Search result for

ox

(166 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ox-, *ox*
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
voxel(n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel
foxhole(n) หลุมหลบภัย
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ox[N] วัวตัวผู้, Ant. cow
oxen[N] คำนามพหูพจน์ของ ox
Oxon[N] มหาวิยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
oxbow[N] ไม้รูปตัวยูซึ่งคล้องรอบคอวัว
oxeye[N] พืชไม้ดอกตระกูล Buphthalum Heliopsis, See also: มีดอกเหมือนดอกเดซี่
oxide[N] ์สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น, See also: ออกไซด์
oxlip[N] ต้นไม้ตระกูล primrose ออกดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ
oxalis[N] ต้นไม้ตระกูล Oxalidaceae, See also: มีดอกหลายสีพบในป่าชื้นหรืออากาศเย็น
oxcart[N] เกวียนที่ลากด้วยวัว, Syn. cart, bullock-cart
oxford[N] รองเท้าหนังแบบที่มีเชือกผูกด้านหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ox(ออคซฺ) n. วัว pl. oxen,oxes
oxcart(ออคซฺ'คาร์ท) n. เกวียนลากด้วยวัว
oxen(ออค'เซิน) n. พหูพจน์ของ ox
oxford(ออคซฺ'เฟิร์ด) n. ชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
oxide(ออค'ไซดฺ) n. สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่นหรือกลุ่มของธาตุ, See also: oxidic adj.
oxidise(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
oxidize(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
oxygen(ออค'ซิเจน) n. ธาตุออกซิเจน
oxytocinอาจเรียกว่า pitosin เป็นฮฮร์โมนที่ออกฤทธิ์อย่างมากที่มดลูก ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัว และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ox(n) วัวตัวผู้
oxen(n) plของ ox
oxidation(n) การผสมกับก๊าซออกซิเจน
oxide(n) สารประกอบก๊าซออกซิเจนกับธาตุอื่น
oxidize(vt) ผสมกับก๊าซออกซิเจน
oxygen(n) ก๊าซออกซิเจน
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว,ห้องจำหน่ายตั๋ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oxbow lakeทะเลสาบรูปแอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oxidationออกซิเดชัน, การออกซิไดส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oxidation catalystตัวเร่งออกซิเดชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oxidation catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบออกซิเดชัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxidation firingการเผาแบบสมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxide inclusionออกไซด์ฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oxidizing flameเปลวออกซิเจนมาก, เปลวเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Oxisolsออกซิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oxy-๑. แหลม, คมชัด๒. เร็ว๓. มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ, เปรี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxy-acetylene pressure weldingการเชื่อมกดออกซีอะเซทิลีน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxalidaceaeออกซาลิดาซี [TU Subject Heading]
Oxidationการออกซิเดชั่น [TU Subject Heading]
Oxidation ออกซิเดชัน
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ปฎิกิริยาที่เพิ่มออกซิเจนในสารประกอบหรือ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย อิเล็กตรอนของอะตอม
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ปฏิกิริยาที่เพิ่มออกซิเจนในสารประกอบหรือ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอิเล็กตรอนจากตัว Reductant ไปยังตัว Oxidant
[สิ่งแวดล้อม]
Oxidationออกซิเดชัน การออกซิไดส์ [พลังงาน]
Oxidation Ditch คูวนเวียน, คลองวนเวียน
ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศมีลักษณะเป็นวงรี มีเกาะกั้นกลางน้ำที่ถูกบำบัด ไหลเวียนวนอยู่ในถัง ใช้เครื่องเติมอากาศแบบแปรง [สิ่งแวดล้อม]
oxidation numberเลขออกซิเดชัน, จำนวนประจุของอะตอมที่มีในสารประกอบไอออนิกหรือที่อะตอมควรจะมีในสารประกอบโคเวเลนต์ อะตอมของธาตุที่ไม่ได้รวมกับธาตุอื่นมีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Oxidation Pond บ่อผึ่ง
บ่อบำบัดน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นบ่อตื้น ธรรมชาติมีสาหร่ายอัลจีหนาแน่น ซึ่งเป็นแหล่งให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียในบ่อ [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation Process กระบวนการออกซิเดชัน
การบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ ใช้ออกซิเจนในการย่อยสารอินทรีย์ หรือกระบวนการออกซิไดส์แบบอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation Rate อัตราการออกซิเดชัน
เช่น อัตราที่สารอินทรีย์ในน้ำเสียถูกย่อย [สิ่งแวดล้อม]
oxidation reactionปฏิกิริยาออกซิเดชัน, ปฏิกิริยาที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oxalis triangularis (n ) ต้นผีเสื้อราตรี
Oximetryเครื่องมือสำหรับการวัดระดับของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no time for oxygen. I am late.ไม่ใช่เวลามาหายใจ หนูสายแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
He can survive 15 minutes on oxygen and CPR.เขาสามารถรอดชีวิตได้ 15 นาที ด้วยอ๊อกซิเจนกับซีพีอาร์ The Itch (2008)
Kevin, go stand over there by the oxygene.เควิน ไปยืนตรงนั้น คอยดูออกซิเจนไว้ The Bank Job (2008)
Are you a friend of Dr. Oxley's?คุณเป็นเพื่อน ด็อกเตอร์ อ๊อกเล่หรือเปล่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Harold Oxley?ฮารอล อ๊อกเล่ หรือ ? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I haven't talked to Harold Oxley in 20 years.ผมไม่ได้คุยกับ ฮาลอด อ๊อกเล่ย์ มา 20 ปี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oxley's voice was better than a glass of warm milk, you know.เสียงของออกเลย์ชวนง่วงยิ่งกว่าดื่นนมอุ่นๆอีก นายก็รู้นี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Take it easy. What was your relationship to Oxley?ใจเย็นน่า แล้วนายเป็นอะไรกับออกซ์เลย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My dad died in the war. Ox kind of helped my mom raise me.พ่อผมตายในสงคราม ออกช่วยแม่เลี้ยงดูผมมา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Six months ago, my mom gets a letter from the Ox.เมื่อ6เดือนก่อน แม่ผมได้จดหมายจากออกซ์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The Ox and I were obsessed with the Mitchell-Hedges skull in college.ออกซ์กับฉันศึกษากระโหลกของมิเชล เฮดเกลที่วิทยาลัย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
All right, well, laugh if you want. Oxley said he found it this time.อย่างจะหัวเราะก็เชิญ แต่ออซ์เลย์บอกว่าตอนนั้นเขาพบมัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oxHe died from lack of oxygen.
oxWater contains hydrogen and oxygen.
oxWe yawn when we are short of oxygen.
oxWater can be decomposed into oxygen and hydrogen.
oxMy friend Mike is studying chemistry at Oxford University.
oxLack of oxygen is fatal to most animals.
oxIt was at Oxford University that Tom studied history.
oxThe average temperature in Oxford last month was 18C
oxWhen did you graduate from Oxford?
oxA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
oxThe Oxford crew appeared secure of victory.
oxJohn is professor of French literature at Oxford and his wife is French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
อากาศ[N] air, See also: oxygen, Example: คนเราจะมีชีวิตอยู่และร่างกายแข็งแรงถ้าได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์ได้กินอาหารพักผ่อนและออกกำลังกาย, Thai definition: แก๊สผสมที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ใช้หายใจหรือช่วยในการเผาไหม้เป็นต้น
มอ[N] bull, See also: ox, Syn. วัวตัวผู้, Count unit: ตัว
โค[N] cow, See also: ox, bull, Syn. วัว, Example: โคพันธุ์นี้ให้น้ำนมมาก, Count unit: ตัว
งัว[N] bullock, See also: ox, cow, bull, calf, Syn. วัว, โค, Example: ทางคติของอินเดียเรียกผู้หญิงว่างัวเพราะใช้แรงทำงานหนักได้ดีเหมือนอย่างงัว, Count unit: ตัว
พฤษภ[N] ox, See also: bull, Syn. วัว, Example: เหล่าพฤษภกาสร แม้จะตายไป แต่คนก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากร่างของพวกมันได้อีก, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วัวตัวผู้[N] ox, See also: bull, Syn. วัวเพศผู้, Ant. วัวตัวเมีย, Count unit: ตัว
ออกซิเดชัน[N] oxidation, Syn. ขบวนการออกซิเดชัน, Example: ถ้าสภาพที่อากาศมีออกซิเจนเพียงพอก็จะเกิดขบวนการออกซิเดชัน, Thai definition: ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุออกซิเจนมารวมตัวด้วย หรือทำให้สารสูญเสียธาตุไฮโดรเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อะตอมออกซิเจน[n. exp.] (atǿm ǿksijēn) FR: atome d'oxygène [m]
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
ฉลู[n.] (chalū) EN: Year of the Ox   FR: année du boeuf [f]
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids   FR: ?
ชีวพิษ[n.] (chīwaphit) EN: toxin   FR: toxine [f]
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup

