Search result for

opponent

(67 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opponent-, *opponent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opponent[N] คู่ต่อสู้, See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, Syn. antagonist, foe, rival, Ant. ally, companion, friend
opponent[ADJ] ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. adverse, antagonistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist

English-Thai: Nontri Dictionary
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you're competing in the tournament, you pin your opponent under the shield, a snake strikes...ในขณะที่ท่านกำลังแข่งขันอยู่ ท่านก็ กดให้คู่ต่อสู้ อยู่ใต้โล่นี้ แล้วให้ อสรพิษพวกนี้จัดการ... Valiant (2008)
Your opponent will be paralysed.คู่ต่อสู้ของท่านก็จะเป็นอัมพาต Valiant (2008)
He is a great warrior, my lord. I do hope to be a worthy opponent.องค์ชายเป็นนักรบที่เยี่ยมยอดมาก ฝ่าบาท กระหม่อมคิดว่าคงเป็นคู่แข่งที่คุ่มค่าต่อการต่อสู้ Valiant (2008)
Your next opponent will be me.คู่ต่อสู้คนต่อไป คือข้า Kung Fu Panda (2008)
The true path to victory is to find your opponent's weakness and make him suffer for it.การที่จะเอาชนะศัตรูได้ เจ้าจะต้องหาจุดอ่อน เพื่อใช้ทรมานมัน Kung Fu Panda (2008)
Finally, a worthy opponent.ในที่สุด คู่ต่อสู้ที่คู่ควร Kung Fu Panda (2008)
Yeah. Choose your opponent.ช่าย เลือกคู่ต่อสู้้เลยสิ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Opponent has been engaged at level 2.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 2 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 3.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 3 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 4.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 4 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Opponent has been engaged at level 5.** เข้าสู่การเล่นระดับที่ 5 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Constructing opponent matrix.** กำลังสร้างต้นทางของศัตรู ** WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opponentAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
opponentEverything was allowed: You could kick, trip, hit, or bite your opponent.
opponentHe defeated his opponent in the election.
opponentHe easily licked his opponent.
opponentHe got even his opponents to agree to the new economic plan.
opponentHe got the better of his opponent.
opponentHe grounded his opponent.
opponentHe had a slight edge on his opponent.
opponentHe is generous to his opponents.
opponentHe received a tremendous punch on the jaw from his opponent.
opponentHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
opponentHe surprised his opponent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
คู่รักคู่แค้น[N] adversary, See also: opponent, rival, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
คู่ต่อสู้[N] opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count unit: คู่
คู่อาฆาต[N] enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
คู่ปรปักษ์[N] enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน, Thai definition: ผู้ที่เป็นศัตรูกัน
คู่ปรับ[N] opponent, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Example: กลุ่มอินคาทาเป็นกลุ่มชนผิวดำที่เป็นคู่ปรับกับสภาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี ) มานาน, Thai definition: คู่ต่อสู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมา, คู่ต่อสู้ที่พอวัดเหวี่ยงกัน
ฝ่ายตรงข้าม[N] antagonist, See also: opponent, Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ, Ant. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน, Example: การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ศัตรู, ปรปักษ์
เสี้ยนศึก[N] enemy, See also: opponent, foe, Syn. ข้าศึกศัตรู, ข้าศึก, ศัตรู, Example: เพียงทศกัณฑ์ส่งนางสีดาคืนให้พระรามเท่านั้น ก็จะสิ้นเสี้ยนศึกภัยพาล, Count unit: คน, Thai definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อการร้าย
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: opponent, adversary, enemy, Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent   FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist   
กินดาย[v.] (kindāi) EN: ake off the opponent's all chesses   
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy   FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPONENT    AH0 P OW1 N AH0 N T
OPPONENTS    AH0 P OW1 N AH0 N T S
OPPONENT'S    AH0 P OW1 N AH0 N T S
OPPONENTS'    AH0 P OW1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opponent    (n) (@1 p ou1 n @ n t)
opponents    (n) (@1 p ou1 n @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
サミング[, samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye) [Add to Longdo]
ノーマーク[, no-ma-ku] (adj-no,n) (1) not covered (e.g. of a sports opponent) (wasei [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] opponent [Add to Longdo]
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] opponent; adversary; match [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opponent \Op*po"nent\, a. [L. opponens, -entis, p. pr. of
   opponere to set or place against, to oppose; ob (see {Ob-}) +
   ponere to place. See {Position}.]
   Situated in front; opposite; hence, opposing; adverse;
   antagonistic. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opponent \Op*po"nent\, n.
   1. One who opposes; an adversary; an antagonist; a foe.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One who opposes in a disputation, argument, or other
    verbal controversy; specifically, one who attacks some
    thesis or proposition, in distinction from the respondent,
    or defendant, who maintains it.
    [1913 Webster]
 
       How becomingly does Philopolis exercise his office,
       and seasonably commit the opponent with the
       respondent, like a long-practiced moderator! --Dr.
                          H. More.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Antagonist; opposer; foe. See {Adversary}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opponent
   adj 1: characterized by active hostility; "opponent (or
       opposing) armies" [syn: {opponent}, {opposing}]
   n 1: a contestant that you are matched against [syn:
      {opposition}, {opponent}, {opposite}]
   2: someone who offers opposition [syn: {adversary},
     {antagonist}, {opponent}, {opposer}, {resister}] [ant:
     {agonist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top