Search result for

onion

(65 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onion-, *onion*
Possible hiragana form: おにおん
English-Thai: Longdo Dictionary
spring onion(n) ต้นหอม, S. green onion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onion[N] หอมหัวใหญ่, See also: หัวหอม, หัวหอมใหญ่, หัวหอมฝรั่ง
onion skin[N] กระดาษเขียนที่บางและเรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onion(อัน'ยัน) n. หอม,หัวหอมหัวใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
onion(n) หัวหอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Onion industryอุตสาหกรรมหอมหัวใหญ่ [TU Subject Heading]
Onionsหอมหัวใหญ่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
onion (n ) หอมแดง
See also: S. หอม,หัวหอม,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์ Lucky Thirteen (2008)
Yeah, then you put little onions on 'em and you steam 'em, they're awesome.ใช่ นายก็ใส่หัวหอมลงไปนิดหน่อย แล้วก็นึ่งไว้ มันก็จะอร่อยมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)
- What else can't you eat? - No onion, no garlic.คุณทานอะไรไม่ได้อีก หัวหอม กระเทียม New York, I Love You (2008)
- Can I get some onions please? - Onions. Red ones?ขอหอมหน่อยได้ไหม หอม หอมแดง? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I was just picking up some onions for my mum.ฉันแค่มาซื้อหอมให้แม่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well, you know your onions, don't you, Jas?เธอรู้เรื่องหอมดีใช่ไหม แจ๊ส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- when he gave me the onions?- ตอนที่เขาส่งหอมให้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Mushroom and onion.เห็ดกับหัวหอม Duplicity (2009)
So the onion is ready, but...โอเค หัวหอมพร้อมแล้ว แต่.. Julie & Julia (2009)
Here, you must cut only the onion. Yes?นี่ คุณควรจะหั่นแต่หัวหอม ใช่? Julie & Julia (2009)
It's Judith Jones, the editor who's responsible for getting julia's cookbook published way back when, the woman who recognized history in an onionskin manuscript.คุณจูดิษ โจนส์ บ.ก ที่เป็นคน ตีพิมพ์หนังสือของจูเลีย เมื่อก่อน ผู้หญิงที่รู้ประวัติศาสตร์จากสูตรเปลือกหัวหอม Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onionI can eat anything but onions.
onionI don't like the taste of onions.
onionI'll have tomato and onion.
onionOh, onion bagels.
onionOnions cook more quickly than potatoes.
onionTears came into my eyes when I was chopping onions.
onionThis soup tastes of onions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหอม[N] onion, Example: หัวหอมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในสกุล Allium วงศ์ Alliaceae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ หรือ หอมฝรั่ง (A. cepa Linn.)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot   FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
หอมดอง[n. exp.] (høm døng) EN: pickled onion   
หอมหัวใหญ่[n. exp.] (høm hūa yai) EN: onion   FR: oignon [m]
หอมซอย[n. exp.] (høm søi) EN: sliced onion   
หอมใหญ่[n. exp.] (høm yai) EN: onion   FR: oignon [m]
หัวหอม[n.] (hūahøm) EN: onion   FR: oignon [m]
ต้นหอม[n.] (ton høm) EN: scallion ; spring onion (Am.) ; green onion ; Green Shallot   FR: oignon vert [m] ; ciboule [f] ; cive [f]
ต้นหอมญี่ปุ่น[n. exp.] (ton høm Yīpun ) EN: Japanese Bunching Onion   

CMU English Pronouncing Dictionary
ONION    AH1 N Y AH0 N
ONIONS    AH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onion    (n) (uh1 n i@ n)
onions    (n) (uh1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwiebel {f} | Zwiebeln {pl}onion | onions [Add to Longdo]
Zwiebelkuchen {m} [cook.]onion pie; onion tart [Add to Longdo]
Zwiebelmuster {n}onion pattern [Add to Longdo]
Zwiebelring {m} [cook.] | Zwiebelringe {pl}onion ring | onion rings [Add to Longdo]
Zwiebelsoße {f} [cook.]onion gravy [Add to Longdo]
Zwiebelsuppe {f} [cook.]onion soup [Add to Longdo]
Zwiebelschale {f} [cook.]onion skin; onionskin [Add to Longdo]
Zwiebelturm {m} [arch.]onion dome; onion tower [Add to Longdo]
Thailand-Hakenlilie {f} (Crinum thaianum)onion bulb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねぎだく;ネギだく[, negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.) [Add to Longdo]
オニオン[, onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum) [Add to Longdo]
海葱[うみねぎ, uminegi] (n) white squill (Urginea maritima); sea onion [Add to Longdo]
鴨鍋[かもなべ, kamonabe] (n) dish of duck meat cooked with cabbage, spring onions, tofu, etc. [Add to Longdo]
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) {food} noodles with duck meat and Welsh onions [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
球茎[きゅうけい, kyuukei] (n) (plant) bulb; onion [Add to Longdo]
玉ねぎ(P);玉葱;葱頭[たまねぎ, tamanegi] (n) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大葱[dà cōng, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄥ, / ] onions [Add to Longdo]
洋葱[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, / ] onion [Add to Longdo]
葱头[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] onion; Western round onion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Onion \On"ion\, n. [F. ognon, fr. L. unio oneness, unity, a
   single large pearl, an onion. See {One}, {Union}.]
   1. (Bot.) A liliaceous plant of the genus {Allium} ({Allium
    cepa}), having a strong-flavored bulb and long hollow
    leaves; also, its bulbous root, much used as an article of
    food. The name is often extended to other species of the
    genus.
    [1913 Webster]
 
   2. The flavor of an onion[1].
    [PJC]
 
   {Onion fish} (Zool.), the grenadier.
 
   {Onion fly} (Zool.) a dipterous insect whose larva feeds upon
    the onion; especially, {Anthomyia ceparum} and {Ortalis
    flexa}.
 
   {Welsh onion}. (Bot.) See {Cibol}.
 
   {Wild onion} (Bot.), a name given to several species of the
    genus {Allium}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 onion
   n 1: the bulb of an onion plant
   2: bulbous plant having hollow leaves cultivated worldwide for
     its rounded edible bulb [syn: {onion}, {onion plant}, {Allium
     cepa}]
   3: an aromatic flavorful vegetable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top