Search result for

oriente

(44 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oriente-, *oriente*
Possible hiragana form: おりえんて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orienteering[N] กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
According to his doctors, the Vice President is alert and oriented.ตามที่หมอบอก ท่านรองฯ ดูตื่นกลัวและสับสน Everything Will Change (2010)
From the shift in the signal spectrum, it looks like the satellite's antennas are oriented opposite of the way they should be.จากลักษณะสเปคตรัมของสัญญาณ ดูเหมือนเสาอากาศของดาวเทียม หันไปตรงกันข้ามจากที่ควรจะเป็น Everything Will Change (2010)
The military boys used their orienteering skills to map out a manageable route for their scooters.กลุ่มทหารกำลังใช้ทักษะการใช้เข็มทิศ เพื่อทำทางที่สกูตเตอร์เขาจะวิ่ง Episode #18.4 (2012)
Mm-hmm. And mission oriented.และภารกิจก็สำเร็จ The Pact (2012)
He was mission oriented.เขาเป็นยอดฝีมือ Magnificent Light (2012)
And this guy was mission oriented.และชายคนนี้มาทำภารกิจโดยเฉพาะ Restoration (2013)
The fact that he doesn't steal from his victims shows us that he's mission oriented.ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่ได้ขโมยของเหยื่อ แสดงให้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อทำภารกิจ Restoration (2013)
Not hiding the body as well means it's someone less detail oriented.การไม่ซ่อนศพอาจหมายถึง ศพไม่มีอะไรระบุตัวได้ Alchemy (2013)
He's mission oriented.เขากำลังทำภารกิจอยู่ Gatekeeper (2013)
Film animated film family oriented film;ภาพยนตร์, หนังการ์ตูน, หนังครอบครัว The Corporation (2003)
These people are action oriented. It's like the company retreats at Hilton head.เหมือนที่บริษัทพาเราไปฮิลตัน จำได้มั้ย I Heart Huckabees (2004)
The fires thus far have been completely task oriented.การก่อเพลิงไหม้นี้/Nเป็นภาระกิจที่เสร็จโดยสมบูรณ์ Compulsion (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไปทาง[v. exp.] (han pai thāng) FR: orienter ; diriger
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question   FR: question orientée [f]
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออก[n. exp.] (sinkhā utsāhakam song-øk) EN: exports oriented products   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriented    (v) (oo1 r i@ n t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fornswaldsänger {m} [ornith.]Oriente Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  oriente
     east; East
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top