Search result for

naturels

(105 entries)
(1.2531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naturels-, *naturels*, naturel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา naturels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *naturels*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The bearded buffoon sleeps au naturel.ด้วยความเคารพ แต่ไม่ใช่บนโซฟาของฉันนะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Is this, uh, gray, au naturel or au bouteille?นี่เป็นสีเทาธรรมชาติหรือว่าเพราะเหล้า Number Crunch (2011)
Naturellement.ธรรมชาติ The Princess Dowry (2012)
So, am I good sitting right here, au naturel?เอาล่ะ ผมนั่งตรงนี้ดีรึยัง ดูเป็นธรรมชาติดีมั้ย Hope Springs (2003)
It's their talent show routine, au naturel.นี่พรสวรรค์กูที่จะโชว์กล้อง โอ สัตว์เอ๋ย American Pie Presents: Band Camp (2005)
- Well, Susan claims she saw me last night au naturel.- ซูซานอ้างว่าเมื่อคืนเธอเห็นผมในชุดธรรมชาติ In Buddy's Eyes (2008)
I shall return au naturel.Ich kehre au naturel zurück. The Outrage: Part 1 (1980)
- And the disposition of one, as well.- Auch das Naturell. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
A good relationship nice hair a good disposition, a woman's body.Eine gute Beziehung... schöne Haare... ein heiteres Naturell, den Körper einer Frau. It's a Bundyful Life Part 1 (1989)
Professor. The djed symbolizes the tree of life and the rings, the elements of nature, is that right?Professor, der Djed-Pfeiler symbolisiert den Baum des Lebens und die Ringe die Naturelemente, ist das richtig? Eye of Osiris (1991)
- The keys are the four elements of nature.Die Schlüssel sind die vier Naturelemente. Eye of Osiris (1991)
Moi, naturellement.Moi, naturellement. The Theft of the Royal Ruby (1991)
All those away missions, the wind and dry air, the elements really are harsh on the hair.Die Missionen auf diesen Planeten, der Wind und die trockene Luft, die Naturelemente sind wie Gift für die Haare. Schisms (1992)
- Naturellement.Naturellement. The Chocolate Box (1993)
He's got a great personality.Er hat ein wundervolles Naturell. Mighty Aphrodite (1995)
He's good-looking; he's got a high IQ; he's got a great personality. And he's amusing.Er sieht gut aus, hat einen hohen IQ, ein wunderbares Naturell und Humor. Mighty Aphrodite (1995)
My name is Charles Prince, English born and educated, but for reasons of temperament, America had become my adopted home.Ich bin Charles Prince, in England geboren und aufgewachsen, aber aufgrund meines Naturells war Amerika meine Wahlheimat geworden. Wild Bill (1995)
The logical conclusion is that someone is controlling the elements of nature to ward us off.Jemand steuert die Naturelemente, um uns abzuwehren. Tattoo (1995)
She has a horrible temper on her.Sie hat ein furchtbares Naturell. 101 Dalmatians (1996)
Picasso didn't directly influence me, but I was surrounded by him as if he were an element, as in an element...Picasso beeinflusste mich nicht direkt, aber er umgab mich wie ein Naturelement. Surviving Picasso (1996)
It's that temper on your side.Das ist das Naturell deiner Linie. The Comeback (1997)
But I suppose it's all my fault. If I hadn't poked and prodded you so much you may have grown up with a less forbidding disposition.Aber wenn ich Sie nicht so viel gepikst und gestochen hätte, hätten Sie vielleicht ein weniger garstiges Naturell entwickelt. The Begotten (1997)
Well, something tells me no matter what we do to that changeling it's going to have a more pleasant disposition than mine.Irgendwie hab ich das Gefühl, egal, was wir mit dem Balg machen, er wird ein angenehmeres Naturell entwickeln als ich. The Begotten (1997)
So it seems you've discovered your unpleasant nature.Sieht so aus, als entdeckten Sie gerade Ihr unfreundliches Naturell? Dark City (1998)
Yeah, money, antiques, a strong disposition.Ja, Geld, Antiquitäten, ein heiteres Naturell. Something Wicca This Way Comes (1998)
Naturellement.Naturellement. Muppets from Space (1999)
"It may be supposed that their tempers became their mutual punishment."Es gibt begründeten Anlass zu vermuten, dass beider Naturell ihre gegenseitige Bestrafung wurde. Mansfield Park (1999)
It's not a sign of love, it's a character flaw.Das ist Ihr übles Naturell, eben Ihr Charakter. La fausse suivante (2000)
Et naturellement, I assumed that she meant the Abbey.Et naturellement, bin ich von der Westminsterabtei ausgegangen. Lord Edgware Dies (2000)
-NatureIIement.- Naturellement. No Place to Go (2000)
Naturellement.- Naturellement. Murder in Mesopotamia (2001)
To look beyond your provincial attitudes and your volatile nature.Lhre provinzielle Einstellung und lhr sprunghaftes Naturell zu vergessen. Broken Bow: Part I (2001)
Tell him. I'm bringing friends. I'm bringing Naturelle.Sag ihm, ich bring Freunde und Naturelle mit. 25th Hour (2002)
Fuck Naturelle Riviera.Scheiß auf Naturelle Riviera. 25th Hour (2002)
What do you think of Naturelle?Was hältst du von Naturelle? 25th Hour (2002)
And Naturelle, even.Und Naturelle auch nicht. 25th Hour (2002)
Maybe leave him with Naturelle or something.Vielleicht bleibt er bei Naturelle. 25th Hour (2002)
Naturelle Riviera.Naturelle Riviera. 25th Hour (2002)
- Naturelle.- Naturelle. 25th Hour (2002)
- Naturelle?- Naturelle? 25th Hour (2002)
Naturelle?Naturelle? 25th Hour (2002)
- Naturelle?- Naturelle? 25th Hour (2002)
