Search result for

neurale

(50 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neurale-, *neurale*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา neurale มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *neurale*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's rerouting the impulses here and emitting neural signals of its own to program you.Er leitet die Impulse hier um und gibt neurale Signale ab, um Sie umzuprogrammieren. Double Vision (1990)
Quite simply, we sever the nerves within the spino-thalamic tract, there... which, as you know, transmits neural impulses of pain and vibratory sense to the brain.Wir unterbrechen einfach die Nerven im spino-thalamischen Abschnitt. Dort, wo neurale Schmerzimpulse und Vibrationen ans Gehirn übermittelt werden. Darkman (1990)
Patch the neural output through to that station.Neurale Outputs zur Station durchschalten. The Game (1991)
The utilization of his pre-existing neural implants makes our work impossible to detect.Die Benutzung seiner existierenden neuralen Implantate macht einen Nachweis unmöglich. The Mind's Eye (1991)
23 ribs, two livers, eight-chambered heart, double-lined neural pia mater.23 Rippen, zwei Lebern, ein Herz mit acht Kammern, doppellinige neurale Pia mater. Ethics (1992)
We can implant neural transducers into your lower torso and legs.Wir können Ihnen neurale Umwandler in Torso und Beine einpflanzen. Ethics (1992)
- Neural metaphasic shock.- Neuraler metaphasischer Schock. Ethics (1992)
All neural connections below the first vertebrae have been separated.Alle neuralen Verbindungen unter dem ersten Halswirbel sind durchtrennt. Ethics (1992)
Doctor, neural energy is now 340 percent above normal.Doktor, die neurale Energie liegt bei 340 Prozent über normal. Man of the People (1992)
The next time you feel nervous, you stimulate a neural pressure point, like this.Wenn Sie wieder vor dem Beamen nervös sind, dann stimulieren Sie einen neuralen Druckpunkt, etwa so. Realm of Fear (1992)
Same neural depletion.Derselbe neurale Substanzverlust. Time's Arrow: Part II (1992)
An elevated neural output from the brain's gross motor cortex.Eine erhöhte neurale Leistung des Bewegungskortex des Gehirns. Melora (1993)
That plasma shock almost fused your neural net.Der Schock schmolz fast Ihr neurales Netz. Birthright, Part I (1993)
- I'm running a subneural scan.- lch mache einen subneuralen Scan. Dark Page (1993)
Yet her neural activity is almost non-existent.Die neuralen Aktivitäten sind fast nicht existent. Dark Page (1993)
There's a chance a subneural scan might pinpoint a physiological cause for her condition, something I might be able to treat.Ein subneuraler Scan könnte eine physiologische Ursache für den Zustand zeigen, etwas, was ich behandeln könnte. Dark Page (1993)
Her neural foundations are getting weaker.Ihre neurale Basis wird schwächer. Dark Page (1993)
They will learn and mimic your neural-firing patterns.Sie erkennen und imitieren ihre neuralen Zündungsmuster. Descent: Part II (1993)
I am getting anomalous readings from your neural net.Ich empfange anomale Werte von lhrem neuralen Netz. Descent: Part II (1993)
But I want to make sure there are no anomalies in my neural nets.Dennoch möchte ich Anomalien in meinem neuralen Netz ausschließen. Phantasms (1993)
It makes sense that as your neural net becomes more complex, more human, you might experience the same psychological complexities as a human.Es macht Sinn, dass Sie, da ihr neurales Netz komplexer wird, immer menschlicher, werden, dass Sie genau dieselbe Art psychische Komplexibilität erleben können wie Menschen. Phantasms (1993)
We want to link your neural net to the holodeck and activate your dream program.Wir wollen Ihr neurales Netz ans Holodeck anschließen und lhr Traumprogramm aktivieren. Phantasms (1993)
The holodeck has been calibrated to Data's neural net.Das Holodeck wurde auf Datas neurales Netz kalibriert. Phantasms (1993)
I thought you were worried about it overloading your neural net.- Sie überladen Ihr neurales Netz. Star Trek: Generations (1994)
