Search result for

nisten

(76 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nisten-, *nisten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nisten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nisten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We produced great philosophers like Ramos, humanists like Juárez, artists like Diego Rivera.Unser Volk brachte große Philosophen wie Ramos, Humanisten wie Juárez, Künstler wie Diego Rivera hervor. Space Croppers (1980)
We will use our prospective colonists to help Troy and Dillon plant the fields.Wir setzen die zukünftigen Kolonisten ein, um Troy und Dillon zu helfen die Felder zu bepflanzen. Space Croppers (1980)
Pigeons do damage.In Ihrer Wohnung nisten Tauben. Solo Sunny (1980)
One is to find a sympathetic composer willing to use the bird list as the libretto for an opera.Unter anderem möchte er einen Komponisten finden, der die Liste als Libretto für eine Oper benutzt. The Falls (1980)
Bach was one of the greatest composers who ever lived.Bach war einer der größten Komponisten, die je lebten. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Private Benjamin has made herself vulnerable to a Red, sir.Gefreiter Benjamin hat sich gegenüber einem Kommunisten verwundbar gezeigt. Private Benjamin (1980)
When you raid a cathouse, you take the piano player, too.Wenn man ein Bordell ausräumt, dann nimmt man auch den Pianisten mit. Smokey and the Bandit II (1980)
So you're moving in? I'm moving in.Ach, Sie nisten sich hier häuslich ein? 3 hommes à abattre (1980)
"Let the despicable, renegade scoundrels, encouraged by the bourgeoisie and social chauvinists, disparage the constitution of the Soviets.Lass die verächtlichen Schurken des Renegatentums ... unter dem Beifall der Bourgoisie und der Sozial-Chauvinisten die Räte-Konstitution verunglimpfen. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
A stream babbling nearby, a warm fire licking the chimney and birds nesting on the rooftops."In der Nähe ein lauschiges Bächlein, ein warmes Feuer im Kamin, und Vögel, die auf dem Dach nisten." The Tempest (1981)
But the Communists, they go in the Army.Aber die Kommunisten gehen zur Armee! Arthur (1981)
If only we had some Communists here.Hätten wir doch nur ein paar Kommunisten hier. Arthur (1981)
We fought together in the Greek Resistance and against the Communists.Wir kämpften zusammen im griechischen Widerstand und gegen die KommunistenFor Your Eyes Only (1981)
Karen White's exclusive eyewitness account of the police shooting... of the key suspect in the Eddie-the-Mangler slayings.Ein rechter Zuschauer schrieb mir, er halte mich für einen Kommunisten. Und hier ist Karen White. The Howling (1981)
Sun worshippers, moon worshippers, Satanists.Sonnenanbeter, Mondanbeter, SatanistenThe Howling (1981)
Tonight we have a newcomer for you singing a song by a young composer held in high regard by our Fuhrer himself.Heute tritt eine junge Anfängerin auf. Sie interpretiert ein Lied eines auch vom Führer geschätzten KomponistenLili Marleen (1981)
You drive 1000 km and bring discs from banned composers...Das sind Platten von lauter verbotenen KomponistenLili Marleen (1981)
Promise me one thing, Heinz... that you won't play the hero.Da sind Pianistenfinger von Vorteil. Lili Marleen (1981)
And I know ther e ar e Philistines and Communists.Ich weiß, dass ich dich spüre auf der Welt und KommunistenMephisto (1981)
Communists and Social Democrats.Kommunisten und Sozialdemokraten. Mephisto (1981)
They say the communists set fir e to it.Man sagt, die Kommunisten hätten ihn in Brand gesteckt. Mephisto (1981)
Panty-sniffers, weenie-flashers, guys who fall in love with their shoes, guys who belt their hog on the No.43 bus.Höschenschnüffler, Exhibitionisten, Schuhfetischisten, Typen, die sich im Bus einen runterholen. True Confessions (1981)
