Search result for

ornés

(504 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornés-, *ornés*, orné
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ornés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ornés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear
cornea[N] กระจกตา, See also: แก้วตา
corner[N] การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner[N] การผูกขาด
corner[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner[VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner[VT] ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner[N] ที่สงบเงียบ
corner[VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner[ADJ] เพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] มุม, Syn. angle
corner[VI] เลี้ยวตรงมุม
corner[N] สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
corner[N] สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] หัวถนน, See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
cornet[N] แตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. horn, trumpet
horned[ADJ] ซึ่งมีเขา
hornet[N] แตน (เป็นแมลงในตระกูล Vespidae), See also: ต่อ
ornery[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: อารมณ์บูด, Syn. cantankerous, mean
adorned[ADJ] ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated
scorner[N] ผู้ดูหมิ่น
airborne[N] ที่ส่งโดยทางอากาศ
attorney[N] ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
cornered[ADJ] ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered[ADJ] ซึ่งมีหลายมุม
forborne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ forbear
poorness[N] ความยากจน, See also: ความขาดแคลน, Syn. need, poverty, starvation
seaborne[ADJ] ขนส่งทางทะเล, See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล, Syn. seafaring, aflat
suborner[N] ผู้ติดสินบน
wind-borne[ADJ] ซึ่งกระจัดกระจายด้วยลม, See also: ซึ่งพัดพาไปด้วยลม
cornerstone[N] บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone[N] หินที่มุม
cut corners[IDM] ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด, See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก
cut corners[SL] ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
catty-corner[ADV] ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally
be borne away[PHRV] ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal
cater-cornered[ADV] อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonally
hole-and-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
attorney general[N] อัยการสูงสุด
power of attorney[N] อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
power of attorney[N] ใบมอบฉันทะ
hole-in-the-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-and-corner, Ant. hole-and-corner
prosecuting attorney[N] อัยการ
drive someone into a corner[IDM] ต้อนเข้ามุม
out of the corner of one's eye[IDM] ชำเลืองมอง, See also: เหลือบมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea
corneal oacificationแก้วตาเป็นฝ้า
corned(คอร์นดฺ) adj. แช่เกลือ
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
heliborne(เฮล'ละบอร์น) adj. ซึ่งนำส่งโดยเฮลิคอปเตอร์
horned(ฮอร์นด) adj. ซึ่งมีเขา,ซึ่งมีส่วนที่เป็นหงอน., See also: hornedness n.
hornet(ฮอร์'เนท) n. แตน
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prosecuting attorneyn. อัยการ
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
borne(vt) pp ของ bear
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
forborne(vi) pp ของ forbear
hornet(n) ตัวต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericorneal; perikeratic-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perikeratic; pericorneal-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phthisis corneaeกระจกตาแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leucoma of the corneaแผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ walleye ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, cornealรีเฟล็กซ์กระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single-glut square cornerรอยต่อมุมฉากชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
