Search result for

noch

(66 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noch-, *noch*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monochromatism(มอนนะโคร'มะทิสซึม) n. การมีสีเดียว
monochrome(มอน'นะโครม) n. การทาสีหรือให้สีเพียงสีเดียว adj. ซึ่งมีสีเดียว., See also: monochromic adj. monochromical adj. monochromist n.
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
panochan. น้ำตาลชั้นต่ำของเม็กซิโก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nocharge.ไม่คิดค่าบริการ Albification (2009)
Buenas noches, Dr. Woodcomb.สวัสดีครับ ดร.วู้ดคอมบ์ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Now, if you'll excuse me, I have a stack of night school exams on my desk that won't grade themselves, so buenas noches.เอาล่ะ ถ้าทุกคนไม่ว่าอะไรนะ บนโต๊ะทำงานของฉัน ยังเหลือข้อสอบนักเรียนภาคกลางคืนเป็นกองเยอะแยะเลย ที่ฉันจะต้องตรวจให้คะแนนพวกเค้า งั้น ลาก่อนนะ The Spanish Teacher (2012)
♪ Que buenisima la noche ya te enseñe como salga ♪ค่ำคืนอันยอดเยี่ยมและฉันจะสอนคุณว่าจะเลิกได้อย่างไร The Spanish Teacher (2012)
Unser kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal die Wahrheit!อันเซอร์ Kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal Wahrheit ตาย! Sacramentum (2012)
Ich stehe verdammt noch mal keinem Mann... in irgendetwas nach.ไอซี stehe verdammt noch mal keinem แมนน์ ... ใน nach irgendetwas Sacramentum (2012)
Buenas noches, Millers. What is he saying?สิ่งที่เขาพูด นั่นคือสิ่งที่หมายความว่าอย่างไร We're the Millers (2013)
Buenas noches.คืนที่ดี Fading Gigolo (2013)
Buenas noches. Sweet dreams.ฝันดี Heat Run (2013)
Buenas Noches, Butch.Buenas Noches บุทช์ Pulp Fiction (1994)
... theotherpersonhas nochoice but to draw it the way it is.... อีกคนหนึ่งก็ไม่มีทางเลือก ก็คงจะต้องอยู่ภายใต้อาณัต The Story of Us (1999)
Parece que nevo en la nocheคงเป็นเพราะ หิมะที่ตกยาวนานเมื่อคืนนี้ March of the Penguins (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครูลิลลี่[n. prop.] (khrū Lillī) EN: Kru Lilly   FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya
ผักตบไทย[n. exp.] (phak top Thai ) EN: Arrow-feaf Monochoria   

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後々[のちのち, nochinochi] Thai: อนาคตข้างหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
nochอีก
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
Knochen(n) |der, pl. Knochen| กระดูก
Knöchel(n) |der, pl. Knöchel| ข้อเท้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
noch andere Eisen im Feuer haben [übtr.]to have other irons in the fire [Add to Longdo]
noch in frischer Erinnerungfresh in my mind [Add to Longdo]
noch nicht existierendes, aber bereits beworbenes Produktbrochureware [Add to Longdo]
nochmal brennento refire [Add to Longdo]
noch lange laufen; noch lange fortgesetzt werdento run and run [Add to Longdo]
noch monatelangfor months after [Add to Longdo]
nochstill [Add to Longdo]
noch; weder nochnor [Add to Longdo]
noch begrabenunexcavated [Add to Longdo]
noch dazu; obendreininto the bargain [Add to Longdo]
noch ein Stück Fleischanother piece of meat [Add to Longdo]
noch eineranother [Add to Longdo]
noch einmalonce again [Add to Longdo]
noch einmalonce more [Add to Longdo]
noch einmal abgedrucktreprinted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
カーボンナノチューブ[, ka-bonnanochu-bu] (n) carbon nano-tube; carbon nanotube [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
クロテングギンザメ[, kurotenguginzame] (n) Rhinochimaera africana (species of cartilaginous fish from the Southeast Atlantic) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
白黒[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
再び[ふたたび, futatabi] noch_einmal, wieder, zweimal [Add to Longdo]
[しょう, shou] NOCH MEHR, VEREHREN [Add to Longdo]
年内に[ねんないに, nennaini] noch_in_diesem_Jahr [Add to Longdo]
[のち, nochi] nach, spaeter, hinter, zurueck [Add to Longdo]
[のち, nochi] danach, spaeter [Add to Longdo]
書き直す[かきなおす, kakinaosu] noch_einmal_schreiben, umschreiben [Add to Longdo]
[み, mi] noch_nicht [Add to Longdo]
煮返す[にかえす, nikaesu] noch_einmal_kochen, wieder_aufwaermen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  noch [nɔx]
     neither; nor
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  noch [nɔx]
     another; nor; still
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top