Search result for

nasses

(721 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nasses-, *nasses*, nasse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nasses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nasses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NASA[ABBR] องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration), See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
gnash[VT] กัดฟัน, See also: งับ, แทะ, บดด้วยฟัน, กัดฟัน, Syn. bite, grind, snap
gnash[N] การงับด้วยฟัน, See also: การกัดฟัน, การขบเคี้ยว
nasal[N] พยัญชนะเสียงนาสิก, See also: พยัญชนะเสียงขึ้นจมูก, เสียงนาสิก
nasal[ADJ] ทางนาสิก, See also: ทางจมูก, เกี่ยวข้องกับจมูก, Syn. guttural
nasty[ADJ] น่าคลื่นไส้, See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
nasty[ADJ] อันตราย, See also: น่าวิตก, ยากที่จะแก้, ยากลำบาก, ร้ายแรง, Syn. malicious, abusive, mean
nasty[N] สิ่งที่น่ารังเกียจ, See also: คนที่น่ารังเกียจ
dynast[N] ผู้ปกครอง, See also: กษัตริย์
whenas[CONJ] เมื่อไรก็ตาม, Syn. whenever
whenas[CONJ] ขณะที่, Syn. while
whenas[CONJ] แม้ว่า, Syn. although, in spite of, though
bananas[ADJ] คลุ้มคลั่ง (คำสแลง), See also: โกรธมาก, หงุดหงิดมาก, Syn. insane
dynasty[N] ราชวงศ์, Syn. regime, sovereignty kindred
gymnast[N] นักกายบริหาร, See also: นักกายกรรม, Syn. acrobat, jumper, athlete
nascent[ADJ] พึ่งเริ่มใหม่, See also: ยังใหม่อยู่, พึ่งเริ่ม, Syn. beginning, initial, initiatory, Ant. ending, final, terminal
nastily[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างชั่วร้าย
dynastic[ADJ] ที่เกี่ยวกับราชวงศ์
monastic[ADJ] เกี่ยวกับพระหรือที่อยู่ของพระ, Syn. pious, devout, religious
nasalize[VI] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasalize[VT] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
pleonasm[N] การใช้คำฟุ่มเฟือย, See also: สำนวนยืดยาด, สำนวนเยิ่นเย้อ, Syn. redundancy, verbiage, repetition
gymnasium[N] โรงพลศึกษา, See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม, Syn. gym
gymnastic[ADJ] เกี่ยวกับกายกรรม, See also: เกี่ยวกับยิมนาสติก, เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
monastery[N] วัด, See also: อาราม, ที่อยู่ของพระ, Syn. abbey, convent
monastery[N] วัด, See also: อาราม, Syn. abbey, cloister, religious community
nastiness[N] ความน่ารังเกียจ, See also: ความน่าขยะแขยง, Syn. filth
renascent[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นใหม่, See also: ซึ่งมีพลังใหม่, Syn. reborn, resurgent
trichinas[N] คำนามพหูพจน์ของ trichina
unashamed[ADJ] ซึ่งไม่ละอาย
euthanasia[N] การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing
go bananas[SL] เป็นประสาทอ่อนๆ, See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
gymnastics[N] การฝึกกายกรรม, See also: การบริหารร่างกาย, Syn. exercises
nasturtium[N] ต้นไม้ซึ่งมีดอกสีแดง ส้มหรือเหลือง และมีใบแบน
unassuming[ADJ] ซึ่งถ่อมตัว, See also: ซึ่งไม่อวดดี, Syn. modest, quiet, reserved, Ant. showy, gaudy, pretentious
inasmuch as[CONJ] เพราะฉะนั้น, See also: ดังนั้น, Syn. because, since
monasterial[ADJ] เกี่ยวกับที่อยู่ของพระ
monasticism[N] การเป็นพระ, See also: ความสันโดษ, Syn. priesthood, ministry
nasal twang[N] สำเนียงขึ้นจมูก
nasopharynx[N] ช่องจมูก, See also: ส่วนบนของคอหอยที่ต่อกับจมูก
monastically[ADV] อย่างสันโดษ, See also: ตามวัดวาอาราม
nasal cavity[N] โพรงจมูก
unassailable[ADJ] ไม่สามารถโจมตีได้, See also: ไม่สามารถถูกโจมตีได้, Syn. invulnerable, Ant. pregnable
rhythmic gymnastics[N] กีฬายิมนาสติกลีลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
ananas(อะนา' นัส) n. สับปะรด
anasarca(แอนนะซาร์' คะ) n. ภาวะบวมน้ำทั่วไป
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
anastomose(อะแนส' ทะโมส) vt., vi. เชื่อมต่อ, ทำให้เชื่อมต่อกัน (connect by anastomosis)
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
anastrophe(อะแนส' โทรฟี) n. การวางกลับกัน, การกลับกัน (a turning back)
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
canastern. ยาเส้นที่หันหยาบ
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
dynasty(ได'นัสที) n. ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์., See also: dynastic adj. ดูdynasty dynastical adj. ดูdynasty dynastically adv. ดูdynasty
gnash(แนช) v.,n. (การ) ขบฟัน,กัดฟัน,บดฟัน., Syn. grind
gymnasium(จิมเน'เซียม) n., (pl. -siums,-sia) โรงพลศึกษา,โรงกายกรรม,โรงยิม, See also: gymnasial adj.
