Search result for

onde

(68 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onde-, *onde*
Possible hiragana form: おんで
English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blonde(บลอนดฺ) n. สีบลอนด์,สีอ่อน,สีเหลืองอ่อน, (ผิว) ขาว -n. คนผิวขาว, See also: blondeness,blondness n. blondish adj.
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign

English-Thai: Nontri Dictionary
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
blonde(adj) สีบลอนด์,สีทอง,สีเหลืองอ่อนๆ
blonde(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
bonded(adj) ถูกผูกมัด
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Assurgeons,as scientists, We'retaughtto learnfrom and rely on books, ondefinitions, on definitives.ในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เราถูกสอนให้เรียนรู้ และว่าตามหนังสือ ตามคำนิยาม ตามข้อสรุป Good Mourning (2009)
Does nothing more than a learning onderbroek and keep. You beat the enemy with all your oil hairless wonder.แน่นอนว่าอันตราย เมื่อท้าชนแรดหรือช้าง Meet the Spartans (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
แบบเจาะลึก[adj.] (baēp jǿ leuk) EN: in-depth   FR: en profondeur ; approfondi
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement

CMU English Pronouncing Dictionary
ONDER    AA1 N D ER0
ONDERDONK    AA1 N D ER0 D AH0 NG K

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
insbesonders(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Autos sind wichtige Exportwaren für die Industrieländer, insbesonders Deutschland und Japan , See also: besonders, besondere
sondernหากว่า
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,
besondere(adj) ที่พิเศษ เช่น Er ist ein besonderer Mensch. Er hat mein Leben schöner gemacht. เขาเป็นคนพิเศษ เขาทำให้ชีวิตของฉันงดงามขึ้น, eine besondere Qualität คุณภาพที่ดีเป็นพิเศษ, See also: Related: insbesonders, besonders
Sonderausgabe(n) |die, pl. Sonderausgaben| ฉบับพิมพ์พิเศษ
Besonderheit(n) |die, pl. Besonderheiten| สิ่งพิเศษ เช่น Eine norddeutsche Besonderheit ist der Gulfhof, der sich aus quaderförmigen Einheiten zusammensetzt., See also: S. besonderes Merkmal, Spezialität

French-Thai: Longdo Dictionary
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしら[, kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]
そんでもって[, sondemotte] (conj) (col) (See それで) and (so); because of which; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
コンディショニング[こんでいしょにんぐ, kondeishoningu] conditioning [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition [Add to Longdo]
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 onde \onde\ ([o^]nd), n. [AS. anda malice, anger; akin to Icel.
   andi, ["o]nd, breath.]
   Hatred; fury; envy. [Obs.]
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 onde [õd]
   water
   wave
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 onde
   where
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top