Search result for

pâmes

(191 entries)
(3.6385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâmes-, *pâmes*, pâme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâmes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spam[N] ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต
pampas[N] ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า, Syn. prairie, tundra, plains
pamper[VT] ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pamper[VT] ปรนเปรอด้วยอาหาร, Syn. greedy, overfeed
pamphlet[N] แผ่นพับ, Syn. booklet, brochure, pocketbook
namby-pamby[ADJ] อ่อนแอ, See also: เปราะบาง, Syn. feeble, weak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diazepam(ไดแอซ'ซิแพม) n. ยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,
pampas(แพม'พัซ) n. ที่รอบกว้างใหญ่ ๆ ที่มีหญ้าขึ้น
pamper(แพม'เพอะ) vt. เอาใจ,ตามใจ
pampero(พามแพ'โร) n. ลมหนาว
pamphlet(แพม'ฟลิท) n. หนังสือเล่มเล็ก ๆ, See also: pamphletary adj.
pamphleteern. นักเขียนหนังสือประเภทpamphlet.

English-Thai: Nontri Dictionary
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ
pamphlet(n) หนังสือเล่มเล็กๆ
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panplegia; pamplegiaอัมพาตทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PAM (pulse amplitude modulation)แพม (การกล้ำแอมพลิจูดของพัลส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pamphletจุลสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pamplegia; panplegiaอัมพาตทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse amplitude modulation (PAM)การกล้ำแอมพลิจูดของพัลส์ (แพม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spammingการส่งข่าวขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spammingการส่งข่าวขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pamphletจุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pamphletจุลสาร

Pamphlet

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ [1] ขนาด A5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน จบสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักจัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่งๆ

ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น

กรมการแพทย์. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. จุลสารบุหรี่และสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบัน, 2535-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Diazepamไดอาซีแพม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clonazepamโคลนาซีแพม [TU Subject Heading]
Diazepamไดอะซีแพม [TU Subject Heading]
Pamphletsจุลสาร [TU Subject Heading]
Spam (Electronic mail)ข่าวขยะ ((ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Spam filtering (Electronic mail)การตรวจจับข่าวขยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Chlorpropamideคลอร์โปรปาไมด์,ยา;คลอร์โปรปาไมด์;ยาคลอโปรพาไมด์;คลอโปรปาไมด์;คลอโพรพาไมด์;ยาคลอโพรพาไมด์ [การแพทย์]
Clopamideยาโคลพาไมด์ [การแพทย์]
Diazepamไดอะซีแพม [การแพทย์]
Dopamineโดปามีน,โดปามีน,สาร,โดปามีน,โคปามีน [การแพทย์]
Dopamine Acetylcholine Imbalanceความไม่สมดุลย์ระหว่างโดปามีนอะเซตีลโคลีนย์ [การแพทย์]
Dopamine Blockage, Chronicการสกัดกั้นโดปามีนแบบเรื้อรัง [การแพทย์]
Dopamine Functionหน้าที่ของโดปามีน [การแพทย์]
Dopaminergic Antidepressantsยาต้านซึมเศร้าที่ออกฤทธิ์ต่อระบบโดปามีน [การแพทย์]
Dopaminergic Systemsระบบเกี่ยวกับโดปามีน [การแพทย์]
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lapamis Hardwickiiงูอ้ายงั่ว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dopamine[โดพามีน] เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นในร่างกาย ในสมอง โดพามีนทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) คอยกระตุ้นโดพามีน รีเซพเตอร์ (dopamine receptor) โดพามีนทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนประสาท (neurohormone) ที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัส (hypothalamus) หน้าที่หลักของฮอร์โมนตัวนี้คือยับยั้งการหลั่งโปรแลคติน (prolactin) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารแผ่นพับ[N] pamphlet
พะนอ[V] pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า
พะเน้าพะนอ[V] pamper spoil coddle, See also: coax, cajole, flatter, wheedle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะนอ, Example: พอเขามาพะเน้าพะนอเดี่ยวเดียว เธอก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: พร่ำพูดเอาใจ
โอ๋[V] spoil, See also: indulge, pamper, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Ant. ขัดใจ, Example: เขาโอ๋ลูกจนเกือบจะเสียคน
ตามใจ[V] indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
ถ้อยแถลง[N] statement, See also: argument, summation, declaration, pamphlet, contents, text, Syn. คำชี้แจง, คำประกาศ, Example: ถ้อยแถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์, Thai definition: คำอธิบายเป็นทางการ
จุลสาร[N] pamphlet, See also: small document, booklet, brochure, leaflet, Example: เขาได้จัดพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นจุลสารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน, Count unit: ฉบับ, เล่ม, Thai definition: สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน
ปรนเปรอ[V] satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด
ซาง[N] pampas grass, Syn. ไม้ซาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไผ่หลายชนิดในสกุล Dendrocalamus วงศ์ Gramineae ชนิดปล้องเล็กบางยาวใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก หรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น
ทุ่งเลี้ยงสัตว์[N] grassland, See also: plains, meadow, prairie, pampas, pasturage, range
ทุ่งโล่ง[N] plain, See also: meadow, prairie, pampas, pastureland, range, Count unit: แห่ง
ทุ่งหญ้า[N] grassland, See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range, Syn. ท้องทุ่ง, Count unit: แห่ง
สำออย[V] pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอกสารแผ่นพับ[n. exp.] (ēkkasān phaen phap) EN: pamphlet   
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlasān) EN: give out pamphets   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
เกรฟฟรุต[n.] (krēp frut) EN: grapefruit   FR: pamplemousse [m]
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]
พะนอ[v.] (phanø) EN: pamper ; coddle ; cajole   FR: choyer ; dorloter ; cajoler
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
ซาง[n.] (sāng) EN: pampas grass   
ส้มโอ[n.] (som-ō) EN: grapefruit ; pomelo   FR: pomélo [m] ; pomelo [m] ; pamplemousse [m] (abusif) ; grape-fruit [m]
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: indulge ; pamper ; spoil ; humour   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAM    P AE1 M
SPAM    S P AE1 M
PAMER    P EY1 M ER0
PAM'S    P AE1 M Z
PAMBY    P AE1 M B IY0
PAMMY    P AE1 M IY0
PAMPER    P AE1 M P ER0
PAMPAS    P AE1 M P AH0 Z
PAMOUR    P AE1 M AO0 R
PAMPEL    P AE1 M P AH0 L
PAMELA    P AE1 M AH0 L AH0
PAMELLA    P AH0 M EH1 L AH0
PAMPLIN    P AE1 M P L IH2 N
PAMPERS    P AE1 M P ER0 Z
PAMPLONA    P AE0 M P L OW1 N AH0
PAMPHLET    P AE1 M F L AH0 T
PAMPERIN    P AE1 M P ER0 IH2 N
PAMPERED    P AE1 M P ER0 D
DOPAMINE    D AA1 P AH0 M AY2 N
PAMELINA    P AA0 M EH0 L IY1 N AH0
PAMELA'S    P AE1 M AH0 L AH0 Z
PAMPERING    P AE1 M P ER0 IH0 NG
PAMPHLETS    P AE1 M F L AH0 T S
SPAMPINATO    S P AA0 M P IY0 N AA1 T OW0
PAMPHLETEER    P AE2 M F L AH0 T IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pam    (n) (p a1 m)
spam    (n) (s p a1 m)
Pamyat    (n) (p a1 m y a t)
Pamela    (n) (p a1 m @ l @)
pampas    (n) (p a1 m p @ s)
pamper    (v) (p a1 m p @ r)
pampers    (v) (p a1 m p @ z)
Pamplona    (n) (p a1 m p l ou1 n @)
pampered    (v) (p a1 m p @ d)
pamphlet    (n) (p a1 m f l i t)
pampering    (v) (p a1 m p @ r i ng)
pamphlets    (n) (p a1 m f l i t s)
namby-pamby    (n) - (n a2 m b i - p a1 m b ii)
pamphleteer    (n) (p a2 m f l @ t i@1 r)
pampas-grass    (n) - (p a1 m p @ s - g r aa s)
pamphleteers    (n) (p a2 m f l @ t i@1 z)
namby-pambies    (n) - (n a2 m b i - p a1 m b i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
コメントスパム[, komentosupamu] (n) (See コメント) comment spam [Add to Longdo]
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan) [Add to Longdo]