Dr. Crusher has informed me that Data's emotion chip has been fused into his neural net and cannot be removed.Datas Emotions-Chip ist jetzt Teil seines neuralen Netzes. Star Trek: Generations (1994)
After they finally finished the neuro-response analysis another doctor came in and ran a cortical protein series.Nachdem sie endlich die neurale Reaktionsanalyse beendet hatten, kam ein anderer Arzt und machte eine kortikale Proteinreihe. Equilibrium (1994)
Activate the neural induction field.Aktivieren Sie das neurale Induktionsfeld. Equilibrium (1994)
I believe some sort of neural matrix is forming on the ship.Ich vermute, es bildet sich eine neurale Matrix auf dem Schiff. Emergence (1994)
But that description does not explain human consciousness, a capacity that far exceeds simple neural functions.Aber das erklärt nicht das menschliche Bewusstsein, eine Kapazität, die einfache neurale Funktionen übersteigt. Emergence (1994)
Because your neural net was still forming?Weil sich Ihr neurales Netz noch bildete? Eye of the Beholder (1994)
As my systems grew in complexity, it was difficult to integrate new pathways into my existing neural net.Als meine Systeme komplexer wurden, wurde es schwieriger, neue Bahnen in mein neurales Netz zu integrieren. Eye of the Beholder (1994)
While you were mesmerized by my 3-D TV I utilized your neural energy to grow smarter.Während mein 3-D Fernseher dich bannte, machte mich deine neurale Energie klüger. Batman Forever (1995)
- Bio-neural circuitry.- Bioneurale Schaltsysteme. Caretaker (1995)
Some of the circuitry has been replaced by gel packs of bio-neural cells.Einige der Systeme wurden durch Gelbündel bioneuraler Zellen ersetzt. Caretaker (1995)
Neural sensor escalating.Neuraler Sensor überlastet. Virtuosity (1995)
This time we're going to use the neural sensory transmitter.Wir nehmen den neuralen Sensorentransmitter. Metallo (1995)
Okay, so these are neural pathways that sustain consciousness.Die neuralen Pfade halten das Bewusstsein aufrecht. Alone (1995)
A neural inversion field, anaphasic parasites.Ein neurales Inversionsfeld, anaphasische Parasiten. Distant Voices (1995)
Hmm? Couldn't find the bed?Wir müssen alle neuralen Signaturen aufbewahren. The Sword of Kahless (1995)
Damn that Ferengi and his replicated bloodwine.Wissen Sie, wie viel Speicherplatz man für fünf neurale Signaturen benötigt? The Sword of Kahless (1995)
With this he slew Molor conquered the Fek'lhri and forged the First Empire.Der Computer verarbeitet sie so, als wären sie Holosuitefiguren. Das Problem ist, dass ich keine neurale Energie entdecke. Die muss auf der Quantumebene sein. The Sword of Kahless (1995)
I declined. Why? He was a boy.Die neuralen Muster sind auf der ganzen Station gespeichert worden. The Sword of Kahless (1995)
The bio-neural energy has been extracted from the Commander's brain.Dem Commander wurde die bioneurale Energie aus dem Gehirn gezogen. Cathexis (1995)
Why would someone want to extract his bio-neural energy?Warum sollte ihm jemand die bioneurale Energie entziehen? Cathexis (1995)
Her bio-neural energy is intact.Ihre bioneurale Energie ist intakt. Cathexis (1995)
Maybe his neural energy was displaced somehow and he's able to move from person to person.Vielleicht ist seine neurale Energie irgendwie verlagert worden und er kann sich von einer Person zur anderen bewegen. Cathexis (1995)
To extract our neural energy?Um unsere neurale Energie zu extrahieren? Cathexis (1995)
The neural energy of your crew will sustain my people for years to come.Ihre neurale Energie wird mein Volk für die nächsten Jahre versorgen. Cathexis (1995)
It involved three neural transceivers, two cortical stimulators and 50 gigaquads of computer memory.Es waren drei neurale Transceiver, zwei Kortikalstimulatoren und 50 Gigaquad Computerspeicher nötig. Cathexis (1995)
Three bodies have appeared on Voyager so far, and each one of them has released some kind of neural energy.Bisher sind drei Leichname auf der Voyager erschienen. Jeder setzte eine Art neurale Energie frei. Emanations (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top