State's attorneyอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne magnetometer; aerial magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, power ofหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscess, cornealฝีกระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mucosa-borne dentureฟันปลอมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ tissue-borne denture; tissue-borne partial denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corneal ulcer; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneitis; ceratitis; keratitisกระจกตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneousแข็งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corneaกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal-กระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal abscessฝีกระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal reflexรีเฟล็กซ์กระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceratitis; corneitis; keratitisกระจกตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partialฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partialฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ[มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne partial; denture, tissue-borneฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tissue-borne partial; denture, tissue-borneฟันปลอมมีเนื้อเยื่อรองรับ[มีความหมายเหมือนกับ denture, mucosa-borne] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, tooth-and mucosa-borneฟันปลอมมีเยื่อเมือกและฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, mucosa-borneฟันปลอมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture, tissue-borne; denture, tissue-borne partial] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust-borne infectionการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, tooth-borneฟันปลอมมีฟันรองรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, flea-borne typhusไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, water-borneการติดเชื้อจากน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, airborneการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infection, dust-borneการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corneaกระจกตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Clemens, Samuel Langhorne, 1835-1910คลีเมนส์, แซมมวล แลงฮอร์น, ค.ศ. 1835-1910 [TU Subject Heading]
Corneaกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal Topographyรายละเอียดเฉพาะส่วนกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal transplantationการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneal ulcerแผลที่กระจกตา [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
Waterborne infectionการติดเชื้อจากน้ำ [TU Subject Heading]
Water-Borne Disease โรคทางน้ำ
โรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสารพิษที่อยู่ใน น้ำ เช่น ไข้รากสาดน้อย อหิวาตกโรค บิด และโรคทางลำใส้อื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [การทูต]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Air Borneการติดต่อทางอากาศ [การแพทย์]
Air Borne Infectionการติดเชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Air-Borne-Contaminatedอากาศปนเปื้อน [การแพทย์]
Airborne Route(การติดเชื้อโดยทางอากาศ [การแพทย์]
Airborne Transmissionการแพร่เชื้อทางอากาศ [การแพทย์]
Arhropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส [การแพทย์]
Arthropod Borne Diseasesโรคที่เกิดจากแมลงเป็นสื่อ [การแพทย์]
Arthropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส, ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ [การแพทย์]
Blindness, Cornealตาบอดเนื่องจากตาดำขุ่นมัว [การแพทย์]
Corneaกระจกตา,ตาดำ,กระจกตาดำ,แก้วตา,แก้วตาดำ,คอร์เนีย,บริเวณตาดำ [การแพทย์]
Cornea Dystrophiesกระจกตาเสื่อม [การแพทย์]
Cornea Planaกระจกตาดำแบนกว่าปกติ [การแพทย์]
Cornea, Perforation ofกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Cornea, Steamyกระจกตาขุ่นฝ้า [การแพทย์]
Cornea, Temporal ofด้านนอกของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Abrasionกระจกตาดำถลอก,ผิวกระจกตาถลอก,กระจกตาถลอก [การแพทย์]
Corneal Allograftการเปลี่ยนกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Curvatureความโค้งของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Diameterการตรวจขนาดของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Diseasesกระจกตา,โรค [การแพทย์]
Corneal Edemaบวมน้ำที่กระจกตา,กระจกตาบวม,กระจกตาบวมน้ำ [การแพทย์]
Corneal Endotheliumผิวเยื่อบุด้านในของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Epitheliumผิวทางด้านหน้าของกระจกตาดำ,อิพิทีเลียมของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Erosionกระจกตาขรุขระ [การแพทย์]
Corneal Graftการปลูกถ่ายกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Inflammationการอักเสบของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Light Reflection Testการทดสอบดูเงาสะท้อนจากกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Lusterลักษณะมันเป็นประกาย [การแพทย์]
