Search result for

noté

(120 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noté-, *noté*
English-Thai: Longdo Dictionary
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
note[N] ข้อความ, See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ, Syn. message, report
note[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. mark, sign
note[N] โน้ตเพลง, See also: เครื่องหมายดนตรี, Syn. key, tone
note[N] ธนบัตร
note[N] ใบรับรอง
note[VT] จด, See also: โน้ต, บันทึก
note[VT] สังเกต
noted[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, Syn. famous
notes[SL] เงิน
notelet[N] การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
notepaper(โนทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษบันทึก
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า,แฝงความหมายว่า, Syn. suggest

English-Thai: Nontri Dictionary
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก,สังเกต,จด,ใส่เครื่องหมาย,ทำหมายเหตุ
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
noted(adj) เป็นที่สังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
connote(vt) อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note of protestคำคัดค้านตั๋วแลกเงิน [ดู noting a bill ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note verbaleสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, promisoryตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
note, treasuryธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
note, treasury๑. ธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล)๒. ตั๋วเงินคลัง (ระยะ ๑ - ๑๐ ปี) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Note โน้ต , โน้ตเพลง [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Note receivableลูกหนี้ตั๋วเงินรับ [การบัญชี]
Note takerผู้ืำทำหน้าที่จดบันทึก [การจัดการความรู้]
Note-takingการจดบันทึก [TU Subject Heading]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง หนังสือทางการทูตนี้ อาจใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 3 ก็ได้ หนังสือทางการทูตที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 มักจะเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนกว่าหนังสืออีก ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Note Verbale หรือต้องการจะแทรกความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วย หนังสือนี้จะส่งจากหัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือไปถึงหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ ไม่เหมือนกับ Note Verbale กล่าวคือ หนังสือทางการทูตนี้จะต้องระบุสถานที่ตั้ง รวมทั้งลงชื่อของผู้ส่งด้วยตามปกติ ประโยคขึ้นต้นด้วยประโยคแรกในหนังสือจะใช้ข้อความว่า ?have the honour? นอกจากจะมีถึงอุปทูตซึ่งมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าอัครราชทูต ถ้อยคำลงท้ายของหนังสือทางการทูตจะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น?Accept, Excellency (หรือ Sir), ในกรณีที่ผู้รับมีตำแหน่งเป็นอุปทูต (Charge d? Affaires) the assurances (หรือ renewed assurances ) of my highest (หรือ high ในกรณีที่เป็นอุปทูต ) consideration?หรือ ?I avail myself of this opportunity to express to your Excellency, the assurances ( หรือ renewed assurances) of my highest consideration ?ถ้อยคำที่ว่า ?renewed assurances ? นั้น จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งหนังสือกับผู้รับหนังสือ ได้มีหนังสือติดต่อทางทูตกันมาก่อนแล้ว ส่วนถ้อยคำว่า ?high consideration ? โดยปกติจะใช้ในหนังสือที่มีไปยังอุปทูต ถ้อยคำ ?highest consideration ? จะใช้เมื่อมีไปถึงเอกอัครราชทูต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ท้องถิ่นด้วย บางแห่งอาจนิยมใช้แตกต่างออกไป และก็จะเคารพปฏิบัติตามท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมารยาทส่วนหนังสือที่เรียกว่า Note Verbale หรือ Third person note เป็นหนังสือทางการทูตที่ใช้บ่อยที่สุด หนังสือนี้จะขึ้นต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้?The Ambassador (หรือ The Embassy ) of Thailand presents his (หรือ its ) compliments to the Minster (หรือ Ministry ) of Foreign affairs and has the honour??หนังสือบุรุษที่สาม หรืออาจเรียกว่าหนังสือกลางนี้ ไม่ต้องบอกตำบลสถานที่ ( Address) และไม่ต้องลงชื่อ แต่บางทีในตอนลงท้ายของหนังสือกลางมักใช้คำว่า?The Ambassador avails himself of this opportunity to express to his Excellency the renewed assurances of his highest consideration?มีหนังสือทางการทูตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Collective note เป็นหนังสือที่หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลหลายประเทศรวมกันมีไปถึง รัฐบาลแห่งเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเหล่านั้นพร้อมใจกันที่จะร้องเรียน หรือต่อว่าร่วมกัน หัวหน้าคณะทูตทั้งหมดอาจร่วมกันลงนามในหนังสือนั้น หรือ อาจจะแยกกันส่งหนังสือซึ่งมีถ้อยคำอย่างเดียวกันไปถึงก็ได้ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุด[N] notebook, Count unit: เล่ม
สมุดบันทึก[N] note book, Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม
หมายเหตุ[N] note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
โน้ตดนตรี[N] note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
เขบ็ต[N] note, Syn. โน้ตดนตรี, โน้ต, Example: ผู้ที่เรียนดนตรีทุกคนต้องรู้จักเขบ็ตก่อน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมายเสียงอย่างหนึ่งที่ใช้บันทึกเสียงดนตรีสากล
พึงสังเกต[V] note, See also: remark, notice, Syn. พึงระวัง, ควรระวัง, Example: เราต้องพึงสังเกตคนพวกนี้ไว้ให้ดี อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้
ตัวโน้ต[N] note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตัวโน้ต[N] note, Syn. โน้ตเพลง, โน้ต, Example: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ตรา[V] note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
โน้ตเพลง[N] note, Syn. โน้ต, ตัวโน้ต, Example: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อธิบายประกอบ[v. exp.] (athibāi prakøp) FR: annoter
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTE    N OW1 T
NOTED    N OW1 T AH0 D
NOTES    N OW1 T S
NOTE'S    N OW1 T S
NOTES'    N OW1 T S
NOTEBOOK    N OW1 T B UH2 K
NOTEBOOM    N UW1 T AH0 B UW0 M
NOTEWARE    N OW1 T W EH2 R
NOTEBOOM    N AA1 T AH0 B UW0 M
NOTEBAERT    N OW1 T AH0 B EH2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
note    (v) (n ou1 t)
noted    (v) (n ou1 t i d)
notes    (v) (n ou1 t s)
notebook    (n) (n ou1 t b u k)
notecase    (n) (n ou1 t k ei s)
notebooks    (n) (n ou1 t b u k s)
notecases    (n) (n ou1 t k ei s i z)
notepaper    (n) (n ou1 t p ei p @ r)
noteworthy    (j) (n ou1 t w @@ dh ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便 / 便] notepaper; memo; memo pad [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] note in Chinese musical scale [Add to Longdo]
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] note; comment [Add to Longdo]
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, / ] notes of a visit; travel impressions [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] note: song screen font is wrong. should be [Add to Longdo]
笔记型电脑[bǐ jì xíng diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] notebook (computer) [Add to Longdo]
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook [Add to Longdo]
簿子[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿] notebook; book [Add to Longdo]
记事册[jì shì cè, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄘㄜˋ, / ] notebook containing a record [Add to Longdo]
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook; paper notepad; laptop computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]
ノーツ[のーつ, no-tsu] Notes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
譜面[ふめん, fumen] Notenheft, Notenblatt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top