Search result for

operativ

(51 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operativ-, *operativ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operative[N] คนงาน, Syn. worker, labourer
operative[ADJ] พร้อมใช้งาน, See also: ที่เกิดผล, Syn. effective, in use, Ant. useless, inactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient

English-Thai: Nontri Dictionary
operative(adj) ปฏิบัติ,ก่อผล,ทำการ,มีผล
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operative-การผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operativeผู้ปฏิบัติงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operative clauseข้อกำหนดความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
operative dentistryทันตกรรมหัตถการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operative partส่วนที่มีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operative surgeryศัลยวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operative wordsข้อความที่กำหนดการโอนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง The Bank Job (2008)
And we have reason to believe that al qaeda operatives...และเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกลุ่มอัล-เคด้าด้วย Safe and Sound (2008)
Juma's operatives are carrying it out.คนของจูม่ากำลังลงมืออยู่ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Well, Bauer is an extremely impressive operative.บาวเออร์ ปฎิบัติการได้ดีมาก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
In our perimeter that starkwood operatives could have used?ที่คิดว่า คนของสตาร์กวู้ดจะใช้เส้นทางนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The starkwood operativeจนท. ของสตาร์กวู้ด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
How did this operative get past our perimeter?แล้วคนของสตาร์กวุ้ดเล็ดลอดเราออกไปได้ไง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Your daughter's in the company of our operatives.ลูกสาวของคุณกำลังอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานของเรา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
She's one of his operatives?เธอเป็นลูกน้องเขาเหรอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
That warrant had to be sent out by one of Dubaku's operatives. I know.คำสั่งจับนั้นต้องส่งมาจากคนของดูบากูแน่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
As I'm sure some of you already know, our government and its ancillary agencies, including this office, have been infiltrated by operatives in league with Ike Dubaku.ผมมั่นใจว่าทุกท่านทราบ ว่าหน่วยงานของเรา รวมทั้งในสำนักงานแห่งนี้\ ตกเป็นเครื่องมือการทำงานให้ดูบากู Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทยแปลงเพศ[n. exp.] (kathoēi plaēng phēt) EN: post-operative transsexual   
กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์[n. exp.] (kotmāi kīokap sahakøn) EN: cooperatives laws   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Kasēt lae Sahakøn) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives   
ร้านสหกรณ์[n. exp.] (rān sahakøn) EN: cooperative store   FR: magasin coopératif [m]
สหกิจศึกษา[n. exp.] (sahakit seuksa) EN: cooperative education   
สหกรณ์[n.] (sahakøn) EN: cooperative society ; cooperative   FR: coopérative [f]
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERATIVE    AA1 P ER0 AH0 T IH0 V
OPERATIVES    AA1 P ER0 AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operative    (n) (o1 p @ r @ t i v)
operatives    (n) (o1 p @ r @ t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイアナ協同共和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
コーポラティブハウス[, ko-porateibuhausu] (n) cooperative house [Add to Longdo]
コオペラティヴシステム[, kooperateivushisutemu] (n) cooperative system [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
漁協[ぎょきょう, gyokyou] (n) fishery cooperative [Add to Longdo]
共済組合[きょうさいくみあい, kyousaikumiai] (n) cooperative society; mutual-benefit association [Add to Longdo]
共同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n) cooperative; partnership [Add to Longdo]
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P) [Add to Longdo]
共販[きょうはん, kyouhan] (n) cooperative selling [Add to Longdo]
共販会社[きょうはんがいしゃ, kyouhangaisha] (n) cooperative sales company [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition [Add to Longdo]
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top