Corneal Opacityคอร์เนียขุ่น,แก้วตาขุ่น,กระจกตาขุ่น,กระจกตาเป็นฝ้าขุ่น [การแพทย์]
Corneal Perforationกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Corneal Perforation, Spontaneousกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Corneal Reflection Testการตรวจดูเงาสะท้อนจากกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Scarแผลเป็นที่กระจกตา [การแพทย์]
Corneal Scarringแผลเป็นที่กระจกตา [การแพทย์]
Corneal Scrapingการตรวจแผลกระจกตาโดยการขูดแผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,
foodborne illness (n ) อาหารเป็นพิษ
See also: S. food poisoning, foodborne disease,
hawthorne effect[ฮาวธอร์น] (n) 1. การบิดเบือนผลการวิจัยเนื่องจากการตอบแบบสอบถาม -> A distortion of research results caused by the response of subjects to the special attention they receive from researchers [แปลจาก www.onelook.com] 2. The effect (usually positive or beneficial) of being under study, upon the persons being studied; their knowledge of the study often influences their behaviour. [www.onelook.com]
Korney or korny (adj) ซุกซน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's Majken Forné.Das ist Majken FornéUtopia, del 1 (2011)
Sorry. We have a video link to Frederik Forné in London.Wir haben einen Videolink zu Frederik Forné in London. Utopia, del 1 (2011)
A delivery guy found the old Langford dead in his lounge.Man fand Cornélius Langford mit Herzstillstand in seinem Wohnzimmer. La peur de l'eau (2011)
Cornélius Langford.Cornélius Langford. La peur de l'eau (2011)
Rosalie Richard, Emmanuel Leblanc and Cornélius Langford.Rosalie Richard, Emmanuel Leblanc und Cornélius Langford. La peur de l'eau (2011)
But Cornélius Langford saw you.Aber Cornélius Langford hat euch gesehen. La peur de l'eau (2011)
Stop courting me, Cornelius.Sie sollen mir nicht den Hof machen, Cornélius. Up to His Ears (1965)
I do not understand that Mr. Goh does not end it soon.Cornélius, ich verstehe nicht, wieso Mister Goh dem nicht ein Ende setzt. Up to His Ears (1965)
Cornelius, you understand?Cornélius, haben Sie verstanden? Up to His Ears (1965)
Cornelius you saved my life, thank you.Cornélius, Sie haben mich gerettet. Danke. Up to His Ears (1965)
- Cornelius, why have you never talked to me like this?Cornélius, wieso haben Sie bisher nie so mit mir gesprochen? Up to His Ears (1965)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อน[V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
อส.[N] Office of the Attorney General, Syn. สำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้รับมอบอำนาจ[N] attorney, Ant. ผู้มอบอำนาจ, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
หนังสือมอบอำนาจ[N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
ชายตาดู[V] look sideways, See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาแล, Example: เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก, Thai definition: ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา
แง่[N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
จนตรอก[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
เสร็จ[V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
ม่ายเมียง[V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ม่ายเมียง[V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
วิภูษิต[ADJ] decorated, See also: adorned, Thai definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
อุก[N] Hemipimlodus borneenis, Thai definition: ชื่อเรียกปลากดหลายชนิดในวงศ์ Ariidae ซึ่งเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้ำจะร้องเสียงอุกๆ
อัยการสูงสุด[N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ[N] Office of the State Attorney Commission, Syn. สกอ., Example: การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด[N] Office of the Attorney-General
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ต้อลำไย[N] leucoma corneae, Example: คุณตาเป็นต้อลำใยทำให้มองอะไรไม่ชัดเจน, Count unit: ข้าง, Thai definition: โรคตาที่เกิดจากกระจกตาขุ่น
ตาถั่ว[N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตะโขง[N] gavial, See also: gharial, large horned crocodile, Tomistoma schlegelii, Syn. จระเข้ปากกระทุงเหว, Example: ตะโขงอยู่ในน้ำกร่อยมีอยู่เฉพาะภาคใต้, Thai definition: ชื่อจระเข้ ในวงศ์ Crocodylidae มีขนาดใหญ่มาก ขนาดยาวได้ถึง 4.5 เมตร ตัวสีน้ำตาลแดงมีลายน้ำตาลเข้ม ปากเรียวยาวคล้ายปากปลาเข็ม หางแบนใหญ่ใช้ว่ายน้ำ ชอบอาศัยตามป่าเลนชายน้ำกร่อย
