Search result for

owning

(28 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -owning-, *owning*, own
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
Owning stuff. Real estate, um,อสังหาริมทรัพย์ เอ่อ Confessions of a Shopaholic (2009)
-...is a healthy... -...and owning a race car...แกจะมีรถแข่งเอาไว้ทำไม Iron Man 2 (2010)
Owning his own auto body shop, he would have access to a saw that cuts metal.เป็นเจ้าของร้านซ่อมตัวถังรถเองเลย เขาคงมีเลื่อยที่ตัดเหล็กได้ The Death of the Queen Bee (2010)
Owning a tuxedo shows the world that a man has enough means to marry and provide a future for his family.การสวมทักซิโด้จะแสดงให้โลกรู้ว่าผู้ชายคนนั้นพร้อมแล้ว ที่จะแต่งงานและวางแผนอนาคตสำหรับครอบครัวของเขา Belles de Jour (2010)
That's what people do when they live here... they get together and... talk about owning homes.นั่นคือสิ่งที่เค้าทำกัน เมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่... พวกเขาทำแบบนั้นด้วยกัน และ... Dog Eat Dog (2010)
Are you aware that because you're under eighteen years of age, making and owning a sex tape could make you guilty of child pornography?รู้หรือไม่ว่า เพราะว่าพวกเธออายุต่ำกว่า 18 การทำและครอบครองคลิบโป๊จะทำให้มีความผิด ฐานอนาจารเด็ก? Sexy (2011)
Owning her own company, living in the dream home, a place that we can call our own.เป็นเจ้าของกิจการ ได้อยู่ในบ้านที่คิดฝันไว้ ที่นี้มันของพวกเรา สามารถหาของเราเอง Chuck Versus the Zoom (2011)
I was hoping she might listen to you about the dangers of owning unhygienic furniture.ฉันหวัง เธอจะเชื่อถ้าเธอเตือนเรื่องอันตราย จากการแพ้เฟอร์นิเจอร์ The Infestation Hypothesis (2011)
Isn't that the same as owning the horse myself?ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนคะ Episode #1.1 (2011)
It's also about coming clean and owning up to the truth, but, hey, if you want to stay in denial, go for it.มันเกี่ยวกับการชำระล้างด้วยเหมือนกัน และการรับผิดจะนำไปสู่ความจริง แต่ เฮ้ ถ้าคุณต้องการไม่ยอมรับต่อไป ก็เอาเลย The Naked Truth (2012)
Owning it. But it's not enough just to own it.หนูยอมรับมัน แต่แค่ยอมรับมันน่ะยังไม่พอ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
owningBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
หน้ามุ่ย[adj.] (nā mui) EN: frowning   

CMU English Pronouncing Dictionary
OWNING    OW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
owning    (v) (ou1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
ブローニング[, buro-ningu] (n) Browning [Add to Longdo]
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
永田町[ながたちょう, nagatachou] (n) Nagata-chou (Japan's political center; equiv. of Downing Street) [Add to Longdo]
加冠[かかん, kakan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服・げんぶく,初冠・ういこうぶり・1) crowning a boy with a traditional cap for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (arch) person in charge of crowning the boy at a coming-of-age ceremony [Add to Longdo]
褐変[かっぺん, kappen] (n,vs) browning [Add to Longdo]
完全親会社[かんぜんおやがいしゃ, kanzen'oyagaisha] (n) full parent company; wholly-owning parent company; sole parent company [Add to Longdo]
錦上[きんじょう, kinjou] (n) (abbr) (See 錦上花を添える) crowning beauty with even greater glory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Own \Own\, v. t. [imp. & p. p. {Owned}; p. pr. & vb. n.
   {Owning}.] [OE. ohnien, ahnien, AS. [=a]gnian, fr. [=a]gen
   own, a. See {Own}, a.]
   To hold as property; to have a legal or rightful title to; to
   be the proprietor or possessor of; to possess; as, to own a
   house.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top