Search result for

nipple

(42 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nipple-, *nipple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nipple[N] หัวนม, See also: สิ่งที่คล้ายหัวนม, Syn. mamilla, mammilla, pap, teat, tit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nipple(นิพ'เพิล) n. หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด,ปลายเข็มที่ใช้แทงชนวนปืน., Syn. tit,teat

English-Thai: Nontri Dictionary
nipple(n) หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nipple; grease nippleหัวอัดจารบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nipple; papilla mammae; papilla, mammary; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nipplesหัวนม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Best nipples in Princeton.จุกนมที่ดีที่สุดในพริ๊นทตัน Lucky Thirteen (2008)
I thought my nipples were coming off.ชั้นคิดว่า... ชั้นน่าจะมีจุกนมน่ะ Baby and I (2008)
She had these tiny, little Hershey Kiss nipples... that you just wanted to suck on all night long.เธอมีหัวนมที่เล็กแหลมเหมือนห่อเฮอร์ชี่คิส ที่นายก็แค่อยากจะอยู่ดูดมันทั้งคืน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The eyes are the nipples of the face.ตา คือ จุดเด่นที่สุดบนใบหน้า The House Bunny (2008)
Your nipples are so weird.ทำไมหัวนมเธอมันดูแปลกๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
A buttery nipple.A buttery nipple The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
- Shut up, JJ. Nipples.เงียบเลย เจเจ Everyone (2009)
u know, Eric let me feed on a guy with tattoos, and nipple piercings.คุณรู้ไหม อีริคให้ชั้นกินจากผู้ชายที่มีรอยสัก เจาะหัวนมน่ะ Nothing But the Blood (2009)
Is that a nipple ring?- เธอเจาะหัวนมเหรอ? Acafellas (2009)
In case I snag one on someone's nipple ring.เผื่อมันเกี่ยวดดนห่วง ที่หัวนมของใครบางคน The Gothowitz Deviation (2009)
With a paper cut on my nippleท้งที่เจอกระดาษบาดหัวนม The Pirate Solution (2009)
- Okay, but tell me you've noticed How small his nipples are.โอเค แต่บอกฉันหน่อยสิว่าคุณได้สังเกตเห็น... Social Psychology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nippleI have a discharge from my nipple.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวนม[N] nipple, See also: teat, Example: เด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มจะเจ็บหัวนม, Thai definition: อวัยวะส่วนที่อยู่ตอนยอดของนมมนุษย์หรือสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple   FR: mamelon [m]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: teat ; nipple (Am.)   FR: tétine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIPPLE    N IH1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nipple    (n) (n i1 p l)
nipples    (n) (n i1 p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustwarze {f} | Brustwarzen {pl}nipple | nipples [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}nipple head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーチク[, bi-chiku] (n) (col) (from 乳首; チクビ) nipple [Add to Longdo]
フォックスフェイス[, fokkusufeisu] (n) (1) nipplefruit (Solanum mammosum) (wasei [Add to Longdo]
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
金糸雀茄子[かなりあなす;カナリアナス, kanarianasu ; kanarianasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
狐茄子[きつねなす;キツネナス, kitsunenasu ; kitsunenasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
田平子[たびらこ;タビラコ, tabirako ; tabirako] (n) (uk) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides) [Add to Longdo]
乳首[ちくび(P);ちちくび, chikubi (P); chichikubi] (n,adj-no) nipple; teat; (P) [Add to Longdo]
乳頭[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) (mammary) nipple; teat [Add to Longdo]
乳房[ちぶさ(P);にゅうぼう, chibusa (P); nyuubou] (n,adj-no) breast; nipple; udder; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳头[rǔ tóu, ㄖㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] nipple [Add to Longdo]
奶嘴[nǎi zuǐ, ㄋㄞˇ ㄗㄨㄟˇ, ] nipple; teat (on baby's bottle) [Add to Longdo]
奶头[nǎi tóu, ㄋㄞˇ ㄊㄡˊ, / ] nipple; teat (on baby's bottle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nipple \Nip"ple\ (n[i^]p"p'l), n. [Formerly neble, a dim. of
   neb. See {Neb}, {Nib}.]
   1. (Anat.) The protuberance through which milk is drawn from
    the breast or mamma; the mammilla; a teat; a pap.
    [1913 Webster]
 
   2. The orifice at which any animal liquid, as the oil from an
    oil bag, is discharged. [R.] --Derham.
    [1913 Webster]
 
   3. Any small projection or article in which there is an
    orifice for discharging a fluid, or for other purposes;
    as, the nipple of a nursing bottle; the nipple of a
    percussion lock, or that part on which the cap is put and
    through which the fire passes to the charge.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mech.) A pipe fitting, consisting of a short piece of
    pipe, usually provided with a screw thread at each end,
    for connecting two other fittings.
    [1913 Webster]
 
   {Solder nipple}, a short pipe, usually of brass, one end of
    which is tapered and adapted for attachment to the end of
    a lead pipe by soldering.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nipple
   n 1: the small projection of a mammary gland [syn: {nipple},
      {mammilla}, {mamilla}, {pap}, {teat}, {tit}]
   2: a flexible cap on a baby's feeding bottle or pacifier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top