Search result for

pâtées

(530 entries)
(6.5112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâtées-, *pâtées*, pâtée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâtées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâtées*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pate[N] หัว, See also: ศีรษะ, Syn. head, noodle
paten[N] จานทองหรือเงินใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตพระเยซู, Syn. patina
pater[N] พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
spate[N] น้ำท่วม, See also: น้ำล้นตลิ่ง, Syn. flood
patent[N] สิทธิบัตร, See also: เอกสารสิทธิ์, Syn. grant, brevet
patent[VT] จดสิทธิบัตร, See also: ได้รับสิทธิบัตร
patent[ADJ] ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร, Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
patent[ADJ] ที่แพร่ขยาย, Syn. expanded, spreading
patent[ADJ] ซึ่งเปิดโล่ง, See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย, Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed, Ant. dim, hidden, obscure
pupate[VI] กลายเป็นดักแด้
palpate[VT] ตรวจด้วยการคลำหรือสัมผัส, See also: สัมผัสดู, คลำดู, Syn. touch, contact, finger
palpate[ADJ] ซึ่งมีต่อมรับความรู้สึก
patella[N] กระดูกสะบ้า
patentee[N] ผู้ได้รับสิทธิบัตร, Syn. donee, grantee
patentor[N] ผู้ออกสิทธิบัตรให้
paternal[ADJ] เหมือนพ่อ, See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ, Syn. fatherly
paternal[ADJ] ทางสายพ่อ, See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
dissipate[VT] ค่อยๆ น้อยลง, See also: ค่อยๆ ลดลง, Syn. dispel, disperse, dissolve
dissipate[VT] ใช้อย่างฟุ่มเฟือย (เช่น เงิน, เวลา), See also: ทำให้สิ้นเปลือง, Syn. squander, splurge, Ant. save, hoard
extirpate[VT] ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ), See also: ถอนรากถอนโคน, ทำลายล้าง, กำจัด, Syn. annihilate, destroy, exterminate
inculpate[VT] กล่าวหา (คำทางการ), See also: กล่าวโทษ, Syn. accuse, incriminate
paternity[N] ความเป็นบิดา, Syn. fatherhood
syncopate[VT] ลัดจังหวะดนตรี, Syn. shift the beat
syncopate[VT] ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง, See also: ย่อคำโดยตัดพยางค์ตรงกลาง, Syn. shorten by syncope
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
anticipate[VT] เตรียมป้องกันล่วงหน้า, Syn. prepare for, provide against
anticipate[VT] ทำนาย, See also: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์, Syn. foresee, predict, forecast
anticipate[VT] ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า, Syn. precipitate
constipate[VT] ทำให้ท้องผูก
emancipate[VT] ปลดปล่อย, See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก, Syn. free, liberate, release
episcopate[N] เขตปกครองหรือเขตรับผิดชอบของสังฆนายก, Syn. episcopacy
episcopate[N] คณะสังฆนายก, Syn. episcopacy
episcopate[N] ตำแหน่งของสังฆนายก, See also: สำนักงานของสังฆนายก
rattlepate[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlebrain
constipated[ADJ] ท้องผูก
participate[VI] มีส่วน, See also: มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ, เกี่ยวข้อง, Syn. take part, Ant. abstain, forgo
patent right[N] สิทธิบัตร, See also: สิทธิคุ้มครอง
unanticipated[ADJ] ซึ่งผิดคาด, See also: ซึ่งไม่ได้คาดคิดไว้, Syn. unexpected, Ant. scheduled, planned
participate in[PHRV] มีส่วนร่วมใน, See also: เข้าร่วม, Syn. partake in
patent leather[N] หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน
emancipate from[PHRV] ปล่อยให้เป็นอิสระจาก, See also: เลิกราจาก
patent medicine[N] ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์, Syn. trademarked medicine, drugs, nostrum, panacea
participate with[PHRV] มีส่วนร่วมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
constipatevt. ทำให้ท้องผูก,ทำให้หดตัว
constipatedadj. ท้องผูก
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispated(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
cuspateadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspatedadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
extirpate(เอคซฺ'เทอเพท) vt. เอาออกสิ้น,ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน., See also: extirpation n. extirpative adj. extirpator n., Syn. exterminate
palpateadj.,ซึ่งมีอวัยวะสัมผัส vi. สัมผัสดู
participate(พาร์ทิส'ซะเพท) v. ร่วมกระทำ, See also: participant n. participation n.
pate(เพท) n. หัว,กบาล,สมอง
patella(พะเทล'ละ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, See also: patellate adj.
patelliformadj. คล้ายจานกลม
paten(แพท'ทัน) n. แผ่นโลหะสำหรับวางขนมปังในพิธ'Eucharist (ดู)
patency(เพท'ทันซี) n. สภาพของสิทธิบัตร,ความแจ้งชัดความเข้าใจ
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
patent flourn. แป้งชั้นด'
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร
patentor(แพท'ทันเทอะ) n. ผู้ออกสิทธิบัตรให้
pater(เพ'เทอะ) n. พ่อ,บิดา
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
paternostern. สายลูกประคำ.
spate(สเพท) n. ปริมาณมากมาย,จำนวนมากมาย,คำมากมาก,อารมณ์มาก,น้ำท่วม,อุทกภัย,แม่น้ำที่มีน้ำล้นฝั่ง,ฝนตกหนักและกะทันหัน
syncopate(ซิง'คะเพท) vt. ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง,เน้นเสียงดนตรีที่จังหวะที่ไม่เน้นเสียง,ลัด,ย่อ, See also: syncopator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
participate(vi) เข้าร่วม,ร่วมมือ,สมทบ,มีส่วนร่วม
pate(n) หัว,กบาล,สมอง
paten(n) จานโลหะแบน
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patent(vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
paternity(n) ความเป็นพ่อ
peripatetic(adj) ท่องเที่ยวไป,เดินทางไปมา
syncopate(vt) ย่อคำโดยวิธีตัดพยางค์กลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patella; cap, kneeสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellar-สะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellar reflexรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, knee jerk] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellectomyการตัดสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalฝ่ายบิดา, เกี่ยวกับบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal lineเชื้อสายฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal powerอำนาจของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patelliform; disciform-รูปจาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
patencyภาวะยังเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentสิทธิบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent; spreadingกาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
patentสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent, infringement ofการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent, revocation ofการเพิกถอนสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palpateคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpateคลำตรวจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prepatent-ก่อนปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process patentสิทธิบัตรในกรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter patentหนังสือตราตั้ง, ตราตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocation of patentการเพิกถอนสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repatencyการทำให้ช่องกลับเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, patellarรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, knee jerk] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spreading; patentกาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subpatellar; infrapatellarใต้สะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprapatellarเหนือสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monocolpateมีช่องเดียว [เรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medicine, patentยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, knee; patellaสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuspate deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปฟันแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crisp; crispate; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crispate; crisp; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crisped; crisp; crispateยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
disciform; patelliform-รูปจาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grant of patentการโอนสิทธิตามสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcipate-รูปปากคีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ex parte paternaทางฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringement of patentการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impatencyสภาพช่องไม่เปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impatentไม่เปิด, -ถูกปิด, -ถูกอุด, ไม่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๖ หมวด ๘๘ มาตรา รายละเอียดในภาพรวมมีสาระสำคัญดังนี้