ต้อน[V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ต่อ[N] wasp, See also: hornet, Syn. ตัวต่อ, Example: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง
แตน[N] wasp, See also: hornet, Example: เด็กๆ แหย่รังแตนจึงถูกแตนต่อยเข้าให้บ้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงประเภทเดียวกับต่อ แต่ขนาดเล็กกว่า โดยปกติลำตัวยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หลายชนิดอยู่ในวงศ์เดียวกับต่อ หลายชนิดอยู่เป็นฝูง ทำรังขนาดเล็ก
ทรงเครื่อง[V] be decorated, See also: be adorned, be appareled, be attired, Example: พระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้อาจทรงครองจีวรอย่างธรรมดาหรือทรงเครื่อง, Thai definition: แต่งตัวมีเครื่องประดับ
รังแตน[N] hornet's nest, See also: wasp's nest, Count unit: รัง
ย่อมุม[V] reduce the size of an angle or corner, Example: รูปปั้นรองรับด้วยฐานไม้ที่ย่อมุมอีก 2 ชั้นซึ่งสร้างความเด่นสง่าให้กับรูปปั้นได้อย่างงดงามมาก, Thai definition: ทำให้มุมของผังพื้นหรือวัตถุ เช่น แท่น ฐาน เสา ลึกเข้าไปทางด้านในเป็นมุม 90 องศา
ชำเลือง[V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู, Example: ลูกชายชำเลืองพ่ออย่างไม่เข้าใจ
ชำเลืองตา[V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา, Example: เขาหยุดร้องเพลงและชำเลืองตาดูทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจมองตอบ
ซอก[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
กระจกตา[N] cornea, Example: เด็กขาดอาหารจะมีกระจกตาที่ขุ่นมัว, Thai definition: ส่วนใสของตา มีรูปกลมแบนสีใส พื้นหน้านูนออก พื้นหลังเว้า หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ประกอบอยู่เบื้องหน้าของดวงตา
กระซู่[N] Sumatran rhinoceros, See also: Asian doubled-horned rhinoceros, Example: กระซู่เป็นสัตว์สงวนที่สูญพันธ์ไปแล้วจากป่าเมืองไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแรดชนิดหนึ่ง มี 2 นอ ขนาดเล็กกว่าแรดชนิดอื่น เป็นแรดขนาดเล็กที่สุด
กว้านซื้อ[V] corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
ก่อฤกษ์[V] lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
กักตุน[V] hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
แก้วตา[N] lens, See also: cornea, Example: นักตกปลาเกิดอุบัติเหตุเบ็ดตกปลาทิ่มแก้วตาจนบอดสนิท, Thai definition: ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา
จนมุม[V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
จวนตัว[V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
เจียระบาด[N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา
ทนาย[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)   
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงหนวดพู่[n.] (duang nūat phū) EN: long-horned beetle   
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) EN: Long-horned beetle ?   
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   
หอยจุ๊บแจง[n. exp.] (høi jupjaēng) FR: bigorneau [m]
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner   FR: coin [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
อีกา[n.] (īkā) EN: crow   FR: corbeau [m] ; corneille [f]
อีกา[n. exp.] (īkā) EN: Large-billed Crow   FR: Corbeau à gros bec [m] ; Corbeau corassé [m] ; Corneille à gros bec [f]
อีแก[n.] (īkaē) EN: House Crow   FR: Corbeau familier [m] ; Corneille de l’Inde [f]
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner   
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered   FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered   
จดหมายมอบฉันทะ[n. exp.] (jotmāi møpchantha) EN: letter of attorney   
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: cornea   FR: cornée [f] ; prunelle [f]
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: lens   FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner   
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk mum) EN: corner kick   FR: corner [m] (anglic.)
เขา[n.] (khao) EN: horn ; animal horn   FR: corne [f]
เขาสัตว์[n.] (khao sat) EN: horn ; animal horn   FR: corne (d'animal) [f]
เขาวัว[n. exp.] (khao wūa) FR: corne de taureau [f] ; corne de vache [f]
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market   
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai hūamum) EN: just around the corner   
กระจกตา[n.] (krajoktā) EN: cornea   FR: cornée [f]
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of   FR: acheter en masse
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลี้ยวมุม[v. exp.] (līo mum) EN: turn at the corner ; turn the corner   FR: tourner au coin
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
แมงมัน[n.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORNE    AO1 R N
