Search result for

orne

(66 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orne-, *orne*
English-Thai: Longdo Dictionary
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornery[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: อารมณ์บูด, Syn. cantankerous, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
borne(vt) pp ของ bear
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
forborne(vi) pp ของ forbear
hornet(n) ตัวต่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Detectives Hubbard, Ward, Ornelas, this is Agent Lou Salinger.นักสืบฮับบาร์ด,วอร์ด,ออร์เนลาส นี่ตำรวจสากล ลู ซาลิงเจอร์ The International (2009)
Detective Ornelas, N.Y.P.D. This is my partner, Detective Ward.นักสืบออร์เนลาสจากN.Y.P.D นี่คู่หู่ผม,นักสืบวอร์ด The International (2009)
How you doing? Detective Ornelas. I need to be able to clear security.หวัดดี ผมนักสืบออร์เนลาส อยากให้คุณเคลียร์พื้นที่ให้หน่อย The International (2009)
Ornery stallion.ป่าบ้า I Spit on Your Grave (2010)
I wish you were a real, live ornery sea captain.แต่แรงอธิษฐานของเขาไม่มากพอ! And Then There Were Fewer (2010)
Ornery thing.นิสัยไม่ดี No Strings Attached (2011)
What's-a matter? Why you so ornery? - You miss me, huh?เป็นอะไรล่ะ ทำไมดูไม่ขึงขังเลย ไม่คิดถึงฉันหรอ Django Unchained (2012)
Ornery critters.เจ้าสัตว์อารมณ์บูด Episode #1.1 (2012)
- Well, ain't you ornery for a cripple.- นี่นายหงุดหงิดเพราะขาเป๋สินะ Episode #1.1 (2012)
Ornery as hell, of course.ยังเข้ม บ้าพลังเหมือนเดิมเลย Taxi Driver (2013)
They are very ornery by the way, so you gotta be very careful with these little guys.พวกเขาเป็นไม่ดีมากโดยวิธีการ ดังนั้นคุณจึงต้องระมัดระวังเป็น อย่างมากกับพวกเล็ก ๆ เหล่านี้ The Wolf of Wall Street (2013)
They're trapped. Ornery.พวกมันติดกับ งุ่นง่าน Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)   
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงหนวดพู่[n.] (duang nūat phū) EN: long-horned beetle   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORNE    AO1 R N
ORNER    AO1 R N ER0
ORNERY    AO1 R N ER0 IY0
ORNELAS    AO1 R N AH0 L AH0 Z
ORNETTE    AO2 R N EH1 T
ORNELLAS    AO0 R N EH1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornery    (j) (oo1 n @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  orne
     wildboar
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top