หมวด ๑ บททั่วไป ให้คำนิยาม ความหมายของคำ ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดี รัฐมนตรี

ตัวอย่าง นิยาม ความหมายของคำ "สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์

-ส่วนที่ ๑ การขอรับสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๒ การออกสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๓ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๔ การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

-ส่วนที่ ๕ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๖ การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร

หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

หมวด ๔ คณะกรรมการสิทธิบัตร

หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖ ความผิดและกำหนดโทษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patent infringementการละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร (Patent infringement) คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรข้างต้น เช่น ปลอม ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

ความรับผิดชอบทางอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เป็นโทษจำคุก ปรับ ริบ ทรัพย์สิน

ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิไปทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยเป็นความผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และเป็นความผิดในทางอาญา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patent licenceหนังสือสำคัญสิทธิบัตร [เศรษฐศาสตร์]
Patent licensesการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Petty Patentอนุสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Design Patentสิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ , สิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์
เช่น สิทธิบัตรการออกแบบโทรศัพท์มือถือ / กล่องใส่อัญมณี ฯลฯ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Familyกลุ่มของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันในนหลายประเทศแบบมีความเสมอภาคกัน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร
รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Co-operation Treaty ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT, ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT
เพื่อร่วมมือกันในการเป็นศูนย์กลางในการรับยื่นขอจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง ในหลาย ๆ ประเทศโดยการยื่นเพียงครั้งเดียว โดยในลำดับต้นยื่นในระดับนานาชาติก่อนที่ WO จากนั้นจึงขอยื่นต่อในแต่ละประเทศที่ต้องการขอความคุ้มครองต่อไป ทั้งนี้เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก 142 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยสามารถที่จะยืนคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศของตน ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรจะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร
เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Convention สนธิสัญญาของ 19 ประเทศ ในกลุ่มทวีปยุโรป
สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งเดียวในระบบนี้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติจากแต่ละประเทศที่ระบุในการยื่นทันที [ทรัพย์สินทางปัญญา]
patentschriftสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของประเทศเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Applicationsระบบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรของทวีปยุโรปแห่งเดียว ที่สามารถให้ความคุ้มครองในแต่ละประเทศที่ระบุต่อไป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International Patent Applicationคำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, คำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ
ตามข้อตกลง PCT โดยผ่านจากหมายเลขเดียว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Officeองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร, องค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร
จัดตั้งขึ้นโดย EPC [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant Application (Patent) คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent No.เลขที่สิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Compulsory licensing of patentsการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Ductus arteriosus, Patentภาวะหลอดเลือดไม่ปิดหลังคลอด [TU Subject Heading]
Impateins balsamina Linn.เทียนบ้าน (ดอกไม้) [TU Subject Heading]
Patent Co-operation Treaty (1970)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) [TU Subject Heading]
Patent documentationเอกสารสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patent laws and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patent medicinesสิทธิบัตรทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Patent searchingการสืบค้นสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patentsสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patents (International law)สิทธิบัตร (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util

สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร

สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้

1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty)

2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step)

3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patentสิทธิบัตร [การบัญชี]
Adipatesอะดิเพต [การแพทย์]
Arteriosus, Patent Ductusท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงพัลโมนารี่และเอออร์ตา, หลอดเลือดต่อระหว่างเอออร์ตาและหลอดเลือดพัลโมนาร [การแพทย์]
Chondromalacia Patellaeกระดูกอ่อนเคลือบกระดูกสะบ้านิ่ม [การแพทย์]
Ductus Arteriosus, Patentหลอดเลือดดักตัสอาร์เตอริโอซัสไม่ปิด,ดัคตัสอาร์เตริโอซัส,เปเต็นท [การแพทย์]
Fat Pad, Infrapatellarนวมไขมันใต้สะบ้า [การแพทย์]
Fingerprints, Patentลายนิ้วมือที่มองเห็น [การแพทย์]
Foramen Ovale, Patentฟอราเมนโอวาเลเปิด [การแพทย์]
Ligaments, Patellaเอ็นยึดกระดูกสะบ้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emacipate[อิแม้นเซ็อเพดท์] (vt ) ปลดปล่อย
Zeitpunkt {m} | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n ) คำนาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you remember that vegetarian pâté that I made that you loved so much?เธอจำครีมผักที่ฉันเคยทำได้มั้ย ที่เธอชอบมากน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน) Prom Queen (2011)
How is the paté? Mmm, fantastic.- Wie ist das PâtéTo the Gestapo with Love (1968)
The only place for paté. Have you ever been there?- Nur da gibt's gutes PâtéTo the Gestapo with Love (1968)
Don't think that she didn't try-- with champagne, paté de fois gras, little squeezes on my hand.Und sie hat sich ins Zeug gelegt! Mit Champagner und Pâté, und Händchenhalten. To the Gestapo with Love (1968)
Or lobster thermidor aux crevettes with mornay sauce Garnished with truffle pate, brandy, and a fried egg on top And spam.Oder Hummer Thermidor aux crevettes mit einer Mornay-Soße... garniert mit Trüffelpâté, Brandy, einem Spiegelei obendrauf und Spam. Spam (1970)
Deviled eggs, smoked salmon, stuffed mushrooms, pâté de foie gras."Russische Eier, Räucherlachs, gefüllte Pilze, Pâté de Foie Gras... That's No Lady, That's My Spy (1971)
I ran out of pâté, and that's what I had to use.Ich hatte kein Pâté mehr und musste es nehmen. That's No Lady, That's My Spy (1971)
Moules marinieres, pate de foie gras, beluga caviar, eggs benedictine tarte de poireaux, that's leek tart frogs' legs amandine or oeufs de caille Richard Shepherd.Moules marinières, pâté de foie gras, Belugakaviar, Eier auf Benediktinerart, tarte de poireaux, das sind Lauchkuchen, Froschschenkel in Mandel oder oeufs de caille Richard Shepherd. The Meaning of Life (1983)
- Don't skimp on the pate.- Und geizen Sie nicht mit der PâtéThe Meaning of Life (1983)
And he put the bowl on the floor, and he put his nose in it, and he ate it like it was pâté from Maxim's of Paris.Und er steckte die Nase rein und aß, als sei es Pâté von Maxim's. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Pâté.PâtéDown and Out in Beverly Hills (1986)
Get that eyeball pâté working.Mach das Augäpfel-Pâté fertig. The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
You must be very, very tricky because nothing gets by Pierre de le Pâté.Du musst sehr trickreich sein, denn nichts kommt an Pierre de le Pâté vorbei. A Pinch for a Pinch (1990)
In your face, Pâté.Da hast du's, PâtéA Pinch for a Pinch (1990)
I will spread your p t . I will dip my ladle in your vichyssoise.Ich verstreiche deine Pâté und tauche meine Kelle in deine Vichyssoise. The Mask (1994)
Rustic country pate.Rustikales Land-PâtéWatch While I Revise the World (2011)
It just says "Rustic country pate."Da steht nur: "Rustikales Land-Pâté." Watch While I Revise the World (2011)
There is a restaurant renaissance happening downtown right now, so all you got to do is pick up the phone, order out, and bring in some pâté for Christ's sakes.In der Stadt gibt es gerade eine Restaurant-Renaissance, also nehmen Sie einfach das Telefon, bestellen und holen dazu etwas pâté, verdammt noch mal. Room Service (2015)
Pâté.PâtéRoom Service (2015)
Bitches want pâté?Der Abschaum will pâtéRoom Service (2015)
Pâté they shall have.Dann kriegt er pâtéRoom Service (2015)
They need to believe they're the kind of cool that eats pâté in a shit hotel on Halloween night.Die halten sich für die Art coole Typen, die an Halloween in einem ranzigen Hotel pâté essen. Room Service (2015)
At least the pâté is somewhat decent.Wenigstens ist das pâté einigermaßen gut. Room Service (2015)
Pâté de fois gras en croûte...Pâté de foie gras en croûte. Vier um die Frau (1921)
The pâté de foie gras, sir.Die Pâté de foie gras, Sir. Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมทบทุน[V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
สิทธิบัตร[N] patent
มีส่วนร่วม[V] participate in, See also: have a part in, have a hand in, Example: ผู้นำควรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและตัดสินปัญหา, Thai definition: มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