The age Naturelle was when I met her.Naturelles Alter, als ich sie traf. 25th Hour (2002)
- Naturelle is here.- Naturelle ist hier. 25th Hour (2002)
Look out for Naturelle and... your field trip.Warte auf Naturelle und... deine Schülerin. 25th Hour (2002)
You know, Naturelle...Mit Naturelle... 25th Hour (2002)
You know, Naturelle is cool as shit.Naturelle ist total cool. 25th Hour (2002)
You know, 100 percent Naturelle.So wie 100 Prozent Naturelle. 25th Hour (2002)
All Naturelle flavours.Alle Naturelle- Geschmacksrichtungen. 25th Hour (2002)
He is scared, Naturelle.Er hat Angst, Naturelle. 25th Hour (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
บุตรลับ[n. exp.] (but lap) FR: enfant naturel [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โดยธรรมชาติ[adv.] (dōi thammachāt) EN: naturally   FR: naturellement ; par nature
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนธรรมชาติ[n. exp.] (jamnūan thammachāt) EN: natural number   FR: nombre entier naturel [m]
แก๊สธรรมชาติ[n. exp.] (kaēt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working   FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleūak dōi thammachāt) FR: sélection naturelle [f]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat sapphayākøn thammachāt) EN: conservation of natural ressources   FR: conservation des ressources naturelles
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngūan) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation   FR: réserve naturelle [f]
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
ความงดงามทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām ngot-ngām thāng thammachāt) FR: beauté naturelle [f]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Sapphayākøn Thammachāt lae Singwaētløm) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment   FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [m]
ลอการิทึมธรรมชาติ[n. exp.] (løkāritheum thammachāt) EN: natural logarithm   FR: logarithme naturel [m] ; logarithme népérien [m]
ลูกไม่มีพ่อ[n. exp.] (lūk mai mī phø) FR: enfant naturel [m]
เหนือธรรมชาติ[adj.] (neūa thammachāt) EN: supernatural   FR: surnaturel
ปกติ[adj.] (pakati = pokkati) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound   FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ป่าธรรมชาติ[n. exp.] (pā thammachāt) EN: natural forest   FR: forêt naturelle [f]
เป็นธรรมดา[v.] (pen thammadā) EN: be natural   FR: c'est naturel ; c'est dans na nature des choses
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammadā) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things   FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat thammachāt) EN: natural disaster ; natural calamity   FR: catastrophe naturelle [f]
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thammachāt) EN: natural disaster; natural calamity ; danger caused by nature   FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m]
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ[n. exp.] (phalittaphan jāk thammachāt) EN: natural product   FR: produit naturel [m]
ภาษาธรรมชาติ[n. exp.] (phāsā thammachāt) EN: natural language   FR: langage naturel [m]
ปกติ[adj.] (pokkati = pakati) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound   FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān thammachāt) EN: natural phenomenon   FR: phénomène naturel [m]
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān thammachāt) EN: natural phenomenon   FR: phénomène naturel [m]
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān thāng thammachāt) EN: natural phenomenon   FR: phénomène naturel [m]
เรซินธรรมชาติ[n. exp.] (rēsin thammachāt) EN: natural resin   FR: résine naturelle [f]
ฤทธิ์[n. exp.] (rit) EN: supernatural power   FR: pouvoir surnaturel [m]
สัญชาต-[pref. (adj.)] (sanchāt-) EN: natural   FR: inné ; instinctif ; naturel ; spontané
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (sapphayākøn thammachāt) EN: natural resources ; natural wealth   FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ[n. exp.] (singwaētløm thāng thammachāt) EN: natural environment   FR: environnement naturel [m]
สีย้อมผ้าธรรมชาติ[n. exp.] (sī yøm phā thammachāt) FR: colorant textile naturel [m]
สีย้อมธรรมชาติ[n. exp.] (sī yøm thammachāt) FR: colorant naturel [m]
ตายดี[v. exp.] (tāi dī) EN: naturally die   FR: mourir de mort naturelle
ตามธรรมชาติ[adj.] (tām thammachāt) EN: natural   FR: naturel
ตามธรรมชาติ[adv.] (tām thammachāt) EN: naturally   FR: naturellement ; à l'état naturel
ธรรมชาติ[n.] (thammachāt) EN: nature ; natural ; creation   FR: nature [f] ;naturel [m]
ธรรมชาติ[adj.] (thammachāt) EN: natural ; native ; naturalistic   FR: naturel ; inné
ธรรมชาติวิทยา[n.] (thammachātwitthayā) EN: natural science   FR: sciences naturelles [fpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüt {n}; Gemütsanlage {f}; Gemütsart {f}; Sinnesart {f}; Naturell {n}; Temperament {n} | Gemüter {pl}; Gemütsarten {pl}; Veranlagungen {pl} | sonniges Gemüt | die Gemüter beruhigendisposition; nature | natures | cheerful disposition | to put oil on troubled waters [Add to Longdo]
Temperament {n}; Gemüt {n}; Gemütsart {f}; Charakter {m}; Veranlagung {f}; Wesen {n}; Naturell {n} | ein hitziges Temperamenttemper | a hot temper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天賦[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top