gymnast(จิม'แนสทฺ) n. นักกายบริหาร,นักกายกรรม,นักพลศึกษา, Syn. acrobat,athlete
gymnasticadj. เกี่ยวกับกายบริหาร,เกี่ยวกับพลศึกษา., Syn. calisthenic
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,
inasmuch as(อินอั?มัชฺ' แอส) เมื่อเป็นเช่นนั้น, ดังนั้น, Syn. since, insofar as)
monastery(มอน'เนิสเทอรี) n. วัด,อาราม,ที่อยู่อาศัยของพระ, See also: monasterial adj., Syn. convent
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม,เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ,สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic,secluded
nasaabbr. National Aeronautic and Space Administration
nasal(เน'เซิล) adj. เกี่ยวกับจมูก n. เสียงผ่านช่องจมูก., See also: nasality n.
nascent(แนส'เซินทฺ,เน'เซินทฺ) adj. พึ่งเริ่ม,กำลังเริ่ม,ยังใหม่, See also: nascence,nascency n., Syn. commencing
nasturtium(แนสเทอ'เชียม) n. พืชไม้ดอกจำพวก Tropaeolum
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
pleonasm(พลีอะแนส'ซึม) n. การใช้คำมากเกินไป,สำนวนยืดยาด,คำยืดยาด., See also: pleonastic adj.
renascence(รีแนส'เซินซฺ) n. =Renaissance
renascent(รีแนส'เซินท์) adj. เกิดใหม่,มีพลังใหม่
whenas(เวนแอซฺ') conj. เมื่อไร
whoreinaster(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dynastic(adj) เกี่ยวกับราชวงศ์,เกี่ยวกับขัตติยวงศ์
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์
gnash(vi,vt) กระทบกัน,ขบ(ฟัน), กัด(ฟัน)
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
inasmuch(adv) เท่าที่,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจาก
monastery(n) วัด,อาราม
monastic(adj) เกี่ยวกับวัด,เกี่ยวกับพระ,สันโดษ
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
nasal(adj) เกี่ยวกับจมูก,ขึ้นจมูก
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyp, nasal๑. ติ่งเนื้อเมือกจมูก๒. โรคริดสีดวงจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngonasal-คอหอยร่วมจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngorhinitis; nasopharyngitisคอหอยส่วนจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Parnassiansกลุ่มปาร์นาเซียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pernasal-ผ่านทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonastheniaเสียงแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleonasmสำนวนฟุ่มเฟือย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paranasal sinusitisโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postnasal-หลังจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior nasal spineเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
photonastyการบานกลางวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacrimal canal; nasal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
renascentขึ้นใหม่ทุกปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhinal; nasal-จมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinism; nasonnementเสียงขึ้นจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum nasi; septum, nasalผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septum, nasal; septum nasiผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septonasal-ผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinusitis, paranasalโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
service of subpoenasการส่งหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subnasalใต้จมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbitonasal-เบ้าตาร่วมจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oronasal-ปากร่วมจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occasionaslismโอกาสนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aperture, anterior nasal; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperture, piriform; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal aperture; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skull; piriform apertureช่องจมูกส่วนหน้า(กระโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior nasal opening in skull; anterior nasal aperture; piriform apertureช่องจมูกส่วนหน้า(กระโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior nasal spine (ANS)เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า (เอเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior nasal spineเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
agger nasi; nasoturbinal concha; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ANS (anterior nasal spine)เอเอ็นเอส (เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anasarcaการบวมทั้งตัว, มานทะลุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastaticยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restorative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastatic printingกลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anastomosingโค้งจรดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anastomosingการประสานกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anastomosisการเชื่อมประสาน, การต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastomosisการเชื่อมโยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
