Search result for

neuter

(31 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neuter-, *neuter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuter[ADJ] ซึ่งไม่มีเพศ, Syn. infertile, sexless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuter(นู'เทอะ) adj. (ไวยากรณ์) ไร้เพศ,ไร้อวัยวะสืบพันธุ์หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์,เป็นกลาง. n. นามที่ไร้เพศ,สัตว์ที่ถูกตอน,แมลงที่มีอวัยวะเพศไม่สมบูรณ์,ผู้ทำตัวเป็นกลาง,พืชที่ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย. vt. ตอน

English-Thai: Nontri Dictionary
neuter(adj) ไม่มีเพศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As in, the family dog seriously needs a neuter.คือครอบครัวสุนัขที่ไม่ต้องการเพศ All Dogs Go to Heaven (2010)
Was your neutering...ว่าต้นไม้ของเจ้า... It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I'm sure you've heard the word on the street that you've been neutered by Ms. Zizes.ฉันว่านายคงได้ยินที่เขาลือกัน ว่านายโดนยัยไซซีสปราบพยศหมดท่า Prom Queen (2011)
With the right spell, he can be completely neutered.แต่ถ้าคาถามันเป๊ะ เขาจะจีบใครไม่ได้เลยนะ Mirror, Mirror (2011)
Maybe while we're here, I should get you neutered.บางที่ ในขณะที่เราอยู่ที่นี่ ฉันน่าจะพาคุณไปตอนนะ Cyber Threat (2011)
That would also explain the charge for neutering.ซึ่งมันอธิบายเรื่องค่าทำหมันด้วย And the '90s Horse Party (2011)
The girls are gonna try to neuter you with this proposal assignment by encouraging you to sing a sappy ballad, or maybe en cry during it.ผู้หญิงพยายามที่จะ เปลี่ยนเพศคุณและกำหนดกฏเกณฑ์ ผลักดันให้เราร้องเพลงแนว บัลลาด Yes/No (2012)
I will personally neuter you. - Am I clear? - Sir!ตั้งใจฟัง นักเรียน Ender's Game (2013)
Well, if you fancied a laugh that doesn't involve me being neutered, you're welcome to come to the left-wing agit rock gigถ้าคุณอยากหัวเราะโดยที่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมเป็นหมัน คุณมาดูการแสดง ดนตรีร็อกปลุกระดมฝั่งซ้ายได้นะ Smell the Weakness (2017)
- Well this is the stuff we use to chemically neuter dogs.นี่มันยาสำหรับกับสุนัข Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I say we take the sword and neuter him right here.ฉันว่า เรายึดดาบมันมาแล้วก็ ตอนมันซะเลย Shrek 2 (2004)
You've been neutered.ทำหมันเรียบร้อยแล้ว Allen (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUTER    N UW1 T ER0
NEUTERED    N UW1 T ER0 D
NEUTERING    N UW1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuter    (v) (n y uu1 t @ r)
neuters    (v) (n y uu1 t @ z)
neutered    (v) (n y uu1 t @ d)
neutering    (v) (n y uu1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neutrum {n}; sächliches Substantiv | im Neutrum; in der sächlichen Formneuter | in the neuter [Add to Longdo]
geschlechtslos; ungeschlechtlich {adj} | geschlechtsloses Wesen; ungeschlechtliche Pflanzeneuter | neuter [Add to Longdo]
kastriert {adj} | kastriertes Tierneuter | neuter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neuter \Neu"ter\, a. [L., fr. ne not + uter whether; akin to E.
   whether. See {No}, and {Whether}, and cf. {Neither}.]
   1. Neither the one thing nor the other; on neither side;
    impartial; neutral. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       In all our undertakings God will be either our
       friend or our enemy; for Providence never stands
       neuter.                --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.)
    (a) Having a form belonging more especially to words which
      are not appellations of males or females; expressing
      or designating that which is of neither sex; as, a
      neuter noun; a neuter termination; the neuter gender.
    (b) Intransitive; as, a neuter verb.
      [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) Having no generative organs, or imperfectly
    developed ones; sexless. See {Neuter}, n., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neuter \neu"ter\, v. t.
   To render incapable of sexual reproduction; to remove or
   alter the sexual organs so as to make infertile; to alter; to
   fix; to desex; -- in male animals, to {castrate}; in female
   animals, to {spay}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neuter \Neu"ter\, n.
   1. A person who takes no part in a contest; one who is either
    indifferent to a cause or forbears to interfere; a
    neutral.
    [1913 Webster]
 
       The world's no neuter; it will wound or save.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.)
    (a) A noun of the neuter gender; any one of those words
      which have the terminations usually found in neuter
      words.
    (b) An intransitive verb.
      [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) An organism, either vegetable or animal, which at
    its maturity has no generative organs, or but imperfectly
    developed ones, as a plant without stamens or pistils, as
    the garden Hydrangea; esp., one of the imperfectly
    developed females of certain social insects, as of the ant
    and the common honeybee, which perform the labors of the
    community, and are called workers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neuter
   adj 1: of grammatical gender; "`it' is the third-person singular
       neuter pronoun" [ant: {feminine}, {masculine}]
   2: having no or imperfectly developed or nonfunctional sex
     organs [syn: {neuter}, {sexless}]
   n 1: a gender that refers chiefly (but not exclusively) to
      inanimate objects (neither masculine nor feminine)
   v 1: remove the ovaries of; "Is your cat spayed?" [syn: {alter},
      {neuter}, {spay}, {castrate}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top