Scrap the plans for the new exhibition centre with the artificial ski slope and jacuzzi pool. Close the Feminist Drama Centre, the council's weekly newspaper and magazine and the Welfare Rights Research Department.Also, Sie verbrennen die Pläne für das geplante Ausstellungscenter mit künstlicher Skipiste und Jacuzzi-Pool, Sie schließen das Feministentheater, aufgegeben werden das Gemeindewochenblatt, das Monatsmagazin und das Sozialhilferechts-Forschungsbüro. The Challenge (1982)
All our operators are busy, so please stand by.Alle Telefonisten sind belegt, bitte warten Sie. Airplane II: The Sequel (1982)
We said all our operators are busy, so please stand by!Ich sagte, alle Telefonisten sind belegt, bitte warten Sie! Airplane II: The Sequel (1982)
And I can only say, as the most dedicated anticommunist in the state legislature, that I must have been drugged by communists or communist sympathizers and placed there to harm my reputation and good name.Als entschlossenster Antikommunist der Legislative kann ich nur sagen, dass mich Kommunisten oder deren Freunde unter Drogen gesetzt haben und mich dahin verschleppt haben müssen, um meinem Ruf zu schaden. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
What was his name?Und was ist mit dem PianistenThe Party 2 (1982)
This is called the "1812 Overture." It's by a Russian composer named Tchaikovsky.Das Stück wird "Die Overtüre 1812" genannt und ist von dem russischen Komponisten Tschaikowski. Class of 1984 (1982)
No more commies, no more Arabs, no more oil crisis.Keine Kommunisten mehr, keine Araber, keine Ölkrise. Wrong Is Right (1982)
Well, that's what they used to say about the Impressionists.Wie damals die ImpressionistenA Steele at Any Price (1983)
By anything... do you mean to include the toga party up the block... the elderly couple doing exercises toJohnny Carson, the nude saxophonist... or Keever's place, which hasn't changed in the last four hours?Oder meinen Sie die Togaparty am anderen Ende des Blocks, das alte Paar, das zu J. Carson trainiert, den nackten Saxophonisten oder Keevers unveränderte Wohnung? Red Holt Steele (1983)
They infiltrate eve_here, spreading lies and making threats.Die immer mehr Spitzel entsendet, die sich überall einnisten, mit ihren Lügen, ihren leichtfertigen Drohungen. Danton (1983)
Of us four brothers, you alone were able to go and study. So, I'm to spend my life behind a desk?An Orchester, Musikvereinigungen, Pianisten von Rang. Spring Symphony (1983)
First of all, dear friend... you must completely accept my instruction... and conquer the mechanics through calm, steady practice.Es soll mir Verpflichtung sein, lieber Schumann. Ich glaube Ihren Sohn zu einem der größten Pianisten bilden zu können. Spring Symphony (1983)
Someone to see you. Don't worry about me.Die Erste unter den Pianisten könnte sie sein, sagten Sie. Spring Symphony (1983)
He's writing the biography of a Russian musician.Er ist dabei, die Biografie eines russischen Komponisten zu schreiben. Nostalgia (1983)
Now the Communists have established a foothold in outer space.Jetzt haben die Kommunisten im Weltraum Fuß gefaßt. The Right Stuff (1983)
I'd kill a Communist for fun... but for a green card, I gonna carve him up real nice.Ich töte Kommunisten zum Spaß, aber für eine Green Card werde ich ihn regelrecht metzgern. Scarface (1983)
- That Commie son of a bitch...- Dieses Kommunistenschwein... Scarface (1983)
The Communists... they're always trying to tell you what to do.Kommunisten versuchen immer, dir zu sagen, was du tun sollst. Scarface (1983)