จดสิทธิบัตร[V] register a patent, Example: บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย, Thai definition: ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ฝ่ายบิดา[N] paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
มีส่วน[V] participate, See also: involved, take part, Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง, Example: พินัยกรรมระบุว่าทุกคนมีส่วนในกองมรดกนี้
มาดหมาย[V] intend, See also: expect, anticipate, aim at, fix one's mind on, be intent on, be determined, Syn. หมายมาด, มุ่งหมาย, Example: เจ้าพ่อมาดหมายไว้ว่าจะต้องรีดไถสหภาพ จนกว่าจะได้เงินคุ้มกับที่เสียไป
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ไม่คาดฝัน[ADJ] unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้
ร่วม[V] join in, See also: participate, associate with, be affiliated with, partake, have a portion of, Example: กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำโครงการร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ราว 20 แห่ง, Thai definition: มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน
เข้าร่วม[V] join, See also: participate, attend, cooperate, Syn. ร่วม, Ant. แยกตัว, Example: นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย, Thai definition: มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
คาด[V] anticipate, See also: expect, foresee, forecast, predict, guess, Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้, Example: เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟื้นในช่วงต้นปี 2542, Thai definition: คิดไว้ก่อนโดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คาดคิด[V] expect, See also: anticipate, hope, Syn. คาดหวัง, คาดการณ์, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าตัว
คาดเดา[V] guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง
คาดฝัน[V] expect, See also: hope, anticipate, Syn. คาดคิด, คาดหวัง, Example: ในโลกของเรานี้ยังมีความเป็นไปได้และไม่ได้ของโลกนี้ที่เราไม่คาดฝันอีกนานัปการ
คาดหมาย[V] expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น
คาดหวัง[V] hope, See also: expect, anticipate, Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด, Example: เมื่อเราเห็นคนอ้วน เรามักจะคิดและคาดหวังเอาว่าเขาเป็นคนตลกๆ สนุกสนานร่าเริงไปเสียหมด
ปล่อยตัว[V] be dissolute, See also: be dissipated, be loose, Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, Example: ตั้งแต่สามีเธอเสีย เธอก็ปล่อยตัวให้ทรุดโทรมไม่สนใจสุขภาพเลย, Thai definition: ไม่เอาธุระในการแต่งตัว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
เฝ้าคอย[V] expect, See also: wait, anticipate, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ทุกคนรวมทั้งฉันที่เฝ้ารอพระอาทิตย์ตกหลังเขาด้วยความอดทนแต่สุดท้ายเมฆมาบังเห็นเพียงลำแสงที่ลอดก้อนเมฆ เพียงแค่นี้หรือที่พวกเราเฝ้าคอย, Thai definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
ปู่น้อย[N] younger brother of the paternal grandfather, Example: ปู่น้อยเป็นคนสอนฉันตีขิม, Count unit: คน, Thai definition: น้องชายของปู่
ปู่ทวด[N] great grandfather, See also: paternal great grandfather, Example: ปู่ทวดของฉันท่านใจดีมาก, Thai definition: พ่อของปู่หรือย่า
ปู่[N] grandfather, See also: grandpa, paternal grandfather, Example: ปู่ย่าตายายช่วยกันเลี้ยงหลานแทนพ่อแม่ที่ออกไปทำงานนอกบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของพ่อ
เปลืองเงิน[V] waste money, See also: squander money, dissipate money, Syn. สิ้นเปลือง, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: เราเปลืองเงินไปเปล่าๆ หลายพันบาท
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, lose, spend, be used up, dissipate, squander, be extravagant with, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
มือเติบ[V] lavish, See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: แกมือเติบ ซื้อของก็ต้องซื้อทีละมากๆ, Thai definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
เป็นอิสระ[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. มีอิสรภาพ, เป็นไท, Example: เชลยทุกคนอยากเป็นอิสระจากการถูกกักขัง, Thai definition: ได้รับอิสรภาพและสามารถปกครองตนเองได้
มีอิสรภาพ[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, เป็นไท, Ant. กักขัง, Example: ศิลปินยุคใหม่มีอิสรภาพทั้งทางด้านความคิดเนื้อหาสาระและรูปแบบการแสดงออก, Thai definition: ได้รับอิสระให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
เป็นไทแก่ตัว[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไท, Ant. กักขัง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวแล้วก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังถูกเหยียดผิวและไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรม, Thai definition: ได้รับอิสรภาพและสามารถปกครองตนเองได้
เป็นไท[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, มีอิสรภาพ, Ant. กักขัง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทก็ตามแต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
เป็นที่คาดหวัง[V] expect, See also: hope, anticipate, foresee, Syn. เป็นที่คาดหมาย
เปลืองเงิน[V] be extravagant, See also: squander, lavish, dissipate, prodigal, Syn. เปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: พวกเศรษฐีก็อย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องให้เปลืองเงินเล่น, Thai definition: ใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ
ผลาญ[V] waste, See also: squander, dissipate, lavish, Syn. ถลุง, Example: เขาผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้จนหมด, Thai definition: ทําลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป
สุรุ่ยสุร่าย[V] squander, See also: lavish, dissipate, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: น้องสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง, Thai definition: จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
สำมะเลเทเมา[V] debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น
สิทธิบัตร[N] patent, See also: letter patent, Example: ตอนนี้ทางบริษัทรอจดสิทธิบัตรอยู่ ถ้ามีผลคุ้มครองคงนำสินค้าออกจำหน่ายได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
หมดเปลือง[V] misspend, See also: waste, dissipate, Syn. เปลือง, สิ้นเปลือง, Example: เขารู้จักวางแผนการใช้เงิน เพื่อมิให้หมดเปลืองไปกับสิ่งไม่มีประโยชน์
หมดเปลืองไป[V] waste, See also: dissipate, misspend, Syn. หมดเปลือง, เปลือง, สิ้นเปลือง, Example: พฤติกรรมของลัทธิบริโภคนิยมมีผลทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศหมดเปลืองไปอย่างรวดเร็ว
หยั่งทราบ[V] foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ตั้งตาคอย[V] expect, See also: wait, look forward to, await, anticipate, Syn. รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, ตั้งตารอ, Example: พ่อตั้งตาคอยการกลับของลูกชาย
ตั้งตารอ[V] expect, See also: wait, look forward to, await, anticipate, Syn. ตั้งตารอ, รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, Example: บรรดาคอลูกหนังกำลังตั้งตารอลุ้น บอลโลก ที่กำลังจะมาถึง
ยอบ[V] be depleted, See also: reduced, dissipated, emptied, exhausted, spent, consumed, Syn. พร่อง, ยุบลง, ยุบยอบ, Example: เงินทองที่เขาเก็บสะสมมามันยุบยอบลงไปมาก
ยอบ[V] be depleted, See also: reduced, dissipated, emptied, exhausted, spent, consumed, Syn. พร่อง, ยุบลง, ยุบยอบ, Example: เงินทองที่เขาเก็บสะสมมามันยุบยอบลงไปมาก
ถอนยวง[V] destroy, See also: root out, uproot, extirpate, Example: สภาพของหมู่บ้านเก่าถูกถอนยวงไปสิ้น, Thai definition: ทำลายให้สิ้นซาก
ถอนราก[V] eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
ถอนรากถอนโคน[V] extirpate, See also: abolish, annihilate, destroy, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก, Example: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
ท้องผูก[V] be constipated, See also: suffer from constipation, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: ยาหลายอย่างมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูก, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) FR: soupe de pâtes [f]
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate   FR: anticiper
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
หัวกบาล[n.] (hūakabān) EN: pate ; top of the head   
จมูกแบน[n. exp.] (jamūk baēn) EN: flat nose   FR: nez épaté [m]
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen sitthibat) EN: take out a patent   
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng khadī pheūa phisūt khwām pen bidā) EN: paternity suit   
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt sitthibat) EN: infrigement of patent   
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
เข้าร่วม[v. exp.] (khaoruam) EN: join ; participate ; attend ; cooperate   FR: se joindre ; s'associer ; participer
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดฝัน[v.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate   
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate   FR: prévoir ; s'attendre à
คาดหวัง[v.] (khātwang) EN: expect ; hope ; anticipate   FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
คุณปู่[n.] (khun pū) EN: grandfather (paternal – form.)   FR: grand-pére paternel (form.) [m]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.)   FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
ความเป็นบิดา[n. exp.] (khwām pen bidā) EN: paternity   FR: paternité [f]
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton   FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
กฎหมายสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi sitthibat) EN: patent law   
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi wādūay kān jotthabīen sitthibat) EN: patent law   
กระดูกสะบ้า[n.] (kradūk sabā) EN: patella ; kneecap   FR: rotule [f]
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]
ก๋วยเตี๋ยว = ก๊วยเตี๋ยว [n.] (kuaytīo) EN: noodles ; Chinese noodles   FR: nouilles [fpl] ; pâte de riz [f]
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง[n. exp.] (kuaytīo haēng) EN: plain Chinese noodles ; noodles without soup   FR: plat de pâtes [m] ; plat de nouilles [m]
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ[n. exp.] (kuaytīo nām) EN: Chinese noodles in soup ; soup-noodle ; noodles with soup   FR: soupe de nouille avec de la viande et des légumes [f] ; soupe de pâtes [f]
