Search result for

olim

(62 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olim-, *olim*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา olim มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *olim*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypolimnion ไฮโพลิมเนียน
ชั้นล่างส่วนลึกของทะเลสาปหรืออ่างเก็บน้ำที่ มีการแบ่งชั้น อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส อยู่ใต้ชั้น thermocline [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, one of the drugs that Dr. Paris prescribed is sirolimus- It's an anti-rejection drug.โอ้ ยาตัวหนึ่งที่ ดร.ปารีสสั่งจ่าย ยาไซโรลิมุส-- มันเป็นยาที่ให้เพื่อป้องกัน การปฏิเสธเนื้อเยื่อ Grey Matters (2009)
This is nicole polimo, reporting from the presidential palace.ดิฉันนิโคล โปลิโม รายงานจากหน้าคฤหาสน์ของท่านปธน.ค่ะ The San Lorenzo Job (2010)
The Colima, right...พวกโคลิม่า .. Pilot (2013)
Volim te, dušo. Volim.พ่อรักลูก ลูกรัก พ่อรักลูก Don't You Feel Me (2013)
Dolor hic tibi proderit olim.Dolor hic tibi proderit olimStart to Finish (2015)
Is there no speed limit here?Gibt es hier kein Tempolimit? Never Say Never Again (1983)
- We have speed limits in this here state.- In diesem Staat gibt's Tempolimits. Cannonball Run II (1984)
You must obey the speed limits.Achte auf das Tempolimit. Better Off Dead... (1985)
And don't you forget it.Fahr auf der Straße und halt das Tempolimit ein. They Call Me Renegade (1987)
I like to go under the speed limit.Ich fahre gerne unterm Tempolimit. Driving Miss Daisy (1989)
The topic is "Resolved: The speed limit should be lowered to 55 mph."Das Thema lautet: "Soll das Tempolimit auf 90 km/h gesenkt werden?" The Way We Was (1991)
Multiple restriction, polymorphic DNA sequences.Multiple Restriction, polimorphische DNA-Sequenzen. Split Second (1992)
And they ain't got no speed limits.Und es gibt kein Tempolimit. Kalifornia (1993)
Villaggio Olimpico, 1960.Villagio Olimpico, 1960. Caro diario (1993)
I think you just drive the speed limit.Halte dich an das Tempolimit und es passiert nichts. Black Sheep (1996)
everything's cool. I'll just go the speed limit.Ich halte mich an das Tempolimit. Black Sheep (1996)
Start roll manoeuvre.'Rolimanöver einleiten! ' Armageddon (1998)
- Stand by for lunar roll.Wartet auf lunares Rolimanöver! Armageddon (1998)
Did you build the Estadio Olimpico?Haben Sie das Estadio Olimpico gebaut? There's Something About Mary (1998)
Better yet. Cash advance on our credit cards. CARRIE:Nein, der Dispolimit auf der Kreditkarte! Net Prophets (1999)
Drive the speed limit, OK?Halt dich an das Tempolimit, ja? Final Destination (2000)
Listen, Louisa's concert tonight is at Teatro Olimpico.Louisas Konzert ist heute im Teatro Olimpico. Ripley's Game (2002)
A package, one meter fifty by fifty... 50 kilos, 250 kilometers... travelling within the speed limit... one stop for refreshments... 40,000.Ein Paket. 150 x 50 cm, 50 kg, Strecke 250km. Fahren innerhalb des Tempolimits, ein Aufenthalt zum Erfrischen: 40.000 die Hälfte jetzt, die Hälfte bei Ablieferung, The Transporter (2002)
We'll go, just drive 15 under the speed limit.Dann fahr halt, aber 20 km unterm Tempolimit. Elephant (2003)
Don't worry about speed limit, lights, nothing.Tempolimits sind egal. Taxi (2004)
Commander Dolim, the final arming sequence has begun.Commander Dolim, die letzte Zündungssequenz läuft. Countdown (2004)
- Commander Dolim.- Commander DolimCountdown (2004)
Which brings us to the Reptilians, and Commander Dolim.Damit wären wir bei den Reptilianern und Commander DolimThe Council (2004)
