Search result for

orientés

(108 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientés-, *orientés*, orienté
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orientés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orientés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orienteering[N] กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procedure oriented languageภาษาเชิงกระบวนงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
line-oriented text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object oriented languageภาษาเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine oriented languageภาษาเชิงเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commorientesบุคคลที่ตายพร้อมกัน (ในเหตุภยันตรายร่วมกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
COBOL (Common Business Oriented Language)(ภาษา)โคบอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human-oriented design๑. การออกแบบแนวมนุษย์๒. การออกแบบเพื่อมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export-oriented industryอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Medical records, Problem-orientedเวชระเบียนแบบวิธีการแก้ปัญหา [TU Subject Heading]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]
Sex oriented businessesธุรกิจทางเพศ [TU Subject Heading]
Sex-oriented periodicalsวารสารทางเพศ [TU Subject Heading]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Community Orientedความรู้เกี่ยวกับชุมชน [การแพทย์]
Disease-Orientedโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมาหาแพทย์,เน้นในด้านของโรค [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning, Project Orientedผู้เรียนทำโครงการอิสระ [การแพทย์]
Medical Records, Problem Orientedการเขียนประวัติโดยยึดปัญหาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ, การเขียนรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก [การแพทย์]
Medical Records, Problem-Orientedการเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วยใช้ปัญหาเป็นหลัก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครดึกดำบรรพ์[N] opera oriented dance drama, Example: เดี๋ยวนี้กรมศิลปากรไม่ได้จัดแสดงละครดึกดำบรรพ์, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครรำประเภทหนึ่งโดยนำแบบโอเปรากับละครรำมาผสมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไปทาง[v. exp.] (han pai thāng) FR: orienter ; diriger
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question   FR: question orientée [f]
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออก[n. exp.] (sinkhā utsāhakam song-øk) EN: exports oriented products   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
DISORIENTED    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriented    (v) (oo1 r i@ n t i d)
reoriented    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t i d)
disoriented    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]
オリエンテーション[, oriente-shon] (n) orientation; (P) [Add to Longdo]
オリエンテーション教育[オリエンテーションきょういく, oriente-shon kyouiku] (n) orientation [Add to Longdo]
オリエンテーリング[, oriente-ringu] (n) orienteering; (P) [Add to Longdo]
オリエンテッド[, orienteddo] (adj-na) oriented [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[, konekushon'orienteddo] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] (n) {comp} connection-type; connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]
コボル[, koboru] (n) {comp} Common Business Oriented Language; COBOL [Add to Longdo]
コマンド入力型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) {comp} command-oriented user interface [Add to Longdo]
コミックストリップ状画像[コミックストリップじょうがぞう, komikkusutorippu jougazou] (n) {comp} comic strip-oriented image [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] (n) {comp} path-oriented; connection-oriented [Add to Longdo]
異方導電フィルム[いほうどうでんフィルム, ihoudouden firumu] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]
異方導電膜[いほうどうでんまく, ihoudoudenmaku] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
家庭的[かていてき, kateiteki] (adj-na,n) family-oriented; familial [Add to Longdo]
皆婚社会[かいこんしゃかい, kaikonshakai] (n) marriage-oriented society (in which most people are married, usu. at a young age) [Add to Longdo]
管理主義教育[かんりしゅぎきょういく, kanrishugikyouiku] (n) control-oriented education [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P) [Add to Longdo]
市場経済化[しじょうけいざいか, shijoukeizaika] (n) moving to a market-oriented economy; market-oriented economic reform [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
射利心[しゃりしん, sharishin] (n) mercenary spirit; mind oriented to money-making [Add to Longdo]
重視型[じゅうしがた, juushigata] (adj-no) oriented [Add to Longdo]
循環型社会[じゅんかんがたしゃかい, junkangatashakai] (n) (material) recycling society; recycling-oriented society [Add to Longdo]
循環型社会形成推進基本法[じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう, junkangatashakaikeiseisuishinkihonhou] (n) Act for Establishing a Recycling-Oriented Society [Add to Longdo]
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
体育会系[たいいくかいけい, taiikukaikei] (adj-no) sports-minded; sports-oriented [Add to Longdo]
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry) [Add to Longdo]
男性本位[だんせいほんい, danseihon'i] (n) male orientation; male-oriented [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) [Add to Longdo]
特定業務向き言語[とくていぎょうむむきげんご, tokuteigyoumumukigengo] (n) {comp} application-oriented language [Add to Longdo]
未来指向;未来志向[みらいしこう, miraishikou] (adj-no) future oriented [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] (n) {comp} problem-oriented language [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy) [Add to Longdo]
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] export-oriented (economic model) [Add to Longdo]
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mass-oriented; to cater for the masses; popularized [Add to Longdo]
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] confused and disoriented [Add to Longdo]
面向[miàn xiàng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to face; to turn towards; to incline to; geared towards; catering for; -oriented; facial feature; appearance; aspect; facet [Add to Longdo]
面向对象的技术[miàn xiàng duì xiàng de jì shù, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] object-oriented technology [Add to Longdo]
面向对象语言[miàn xiàng duì xiàng yǔ yán, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] object oriented language [Add to Longdo]
面向连接[miàn xiàng lián jiē, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] connection-oriented [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
特定業務向き言語[とくていぎょうむむきげんご, tokuteigyoumumukigengo] application-oriented language [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top