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า[n. exp.] (kuaytīo rāt nā) FR: pâtes en sauce [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[n. exp.] (kuaytīo sen lek) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles   FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[n. exp.] (kuaytīo sen yai) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles   FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes larges [fpl]
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลูกสะบ้าหัวเข่า[n. exp.] (lūk sabā hūa khao) EN: patella ; kneecap   FR: rotule [f]
ไม้แขวนเสื้อ[n.] (māi khwaēn seūa) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger   FR: cintre [m] ; patère [f]
หมายเลขสิทธิบัตร[n. exp.] (māilēk sitthibat) EN: patent number   
มีเอี่ยวด้วย[v. exp.] (mī īo dūay) EN: have an interest ; participate   
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part   FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
มีส่วนร่วม[v.] (mī suanruam) EN: participate in ; have a part in ; have a hand in   
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for   FR: escompter ; compter sur
น้ำพริกแห้ง[n. exp.] (nāmphrik haēng) FR: pâte de piment [f]
น้ำท่วม[n.] (nāmthūam) EN: flood ; inundation ; spate   FR: inondation [f]
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage   FR: pâte [f] ; mucilage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATE    P EY1 T
PATER    P EY1 T ER0
PATEK    P AA1 T EH0 K
PATEL    P AH0 T EH1 L
PATES    P EY1 T S
PATEY    P EY1 T IY0
SPATE    S P EY1 T
PATERA    P AA0 T EH1 R AH0
PATESE    P AH0 T IY1 S IY0
PATESE    P AH0 T IY1 S
PATENT    P AE1 T AH0 N T
SPATES    S P EY1 T S
PATENTS    P AE1 T AH0 N T S
PATELLA    P AH0 T EH1 L AH0
PATERNO    P AA0 T EH1 R N OW0
PATENTED    P AE1 T AH0 N T AH0 D
PATENTLY    P AE1 T AH0 N T L IY0
PATERSON    P AE1 T ER0 S AH0 N
PATERNAL    P AH0 T ER1 N AH0 L
SYNCOPATE    S IH1 NG K AH0 P EY2 T
PATERNITY    P AH0 T ER1 N AH0 T IY0
PATENTING    P AE1 T AH0 N T IH0 NG
DISSIPATE    D IH1 S AH0 P EY2 T
PATENAUDE    P AE1 T AH0 N OW0 D
EXCULPATE    EH2 K S K AH1 L P EY0 T
EXTIRPATE    EH1 K S T ER0 P EY2 T
PATENTABLE    P AE1 T AH0 N T AH0 B AH0 L
SYNCOPATED    S IH1 NG K AH0 P EY2 T AH0 D
CONSTIPATE    K AA1 N S T AH0 P EY2 T
DISSIPATED    D IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D
DISSIPATES    D IH1 S AH0 P EY2 T S
EMANCIPATE    AH0 M AE1 N S AH0 P EY2 T
ANTICIPATE    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T
EMANCIPATED    AH0 M AE1 N S AH0 P EY2 T AH0 D
ANTICIPATED    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D
ANTICIPATES    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T S
PERIPATETIC    P EH2 R AH0 P AH0 T EH1 T IH0 K
PARTICIPATE    P AA0 R T IH1 S AH0 P EY2 T
CONSTIPATED    K AA1 N S T AH0 P EY2 T AH0 D
PATERNALISM    P AH0 T ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PATERNOSTRO    P AA0 T ER0 N OW1 S T R OW0
PARTICIPATED    P AA0 R T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D
PARTICIPATES    P AA0 R T IH1 S AH0 P EY2 T S
PATERNALISTIC    P AH0 T ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K
UNANTICIPATED    AH2 N AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pate    (n) (p ei1 t)
Patel    (n) (p @ t e1 l)
pates    (n) (p ei1 t s)
spate    (n) (s p ei1 t)
patent    (v) (p ei1 t n t)
spates    (n) (s p ei1 t s)
patella    (n) (p @1 t e1 l @)
patents    (v) (p ei1 t n t s)
patellas    (n) (p @1 t e1 l @ z)
patented    (v) (p ei1 t n t i d)
patentee    (n) (p ei2 t n t ii1)
patently    (a) (p ei1 t n t l ii)
paternal    (j) (p @1 t @@1 n l)
bald-pate    (n) - (b oo1 l d - p ei t)
dissipate    (v) (d i1 s i p ei t)
exculpate    (v) (e1 k s k uh l p ei t)
extirpate    (v) (e1 k s t @ p ei t)
inculpate    (v) (i1 n k uh l p ei t)
patentees    (n) (p ei2 t n t ii1 z)
patenting    (v) (p ei1 t n t i ng)
paternity    (n) (p @1 t @@1 n i t ii)
syncopate    (v) (s i1 ng k @ p ei t)
anticipate    (v) (a1 n t i1 s i p ei t)
bald-pates    (n) - (b oo1 l d - p ei t s)
constipate    (v) (k o1 n s t i p ei t)
dissipated    (v) (d i1 s i p ei t i d)
dissipates    (v) (d i1 s i p ei t s)
emancipate    (v) (i1 m a1 n s i p ei t)
exculpated    (v) (e1 k s k uh l p ei t i d)
exculpates    (v) (e1 k s k uh l p ei t s)
extirpated    (v) (e1 k s t @ p ei t i d)
extirpates    (v) (e1 k s t @ p ei t s)
inculpated    (v) (i1 n k uh l p ei t i d)
inculpates    (v) (i1 n k uh l p ei t s)
paternally    (a) (p @1 t @@1 n @ l ii)
syncopated    (v) (s i1 ng k @ p ei t i d)
syncopates    (v) (s i1 ng k @ p ei t s)
addle-pated    (j) - (a1 d l - p ei2 t i d)
anticipated    (v) (a1 n t i1 s i p ei t i d)
anticipates    (v) (a1 n t i1 s i p ei t s)
constipated    (v) (k o1 n s t i p ei t i d)
constipates    (v) (k o1 n s t i p ei t s)
emancipated    (v) (i1 m a1 n s i p ei t i d)
emancipates    (v) (i1 m a1 n s i p ei t s)
participate    (v) (p aa1 t i1 s i p ei t)
paternalism    (n) (p @1 t @@1 n @ l i z @ m)
paternoster    (n) (p a2 t @ n o1 s t @ r)
peripatetic    (j) (p e2 r i p @ t e1 t i k)
rattlepated    (j) (r a1 t l p ei t i d)
participated    (v) (p aa1 t i1 s i p ei t i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate

