Search result for

noce

(45 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noce-, *noce*
English-Thai: Longdo Dictionary
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless

English-Thai: Nontri Dictionary
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง
rhinoceros(n) แรด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I noced something-- a ring on her finger. And she kept turning it.ฉันสังเกตเห็นบางอย่าง--แหวนที่เธอใส่/Nเธอเอาแต่หมุนมัน Compulsion (2005)
Hi, Oliver Queen. Emily Nocenti.สวัสดีครับ โอลิเวอร์ ควีน / เอมิลี่ โนเซนติ Honor Thy Father (2012)
The plaintiff will prove by a preponderance of evidence that Victor Nocenti learned that his boss, that man sitting right there, Martin Somers, was taking bribes from the Chinese Triads to smuggle drugs into our city.ฝ่ายโจทย์จะพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนัก ว่า วิคเตอร์ โนเซนติ ได้รู้ว่าเจ้านายของเขา ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้น มาร์ติน ซอมเมอร์ Honor Thy Father (2012)
And when Victor Nocenti threatened to tell the police,และพอ วิคเตอร์ โนเซนติ ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ Honor Thy Father (2012)
Which is why, if Emily Nocenti is to get justice for her father's death, if Martin Somers is to get justice for his crimes, then someone is going to have to do it for them.เพราะเหตุนั้น ถ้า เอมิลี่ โนเซนติ ต้องการความยุติธรรม ต่อการตายของพ่อเธอ ถ้า มาร์ติน ซอมเมอร์ จะถูกตัดสินจากอาชญากรรมที่เขาก่อ Honor Thy Father (2012)
You're gonna confess to having Victor Nocenti killed.แกต้องสารภาพว่าเป็นคนทำให้ วิคเตอร์ โนเซนติ ถูกฆ่า Honor Thy Father (2012)
He is a bigger threat to your operation than Nocenti ever was.เขาเป็นภัยต่อปฎิบัติการของคุณ มากกว่าที่ โนเซนติ เป็นซะอีก Honor Thy Father (2012)
Except now it's Nocenti's daughter who's the problem.นอกจากว่า ตอนนี้ลูกสาวของโนเซนติต่างหาก ที่เป็นปัญหา Honor Thy Father (2012)
You take out Emily Nocenti, and Laurel Lance will never let this go.ถ้าคุณฆ่าเอมิลี่ โนเซนติ ลอเรลจะกัดเรื่องนี้ไม่ปล่อย Honor Thy Father (2012)
Attorney for shipping magnate, Martin Somers, has confirmed his client has no intention of testifying, maintaining his innocence in the wrongful death of Victor Nocenti.ทนายของผู้ทรงอิทธิพลด้านการขนส่ง มาร์ติน ซอมเมอร์ ได้ยืนยันแล้วว่าลูกความของเขาจะไม่ขึ้นให้การ และยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา ในเรื่องการตายของ วิคเตอร์ โนเซนติ Honor Thy Father (2012)
Nocenti's body was found four weeks ago.ศพของโนเซนติ ถูกพบเมื่อ 4 อาทิตย์ก่อน Honor Thy Father (2012)
If you think I'm gonna abandon Emily Nocenti, then you don't know me all that well.ถ้าพ่อคิดว่าหนูจะทอดทิ้ง เอมิลี่ โนเซนติ ก็แสดงว่าพ่อไม่ได้รู้จักหนูดีเลย Honor Thy Father (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) FR: chaste ; innocent
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (duang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[n. exp.] (kān phisūt khwām børisut) EN: proof of innocence   FR: preuve d'innocence [f]
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์[n. exp.] (kān sannitthān wā pen phū børisut) EN: presumption of innocence   FR: présomption d'innocence [f]
คนบริสุทธิ์[n. exp.] (khon børisut) EN: innocent   FR: innocent [m] ; innocente [f]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: purity ; pureness ; cleanness ; innocence   FR: innocence [f] ; sincérité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOCE    N OW1 S
NOCERA    N OW0 CH EH1 R AH0
NOCELLA    N OW0 CH EH1 L AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
イノセンス[, inosensu] (n) innocence [Add to Longdo]
イノセント[, inosento] (adj-na) innocent [Add to Longdo]
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
エスノセントリズム[, esunosentorizumu] (n) ethnocentrism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 noce [nɔs]
   dissipation; debauchery
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 noce
    walnut‐tree
    nut
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top