HORNE    HH AO1 R N
ORNER    AO1 R N ER0
CORNE    K AO1 R N
BORNE    B AO1 R N
LORNE    L AO1 R N
DORNEY    D AO1 R N IY0
CORNEA    K AO1 R N IY0 AH0
CORNET    K AO0 R N EH1 T
ZORNES    Z AO1 R N Z
HORNER    HH AO1 R N ER0
HORNET    HH AO1 R N AH0 T
FORNES    F AO1 R N Z
DORNER    D AO1 R N ER0
CORNER    K AO1 R N ER0
CORNEY    K AO1 R N IY0
FORNEY    F AO1 R N IY0
HORNED    HH AO1 R N D
KORNER    K AO1 R N ER0
CORNEL    K AO1 R N AH0 L
HORNEY    HH AO1 R N IY0
GORNEY    G AO1 R N IY0
ORNERY    AO1 R N ER0 IY0
WORNER    W AO1 R N ER0
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2
BORNER    B AO1 R N ER0
THORNE    TH AO1 R N
TORNEY    T AO1 R N IY0
FORNER    F AO1 R N ER0
HORNETS    HH AO1 R N AH0 T S
CORNERS    K AO1 R N ER0 Z
ODIORNE    OW0 D IY0 AO1 R N IY0
CORNEAS    K AO1 R N IY0 AH0 Z
OSBORNE    AO1 Z B AO2 R N
CORNETT    K AO1 R N EH0 T
SCORNED    S K AO1 R N D
CORNEAL    K AO2 R N IY1 L
FORNESS    F ER1 N IH2 S
THORNER    TH AO1 R N ER0
ORNETTE    AO2 R N EH1 T
ORNELAS    AO1 R N AH0 L AH0 Z
HORNELL    HH AO2 R N EH1 L
CHORNEY    K AO1 R N IY0
MORNEAU    M ER0 N OW1
HORNERE    HH AO1 R N ER0
ADORNED    AH0 D AO1 R N D
CORNELL    K AO0 R N EH1 L
CORNELA    K ER0 N EH1 L AH0
CORNEJO    K ER0 N EY1 Y OW0
KORNEGAY    K AO1 R N IH0 G EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borne    (v) (b oo1 n)
Thorne    (n) (th oo1 n)
cornea    (n) (k oo1 n i@)
corned    (v) (k oo1 n d)
corner    (v) (k oo1 n @ r)
cornet    (n) (k oo1 n i t)
horned    (v) (h oo1 n d)
hornet    (n) (h oo1 n i t)
ornery    (j) (oo1 n @ r ii)
Cornell    (n) (k oo n e1 l)
adorned    (v) (@1 d oo1 n d)
corneas    (n) (k oo1 n i@ z)
corners    (v) (k oo1 n @ z)
cornets    (n) (k oo1 n i t s)
hornets    (n) (h oo1 n i t s)
scorned    (v) (s k oo1 n d)
airborne    (j) (e@1 b oo n)
attorney    (n) (@1 t @@1 n ii)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)
dehorned    (v) (d ii2 h oo1 n d)
forborne    (v) (f oo1 b oo1 n)
poorness    (n) (p u@1 n @ s)
seaborne    (j) (s ii1 b oo n)
suborned    (v) (s @1 b oo1 n d)
Cornelius    (n) (k o r n ii1 l i @ s)
attorneys    (n) (@1 t @@1 n i z)
cornelian    (n) (k oo1 n ii1 l i@ n)
cornering    (v) (k oo1 n @ r i ng)
overborne    (v) (ou2 v @ b oo1 n)
unadorned    (j) (uh2 n @ d oo1 n d)
Crowthorne    (n) (k r ou1 th oo n)
cornelians    (n) (k oo1 n ii1 l i@ n z)
waterborne    (j) (w oo1 t @ b oo n)
corner-kick    (n) - (k oo1 n @ - k i k)
cornerstone    (n) (k oo1 n @ s t ou n)
corner-kicks    (n) - (k oo1 n @ - k i k s)
cornerstones    (n) (k oo1 n @ s t ou n z)
three-cornered    (j) - (th r ii1 - k oo1 n @ d)
hole-and-corner    (j) -- (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
エアボーン[, eabo-n] (n) airborne [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) [Add to Longdo]
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer) [Add to Longdo]
コーナーキャビネット[, ko-na-kyabinetto] (n) corner cabinet [Add to Longdo]
コーナースロー[, ko-na-suro-] (n) corner throw [Add to Longdo]
コーナートップ[, ko-na-toppu] (n) corner top [Add to Longdo]
コーナーワーク[, ko-na-wa-ku] (n) corner work [Add to Longdo]
コーナリング[, ko-naringu] (n) cornering; (P) [Add to Longdo]
コーナリングランプ[, ko-naringuranpu] (n) cornering lamp [Add to Longdo]
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold [Add to Longdo]
コルネット[, korunetto] (n) cornet (ita [Add to Longdo]
コンビーフ;コーンビーフ[, konbi-fu ; ko-nbi-fu] (n) corned beef [Add to Longdo]
チョココロネ[, chokokorone] (n) (abbr) (See チョコクロ) choco cornet [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ホーネット[, ho-netto] (n) hornet [Add to Longdo]
ホットコーナー[, hottoko-na-] (n) hot corner (baseball) [Add to Longdo]
ボルネオ[, boruneo] (n) Borneo [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
一角[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
一角サイ;一角犀[いっかくさい(一角犀);いっかくサイ(一角サイ), ikkakusai ( ikkaku sai ); ikkaku sai ( ikkaku sai )] (n) (See インドサイ) great one-horned rhinoceros; Indian rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
一隅[いちぐう(P);ひとすみ, ichiguu (P); hitosumi] (n) corner; nook; (P) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] (n) {comp} bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] (n) {comp} top right corner [Add to Longdo]
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus) [Add to Longdo]
黄色雀蜂[きいろすずめばち;キイロスズメバチ, kiirosuzumebachi ; kiirosuzumebachi] (n) (uk) (See 毛深雀蜂・けぶかすずめばち) yellow hornet (Vespa simillima xanthoptera, subspecies of the Japanese hornet, Vespa simillima) [Add to Longdo]