CMU English Pronouncing Dictionary
OX    AA1 K S
OXY    AA1 K S IY0
OXEN    AA1 K S AH0 N
OXOCO    AA0 K S OW1 K OW0
OXBOW    AA1 K S B OW2
OXMAN    AA1 K S M AH0 N
OXDON    AA1 K S D AA2 N
OXIDE    AA1 K S AY2 D
OXFAM    AA1 K S F AE2 M
OXNER    AA1 K S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ox    (n) (o1 k s)
Oxon    (n) (o1 k s n)
oxen    (n) (o1 k s n)
Oxted    (n) (o1 k s t i d)
oxeye    (n) (o1 k s ai)
oxide    (n) (o1 k s ai d)
Oxford    (n) (o1 k s f @ d)
oxeyed    (j) (o1 k s ai d)
oxeyes    (n) (o1 k s ai z)
oxides    (n) (o1 k s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence [Add to Longdo]
Oxid {n}; Oxyd {n} [alt]; Oxid... [chem.]oxide [Add to Longdo]
Oxidation {f}; Oxydation {f} [alt] [chem.]oxidation [Add to Longdo]
Oxidationsmittel {n}; Oxydationsmittel {n} [chem.]oxidant; oxidizer [Add to Longdo]
Oxymoron {n}; Zusammenstellung einander widersprechender Begriffeoxymoron [Add to Longdo]
oxydieren; oxidieren | oxydierend | oxydiertto oxidize | oxidizing | oxidized [Add to Longdo]
oxidierento oxidate [obs.] [Add to Longdo]
oxygenieren; mit Sauerstoff behandelnto oxygenate [Add to Longdo]
Oxygenation {f}; Sauerstoffzufuhr {f} [med.]oxygenation [Add to Longdo]
Ochse {m} [zool.] | Ochsen {pl}ox | oxen [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niú, ㄋㄧㄡˊ, ] ox; cow; bull, #891 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] oxygen O, atomic number 8, #4,509 [Add to Longdo]
氧化[yǎng huà, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, ] oxidize, #6,179 [Add to Longdo]
氧气[yǎng qì, ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] oxygen (gas), #12,742 [Add to Longdo]
黄牛[huáng niú, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] ox; cattle; scalper of tickets etc; to fail to show up; to break a promise, #13,990 [Add to Longdo]
氧化物[yǎng huà wù, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] oxide, #21,175 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] oxime (chem.); oximide; -oxil, #31,092 [Add to Longdo]
牛津[Niú jīn, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ, ] Oxford (city in England), #31,371 [Add to Longdo]
草酸[cǎo suān, ㄘㄠˇ ㄙㄨㄢ, ] oxalic acid C2H2O4, #36,605 [Add to Longdo]
牛马[niú mǎ, ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] oxen and horses; beasts of burden, #37,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
ジュークボックス[じゅーくぼっくす, ju-kubokkusu] juke-box [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸化[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ox \Ox\ ([o^]ks), n.; pl. {Oxen}. [AS. oxa; akin to D. os. G.
   ochs, ochse, OHG. ohso, Icel. oxi, Sw. & Dan. oxe, Goth.
   a['u]hsa, Skr. ukshan ox, bull; cf. Skr. uksh to sprinkle.
   [root]214. Cf. {Humid}, {Aurochs}.] (Zool.)
   The male of bovine quadrupeds, especially the domestic animal
   when castrated and grown to its full size, or nearly so. The
   word is also applied, as a general name, to any species of
   bovine animals, male and female.
   [1913 Webster]
 
