หรือคุณหมายถึง öil?
Search result for

oeil

(18 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oeil-, *oeil*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
เดินดู[v. exp.] (doēn dū) EN: look around   FR: jeter un coup d'oeil
ดอกดาวเรือง[n.] (døk dāoreūang) EN: marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: eye   FR: oeil [m]
ด้วยตาเปล่า[adv.] (dūay tā plāo) FR: à l'oeil nu ; visuellement
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on   FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
จักษุ[n.] (jaksu) EN: eye ; organ of vision ; optic   FR: oeil [m]
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch   FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer

French-Thai: Longdo Dictionary
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トロンプルイユ[, toronpuruiyu] (n) trompe-l'oeil (fre [Add to Longdo]
騙し絵;だまし絵[だましえ, damashie] (n) trompe l'oeil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top