binasal hemianopiaตาบอดครึ่งซีกคู่ใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone, nasalกระดูกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myrosinaseไมโรซิเนส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monasteriesวัดวาอาราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial canthus; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, nasal; naris, internalโพรงจมูก, ช่องจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, inner; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xylanaseไซแลนเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glucosephosphate dehydrogenaseกลูโคสฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutamate dehydrogenaseกลูตะเมตดีฮัยโดรจีเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atanasoff-berry computerคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเครื่องแรกของโลก
ถูกพัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษของ ค.ศ.1930 โดย ดร.จอห์น วินเซนต์ อาตานาซอฟฟ์ ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ร่วมกับนักศึกษาชื่อคลิฟฟอร์ด เบอร์รี [คอมพิวเตอร์]
Chitinaseไคติเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pseudomonas pseudomollaiซูโดโมนาส ซูโดมอลเลย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aeromonas hydrophilaแอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า [TU Subject Heading]
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนส [TU Subject Heading]
Anapanasmrtiอานาปานสติ [TU Subject Heading]
Antennasสายอากาศ [TU Subject Heading]
Antennas (Electronics)สายอากาศ (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Bananasกล้วย [TU Subject Heading]
Bananas as feedกล้วยที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Chakri dynastyราชวงค์จักรี [TU Subject Heading]
Cookery (Bananas)การปรุงอาหาร (กล้วย) [TU Subject Heading]
Euthanasiaการุณยฆาต [TU Subject Heading]
Finasterideฟินาสเตอไรด์ [TU Subject Heading]
Glucosephosphate dehydrogenase deficiencyภาวะพร่องกลูโคสฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนส [TU Subject Heading]
Gymnasiumsอาคารยิมเนเซียม [TU Subject Heading]
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Ksitigarbhapranidhanasutraกษิติครรภ์ปณิธานสูตร [TU Subject Heading]
Monascus purpureusเชื้อราข้าวแดง [TU Subject Heading]
Monasteriesวัด [TU Subject Heading]
Monasteries, Buddhistวัดทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Zen Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (นิกายเซ็น) [TU Subject Heading]
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders for women, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Nasal obstructionอาการคัดจมูก [TU Subject Heading]
Nasal polypsริดสีดวงจมูก [TU Subject Heading]
Nasopharyngeal neoplasmsเนื้องอกนาโซฟาริงซ์ [TU Subject Heading]
Nasreddin Hoca (Legendary character)นัสเรดดิน โฮกา (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Pannasajakataปัญญาสชาดก [TU Subject Heading]
Paranasal sinusesโพรงกระดูกพารานาซัล [TU Subject Heading]
Pozzolanasปอซโซลาน [TU Subject Heading]
Proteinaseโปรทิอินเนส [TU Subject Heading]
Rhinacanthus nasutusทองพันชั่ง [TU Subject Heading]
Rhythmic gymnasticsยิมนาสติกส์ลีลา [TU Subject Heading]
Shah dynasty, 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768- [TU Subject Heading]
Streptokinaseสเตรปโตไคเนส [TU Subject Heading]
Suwannasamajatakaสุวรรณสามชาดก [TU Subject Heading]
Polynuclear Aromatics, PNAS โพลีนิวเคลียร์ อาโรเมทิก, พีเอ็นเอ
สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเป็นวงหลายวง เกิดจากการเผาที่ไม่สมบูรณ์ เช่น หม้อน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง สารนี้ก่อให้เกิดการผิดแปลกทางพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Nitrosomonas ไนโตรโซโมนัส
สกุลหรือกลุ่มของแบคทีเรีย ซึ่งทำให้เกิดการรวมตัวของออกซิเจน ในแอมโมเนียกลายเป็นไนไตรท์ [สิ่งแวดล้อม]
Administration, Intranasalยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก [การแพทย์]
Aeromonasแอโรโมนาส, เชื้อ; แอโรโมนาส [การแพทย์]
Alar Nasiปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Alcohol Dehydrogenaseเอ็นไซม์อัลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส, เอ็นไซม์อัลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chlamydomonas (n ) สาหร่ายริ้วรอย
goodnass (n) ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,ความสรรเสริญ,ความดีเลิศ
nashi (n ) สาลี่
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
See also: S. nasogastric intubation,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jonas?JonasProphecy (2003)
Jonas.JonasBrotherhood (2009)
Out!(Jonas) Raus. Lollipop Monster (2011)
Bingo?Bingo? Canasta? Girls Gone Dead (2012)
Poor nose.Arme Nase. Blackwater (2012)
Tidrenas!TidrenasLe Morte d'Arthur (2008)
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว Odyssey (2008)
Uploads the nasty stuff online.อัพโหลดพวกประเภทที่ติดเรตขึ้นเนต Not Cancer (2008)
Four of them had digital cameras, Which i composited like nasa did4 คนในนั้นมีกล้องดิจิตอล ซึ่งฉันทำเหมือนเวลาที่นาซ่า Not Cancer (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