German-Thai: Longdo Dictionary
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパテイア[, apateia] (n) apatheia (gre [Add to Longdo]
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property [Add to Longdo]
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property [Add to Longdo]
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box [Add to Longdo]
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property [Add to Longdo]
カテゴリプロパティ[, kategoripuropatei] (n) {comp} category property [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
クパティーノ[, kupatei-no] (n) {comp} Cupertino [Add to Longdo]
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers [Add to Longdo]
コンテキストプロパティ[, kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property [Add to Longdo]
チャパティ[, chapatei] (n) chapati (hin [Add to Longdo]
ディクショナリプロパティ[, deikushonaripuropatei] (n) {comp} dictionary property [Add to Longdo]
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property [Add to Longdo]
ドキュメントプロパティ[, dokyumentopuropatei] (n) {comp} document properties [Add to Longdo]
ハイパテキスト[, haipatekisuto] (n) {comp} hypertext [Add to Longdo]
パターナリズム[, pata-narizumu] (n) paternalism [Add to Longdo]
パテ[, pate] (n) (1) putty; (2) pate (ger [Add to Longdo]
パティ[, patei] (n) patty (e.g. beef) [Add to Longdo]
パティオ[, pateio] (n) patio; (P) [Add to Longdo]
パティシエ[, pateishie] (n) pastry shop (fre [Add to Longdo]
パティス[, pateisu] (n) patis [Add to Longdo]
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife [Add to Longdo]
パテント[, patento] (n) patent [Add to Longdo]
ビーフパティ[, bi-fupatei] (n) (See パティ) beef patty [Add to Longdo]
ファイルプロパティ[, fairupuropatei] (n) {comp} file property [Add to Longdo]
プロパティ;プロパティー[, puropatei ; puropatei-] (n) property [Add to Longdo]
プロパティエディタ[, puropateiedeita] (n) {comp} property editor [Add to Longdo]
プロパティキャッシュ[, puropateikyasshu] (n) {comp} property cache [Add to Longdo]
プロパティセット[, puropateisetto] (n) {comp} property set [Add to Longdo]
プロパティバッグ[, puropateibaggu] (n) {comp} property bag [Add to Longdo]
プロパティマッピング[, puropateimappingu] (n) {comp} property mapping [Add to Longdo]
プロファイルプロパティ[, purofairupuropatei] (n) {comp} profile property [Add to Longdo]
ペリパトス学派[ペリパトスがくは, peripatosu gakuha] (n) (See 逍遥学派) Peripatetic school (of philosophy) [Add to Longdo]
ホメオパシー;ホメオパチー;ホメオパティー[, homeopashi-; homeopachi-; homeopatei-] (n) homeopathy [Add to Longdo]
メンバプロパティ[, menbapuropatei] (n) {comp} member property [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood [Add to Longdo]
温情主義[おんじょうしゅぎ, onjoushugi] (n,adj-no) paternalism [Add to Longdo]
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella) [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in [Add to Longdo]
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P) [Add to Longdo]
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee [Add to Longdo]
見込む[みこむ, mikomu] (v5m,vt) to anticipate; to estimate; to expect; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
参じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See 参ずる・1) to come; to go; (2) (See 参ずる・2) to participate; (3) (See 参ずる・3) to perform Zen meditation [Add to Longdo]
参ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See 参じる・1,参る・1) to come; to go; (2) (See 参じる・2) to participate; (3) (See 参じる・3) to perform Zen meditation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, / ] dissipated; unruly [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address [Add to Longdo]
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, ] deceased paternal grandmother [Add to Longdo]
先发制人[xiān fā zhì rén, ㄒㄧㄢ ㄈㄚ ㄓˋ ㄖㄣˊ, / ] to pre-empt; to anticipate; pre-emptive [Add to Longdo]
八德[Bā dé, ㄅㄚ ㄉㄜˊ, ] (N) Pate (city in Taiwan) [Add to Longdo]
出席[chū xí, ㄔㄨ ㄒㄧˊ, ] to attend; to participate; present [Add to Longdo]
分辨[fēn biàn, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ, ] to distinguish; to differentiate; to resolve; to defend against an accusation; to exculpate [Add to Longdo]
加入[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in [Add to Longdo]
