Search result for

ob

(205 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ob-, *ob*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ob-gynสูติ-นรี (มาจาก obstetrics and gynecology)

English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ob[PRF] ด้าน, See also: ก่อน, ในทาง
obs[ABBR] คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
obey[VT] เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. follow, give in, Ant. disobey, reject, ignore
obey[VI] เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. comply, conform, accede, Ant. disobey
obit[N] การประกาศข่าวมรณกรรม, See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ), Syn. obituary
oboe[N] เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
obese[ADJ] อ้วนเกินไป, See also: อ้วนพุงพลุ้ย, Syn. plump, fat, rotund, Ant. slim, lean, thin
object[N] วัตถุ, See also: สิ่งของ, Syn. matter, stuff, material
object[N] วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
object[N] นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obbligato(ออบละกา'โท) adj. จำต้อง,ต้องมี,ไม่มีไม่ได้,ละทิ้งไม่ได้. n. ส่วนที่จะต้องมี,ส่วนที่ละทิ้งไม่ได้., Syn. obligato
obcordate(ออบ'เคอร์'เดท) adj. รูปหัวใจปลายแหลม
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn
obedience(โอบี'เดียนซฺ) n. การเชื่อฟัง,การอยู่ในโอวาท, Syn. docility
obedient(โอบี'เดียนทฺ) adj. เชื่อฟัง,เชื่อฟังคำสั่ง,อยู่ในโอวาท,
obeisance(โอเบ'เซินซฺ) n. การก้มคำนับ,การปฏิบัติตาม,การเคารพ., See also: obeisant adj., Syn. fealty
obelise(ออบ'บะไลซ) vi. ทำเครื่องหมาย" - "หรือ"+", See also: obelism n.
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
obelize(ออบ'บะไลซ) vi. ทำเครื่องหมาย" - "หรือ"+", See also: obelism n.
obese(โอบีส') adj. อ้วนมากเกินไป, See also: obesity n., Syn. corpulent,fat

English-Thai: Nontri Dictionary
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
obeisance(n) การคำนับ,การก้มศีรษะ
obelisk(n) เสาหินรูปเหลี่ยม
obese(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,พุงพลุ๊ย
obesity(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์
obey(vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม
obituary(adj) เกี่ยวกับความตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obclavate-รูปคล้ายกระบองกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obconical-รูปกรวยกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obcordate-รูปหัวใจกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obdeltoid-รูปคล้ายสามเหลี่ยมกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obeseอ้วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obesityโรคอ้วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obiter dictum (L.)ข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectอ็อบเจกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object๑. วัตถุประสงค์๒. วัตถุ๓. คัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obesityโรคอ้วน [TU Subject Heading]
Obique visibility - Slant visibilityทัศนวิสัยในแนวเฉียง [อุตุนิยมวิทยา]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
objectionการคัดค้าน [การทูต]
objective lensเลนส์ใกล้วัตถุ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์ เลนส์นี้จะอยู่ปลายสุดของกล้องซึ่งอยู่ใกล้วัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obact (n ) ทําอุปกิริยา
obact (vi vt ) ทําอุปกิริยา
obaction (vi vt ) อุปกิริยา
obactive (adj ) ซึ่งทําให้เกิดอุปกิริยา
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
Obviouslyจริงๆแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obi-Wan?โอบีวัน? Destroy Malevolence (2008)
Well, obviously, dan, he's embarrassed.คงเพราะว่าจริงๆแล้ว แดน เขาอาย Chuck in Real Life (2008)
And he won't oblige unless I tell him I love him. ugh.แต่เขาก็จะไม่ทำจนกว่าฉันจะบอกรักเขา เฮ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
You don't want your obit to say you died in brooklyn.เธอไม่ต้องการให้ข่วมรณกรรมของเธฮลงว่าเธอตายในบรู๊คลินหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Obviously it was just another one of your games.เห็นได้ชัดเลย ว่ามันเป็นเกมส์อีกเกมส์ ของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
Or how about obsession? I hear his class in murder's an easy "A."แล้วศาสตราจารย์ลูเธอร์ได้สอนคุณเกี่ยวกับการตบตา หร Committed (2008)
Your vehicles were just brought in for obstructing a street cleaner.โทร.จากสน.สมอลวิลล ครับ. , เราได้ยึดรถของโคลอี้ ซัลลิแว Committed (2008)
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง Odyssey (2008)
And, obviously, we're not in the same place.และไม่ต้องสงสัย เราไม่ใช่บุพเพสันนิวาส Odyssey (2008)
Brothers and sisters, there will be plenty of time to observe the holy relic when we return to Earth.พี่น้องทั้งหลาย เมือกลับถึงโลกแล้ว เรายังมีเวลาที่ดูพิธีโบราณอีกมากมาย Dead Space: Downfall (2008)
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obHe's observed on the relationship between the two countries.
obHe urged us to obey the rule.
obThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
obHer implication in the crime was obvious.
obIf you can translate the subject and object then after that it isn't so difficult.
obHis main object in life was to become rich.
obChildren are to obey their parents.
obThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
obShe asked the office, in order to obtain more detailed information.
obThey set aside her objections.
obHer kimono and obi combination is smart, isn't it?
obLack of flexibility is an obstacle to one's progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[N] witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count unit: คน
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ถือศีลกินเจ[V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ภาระผูกพัน[N] obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
หนี้บุญคุณ[N] indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน
ถ่วงความเจริญ[ADJ] obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
เห็นได้ชัด[ADV] obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ศิลปวัตถุ[N] object d'art