- On the anastomosis, that little bump.บนanastomosisนั่นมีการชนกัน Dying Changes Everything (2008)
Advance toward the anastomosis.กายวิภาคชั้นสูง Dying Changes Everything (2008)
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ Akai ito (2008)
It's pretty nasty stuff.เป็นของอันตรายพอดู And How Does That Make You Kill? (2008)
I don't mean that in a nasty way.ฉันไม่ได้หมายความไปในทางที่ไม่ดีนะ The Mark of Nimueh (2008)
Ouch! That guy's nasty- Come on-หนอย พวกมันเล่นสกปรก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)
You all are nasty childrenพวกเจ้ามันเด็กสกปรก Iljimae (2008)
Just remember, Gale: He's a nasty piece of work.ขอให้จำไว้ เกล เขาเป็นส่วนหนึ่งของงานอันตราย The Bank Job (2008)
You'll get all your nasty pictures, but here's the twist:คุณจะได้ภาพลามกทั้งหมดของคุณไป แต่มีข้อตกลงว่า The Bank Job (2008)
Oh... nasty!อันตราย ! The Secret of Moonacre (2008)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
It's nasty out. Can I offer you a ride somewhere?ข้างนอกมันอันตราย ให้ฉันไปส่งที่ไหนไหม? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And Pleasant Curtis from Nashville, who never said a word to anyone, except himself.และ เจ้า \"สุภาพ\" เคอร์ติส จากแนชวิลล์ ผู้ซึ่งไม่เคยพูดกับใครสักคำ นอกจากกับตัวเอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm gonna show you something nasty I downloaded.ชั้นมีอะไรให้นายดู บางอย่างที่ชั้นดาวน์โหลดมา Superhero Movie (2008)
Developed by Master Wuxi in the Third Dynasty.คิดค้นโดยปรมาจารย์โฮจี ในรุ่นที่สาม - - ใช่ Kung Fu Panda (2008)
Used to race for NASCAR. - Yeah,he was good too.เคยแข่งในแนสคาร์ ไอ้นี่ก็เก่ง Death Race (2008)
You took a nasty fall.เธอเดินหกล้มลงไป The Lazarus Project (2008)
He works out of what is now a monastery in Eastern Moravia.เขาผลิตมัน ในโบสถ์แห่งนึงในตะวันออกของ โมราเวีย Wanted (2008)
If there are any nasty spirits down here, it's not us they're angry at.ถ้าจะมีวิญญาณอยู่ในนี้ล่ะก็ คงไม่ใช่เราหรอกที่พวกมันจะอาฆาต Inkheart (2008)
Onassis.โอนาซิส. Episode #1.7 (2008)
His dream was to become like Onassis.ความฝันของเขาคือ เป็นเหมือนโอนาซิส. Episode #1.8 (2008)
Hey, Onassis!เฮ้, โอนาซิส! Episode #1.8 (2008)
Onassis, Guk Ja is here!โอนาซิส, กุ๊กจามาแล้ว! Episode #1.8 (2008)
Gosh, Onassis is flying.ไออิกู, โอนาซิสนี่คงบินได้. Episode #1.8 (2008)
Onassis?โอนาซิส? Episode #1.9 (2008)
So you manage a large shipping corporation called Onassis, right?งั้น เธอก็รับผิดชอบบริษัทชิปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีชื่อว่า โอนาซิส, สินะ? Episode #1.9 (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
It seems like it that you do have broader visions that Onassis.ดูเหมือนว่าเธอจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าเจ้าโอนาซิสนั่น Episode #1.9 (2008)
What did Onassis want from you?โอนาซิสต้องการอะไรจากพ่อ? Episode #1.9 (2008)
I told you he's with Onassis.หนูบอกพ่อว่า เขาคือโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
It's not Onassis, it's onajiji*...มันไม่ใช่โอนาซิส, มันเป็นโอนาจิจิ*... Episode #1.9 (2008)
And the reason why Marley looks like he's biting her head... is because the antennas on it- he went ballistic.แล้วที่มาร์ลีย์ดูเหมือน จะไปงับที่หัวเธอก็เพราะ.. มันเห็นหนวดอยู่ตรงหัว มันแทบคลั่งแน่ะ Marley & Me (2008)
Subpoenas, requests for depositions, interrogatories;หมายศาล ร้องขอให้ไปเป็นพยานในการสอบสวน Changeling (2008)
I overheard her saying very nasty things about me.ฉันได้ยินเธอพูดเรื่องร้ายๆ เกี่ยวกับฉันเข้า Quantum of Solace (2008)
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I hope it's a cold. The flu is supposed to be really nasty this year.คงจะเป็นหวัด ไข้หวัดปีนี้แรงจริงๆ WarGames: The Dead Code (2008)
It's nasty. At least it's quick.มันไม่น่าอภิรมย์ แต่อย่างน้อยก็เร็ว WarGames: The Dead Code (2008)
Let the hyenas eat her!ปล่อยให้หมาป่าฮายี่น่ากินเธอไปเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
What a nasty wave.คลื่นบ้าอะไรเนี่ย! Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nasWhat a nasty man he is!
nasThe money was appropriated for building the gymnasium.
nasHis nasty comments fueled the argument.
nasI often have post-nasal drip.
nasI can't get rid of a nasty cold.
nasRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
nasHe caught a nasty cold because he stayed up late last night.
nasThis hotel is equipped with a gymnasium and swimming pool.
nasMonks used to play it in monasteries.
nasI like to see a gymnast do the giant swing on the high bar.
nasHe could be in the gymnasium.
nasThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.
nasAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
nasHe doesn't look that way, but he's really a nasty piece of work.
nasThe school gymnasium was enlarged.
nasHis brother was nasty to me.
nasShe is one of the best ballerinas in the world.
nasI have a friend who works for NASA.
nasI got a glimpse of the wrestler as he hurriedly left the gymnasium.
nasI got a nasty sting from a wasp.