And once a week I have lunch with President Somoza to discuss security measures against the Sandinista insurgents, and all he wants to talk about is Miss Panama.Einmal die Woche speise ich mit Präsident Somoza, um die Sicherheitsmaßnahmen gegen die Sandinisten zu besprechen, aber er will immer nur über Miss Panama sprechen. Under Fire (1983)
I like Sandinistas.Ich mag die SandinistenUnder Fire (1983)
- Commies take over the world.- Beherrschen die Kommunisten die Welt. Under Fire (1983)
I saw the original in Paris at the... at the Impressionist Museum.Ich sah das Original in Paris, im Impressionisten-Museum. Shadow of the Hawke (1984)
The commies don't understand our billing system.Die Kommunisten begreifen unser Rechnungssystem nicht. Charity Begins at Home (1984)
She's different from any communist I've ever seen on the news.Sie ist anders als alle Kommunisten, die ich jemals im Fernsehen sah. Dead Ringer (1984)
Trouble is, they're both interventionists, with notions about running the country themselves - If they became PM.Das Problem ist, sie sind beide Interventionisten und haben die fixe Idee, selbst zu regieren, wenn sie Premierminister werden würden. Party Games (1984)
- It's a nest.- Hier nisten sie. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
- Birds nest.- Vögel nistenThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Call the Fulton Morris Orchestra tell them Miss Cutwater has requested her favorite saxophone player Tyrone Wattell for her party.Rufen Sie das Fulton Norris Orchestra an und sagen Sie, dass Miss Cutwater für ihre Party ausdrücklich um ihren Lieblingssaxophonisten Wattell bittet. All of Me (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronist {m} | Chronisten {pl}chronicler | chroniclers [Add to Longdo]
Evolutionist {m} | Evolutionisten {pl}evolutionist | evolutionists [Add to Longdo]
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]
Geiger {m}; Violinist {m} | Geiger {pl}; Violinisten {pl}violinist | violinists [Add to Longdo]
Harmonist {m} | Harmonisten {pl}harmonizer | harmonizers [Add to Longdo]
Hedonist {m} | Hedonisten {pl}hedonist | hedonists [Add to Longdo]
Hornist {m} [mus.] | Hornisten {pl} | Hornissen {pl}horn player | horn players | hornets [Add to Longdo]
Hornist {m} [mil.] | Hornisten {pl}bugler | buglers [Add to Longdo]
Humanist {m} | Humanisten {pl}humanist | humanists [Add to Longdo]
Impressionist {m} | Impressionisten {pl}impressionist | impressionists [Add to Longdo]
Isolationist {m} | Isolationisten {pl}isolationist | isolationists [Add to Longdo]
Kalvinist {m}; Kalvinistin {f} | Kalvinisten {pl}calvinist | calvinists [Add to Longdo]
Kolonist {m} | Kolonisten {pl}colonist | colonists [Add to Longdo]
Kommunist {m} | Kommunisten {pl}communist | communists [Add to Longdo]
Opportunist {m} | Opportunisten {pl}opportunist | opportunists [Add to Longdo]
Opportunist {m} | Opportunisten {pl}timeserver | timeservers [Add to Longdo]
Perfektionist {m} | Perfektionisten {pl}perfectionist | perfectionists [Add to Longdo]
Posaunist {m} [mus.] | Posaunisten {pl}trombonist | trombonists [Add to Longdo]
Saxofonist {m}; Saxophonist {m} [alt] | Saxofonisten {pl}; Saxophonisten {pl} [alt]saxophonist | saxophonists [Add to Longdo]
Sezessionist {m} | Sezessionisten {pl}secessionist | secessionists [Add to Longdo]
Unionsrepublik {f} (der UdSSR) [pol.] [hist.] | Unionisten {pl}republic (of the USSR) | unionists [Add to Longdo]
einnisten | einnistendto settle down | settling down [Add to Longdo]
sich einnistento be implanted [Add to Longdo]
nisten | nistend | genistet | nistet | nisteteto nestle | nestling | nestled | nestles | nestled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nisten [nistən]
     to nestle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top