下右[したみぎ, shitamigi] (n) lower right (corner) [Add to Longdo]
下左[したひだり, shitahidari] (n) lower left (corner) [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned [Add to Longdo]
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, / ] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo) [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] the corners of the mouth; the lips [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth [Add to Longdo]
哈贝尔[hā bèi ěr, ㄏㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] (Webster) Hubbell (former Associate Attorney-General) [Add to Longdo]
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips [Add to Longdo]
四角号码[sì jiǎo hào mǎ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] four corner code (input method for Chinese characters) [Add to Longdo]
囤积[tún jī, ㄊㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] to stock up; to lay in supplies; to hoard (for speculation); to corner the market in sth [Add to Longdo]
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] ground control (of airborne or space operation) [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
[féng, ㄈㄥˊ, ] to butt (as horned animals) [Add to Longdo]
奠基石[diàn jī shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄕˊ, ] a foundation stone; a cornerstone [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island) [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] northeastern corner of a room [Add to Longdo]
康奈尔[Kāng nài ěr, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ, / ] Cornell (US University) [Add to Longdo]
康奈尔大学[Kāng nài ěr dà xué, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Cornell University [Add to Longdo]
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever [Add to Longdo]
拐弯[guǎi wān, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, / ] to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐弯儿[guǎi wān r, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 拐彎|拐弯, to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐角[guǎi jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] to turn a corner [Add to Longdo]
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]
[gā, ㄍㄚ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯儿[gā lá r, ㄍㄚ ㄌㄚˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[lá, ㄌㄚˊ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka [Add to Longdo]
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous [Add to Longdo]
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, ] blind corner [Add to Longdo]
汉他病毒[hàn tā bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
汉坦病毒[hàn tǎn bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] three-cornered stove [Add to Longdo]
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] agate; cornelian [Add to Longdo]
玛瑙[mǎ nǎo, ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, / ] cornelian (mineral); agate [Add to Longdo]
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, ] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail) [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket [Add to Longdo]
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, ] corner of eye near temple [Add to Longdo]
眼角膜[yǎn jiǎo mó, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare [Add to Longdo]
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, ] to look disdainfully out of the corner of one's eye [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] corner; square beam [Add to Longdo]
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner [Add to Longdo]
空降[kōng jiàng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, ] airborne [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark; deep; southeast corner of room [Add to Longdo]
简朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned; plain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
名門[めいもん, meimon] beruehmte_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
富貴[ふうき, fuuki] Reichtum_und_Ehre, reich_und_vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]
門閥[もんばつ, monbatsu] Abstammung, gute_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
高尚[こうしょう, koushou] -edel, vornehm, verfeinert [Add to Longdo]
高潔[こうけつ, kouketsu] -edel, vornehm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top