nasThe spoiled meat had a nasty smell.
nasHe is not such a nasty fellow as you think.
nasHe is nasty.
nasShe gives me a nasty look every time she sees me.
nasThe Tudor Dynasty fell in the year 1603.
nasIf you see the sight, you'll go bananas.
nasI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
nasHalf of the bananas in the basket were rotten.
nasI've had a nasal voice for two weeks.
nasDiplomacy is to do and say, The nastiest thing in the nicest way.
nasWhich do you prefer, apples or bananas?
nasAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
nasThe bananas you brought to me last night were all bad.
nasThe ballerinas around the walls are stretching their legs and feet so their muscles will not become stiff.
nasI can't stand that nasty attitude of his any longer.
nasI like Kevin Nash.
nasThat's right. It's written in an unassuming fashion, and it's an ethical standpoint as well.
nasThe teachers assembled their classes in the gymnasium.
nasTwo nasty guys robbed me of my jewels and ran away.
nasNashi are tinned in this factory.
nasHe is good at gymnastics.
nasNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.
nasAre these bananas ripe?
nasI was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.
nas"Well, that is, it's not something I can boast of," in fact it's not something I can talk unashamedly about in public.
nasI got a quick glimpse of Takanohana as he hurriedly left the gymnasium.
nasI like bananas more than apples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
สถาบันสงฆ์[N] monastery institution, Example: จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขานรับข้อเสนอปรับปรุงสถาบันสงฆ์ครั้งใหญ่ หลังการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ, Count unit: สถาบัน, Thai definition: สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
ศาลาการเปรียญ[N] sermon hall in a monastery, Example: ศาลาการเปรียญของวัดราชนัดดายังคงไว้ซึ่งศิลปกรรม ตามแบบประเพณีดั้งเดิมอย่างครบถ้วน, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำหรับเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมภิกษุสามเณร
หวี[CLAS] hand of bananas, See also: cluster of banana, Example: เมื่อผมออกมาข้างนอกจึงรู้ว่า กล้วยหวีที่ผมโยนไว้ให้ฝูงมดนั้นหายไป, Thai definition: กลุ่มแห่งผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
ไร้ยางอาย[V] be thick-skinned, See also: be shameless, be unabashed, be brazen-faced, be unashamed, Syn. หน้าไม่อาย, หน้าด้าน, Ant. อาย, Example: ผมไม่เคยเห็นใครไร้ยางอายเท่านี้มาก่อน
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
วัดวาอาราม[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: การบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะเป็นการเสริมให้ดวงตัวเอง, Thai definition: สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช
โบสถ์[N] Buddhist temple, See also: Buddhist monastery, Example: พระสงฆ์ทั้งหมดลงโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมสวดพระปาติโมกข์, Thai definition: สถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต, อนุโลมเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นว่า โบสถ์ เช่น โบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์
แผ่นดิน[N] reign, See also: dynasty, regime, Syn. รัชกาล, Example: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน, Thai definition: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
ขื่อจมูก[N] nasal septum, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก, Count unit: แผ่น, Thai definition: แกนกลางระหว่างช่องจมูก
เข่นเขี้ยว[V] gnash one's teeth, See also: bite with grinding teeth, Syn. โกรธ, โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: เขาเข่นเขี้ยวด้วยความโกรธแค้น หวังจะกลับมาเอาคืนให้แหลกกันไปข้างหนึ่ง, Thai definition: กัดฟันด้วยความโกรธ
คัดจมูก[V] have a stuffed nose, See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction, Example: ไวรัสชนิด Rhino Virus ทำให้เป็นหวัดซึ่งหวัดชนิดนี้มีอาการน้อยแค่ คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย เจ็บคอเป็นอยู่ไม่นานก็หายเองได้
อวดกล้า[V] be brazen, See also: be impudent, be insolent, be unashamed, be unabashed, be audacious, be bold, Ant. กลัว, ขลาดกลัว, Example: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน, Thai definition: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
สกปรก[ADV] snidely, See also: nastily, obscenely, Syn. หยาบคาย, ลามก, Example: ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย, Thai definition: ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย
