Search result for

ondine

(51 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ondine-, *ondine*
Possible hiragana form: おんぢね
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ondine มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ondine*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He wasn't too loaded to turn up at Ciro's with another bleached blonde. Another blonde.Er war nicht zu betrunken, um mit einer anderen Blondine ins Ciro's zu kommen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
That blonde didn't mean a thing.Die Blondine ist ihm egal. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Saturday night in a gin mill, bein' Charlie Potatoes with a blonde, or maybe a redhead.Am Samstagabend war ich Charlie Potatoes, mit 'ner Blondine oder einer Roten. The Defiant Ones (1958)
He met this blonde at this motel.Er traf sich mit so einer Blondine in einem Motel. Houseboat (1958)
A blonde one night, brunette the next.Eine Blondine an einem Abend, eine Brünette am nächsten. Houseboat (1958)
Blondine tint contains a non-habit forming detergent bleach with activated radiation that...Blondinentönung enthält Bleiche ohne Lösungsmittel mit aktivierter Leuchtkraft, die... Rock-a-Bye Baby (1958)
Witnesses described Kaplan's assailant as an attractive blonde in her late twenties.Zeugen beschrieben die Angreiferin als attraktive Blondine Ende 20. North by Northwest (1959)
BLONDS, BRUNETTES, REDHEADS, AND BELIEVE ME, FOLKS,Blondinen, Brünette, Rotschöpfe! Perchance to Dream (1959)
No!Er sagt ihr ins Gesicht, dass er diese Blondine will, weil sie eine Prinzessin ist. Never on Sunday (1960)
Everything she does for Jason. Even she gives presents to the blonde.Alles sie tut für Jason, sogar sie macht der Blondine Geschenke. Never on Sunday (1960)
- Beer, blonds and solitaire.Bier, Blondinen und Solitaire. Two Rode Together (1961)
Except I'm not so sure about blonds.Nur bei den Blondinen bin ich mir nicht sicher. Two Rode Together (1961)
Your girlfriend's wrong to think you're mean.Ihre Blondine irrt sich, Sie sind doch nett. Hitch-Hike (1962)
Now, how would you sweeten the pot?Mit einem Lendensteak, oder einer BlondineThe Little People (1962)
- Gentlemen prefer blonds.- Blondinen bevorzugt. OSS 117 se déchaîne (1963)
I remember catching you in bed with a blonde, your back to her, your nose buried in a book on esoterics.Ich sehe dich noch im Bett mit einer Blondine. Du drehtest ihr den Rücken zu, und warst in einen esoterischen Schinken vertieft. The Fire Within (1963)
This not-too-natural blonde here is Mrs Truman Peters.Diese nicht zu natürliche Blondine ist Mrs Truman Peters. Hud (1963)
Did you see the blonde I brought, covered in paint with her dress ripped?Hast du die Blondine gesehen? Voller Farbe und das Kleid zerrissen. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Yes, to the young bΙonde in the cΙoakroom.Ja, mit der jungen Blondine in der Garderobe. Muriel, or the Time of Return (1963)
You think I've got a blond tootsie on the side?Glaubst du, ich hätte heimlich eine BlondineWhat a Way to Go! (1964)
It's that snippy little blonde of yours, that Marilyn Munster, or whatever her name is.Diese schicke, kleine Blondine. Diese Marylin Monster, oder wie sie heißt. Pike's Pique (1964)
One of those silk Arab tents and a while back, I saw the wildest blonde.Mit einem arabischen Seidenzelt. Und vor einer Weile sah ich eine scharfe BlondineGuess What Happened on the Way to the Moon? (1965)
She was a beautiful blond with long hair.Sie war eine schöne Blondine mit langem Haar. Whatever Became of Baby Custer? (1965)
TONY: A blond? Uh, did you see a blond?Haben Sie eine Blondine gesehen? Whatever Became of Baby Custer? (1965)
Well, of course not.Natürlich nicht. Ich hasse Blondinen. Whatever Became of Baby Custer? (1965)
I will find a master up there who does not hate blonds.Ich werde dort einen Meister finden, der Blondinen nicht hasst. Whatever Became of Baby Custer? (1965)
"Blondes have more fun.""Blondinen haben mehr Spaß." The Fortune Cookie (1966)
Now I see a blonde.Ich sehe eine BlondineFrankie and Johnny (1966)
- All blondes.- Nur Blondinen. Frankie and Johnny (1966)
- Seven blondes.- Sieben Blondinen. Frankie and Johnny (1966)
- We could trap a blonde and dye her red.- Wir könnten eine Blondine rot färben. Frankie and Johnny (1966)
Did I not just spy a golden head with sky-blue eyes on yon balcony?Hab ich da auf dem Balkon eine Blondine mit blauen Augen erspäht? A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
A very attractive blond.Eine attraktive BlondineThe Glass Bottom Boat (1966)
You mean he likes washed-out blondes?Du meinst, er mag ausgeblichene Blondinen? Old Man Out: Part 1 (1966)
You mean he likes washed-out blondes?Heißt das, er bevorzugt Abwaschwasser-Blondinen? Old Man Out: Part 2 (1966)
Have you ever seen a chimp driving around in a convertible with a blond. Heh-heh.Haben Sie 'nen Schimpansen jemals ein Cabrio mit 'ner Blondine fahren sehen? Fly Me to the Moon (1967)
Think I'd let him have the blond otherwise?Hätte ich ihm sonst die Blondine überlassen? Belle de Jour (1967)
"... in which were three men and a blonde- headed woman, yesterday afternoon."mit drei Männern und der Blondine stoppte. Bonnie and Clyde (1967)
- Dancing with some young blonde.- Er tanzt mit einer jungen BlondineA Countess from Hong Kong (1967)
There is a girl inside at the bar, a blond, speaking to the barman.Da drin sitzt ein Mädchen an der Bar, eine Blondine, und spricht mit dem Barkeeper. The Night of the Generals (1967)
If he'd said Wilhelmina was a young blonde, we'd all broken our backs to go out.Wäre diese Wilhelmina eine junge Blondine, hätten wir uns um den Job gerissen. LeBeau and the Little Old Lady (1968)
Yeah. A dead blonde.- Ja, eine tote BlondineLady in Cement (1968)
A dead blonde?- Eine tote BlondineLady in Cement (1968)
She's one blonde I know didn't have more fun.Eine Blondine weniger, die bevorzugt wird. Lady in Cement (1968)
Just a dead, wet blonde hanging around in a block of cement.Nein, sie ist nur eine tote nasse Blondine in einem Zementblock. Lady in Cement (1968)
Now... that blonde dame you picked up in the drink- what did she look like?- Ja. Also... diese Blondine, die Sie im Wasser gefunden haben. Wie sah sie aus? Lady in Cement (1968)
Well, you see, I got this here off-white block piece of cement I'm trying to match up with a blonde.Ich habe einen weißen Zementblock... den ich mit einer Blondine in Verbindung bringen will. Lady in Cement (1968)
A few more blondes from missing persons.Noch ein paar vermisste Blondinen. Lady in Cement (1968)
And his partner.Aber ich bevorzuge Blondinen. The Mercenary (1968)
And now watch out I like to eat little girls.Und jetzt der Speisezettel für die Woche. Zum Frühstück immer eine BlondineThe Sweet Body of Deborah (1968)

CMU English Pronouncing Dictionary
RONDINELLI    R OW0 N D IY0 N EH1 L IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top