Commander Dolim had his own grandson poisoned.Commander Dolim ließ seinen eigenen Enkel vergiften. The Council (2004)
Dolim's.Dolims Schiff. Zero Hour (2004)
Dolim's changing course.Dolim ändert den Kurs. Zero Hour (2004)
Some moron coming out of Stars Hollow decided to go the speed limit, which is....So ein Idiot in Stars Hollow hielt sich ans Tempolimit und das liegt bei... We Got Us a Pippi Virgin (2004)
You, uh... try to drive the speed limit, okay?Halten Sie sich an das Tempolimit, OK? - Ja, das werde ich. Lawfully (2004)
Looks like he's approaching the speed limit.Sieht aus, als würde er sich dem Tempolimit nähern. Slipstream (2005)
Don't pull over. I don't have a choice, Mary.Darum senken sie das Tempolimit auf 90. Desperation (2006)
You're making it harder for the highway patrol to enforce the local speed limit. Which isn't very cool. Over.Sie erschweren es der Highway-Polizei, für die Einhaltung des Tempolimits zu sorgen, was nicht sehr cool ist. Mr. Monk Meets His Dad (2006)
I'm gonna break the speed limit big time.Ich werde das Tempolimit überschreiten. They Keep Killing Suzie (2006)
–To flout speed limits specifically put in place to save lives.- Tempolimits zu missachten, - die zum Schutz von Menschen existieren? Hot Fuzz (2007)
Olimpia Zuleta.Olimpia Zuleta. Love in the Time of Cholera (2007)
Olimpia Zuleta never refused the meetings I arranged.Olimpia Zuleta verpasste keines der Treffen, die ich arrangierte. Love in the Time of Cholera (2007)
The sky is crying for Olimpia.Der Himmel weint um Olimpia. Love in the Time of Cholera (2007)
Yes, I respect the speed limits, you know.Ja, ich halte mich an das Tempolimit. Counter Investigation (2007)
America-Tolima, brother.Amerika-Tolima, Bruder! Dog Eat Dog (2008)
We'll lower your dose of tacrolimus, and they should subside. Trust me, kiddo.Wir senken deine Tacrolimus-Dosis, dann sollte es aufhören. A Bend in the Road (2008)
Fifty-Five saves lives.Tempolimits retten Leben. Ok, ganz ruhig. Surveillance (2008)
When you get back in that car, You're going to drive at a safe speed, right?Wenn du weiterfährst, hältst du das Tempolimit ein, klar? Surveillance (2008)
I mean,... if you have a body in the trunk of your car, you're gonna drive under the speed limit, aren't you?Ich mein... wenn man eine Leiche im Kofferraum hat, fährt man unter dem Tempolimit, oder nicht? The Beantown Bailout Job (2009)
There's something about the way they drive -- Always below the speed limit, always careful at stop signs.Da ist etwas an ihrer Fahrweise... immer unter dem Tempolimit, immer vorsichtig bei Stoppschildern. Noble Causes (2010)
Would you watch the speed limit please.Würden Sie sich bitte ans Tempolimit halten. Vincent Wants to Sea (2010)
Where'd you learn to drive under the speed limit like that?Wo hast du gelernt, so unter dem Tempolimit zu fahren? Spider and the Fly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างสุภาพ[adv.] (yāng suphāp) FR: poliment ; gentiment

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLIMAN    HH AA1 L AH0 M AH0 N
SOLIMAN    S AA1 L AH0 M AH0 N
SOLIMON    S OW1 L AH0 M AH0 N
POLIMENI    P OW0 L IY0 M EH1 N IY0
SOLIMINE    S OW0 L IY0 M IY1 N IY0
SOLIMAN'S    S AA1 L AH0 M AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tolimataube {f} [ornith.]Tolima Dove [Add to Longdo]
Colimawaldsänger {m} [ornith.]Colima Warbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top