คุณพ่ออธิการ[N] abbot, See also: monastery head, Example: การที่ทั้งคนจนและคนรวยได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องเดินทางไกลนั้นเป็นความเมตตาของคุณพ่ออธิการ, Thai definition: ผู้ปกครองวัด
เครือ[N] bunch of bananas, Example: ฉันตัดกล้วยโดยใช้พร้าฟันต้นให้ใกล้ระดับเครือห่างจากพื้นมาก, Count unit: เครือ, Thai definition: งวงที่มีหวีกล้วยติดยู่
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
พระอาราม[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: ในหลวงเสด็จเข้าไปในพระอารามเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, Count unit: วัด, แห่ง
พระอารามหลวง[N] royal temple, See also: royal monastery, Syn. วัดหลวง, Example: วัดชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร, Thai definition: วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง
พัทธสีมา[N] monastic boundary, Syn. เขตสังฆกรรม, Example: เราจะใช้ศาลาวัด โบสถ์เก่า ที่ถอนพัทธสีมาแล้ว สำหรับจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, Thai definition: เขตสังฆกรรมที่พระสงฆ์ได้กำหนดไว้เป็นหลักฐานตามวิธีการในพระพุทธานุญาตเรื่องสีมา
พิหาร[N] monastery, Syn. วิหาร, Example: ศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวไว้ว่า กลางเมืองสุโขทัยมีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารส“, Thai definition: ที่อยู่ของพระสงฆ์, ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป
มูก[N] mucus (of the nose), See also: nasal mucus, snot, Syn. น้ำมูก, ขี้มูก, มูลพระนาสิก, Example: เวลาเขาเป็นหวัดมักมีน้ำมูกไหลตลอดเวลา, Thai definition: น้ำเมือกที่ไหลออกจากจมูก
มีหน้า[V] dare to, See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth., Syn. ไม่อาย, กล้า, หน้าด้าน, ด้าน, Ant. อาย, Example: ของเก่ายังไม่ใช้ยังมีหน้ามายืมกันอีก, Thai definition: ไม่รู้สึกอาย
เปลี่ยนแผ่นดิน[V] change of reign, See also: change of dynasty, change of government, Syn. ผลัดแผ่นดิน, Example: ในสมัยโบราณ เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินครั้งใด ก็มักจะมีการแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นตามมาเสมอ, Thai definition: เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน คือ พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติ
ผลัดแผ่นดิน[V] change of dynasty, See also: have a new king, Syn. เปลี่ยนรัชกาล, เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน, Example: บ้านเมืองจะมีความยุ่งเหยิงทุกครั้งเมื่อต้องผลัดแผ่นดินใหม่
ลูกศิษย์วัด[N] monk's attendant, See also: boy who serves a monk in the monastery, Syn. เด็กวัด, Thai definition: เด็กรับใช้ปรนนิบัติสงฆ์อยู่ตามวัด
เลกวัด[N] man who dedicated his life to the service of a monastery, Example: คุณเสนอเมื่อปลดเกษียณแล้วก็เป็นเลกวัดตลอดไป, Count unit: คน, Thai definition: ชายฉกรรจ์ที่อุทิศชีวิตถวายให้แก่วัด, Notes: (โบราณ)
วัดวา[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, วัดวาอาราม, Example: เขาเข้าวัดวาเพื่อไปทำบุญและปฏิบัติธรรม, Count unit: วัด
วินัยสงฆ์[N] code of monastic disciplines, See also: rule of discipline of the, Thai definition: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์
สังฆาวาส[N] monastery, Example: เขตแนวนี้เป็นเขตสังฆาวาสสำคัญของวัด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: บริเวณที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์
สิ่งโสโครก[N] dirtiness, See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness, Syn. สิ่งสกปรก, Example: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป, Thai definition: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
เจ้าคณะ[N] monk dean, See also: Lord Abbot of a Buddhist monastery, Syn. หัวหน้าคณะสงฆ์, Example: พระรูปนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ดูแลการปกครองสงฆ์ในจังหวัด, Thai definition: คำเรียกตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค เป็นต้นว่า เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค ตามลำดับ
เจ้าคุณ[N] personal pronoun used for both the 2nd and 3rd person, referring to a Phya, or to a Lord Abbot of monastery, Example: ฉันอิจฉาเจ้าคุณที่ได้อยู่ทันเห็นห้องสมุดที่รัฐบาลเปิดให้เป็นเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไปและพระภิกษุที่เป็นพระราชาคณะ, บรรดาศักดิ์ฝ่ายในที่ทรงแต่งตั้ง
ทักนิมิต[V] ask and answer in binding the boundary of a temple, See also: ask and answer during the tying of monastic boundary, Thai definition: ถามตอบในการผูกพัทธสีมา
