Search result for

neural

(57 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neural-, *neural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neural[ADJ] เกี่ยวกับเส้นประสาทหรือระบบประสาท
neuralgia[N] อาการปวดตามเส้นประสาท โดยเฉพาะบริเวณหน้า/ศีรษะ
neuralgic[ADJ] เกี่ยวกับอาการปวดตามเส้นประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neural(นิว'เริล) adj. เกี่ยวกับประสาทหรือระบบประสาท.
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neural-ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ nervous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neuralgia, cranialอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, herpeticอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, intercostalอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, mammaryอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, trigeminal; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia; neurodyniaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgic-ปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neural network (Computer science)นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neural networks (Computer science)เครือข่ายหน่วยประสาท (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Neuralgiaปวดประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're ready with the neural net.เราพร้อมเกี่ยวกับแผงระบบประสาท Not Cancer (2008)
The neural net will show usแผงเส้นประสาท Not Cancer (2008)
The normal neural impulses will be sucked Into a vortexการกระตุ้นเส้นประสาทธรรมดา อาจทำให้ระบบจมลงในน้ำวนได้ Not Cancer (2008)
It's post-Herpetic neuralgia.มันเป็นอาการหลังจากเชื้อเริมโจมตีระบบประสาท Last Resort (2008)
If you have neuralgia, you won't feel it going in.ถ้าคุณมีอาการระบบประสาท ถูกทำลายคุณจะไม่รู้สึกเจ็บ Last Resort (2008)
Anybody here got a long-Standing case of neuralgiaใครก็ได้ที่มีอาการประสาท ถูกทำลายเป็นเวลานาน Last Resort (2008)
It was designed to paralyze enemy troops by shutting down their neural system for six to seven hours.ทำให้ทหารข้าศึกเป็นอัมพาต โดยทำลายระบบปรกติของร่างกาย ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง Day of the Dead (2008)
Any signs of neural activity?มีสัญญาณบอกถึงคลื่นสมองบ้างไหม? The Day the Earth Stood Still (2008)
I made this construct based on your neural scan.เจาะเข้าไปให้ลึกกว่านี้ V (2009)
It's neural activity, brain scans.มันสแกนสมอง ระบบประสาท Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Neural interface?ควบคุมโดยใช้สมอง? Life (2009)
Neural interface device..อุปกรณ์เชื่อมต่อกลาง Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuralI'm afraid I have neuralgia.
neuralMy mother made a complete recovery from neuralgia.
neuralShe suffers from constant neuralgia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดประสาท[n.] (pūat prasāt) EN: neuralgia   FR: névralgie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEURAL    N UH1 R AH0 L
NEURAL    N Y UH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neural    (j) (n y u@1 r @ l)
neuralgia    (n) (n y u@1 r a1 l jh @)
neuralgic    (j) (n y uu1 r a1 l jh i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuronale Netzeneural networks [Add to Longdo]
neural {adj}; Nerven betreffend [anat.]neural; nerve-related [Add to Longdo]
Neuralgie {f}; Nervenschmerz {m} [med.]neuralgia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューラル[, nyu-raru] (n) neural [Add to Longdo]
ニューラルネット[, nyu-rarunetto] (n) neural net [Add to Longdo]
ニューラルネットワーク[, nyu-rarunettowa-ku] (n) {comp} neural network [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[, rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
三叉神経痛[さんさしんけいつう, sansashinkeitsuu] (n) trigeminal neuralgia [Add to Longdo]
神経回路網[しんけいかいろもう, shinkeikairomou] (n) biological neural network [Add to Longdo]
神経痛[しんけいつう, shinkeitsuu] (n) nerve pain; neuralgia [Add to Longdo]
人工ニューラルネットワーク[じんこうニューラルネットワーク, jinkou nyu-rarunettowa-ku] (n) artificial neural network [Add to Longdo]
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network [Add to Longdo]
肋間神経痛[ろっかんしんけいつう, rokkanshinkeitsuu] (n) intercostal neuralgia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经元网[shén jīng yuán wǎng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] neural network [Add to Longdo]
神经性[shén jīng xìng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, / ] neural; mental; neurological [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neural \Neu"ral\, a. [Gr. ney^ron nerve.] (Anat. & Zool.)
   relating to the nerves or nervous system; taining to,
   situated in the region of, or on the side with, the neural,
   or cerebro-spinal, axis; -- opposed to {hemal}. As applied to
   vertebrates, neural is the same as {dorsal}; as applied to
   invertebrates it is usually the same as ventral. Cf. {Hemal}.
   [1913 Webster]
 
   {Neural arch} (Anat.), the cartilaginous or bony arch on the
    dorsal side of the centrum of the vertebra in a segment of
    the spinal skeleton, usually inclosing a segment of the
    spinal cord.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neural
   adj 1: of or relating to the nervous system; "nervous disease";
       "neural disorder" [syn: {nervous}, {neural}]
   2: of or relating to neurons; "neural network" [syn: {neural},
     {neuronal}, {neuronic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top