Search result for

nobel

(68 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobel-, *nobel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobelium[N] ธาตุบิวเลียม (สัญลักษณ์ย่อคือ No)
nobelesse[N] ความสูงส่ง, Syn. gentry, nobility
Nobel, Alfred Bernhard[N] ชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a Nobel Prize.นั่นเป็นรางวัลโนเบล The Day the Earth Stood Still (2008)
Was he a Nobel laureate perchance?"ไม่ใช่ เขาอยากจะมีไส้กรอกใหญ่ ABQ (2009)
I'm all but certain there's a Nobel Prize in my future.ผมออกจะแน่ใจ ว่าต้องได้รางวัลโนเบล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Did you just have the Nobel Prize in waitressing stolen from you?คุณโดยแย่งรางวัลโนเบล สาขาสาวเสิร์ฟรึไง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
is even remotely comparable to a Nobel Prize?เทียบได้กับรางวัลโนเบลเหรอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I just got a call from a Nobel Laureate who claims you dragged him out of bed to ask if he's missing a mummy.ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก ผู้ได้รับเกียรติเสนอชื่อ ให้รับรางวัลโนเบล คนที่อ้างว่าเขาโดนปลุกให้ตื่น เพื่อสอบถามว่าเขาำทำร่างมัมมี่ หายไปหรือเปล่า A Night at the Bones Museum (2009)
All right, then. I'll let you get back to pissing off Nobel Laureates.เอาล่ะ ถ้างั้นผมจะบอกคุณ ให้หลีกห่างจากคนที่ถูก เสนอชื่อโนเบลนั่น A Night at the Bones Museum (2009)
- Okay, who won the nobel peace prize in 1964?โอเค ,ใครชนะรางวัลโนเบิล ในปี1964 ? Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง Playing Cards with Coyote (2009)
The concept should win me a Nobel in a couple of years.ชุดความคิดนี้น่าจะทำให้ผม ชนะได้รางวัลโนเบิลอีกสองปีหน้า A561984 (2009)
And Mark was the biggest thing on a campus that included 19 Nobel laureates, 15 Pulitzer Prize winners, two future Olympians, and a movie star.มาร์คกลายเป็นบุคคลสำคัญของมหาลัย ไม่แพ้เจ้าของรางวัลโนเบล19คน เจ้าของรางวัลพูลิทเซอร์15คน นักกีฬาโอลิมปิกอีกสองคนแล้วก็ดาราด้วย The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobelAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
nobelBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
nobelDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
nobelHe has an ambition to get a Nobel Prize.
nobelIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
nobelIn 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.
nobelIt's my dream to win a Nobel Prize.
nobelMother Teresa was given the Nobel prize.
nobelThe chances are he will be able to win a Nobel prize.
nobelWe are all eager for him to win the Nobel prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัลโนเบล[N] Nobel prize, Example: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ, Count unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเฟรด โนเบล[n. prop.] (Anfrēt Nōbēn) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
เจ้าของรางวัลโนเบล[n. exp.] (jaokhøng rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
โนเบเลียม[n.] (nōbēlīem) EN: nobelium   FR: nobélium [m]
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (phū dāirap Rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (rāicheū phū dāirap Rāngwan Nōbēn) FR: liste des lauréats du prix Nobel [f]
รางวัลโนเบล[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn) EN: Nobel prize   FR: prix Nobel [m]
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Fisik) FR: prix Nobel de physique [m]
รางวัลโนเบลสาขาเคมี[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Khēmī) FR: prix Nobel de chimie [m]
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Santiphāp) FR: prix Nobel de la paix [m]
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์[n. prop.] (Rāngwan Nōbēn Sākhā Sētthasāt) FR: prix Nobel de sciences économiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOBEL    N OW0 B EH1 L
NOBELIUM    N OW0 B EH1 L IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nobel    (n) (n ou1 b e1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensnobelpreis {m}Nobel Peace Prize [Add to Longdo]
Nobelpreis {m}Nobel Prize [Add to Longdo]
Nobelpreisträger {m}; Nobelpreisträgerin {f}Nobel Prize winner; Nobel laureate [Add to Longdo]
nobel; erhaben; großzügig; großmütig {adj} | nobler; erhabener; großzügiger; großmütiger; großherziger | am nobelsten; am erhabensten; am großzügigsten; am großmütigsten; am großherzigstennoble | nobler | noblest [Add to Longdo]
nobel; feudal; smart {adj}ritzy [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]
Nobelbekassine {f} [ornith.]Noble Snipe [Add to Longdo]
Nobelium {n} [chem.]nobelium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベリウム[, no-beriumu] (n) nobelium (No) [Add to Longdo]
ノーベル[, no-beru] (n) Nobel; (P) [Add to Longdo]
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry [Add to Longdo]
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] (n) Nobel prize; (P) [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics [Add to Longdo]
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]
ノーベル平和賞[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize) [Add to Longdo]
诺贝尔和平奖[Nuò bèi ěr hé píng jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel peace prize [Add to Longdo]
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] nobelium No102, radioactive actinoid element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nobel
   n 1: Swedish chemist remembered for his invention of dynamite
      and for the bequest that created the Nobel prizes
      (1833-1896) [syn: {Nobel}, {Alfred Nobel}, {Alfred Bernhard
      Nobel}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nobel [nobəl]
   noble
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top