Search result for

outre

(38 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outre-, *outre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outre[ADJ] เกินจริง, See also: เกินธรรมดา, ผิดปกติ, Syn. exaggerated, excessive, unreasonable, Ant. average, reasonable
outreach[VT] ยื่นเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outreach(เอาทฺ'รีช) vt.,vi. (การ) ไปเกิน,ยื่นเกิน,ขยายออก
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)

English-Thai: Nontri Dictionary
outreach(vt) แผ่ออกไป,ยื่นออกไป
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outreach activityกิจกรรมสู่ภายนอก, บริการสู่ภายนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
outreach (adj) ด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I run the community outreach program now.ฉันกำลังสร้างชุมชน ออกจากโปรแกรมเดี๋ยวนี้ The Itch (2008)
I gotta tell you, community outreach, like this Fun Run one of the most powerful weapons we have.- อือ หือ - เชิญครับท่านสุภาพบุรุษ ขอบคุณ ABQ (2009)
Chris, you're gonna be in charge of publicity and outreach, and you could start by getting a story in the BU student newspaper.คริส นายรับหน้าที่เผยแพร่เวบ นายเริ่มด้วยการสร้างเรื่อง ลงนสพ.มหาลัยบอสตันก็ได้ The Social Network (2010)
Well, seems to me the first step is for you and Orson to get into our marriage outreach program.ก็ ฟังดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกของลูกกับออร์สันนะ ที่จะเข้าร่วมโครงการบำบัดชีวิตคู่ You Gotta Get a Gimmick (2010)
He runs an outreach program called libertad.เขาทำรายการเกี่ยวกับความด้อยโอกาส ชื่อว่า ลิเบอร์แทด Rite of Passage (2010)
on your probation application, we thought you were going to do outreach with a local gang.ในใบสมัครคุมประพฤติของคุณ พวกเราคิดว่าคุณจะออกไปเข้าแก๊งท้องถิ่น Never Been Kissed (2010)
UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins.UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins. Balcoin (2011)
Saturday's benefit for Open Arms is one of the season's most important events because of the magnitude of their outreach.ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ เราจะจัดงาน Open Arms มันจะเป็นงานที่ สำคัญมากงานหนึ่ง เพราะว่ามันจะมีความสำคัญ กับบุคคลส่วนมาก Guilt (2011)
This year, they'll recognize the hard work of the victims' united outreach.และในปีนี้ เราก็จะนำเงินจากได้ จากการทำงานหนัก Guilt (2011)
Conrad and Victoria Grayson and the heroic members of Victims' United Outreach.คอนราทและวิคตอเรีย เกรย์สัน และก็เหล่าสมาชิกทุกท่าน จากการช่วยเหลือผู้ประสบภัย Guilt (2011)
But it's not the sort of pastoral outreach I saw myself doing.แต่มันก็ไม่ใช่การเรียง เต็มไปหมด ฉันเห็นตัวเองกำลังทำ This Is a Dark Ride (2012)
Or an outreach on campus.หรือศูนย์นอกมหาลัย God Complex (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดเอื้อม[ADJ] outreach, See also: overreach, out of reach, Example: เขาได้แต่ใฝ่ฝันถึงตำแหน่งอันสุดเอื้อมไม่จบไม่สิ้นเสียที, Thai definition: เกินกว่าที่จะเอื้อมถึงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
ดินแดนโพ้นทะเล[n. exp.] (dindaēn phōnthalē) FR: territoire d'outre-mer (TOM) [m]
จังหวัดโพ้นทะเล[n. exp.] (jangwat phōnthalē) FR: départements d'outre-mer (DOM) [mpl]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent   FR: indigner ; outrer
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past   FR: outre ; au-delà
เลยไป[v. exp.] (loēi pai) FR: aller au-delà ; passer outre
ล่วง[v.] (lūang = luang) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep   FR: dépasser ; outrepasser
นาก[n.] (nāk) EN: otter   FR: loutre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTREACH    AW1 T R IY2 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outre    (n) (ou1 t r @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍容[ぐんよう, gunyou] (n) military accouterments; military accoutrements; troop formation [Add to Longdo]
武装具[ぶそうぐ, busougu] (n) accoutrements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outr'e \Ou`tr['e]"\, a. [F., p.p. of outer to exaggerate, fr. L.
   ultra beyond. See {Outrage}.]
   Out of the common course or limits; extravagant[2]; bizarre;
   outlandish[2]; as, an outr['e] costume.
   [Webster 1913 Suppl. + PJC]
 
      My first mental development had in it much of the
      uncommon -- even much of the outr['e].  --E. A. Poe.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outre
   adj 1: conspicuously or grossly unconventional or unusual;
       "restaurants of bizarre design--one like a hat, another
       like a rabbit"; "famed for his eccentric spelling"; "a
       freakish combination of styles"; "his off-the-wall
       antics"; "the outlandish clothes of teenagers"; "outre
       and affected stage antics" [syn: {bizarre}, {eccentric},
       {freakish}, {freaky}, {flaky}, {flakey}, {gonzo}, {off-
       the-wall}, {outlandish}, {outre}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 outre [utr]
   across; beyond; on the other side of
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top