (n) tread pattern [Add to Longdo]
ヌルパタン[, nurupatan] (n) {comp} null pattern [Add to Longdo]
パター[, pata-] (n) putter; (P) [Add to Longdo]
パターナリズム[, pata-narizumu] (n) paternalism [Add to Longdo]
パターン(P);パタン[, pata-n (P); patan] (n) pattern; (P) [Add to Longdo]
パターンプラクティス[, pata-npurakuteisu] (n) pattern practice; pattern practise [Add to Longdo]
パターンマッチング[, pata-nmacchingu] (n) pattern matching [Add to Longdo]
パターンメーカー;パターン・メーカー[, pata-nme-ka-; pata-n . me-ka-] (n) pattern maker (for clothing); fashion designer [Add to Longdo]
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] (n) {comp} pattern match; pattern matching [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] (n) {comp} pattern table [Add to Longdo]
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] (n) {comp} pattern interior style [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition [Add to Longdo]
パタンと;ぱたんと[, patan to ; patanto] (adv,vs) with a snap; with a bang; with a plonk; with a click; sudden stopping [Add to Longdo]
パタンナー[, patanna-] (n) (See パターンメーカー) pattern maker (for clothing) (wasei [Add to Longdo]
パタンマッチ[, patanmacchi] (n) {comp} pattern match [Add to Longdo]
パタンマッチング[, patanmacchingu] (n) {comp} pattern matching [Add to Longdo]
ヒドロキシアパタイト;ハイドロキシアパタイト[, hidorokishiapataito ; haidorokishiapataito] (n) hydroxyapatite [Add to Longdo]
ビットパターン[, bittopata-n] (n) {comp} bit-pattern [Add to Longdo]
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass [Add to Longdo]
ヨーロッパタナゴ[, yo-roppatanago] (n) European bitterling (Rhodeus amarus) [Add to Longdo]
ルーティングパターン[, ru-teingupata-n] (n) {comp} routing pattern [Add to Longdo]
ワンパターン[, wanpata-n] (n,adj-no) repetitive (wasei [Add to Longdo]
引っ叩く;引っぱたく;引っ張たく(iK)[ひっぱたく, hippataku] (v5k) to slap; to strike; to spank [Add to Longdo]
王様ペンギン[おうさまペンギン;オウサマペンギン, ousama pengin ; ousamapengin] (n) (uk) king penguin (Aptenodytes patagonicus) [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] (n) {comp} pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
旗(P);幡;旌[はた, hata] (n) (1) flag; (2) (幡 only) {Buddh} (See 幡・ばん) pataka (banner); (P) [Add to Longdo]
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] (n) {comp} hole pattern [Add to Longdo]
試験パターン[しけんパターン, shiken pata-n] (n) {comp} test pattern [Add to Longdo]
消費パターン[しょうひパターン, shouhi pata-n] (n) consumption pattern [Add to Longdo]
睡眠パターン[すいみんパターン, suimin pata-n] (n) sleep pattern [Add to Longdo]
超音波探傷器[ちょうおんぱたんしょうき, chouonpatanshouki] (n) ultrasonic test instrument [Add to Longdo]
超音波探傷装置[ちょうおんぱたんしょうそうち, chouonpatanshousouchi] (n) ultrasonic test equipment [Add to Longdo]
田畑(P);田畠[たはた(P);でんぱた;たはたけ, tahata (P); denpata ; tahatake] (n) fields (of rice and other crops); (P) [Add to Longdo]
電波探知機;電波探知器[でんぱたんちき, denpatanchiki] (n) radar [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n) {Buddh} pataka (banner) [Add to Longdo]
飛膜[ひまく, himaku] (n) patagium (vertebrate flying or gliding membrane) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, ] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands [Add to Longdo]
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, ] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands [Add to Longdo]
褶皱山系火地岛[zhě zhòu shān xì huǒ dì dǎo, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] Tierra del Fuego, Patagonia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern [Add to Longdo]
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern [Add to Longdo]
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern [Add to Longdo]
パターン[ぱたーん, pata-n] pattern [Add to Longdo]
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match [Add to Longdo]
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching [Add to Longdo]
ビットパターン[びっとぱたーん, bittopata-n] bit-pattern [Add to Longdo]
ルーティングパターン[るーていんぐぱたーん, ru-teingupata-n] routing pattern [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern [Add to Longdo]
試験パターン[しけんパターン, shiken pata-n] test pattern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top