ที่ธรณีสงฆ์[N] temple ground, See also: sacred ground, land of temple, monastery land, Example: เขาปลูกบ้านอยู่ในที่ธรณีสงฆ์, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด, Notes: (กฎหมาย)
น้ำมูก[N] snot, See also: nasal discharge, nasal mucus, Example: เชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสโดยตรงกับเสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้, Thai definition: น้ำเมือกที่ออกจากจมูก
กฐินทาน[N] the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery, See also: Kathin, Syn. การทอดกฐิน, Example: ปีนี้ครอบครัวทำบุญด้วยการทำกฐินทาน
กระดูกเทอร์บิเนต[N] turbinate bone, See also: nasal concha
กำเดา[N] nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai definition: เลือดที่ออกทางจมูก
การทอดผ้าป่า[N] offering robes to Buddhist priests at monastery, Example: การทอดผ้าป่าครั้งนี้ วัดสามารถเรี่ยไรเงินมาบูรณะวัดได้เป็นจำนวนถึงหนึ่งแสนบาท, Thai definition: การเอาผ้าถวายพระโดยวางไว้เพื่อให้พระชักเอาเอง โดยปริยายหมายถึง อาการที่วางไว้อย่างนั้น เช่น ทอดผ้าป่าเรียงวางไว้กลางสนาม. (อภัย)
การบริหารกาย[N] exercise, See also: activity, calisthenics, gymnastics, Syn. การบริการร่างกาย, การกายบริหาร, การออกกำลังกาย, Example: โยคะเป็นการบริหารกายแบบลึกล้ำ
กัดฟัน[V] gnash (the teeth), Example: เด็กหลายคนชอบนอนกัดฟัน
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน[V] gnash one's teeth with anger, See also: gobble with anger, Syn. โกรธ, Example: เขาโกรธเธอมากแต่ทำอะไรเธอไม่ได้จึงได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้
จันทรวงศ์[N] dynasty of the moon, See also: lineage of the moon, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ที่มีกำเนิดจากพระจันทร์
จำพรรษา[V] stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent, See also: stay in the Buddhist temple during the rainy season, Example: เมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา พระภิกษุต้องเข้าจำพรรษาในวัดหนึ่งวัดใด จะไปค้างคืนที่อื่นไม่ได้, Thai definition: อยู่ประจำที่วัด 3 เดือนในฤดูฝน (ใช้แก่พระสงฆ์)
จำศีล[V] keep the Buddhist precepts in a monastery, Syn. ถือศีล, รักษาศีล, Example: ทุกวันพระลุงทาจะหอบเสื่อ หิ้วปิ่นโตไปนอนวัด จำศีลภาวนาร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆ
ช่องจมูก[N] nasopharynx
ตกเครือ[V] put forth fruit, See also: put forth fruit in bunches (used only for bananas), Syn. ออกเครือ, Example: กล้วยแต่ละต้นจะตกเครือเพียงครั้งเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m] ; temple [m]
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law   FR: loi monastique [f]
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ช่องจมูก[n.] (chǿng jamūk) EN: nasopharynx   FR: pharynx supérieur [m]
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season   FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts   FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   
การทอดผ้าป่า[n.] (kān thøtphāpā) EN: offering robes to Buddhist priests at monastery   
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: gnash (the teeth) ; clench one's teeth   FR: grincer des dents
เค้กสับปะรด[n. exp.] (khēk sapparot) EN: pineapple cake   FR: gâteau aux ananas [m] ; gâteau à l'ananas [m]
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
เครือกล้วย[n. exp.] (khreūa klūay) EN: bunch of bananas   
โครงจมูก[n. exp.] (khrōng jamūk) EN: nasal septum   
ครูลิลลี่[n. prop.] (khrū Lillī) EN: Kru Lilly   FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya
ความน่าขยะแขยง[n.] (khwām nā khaya khayaēng) EN: nastiness   
ความน่ารังเกียจ [n.] (khwām nārangkīet) EN: nastiness   
กล้วยตาก[n. exp.] (klūay tāk) EN: sun-dried bananas   
กล้วยตากแห้ง[n. exp.] (klūay tākhaēng) EN: dried bananas   FR: bananes séchées [fpl]
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)   FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
กระดูกดั้งจมูก[n. exp.] (kradūk dang jamūk) EN: nasal bone   FR: os propre du nez [m]
กุญแจ [n.] (kunjaē) EN: key ; lock ; padlock ; latchkey   FR: clé [f] ; clef [f] ; cadenas [m]
กุญแจสายยู [v.] (kunjaē sāiyū) EN: padlock   FR: cadenasser ; verrouiller
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery   
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed   
นักกายกรรม[n.] (nak kāiyakām) EN: gymnast ; acrobat   FR: gymnaste [m, f] ; acrobate [m]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot   FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]
น้ำสับปะรด[n. exp.] (nām sapparot) EN: pineapple juice   FR: jus d'ananas [m]