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อดิเรก[n.] (adirēk) EN: hobby   FR: hobby [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
OBA    OW1 B AH0
OBST    AA1 B S T
OBON    OW1 B AH0 N
OBIT    OW1 B AH0 T
OBAR    AH0 B AA1 R
OBEY    OW0 B EY1
OBER    OW1 B ER0
OBIE    OW1 B IY0
OBIT    OW0 B IH2 T
OBOE    OW1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ob    (n) (o1 b)
obi    (n) (ou1 b ii)
Oban    (n) (ou1 b @ n)
obey    (v) (@1 b ei1)
obis    (n) (ou1 b i z)
oboe    (n) (ou1 b ou)
obese    (j) (ou1 b ii1 s)
obeys    (v) (@1 b ei1 z)
oboes    (n) (ou1 b ou z)
OBrien    (n) (ou b r ai1 @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
お化け[おばけ, obake] Thai: ผี

German-Thai: Longdo Dictionary
obว่าจะ-หรือไม่ คล้าย if หรือ whether ในภาษาอังกฤษ
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ
obenข้างบน
Obergeschoß(n) |das, pl. Obergeschosse| ชั้นบนของตึกหรือบ้าน เช่น das erste Obergeschoß, das zweite Obergeschoß , See also: A. Untergeschoß, Related: Geschoß
Oberlippe(n) |die| ริมฝีปากบน, See also: A. Unterlippe,
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,
Obst(n) |das| ผลไม้ , See also: die Frucht
obwohlถึงแม้ว่า
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Obst (n ) ผลไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oblate {f}wafer [Add to Longdo]
obere Grenze {f}upper bound [Add to Longdo]
oberer Mühlstein; Läufer {m}grinder [Add to Longdo]
Obdach {n}; Schutzdach {n}; Unterstand {m} | Schutzdächer {pl}; Unterstände {pl}shelter | shelters [Add to Longdo]
Obdachlose {m,f}; Obdachloser; Sandler {m} [Ös.] [Süddt.] | Obdachlosen {pl}; Obdachlose | die Obdachlosen {pl}homeless person | homeless people | the homeless [Add to Longdo]
Obduktion {f}; Sektion {f}postmortem examination; postmortem [Add to Longdo]
Obelisk {m}obelisk [Add to Longdo]
Ober {m}garcon [Add to Longdo]
Ober {m}waiter [Add to Longdo]
Ober...upper [Add to Longdo]
Oberarm {m} [anat.] | Oberarme {pl}upper arm | upper arms [Add to Longdo]
Oberarmknochen {m} [anat.]humerus [Add to Longdo]
Oberarzt {m} | Oberärzte {pl}assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Oberaufseher {m}; Vorsteher {m}superintendent [Add to Longdo]
Oberaufsicht {f}superintendence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, / ] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克, #1,613 [Add to Longdo]
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, ] obviously; plainly; undoubtedly, #3,466 [Add to Longdo]
得出[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, ] obtain (results); arrive at (a conclusion), #4,073 [Add to Longdo]
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, ] obstacle; hindrance; resistance; obstruction, #5,242 [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
物体[wù tǐ, ˋ ㄊㄧˇ, / ] object; body; substance, #9,140 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]
获准[huò zhǔn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] obtain permission, #15,115 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] observe; see, #15,373 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
上述[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
中尉[ちゅうい, chuui] Oberleutnant [Add to Longdo]
主席[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
伯母[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ob- \Ob-\ [L. ob, prep. Cf. {Epi-}.]
   A prefix signifying to, toward, before, against, reversely,
   etc.; also, as a simple intensive; as in oblige, to bind to;
   obstacle, something standing before; object, lit., to throw
   against; obovate, reversely, or oppositely, ovate. Ob- is
   commonly assimilated before c, f, g, and p, to oc-, of-, og-,
   and op-.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ob
   n 1: a major river of western Siberia; flows generally northward
      and westward to the Gulf of Ob and the Kara Sea [syn: {Ob},
      {Ob River}]
   2: the branch of medicine dealing with childbirth and care of
     the mother [syn: {obstetrics}, {OB}, {tocology}, {midwifery}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Ob [ɔp]
   Ob
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ob [ɔp]
   if; whether
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top