ジアゼパム[, jiazepamu] (n) diazepam [Add to Longdo]
スーパミニ[, su-pamini] (n) {comp} supermini [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock [Add to Longdo]
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail [Add to Longdo]
ドーパミン[, do-pamin] (n) dopamine [Add to Longdo]
ハイパメディア[, haipamedeia] (n) {comp} hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] (n) {comp} hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] (n) {comp} Hypermedia; Time-based Structuring Language; HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] (n) {comp} hypermedia document [Add to Longdo]
パミール[, pami-ru] (n) the Pamirs [Add to Longdo]
パミール高原[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau [Add to Longdo]
パミス;パマス[, pamisu ; pamasu] (n) pumice [Add to Longdo]
パミストン;パミストーン;バミストン[, pamisuton ; pamisuto-n ; bamisuton] (n) pumice stone [Add to Longdo]
パンパス[, panpasu] (n,adj-no) pampas; (P) [Add to Longdo]
パンパスグラス[, panpasugurasu] (n) pampas grass (Cortaderia selloana) [Add to Longdo]
パンフ[, panfu] (n) (abbr) pamphlet; (P) [Add to Longdo]
パンフレット[, panfuretto] (n) brochure; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
ヨーロッパミンク[, yo-roppaminku] (n) European mink (Mustela lutreola) [Add to Longdo]
ヨーロッパ胸黒[ヨーロッパむなぐろ;ヨーロッパムナグロ, yo-roppa munaguro ; yo-roppamunaguro] (n) (uk) Eurasian golden plover (Pluvialis apricaria) [Add to Longdo]
ヨーロッパ樅[ヨーロッパもみ;ヨーロッパモミ, yo-roppa momi ; yo-roppamomi] (n) (uk) European silver fir (Abies alba) [Add to Longdo]
ロラメット[, rorametto] (n) Loramet (112-lormetazepam) [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
営業案内[えいぎょうあんない, eigyouannai] (n) pamphlet describing one's business (operations) [Add to Longdo]
河童巻;河童巻き[かっぱまき, kappamaki] (n) cucumber sushi wrapped in nori (seaweed) [Add to Longdo]
甘えん坊;あまえん坊[あまえんぼう, amaenbou] (adj-na,n) pampered or spoiled child (spoilt) [Add to Longdo]
甘やかす[あまやかす, amayakasu] (v5s,vt) to pamper; to spoil; (P) [Add to Longdo]
区分編成法[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] (n) {comp} BPAM; Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
冊子[さっし, sasshi] (n) book; booklet; story book; pamphlet; notebook; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
小冊[しょうさつ, shousatsu] (n) pamphlet; booklet [Add to Longdo]
小冊子[しょうさっし, shousasshi] (n) booklet; pamphlet; (P) [Add to Longdo]
小論文[しょうろんぶん, shouronbun] (n) short essay; pamphlet; tract [Add to Longdo]
真魚鰹;鯧[まながつお;マナガツオ, managatsuo ; managatsuo] (n) (uk) butterfish (any fish of family Stromateidae, esp. species Pampus punctatissimus); harvestfish; rudderfish [Add to Longdo]
大草原[だいそうげん, daisougen] (n) prairie; steppe; pampas [Add to Longdo]
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] (n) {comp} Integrated open hypermedia; IOH [Add to Longdo]
日葡辞書[にっぽじしょ, nippojisho] (n) Vocabvlario da Lingoa de Iapam (Japanese-Portuguese dictionary, published 1603-1604) [Add to Longdo]
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere [Add to Longdo]
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass [Add to Longdo]
半端者[はんぱもの, hanpamono] (n) blockhead [Add to Longdo]
半端物[はんぱもの, hanpamono] (n) odds and ends [Add to Longdo]
尾花[おばな, obana] (n) Japanese pampas grass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵尸网络[jiāng shī wǎng luò, ㄐㄧㄤ ㄕ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] a slave network; a botnet (used by spammers) [Add to Longdo]
公子哥儿[gōng zǐ gē er, ㄍㄨㄥ ㄗˇ ㄍㄜ ㄦ˙, / ] pampered sons of an official [Add to Longdo]
受宠[shòu chǒng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ, / ] to receive favor (from superior); favored; pampered [Add to Longdo]
地西泮[dì xī pàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧ ㄆㄢˋ, 西] Valium; diazepam [Add to Longdo]
垃圾邮件[lā jī yóu jiàn, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] spam; junk mail; unsolicited mail [Add to Longdo]
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件 [Add to Longdo]
多巴胺[duō bā àn, ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄢˋ, ] dopamine [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail [Add to Longdo]
娇惯[jiāo guàn, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢˋ, / ] to pamper; to coddle; to spoil [Add to Longdo]
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] pampered; fragile; finnicky [Add to Longdo]
宣传册[xuān chuán cè, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄘㄜˋ, / ] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer [Add to Longdo]
[chǒng, ㄔㄨㄥˇ, / ] to love; to pamper; to spoil; to favor [Add to Longdo]
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, / ] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu [Add to Longdo]
[pà, ㄆㄚˋ, ] to wrap; kerchief; handkerchief; headscarf; (used as phonetic, e.g. 帕米尔 Pamir) [Add to Longdo]
帕米尔山脉[pà mǐ ěr shān mài, ㄆㄚˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] the Pamir mountains [Add to Longdo]
帕米尔高原[Pà mǐ ěr Gāo yuán, ㄆㄚˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, / ] Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan [Add to Longdo]
水文[shuǐ wén, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄣˊ, ] spam; hydrology [Add to Longdo]
溺爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ, / ] spoil; pamper; dote on [Add to Longdo]
燃灯佛[Rán dēng fó, ㄖㄢˊ ㄉㄥ ㄈㄛˊ, / ] Dipamkara Buddha, the former Buddha before Shakyamuni Buddha and the bringer of lights [Add to Longdo]
葱岭[cōng lǐng, ㄘㄨㄥ ㄌㄧㄥˇ, / ] old name for the Pamir plateau [Add to Longdo]
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, ] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, / ] silvery pomfret; Pampus argenteus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーパミニ[すーぱみに, su-pamini] supermini [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[すぱむ, supamu] spam [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top