加盟[jiā méng, ㄐㄧㄚ ㄇㄥˊ, ] to become a member of an alliance or union; to align; to join; participate [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House [Add to Longdo]
参加[cān jiā, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ, / ] to participate; to take part; to join [Add to Longdo]
参与[cān yù, ㄘㄢ ㄩˋ, / ] to participate (in sth) [Add to Longdo]
叔祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] wife of paternal grandfather's younger brother [Add to Longdo]
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] father's brother's sons; paternal male cousin [Add to Longdo]
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂妹[táng mèi, ㄊㄤˊ ㄇㄟˋ, ] younger female cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's brother's daughters; paternal female cousin [Add to Longdo]
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂弟[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
大便干燥[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 便 / 便] constipated [Add to Longdo]
奶奶[nǎi nai, ㄋㄞˇ ㄋㄞ˙, ] (informal) father's mother; paternal grandmother [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] paternal aunt [Add to Longdo]
姑丈[gū zhàng, ㄍㄨ ㄓㄤˋ, ] husband of paternal aunt [Add to Longdo]
姑夫[gū fu, ㄍㄨ ㄈㄨ˙, ] father's sister's husband; husband of paternal aunt; uncle [Add to Longdo]
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, ] paternal aunt [Add to Longdo]
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, / ] (coll.) father's married sister; paternal aunt [Add to Longdo]
姑母[gū mǔ, ㄍㄨ ㄇㄨˇ, ] father's sister; paternal aunt [Add to Longdo]
姑父[gū fu, ㄍㄨ ㄈㄨ˙, ] father's sister's husband; husband of paternal aunt; uncle [Add to Longdo]
姑爷[gū yé, ㄍㄨ ㄧㄝˊ, / ] father's father's sister's husband; paternal grandaunt's husband [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, ] dissipated; put off [Add to Longdo]
专利[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, / ] patent [Add to Longdo]
专利局[zhuān lì jú, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ, / ] patent office [Add to Longdo]
专利权[zhuān lì quán, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] patent right [Add to Longdo]
专利法[zhuān lì fǎ, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] patent law [Add to Longdo]
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] patent drugs [Add to Longdo]
弥散[mí sàn, ㄇㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] to dissipate everywhere (of light, sound, gas etc) [Add to Longdo]
想到[xiǎng dào, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ, ] to think of; to call to mind; to anticipate [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利 [Add to Longdo]
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] to anticipate; to expect; to reckon ahead [Add to Longdo]
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, / ] patent medicine; medicine already made up [Add to Longdo]
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] expectation; what one anticipates [Add to Longdo]
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent [Add to Longdo]
散热[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, / ] dissipate heat [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [Add to Longdo]
料到[liào dào, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, ] to foresee; to anticipate [Add to Longdo]
料及[liào jí, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧˊ, ] to anticipate; forecast; expectation; anticipation [Add to Longdo]
曾祖[zēng zǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ, ] great-grandfather (father of one's paternal grandfather) [Add to Longdo]
曾祖母[zēng zǔ mǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's father's mother; paternal great-grandmother [Add to Longdo]
曾祖父[zēng zǔ fù, ㄗㄥ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's father; paternal great-grandfather [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
クパティーノ[くぱていーの, kupatei-no] Cupertino [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] besondere_Erlaubnis, Patent [Add to Longdo]
特許法[とっきょほう, tokkyohou] Patentgesetz, Patentrecht [Add to Longdo]
神父[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top