Search result for

ostracizing

(27 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostracizing-, *ostracizing*, ostraciz
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ostracizing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ostracizing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostracize[VT] ขับไล่, See also: เนรเทศ, ไม่ยอมรับ, Syn. expel, banish, oust, Ant. admit, receive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's all my fault that Sunbae is being ostracized.เป็นความผิดของฉันเอง ที่รุ่นพี่ ถูกไล่ออกจากกลุ่ม Episode #1.7 (2009)
That you're ostracized for the rest of your life.ให้คุณถูกเนรเทศไปตลอดชีวิต Your World to Take (2010)
Primates, such as ourselves, have a natural instinct to ostracize ill-mannered members of the troop.คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรามีสัญชาตญาณตามธรรมชาติ ให้ขับไล่สมาชิกที่มีพฤติกรรมไม่ดีออกไปจากกลุ่ม The Zarnecki Incursion (2011)
The tragedy in the story comes when he realizes that he is no longer human, that he is only a machine... and, therefore, will always be marginalized, will always be ostracized, and will always be terriblyแต่แล้วโศกนาฏกรรม ก็มาถึง เมื่อเขาตระหนักว่า เขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป เขาเป็นเพียงแค่เครื่องจักร...  ()
It's amazing how women can ostracize someone like that.ประหลาดจัง ว่าทำไมพวกผู้หญิงถึงได้คว่ำบาตรใครแบบนั้นได้ All About Lily Chou-Chou (2001)
She wouldn't leave the house, totally ostracized by those Chinese biddiesแม่ไม่ยอมออกนอกบ้าน เพราะถูกพวกคนจีนตัดขาด Saving Face (2004)
So, you were ostracized.เพราะอย่างนั้น คุณถึง Flowers for My Life (2007)
Compared to the kids who teased and ostracized me, those kids made me feel even worse.เทียบกับเด็กที่แหย่และขับไล่ชั้น, เด็กพวกนั้นทำให้ชั้นรู้สึกแย่ยิ่งกว่า. Flowers for My Life (2007)
Dae-Bak was ostracized, too?แด-บัคก็เป็นที่ไม่ยอมรับ, ด้วยเหรอ? Flowers for My Life (2007)
Who cares if we are an ostracized couple.ใครจะสนใจถ้าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่ถูกขับไล่. Flowers for My Life (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว่ำบาตร[V] boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize   FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTRACIZE    AO1 S T R AH0 S AY2 Z
OSTRACIZED    AO1 S T R AH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostracize    (v) (o1 s t r @ s ai z)
ostracized    (v) (o1 s t r @ s ai z d)
ostracizes    (v) (o1 s t r @ s ai z i z)
ostracizing    (v) (o1 s t r @ s ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ächten | geächtetto ostracize | ostracized [Add to Longdo]
verfemend; verbannendostracizing [Add to Longdo]
verfemen; verbannen | verfemt; verbanntto ostracize | ostracizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハブ[, habu] (n) (1) {comp} hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostracize \Os"tra*cize\, v. t. [imp. & p. p. {Ostracized}; p.
   pr. & vb. n. {Ostracizing}.] [Gr. 'ostraki`zein, fr.
   'o`strakon a tile, a tablet used in voting, a shell; cf.
   'o`streon oyster, 'oste`on bone. Cf. {Osseous}, {Oyster}.]
   1. (Gr. Antiq.) To exile by ostracism; to banish by a popular
    vote, as at Athens. --Grote.
    [1913 Webster]
 
   2. To banish from society, by a general consent; to exclude
    from social, political, or private favor; to exclude from
    conversation or friendship; to shun; as, he was ostracized
    by his former friends. A person may be ostracized by a
    formal vote or by a widespread but informal agreement.
    --Marvell.
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top