Search result for

pâli

(72 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâli-, *pâli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pali[N] ภาษาบาลี
Pali[N] บาลี
paling[N] รั้วไม้, See also: ไม้รั้ว, Syn. picket, stake
paling[N] การทำรั้วไม้
palish[ADJ] ค่อนข้างซีด, See also: ค่อนข้างขาว, ค่อนข้างจาง
palisade[N] รั้วไม้, Syn. picket, stake
palisade[VT] กั้นรั้วไม้, See also: ใช้รั้วล้อมรอบ
palisades[N] หน้าผา (ที่เป็นแนวตามแหล่งน้ำ), See also: แนวผาสูงชัน
palindrome[N] คำ วลี ประโยค ข้อความที่อ่านได้เหมือนกันทั้งจากหน้า/หลัง, Syn. wordplay, witticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pali(พา'ลี) n. ภาษาบาล'
palifrey(พอล'ริฟรี่) n. ม้าที่สวมอานม้า
paling(เพ'ลิง) n. รั้วไม้,ไม้รั้ว,การทำรั้วไม้
palingenesis(แพลลิเจน'นิซิส) n. การกำเนิดใหม่, See also: palingenesian adj. palingenetic adj.
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
palish(เพ'ลิซ) adj. ค่อนข้างซีด,ค่อนข้างขาวหรือจาง
municipality(มิวนิส'ซะแพล'ลิที) n. เทศบาล (นคร,เมือง,ท้องถิ่น) ,การปกครองด้วยตนเอง,นครภิบาล, Syn. city,town
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา

English-Thai: Nontri Dictionary
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด
municipality(n) เทศบาลเมือง
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pali-; palin-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palilaliaอาการพูดซ้ำเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palilogiaอาการพูดซ้ำซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palin-; pali-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palindromiaอาการโรคกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palisadeแพลิเซด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Palissy wareเครื่องถ้วยปาลีซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pali languageภาษาบาลี [TU Subject Heading]
Pali literatureวรรณกรรมบาลี [TU Subject Heading]
Pali poetryกวีนิพนธ์บาลี [TU Subject Heading]
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาลี[N] Pali, Syn. ภาษาบาลี, Example: คนที่เรียนภาษาไทยสมัยนี้ไม่รู้บาลี สันสกฤต ไม่รู้ศัพท์โบราณ รู้แต่ศัพท์พื้นๆ ที่ใช้พูดกัน, Thai definition: ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
บาลี [n. prop.] (Bālī) EN: Pali ; Pali language   FR: pali [m] ; langue pali [f]
คำภาษาบาลี [n. exp.] (kham phāsā Bālī) FR: mot pali [m]
คำภาษาบาลี และสันสกฤต [n. exp.] (kham phāsā Bālī lae Sansakrit) FR: mots palis et sanskrits [mpl]
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering   FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
เมือง[n.] (meūang) EN: country ; nation ; state ; principality   FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; salvation   FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirot) EN: nirodha ; cessation (of suffering)   FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
พาลินโดรม[n.] (phālindrōm) EN: palindrome   FR: palindrome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALIN    P AE1 L IH2 N
PALIMONY    P AE1 L AH0 M OW2 N IY0
PALINKAS    P AE1 L IH0 NG K AH0 Z
PALISADE    P AE2 L AH0 S EY1 D
PALISADES    P AE2 L AH0 S EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paling    (v) (p ei1 l i ng)
palish    (j) (p ei1 l i sh)
palings    (n) (p ei1 l i ng z)
palisade    (v) (p a2 l i s ei1 d)
palisaded    (v) (p a2 l i s ei1 d i d)
palisades    (v) (p a2 l i s ei1 d z)
palimpsest    (n) (p a1 l i m p s e s t)
palindrome    (n) (p a1 l i n d r ou m)
palisading    (v) (p a2 l i s ei1 d i ng)
palimpsests    (n) (p a1 l i m p s e s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
パリンプセスト;パランプセスト[, parinpusesuto ; paranpusesuto] (n) palimpsest [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] (n) enclosure; paling; storage; (P) [Add to Longdo]
回文;廻文[かいぶん, kaibun] (n) circular (document); palindrome [Add to Longdo]
侯国[こうこく, koukoku] (n) principality [Add to Longdo]
公国[こうこく, koukoku] (n) dukedom; duchy; principality [Add to Longdo]
公領[こうりょう, kouryou] (n) duchy; dukedom; principality [Add to Longdo]
[しがらみ, shigarami] (n) fence; paling [Add to Longdo]
柵状組織[さくじょうそしき, sakujousoshiki] (n) palisade layer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回文[huí wén, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ, ] palindrome [Add to Longdo]
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer [Add to Longdo]
巴利文[Bā lì wén, ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ, ] Pali, language of Theravad Pali canon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top