Search result for

nome

(80 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nome-, *nome*
Possible hiragana form: のめ
English-Thai: Longdo Dictionary
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nomenclature[N] ระบบการตั้งชื่อ, Syn. terminology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomenclator(โน'มันเคลเทอะ) n. คนขานชื่อ,
nomenclature(โน'มันเคลเชอะ) n. ระบบชื่อ,ระบบการตั้งชื่อ
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric,chronometrical adj.
cognomenn. ชื่อสกุล,ชื่อ,ชื่อเล่น,, See also: cognominal adj.
declinometern. เครื่องมือวัดความเอียง
galvanometer(แกลวะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้า,เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้าใน

English-Thai: Nontri Dictionary
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
gnome(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย์,ขอมดำดิน
phenomena(n) pl ของ phenomenon
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
trigonometry(n) ตรีโกณมิติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomen nudumชื่อตั้งไร้คำบรรยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nomenclatural typeตัวอย่างตั้งชื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nomenclatureการตั้งชื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nomenclatureการตั้งชื่อ [TU Subject Heading]
Nomenclature (Popular)การเรียกชื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This film is a dramatization of events that occurred October 1st through the 9th of 2000, in the northern Alaskan town of Nome.หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม ปี 2000 ในภาคเหนือของอลาสก้า เมืองที่ชื่อว่า โนม The Fourth Kind (2009)
This footage was acquired from Nome psychologist Dr. Abigail Tyler, who has personally documented over 65 hours of video and audio materials during the time of the incidents.ฟุตเทจ นี้เป็นของจิตแพทย์ที่ชื่อ ดร.อบิเกล ไทเลอร์ ผู้ที่บันทึกทั้งภาพและเสียงไว้เป็นเวลากว่า 65 ชั่วโมง เป็นการส่วนตัว ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น The Fourth Kind (2009)
Is Nome a place you can drive into orนอร์มเป็นที่ ๆ ขับรถไปได้ไหม หรือ... The Fourth Kind (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
We've seen over 300 people throughout Nome who are all exhibiting the same symptomsเราเคยเห็นคน 300 คนผ่านไปที่นอรม ที่แสดงอาการแบบเดียวกัน The Fourth Kind (2009)
...what caused one of the worst murders in the history of Nome.ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายที่สุดในโนม The Fourth Kind (2009)
Now, there are more unsolved murders and missing people in Nome...ตอนนี้, ยังไม่ได้แก้ปัญหาการฆาตกรรม และผู้คนที่หายไปในเมื่อนอร์ม นั้งลง. The Fourth Kind (2009)
You're not gonna use the people of Nome for a goddamn rat study.คุณต้องไม่ใช่คนของนอรม เป็นหนูทดลอง. The Fourth Kind (2009)
to me, to Will, and everyone else in Nomeกับฉันและวิล, และทุกคนในโนม. The Fourth Kind (2009)
And then he flew over to Nomeและเขาได้บินเข้าใบ ในโนม. The Fourth Kind (2009)
I know that what's happening here in Nome is frightening.ผมรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่โนมมันน่ากลัวมาก The Fourth Kind (2009)
to everything in Nomeทุกอย่างในโนม The Fourth Kind (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามานุกรม[N] nomenclature dictionary, Example: การทำวิจัยเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้นามานุกรมหลายเล่ม, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: พจนานุกรมคำวิสามานยนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อภิไธย[n.] (aphithai) EN: name ; nomenclature   
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ[n. exp.] (fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit) EN: trigonometric function   FR: fonction trigonométrique [f]
จีโนม[n.] (jīnōm ) EN: genome   FR:nome [m]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam manut) FR: séquençage du génome humain [m]
เขตปกครองตนเอง[n. exp.] (khēt pokkhrøng ton-ēng) EN: autonomous region   FR: région autonome [f]
เขียม[adj.] (khīem) EN: thrifty ; frugal ; economical   FR: économe ; économique
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตระหนี่[adj.] (khītranī) EN: stingy ; miserly   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOME    N OW1 M
NOME'S    N OW1 M Z
NOMENCLATURE    N OW1 M AH0 N K L EY2 CH ER0
NOMENKLATURA    N OW0 M EH2 NG K L AH0 CH UH1 R AH0
NOMENCLATURAL    N OW0 M AH0 N K L EY1 CH ER0 AH0 L
NOMENCLATORIAL    N OW2 M AH0 N K L AH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nomenklatura    (n) (n o m e1 n k l @ t y uu1 r @)
nomenclature    (n) (n @1 m e1 n k l @ ch @ r)
nomenclatures    (n) (n @1 m e1 n k l @ ch @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากฎการณ์, See also: phänomenal adj.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nomenklatur {f}nomenclature [Add to Longdo]
Nomenklatura {f}nomenclatura [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
つんのめる[, tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward [Add to Longdo]
のめのめ[, nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
のめる[, nomeru] (v5r,vi) to fall forward [Add to Longdo]
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アストロノマー;アストゥラノマ[, asutoronoma-; asutouranoma] (n) astronomer [Add to Longdo]
エコノメトリックス[, ekonometorikkusu] (n) econometrics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナノメータ[なのめーた, nanome-ta] nanometer [Add to Longdo]
計量経済学[けいりょうけいさいがく, keiryoukeisaigaku] econometrics [Add to Longdo]
名称集[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nim \Nim\ (n[i^]m), v. t. [imp. {Nam} (n[aum]m) or {Nimmed}
   (n[i^]md); p. p. {Nomen} (n[=o]"men) or {Nome} (n[=o]m).]
   [AS. niman. [root]7. Cf. {Nimble}.]
   To take; to steal; to filch. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This canon it in his hand nam.      --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nome \Nome\, n. [Gr. ?, fr. ? to deal out, distribute.]
   1. A province or political division, as of modern Greece or
    ancient Egypt; a nomarchy.
    [1913 Webster]
 
   2. Any melody determined by inviolable rules. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nome \Nome\, n. [Cf. {Binomial}.] (Alg.) [Obs.]
   See {Term}.
   [1913 Webster] Nome

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nome \Nome\, Nomen \No"men\, obs.
   p. p. of {Nim}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nome
   n 1: a town in western Alaska on the southern coast of the
      Seward Peninsula; an important center of an Alaskan gold
      rush at the beginning of the 20th century

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 nome
   appellation; name
   noun; substantive
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 nome
    appellation, name
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 nome
    Christian name
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top