Search result for

nether

(57 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nether-, *nether*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nether[N] ซึ่งต่ำกว่า, See also: ข้างใต้, เบื้องล่าง
nethermost[ADJ] ต่ำที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
netherlands(เนธ'เธอเลินดฺซ) n. ประเทศเนเธอร์แลนด์, Syn. Holland

English-Thai: Nontri Dictionary
nether(adj) ข้างใต้,ใต้,ภายใน
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That getting me all riled up in my nether regions.มันทำให้เดี๊ยนรู้สึกซาบซ่านไปถึงริดสีดวง Keep This Party Going (2009)
Rather than romancing your nether regionsกว่าการเพ้ออยู่กับเรื่องรักใคร่ดนดัง Debate 109 (2009)
I've been thinking that, given the parameters of your experiment the transport of electrons through the nano-fabricated rings is no different than the experiment already conducted in the Netherlands.จริงๆแล้ว พักนี้ ฉันคิดเรื่อง ค่าตัวแปรใน การทดลองของเธอ ที่ส่งผ่านอิเลคตรอน ผ่านช่องว่าง The Gorilla Experiment (2009)
It was confiscated from the Netherlands by the Vatican just after Galileo died.พระองค์คือลงโทษในเนเธอร์แลนด์โดยวาติกัน ทันทีหลังจาก Galilei ตาย. Angels & Demons (2009)
We believe he's from the netherlands.เราเชื่อว่าเขามาจากเนเธอร์แลนด์ What Lies Below (2010)
Netherlands.เนเธอร์แลนด์ Skyline (2010)
"And Absolon hath kist hir nether ye,และแอปโซโลนจุมพิตก้นอันเปลือยเปล่าของนาง The 21-Second Excitation (2010)
Especially the part where he kisses her nether ye.ยิ่งตรงที่เขาจุมพิตก้นของนาง The 21-Second Excitation (2010)
Don't worry. I'll avoid the nether ye.ไม่ต้องห่วง ฉันเลี่ยงมันอยู่ The 21-Second Excitation (2010)
THERE IT HANGS IN A NETHERWORLD BETWEEN LIFE AND DEATH. BUT THE DWARF STILL HAS THE POTENTIALดังนั้นเขาจึงไม่สามารถ ตัดสินระยะทางของพวกเขา Beyond the Darkness (2010)
I don't feel comfortable with you taking a grand tour of my nethers.ฉันไม่รู้สึกสบายใจที่จะให้เธอ ส่องใต้กระโปรงฉัน Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
So Giulio Tononi built an entire lab dedicated to the unconscious netherworld of dreamless sleep.ดังนั้นลิโอ ทอโนนี สร้าง ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ทุ่มเทให้กับการนรกหมดสติของการ นอนหลับฝัน Is There Life After Death? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
netherI had never seen a windmill until I visited the Netherlands.
netherThe first immigrants in American history came from England and the Netherlands.
netherThe nether gate was opened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นรกอเวจี[N] hell, See also: nether world, underworld, Ant. สวรรค์, Example: พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากนรกอเวจีแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตครสิขี, Thai definition: ชื่อนรกขุม 1 ในนรก 8 ขุม และกล่าวว่าเป็นขุมลึกที่สุด สำหรับลงอาชญาแก่สัตว์ที่มีบาปหนักที่สุด
บาดาล[N] nether world, See also: bowels of the earth, Example: เขาขุดถ่านหินขึ้นมาจากใต้บาดาลได้สำเร็จแล้ว, Thai definition: พื้นที่ใต้ระดับผิวดินลงไป, Notes: (บาลี)
ประเทศเนเธอร์แลนด์[N] Netherlands, Syn. เนเธอร์แลนด์, ฮอลล์แลนด์, Example: ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[n. exp.] (Hølandā = Hollandā) EN: Holland ; The Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
เนเธอร์แลนด์[n. prop.] (Nēthoēlaēn) EN: Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
ประเทศเนเธอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Nēthoēlaēn) EN: Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]
วิลันดา[n. prop.] (Wilandā) EN: Holland ; the Netherlands   FR: Hollande [f] ; Pays-Bas [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
NETHER    N EH1 DH ER0
NETHERS    N EH1 DH ER0 Z
NETHERY    N EH1 DH ER0 IY0
NETHERTON    N EH1 DH ER0 T AH0 N
NETHERLAND    N EH1 DH ER0 L AH0 N D
NETHERCUTT    N EH1 TH ER0 K AH0 T
NETHERLANDS    N EH1 DH ER0 L AH0 N D Z
NETHERWORLD    N EH1 DH ER0 W ER2 L D
NETHERLANDIC    N EH1 DH ER0 L AE2 N D IH0 K
NETHERLANDS'    N EH1 TH ER0 L AE0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nether    (j) (n e1 dh @ r)
nethermost    (j) (n e1 dh @ m ou s t)
Netherlands    (n) (n e1 dh @ l @ n d z)
Netherlander    (n) (n e1 dh @ l @ n d @ r)
Netherlanders    (n) (n e1 dh @ l @ n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ領ギアナ[オランダりょうギアナ, oranda ryou giana] (n) Netherlands Guiana [Add to Longdo]
ネーデルランド;ネザーランド[, ne-derurando ; neza-rando] (n) (See 和蘭・オランダ) The Netherlands; Holland [Add to Longdo]
ベネルックス[, benerukkusu] (n) Benelux; Benelux countries (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) [Add to Longdo]
ホラント[, horanto] (n) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
陰府[いんぷ;よみ(gikun), inpu ; yomi (gikun)] (n) (See 黄泉) path to the netherworld (underworld); Hades; Hell [Add to Longdo]
英蘭[えいらん, eiran] (n) (1) (See イングランド) England; (2) Great Britain and the Netherlands [Add to Longdo]
下臼[したうす, shitausu] (n) (See 下石) lower millstone; nether millstone [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] (n) (1) this world; the earth; hades; the nether world; (2) lower bound; (P) [Add to Longdo]
下石[したいし, shitaishi] (n) nether millstone [Add to Longdo]
九泉[きゅうせん, kyuusen] (n) hades; nether regions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荷属安的列斯[Hé shǔ Ān de liè sī, ㄏㄜˊ ㄕㄨˇ ㄢ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄝˋ ㄙ, / ] Netherlands Antilles [Add to Longdo]
阴间[yīn jiān, ㄐㄧㄢ, / ] nether world; hades [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nether \Neth"er\ (n[e^][th]"[~e]r), a. [OE. nethere, neithere,
   AS. ni[eth]era, fr. the adv. ni[eth]er downward; akin to
   neo[eth]an below, beneath, D. neder down, G. nieder, Sw.
   nedre below, nether, a. & adv., and also to Skr. ni down.
   [root]201. Cf. {Beneath}.]
   Situated down or below; lying beneath, or in the lower part;
   having a lower position; belonging to the region below;
   lower; under; -- opposed to {upper}.
   [1913 Webster]
 
      'Twixt upper, nether, and surrounding fires. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      This darksome nether world her light
      Doth dim with horror and deformity.   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      All my nether shape thus grew transformed. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nether
   adj 1: lower; "gnawed his nether lip"
   2: dwelling beneath the surface of the earth; "nether regions"
     [syn: {chthonian}, {chthonic}, {nether}]
   3: located below or beneath something else; "nether garments";
     "the under parts of a machine" [syn: {nether}, {under}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top