หรือคุณหมายถึง noü?
Search result for

noue

(21 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noue-, *noue*
Possible hiragana form: のうえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist   FR: nouer ; resserrer
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot   FR: nouer un chignon
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; bind ; tie   FR: ceindre ; nouer ; entourer
คลายตัว[v.] (khlāitūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax   FR: se dénouer
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot   FR: attacher ; nouer ; lier ; amarrer
ผูกแขน[v. exp.] (phūk khaēn) EN: tie the arm   FR: nouer autour du bras

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
マニューバー[, manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脳炎[のうえん, nouen] Gehirnentzuendung, Enzephalitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top