      All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field.
                          --Ps. viii. 7.
   [1913 Webster]
 
   Note: The castrated male is called a steer until it attains
      its full growth, and then, an ox; but if castrated
      somewhat late in life, it is called a stag. The male,
      not castrated, is called a bull. These distinctions are
      well established in regard to domestic animals of this
      genus. When wild animals of this kind are spoken of, ox
      is often applied both to the male and the female. The
      name ox is never applied to the individual cow, or
      female, of the domestic kind. Oxen may comprehend both
      the male and the female.
      [1913 Webster]
 
   {Grunting ox} (Zool.), the yak.
 
   {Indian ox} (Zool.), the zebu.
 
   {Javan ox} (Zool.), the banteng.
 
   {Musk ox}. (Zool.) See under {Musk}.
 
   {Ox bile}. See {Ox gall}, below.
 
   {Ox gall}, the fresh gall of the domestic ox; -- used in the
    arts and in medicine.
 
   {Ox pith}, ox marrow. [Obs.] --Marston.
 
   {Ox ray} (Zool.), a very large ray ({Dicerobatis Giornae}) of
    Southern Europe. It has a hornlike organ projecting
    forward from each pectoral fin. It sometimes becomes
    twenty feet long and twenty-eight feet broad, and weighs
    over a ton. Called also {sea devil}.
 
   {To have the black ox tread on one's foot}, to be
    unfortunate; to know what sorrow is (because black oxen
    were sacrificed to Pluto). --Leigh Hunt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ox
   n 1: an adult castrated bull of the genus Bos; especially Bos
      taurus
   2: any of various wild bovines especially of the genera Bos or
     closely related Bibos [syn: {ox}, {wild ox}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top