องค์การนาซา[n. prop.] (ongkān Nāsā) EN: NASA   FR: NASA = N.A.S.A. [f]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government   FR: règne [m]
พายสับปะรด[n. exp.] (phāi sapparot) EN: pineapple pie   FR: chausson aux ananas [m]
พาราณสี[n. prop.] (Phārānasī) EN: Varanasi ; Benares ; Banaras   FR: Bénarès
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: lineage ; geneology ; pedigree ; story of dynasties   
พรทิพย์ โรจนสุนันท์[n. prop.] (Phønthip Rōtjanasunan) EN: Pornthip Rojanasunan ; Dr Pornthip Rojanasunan ; Dr Khunying Pornthip Rojanasunan   FR: Pornthip Rojanasunan
พระอาราม[n. exp.] (phra ārām) EN: Buddhist monastery   FR: monastère bouddhique
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phra børomma wong sānu wong) EN: family member of the Chakri Dynasty   FR: membre de la dynastie des Chakri
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaendin) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government   
ราชนิกูล[X] (rātchanikūn) FR: de la dynastie royale
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house   FR: dynastie [f] ; famille royale [f]
ราชวงศ์จักรี[n. prop.] (Rātchawong Jakkrī) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri   FR: dynastie des Chakri [f]
โรงยิม[n.] (rōng yim) EN: gymnasium   FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f]
รูจมูก[n.] (rū jamūk) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole   FR: narine [m] ; cavité nasale [f] ; évent [m]
ใส่กุญแจ [v.] (sai kunjaē) EN: lock ; bolt ; fasten ; hook   FR: fermer à clé ; verrouiller ; mettre le cadenas
ศาลาการเปรียญ[n. exp.] (sālā kānparīen = sālā kānprīen) EN: sermon hall in a monastery   FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[org.] (Samākhom Prachāchāt haeng Ēchīa Tawan-øk Chīeng-tāi) EN: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE/ASEAN)

CMU English Pronouncing Dictionary
NASS    N AE1 S
NAST    N AE1 S T
NASA    N AE1 S AH0
NASE    N EY1 Z
NASR    N AA1 S ER0
NASO    N AA1 S OW0
NASH    N AE1 SH
ANAS    AE1 N AH0 S
ENASA    EY0 N AA1 S AH0
BANAS    B AE1 N AH0 Z
RINAS    R AY1 N AH0 Z
LONAS    L OW1 N AH0 Z
MANAS    M AA1 N AH0 Z
DNASE    D IY1 N EY2 Z
NASTA    N AE1 S T AH0
JONAS    JH OW1 N AH0 S
HANAS    HH AE1 N AH0 Z
JANAS    JH AE1 N AH0 Z
NASER    N EY1 Z ER0
CANAS    K AE1 N AH0 Z
NASBY    N AE1 S B IY0
DNASE    D IY1 N EY2 S
NASON    N AE1 S AH0 N
TUNAS    T UW1 N AH0 Z
NASCA    N AA1 S K AH0
ZENAS    Z IY1 N AH0 Z
NASAL    N EY1 Z AH0 L
ANAST    AA1 N AA0 S T
NASCO    N AE1 S K OW0
GANAS    G AE1 N AH0 Z
GINAS    JH IY1 N AH0 Z
ANNAS    AE1 N AH0 Z
NASTY    N AE1 S T IY0
MINAS    M IY1 N AH0 S
PANAS    P AE1 N AH0 Z
GNASH    N AE1 SH
HYENAS    HH AY0 IY1 N AH0 Z
NASSAR    N AE1 S ER0
DONNAS    D AA1 N AH0 Z
DRINAS    D IY1 N AH0 Z
DUENAS    D UW0 EH1 N AH0 S
DUENAS    D W EY1 N Y AH0 S
FURNAS    F ER1 N AH0 S
LLANAS    L AE1 N AH0 Z
NASHUA    N AE1 SH UW0 AH0
NASDAQ    N AE1 Z D AE0 K
BARNAS    B AA1 R N AH0 Z
NASONS    N AE1 S AH0 N Z
LANASA    L AA0 N AA1 S AH0
NASSAU    N AE1 S AO0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NASA    (n) (n aa1 s @)
annas    (n) (a1 n @ z)
gnash    (v) (n a1 sh)
mynas    (n) (m ai1 n @ z)
nasal    (n) (n ei1 z l)
nasty    (j) (n aa1 s t ii)
tunas    (n) (t y uu1 n @ z)
Nasdaq    (n) (n a1 s d e k)
Nashua    (n) (n a1 sh w @)
arenas    (n) (@1 r ii1 n @ z)
cannas    (n) (k a1 n @ z)
dynast    (n) (d i1 n @ s t)
hyenas    (n) (h ai1 ii1 n @ z)
lianas    (n) (l i1 aa1 n @ z)
nasals    (n) (n ei1 z l z)
saunas    (n) (s au1 n @ z)
Salinas    (n) (s a l ii1 n @ s)
Havanas    (n) (h @1 v a1 n @ z)
Tswanas    (n) (t s w aa1 n @ z)
bananas    (n) (b @1 n aa1 n @ z)
canasta    (n) (k @1 n a1 s t @)
coronas    (n) (k @1 r ou1 n @ z)
duennas    (n) (d y uu1 e1 n @ z)
dynasts    (n) (d i1 n @ s t s)
dynasty    (n) (d i1 n @ s t ii)
gnashed    (v) (n a1 sh t)
gnashes    (v) (n a1 sh i z)
gymnast    (n) (jh i1 m n a s t)
hyaenas    (n) (h ai1 ii1 n @ z)
iguanas    (n) (i1 g w aa1 n @ z)
lacunas    (n) (l @1 k y uu1 n @ z)
marinas    (n) (m @1 r ii1 n @ z)
nascent    (j) (n a1 s n t)
nastier    (j) (n aa1 s t i@ r)
nastily    (a) (n aa1 s t i l ii)
patinas    (n) (p a1 t i n @ z)
retinas    (n) (r e1 t i n @ z)
unasked    (j) (uh2 n aa1 s k t)
vaginas    (n) (v @1 jh ai1 n @ z)
Madonnas    (n) (m @1 d o1 n @ z)
Maecenas    (n) (m ai1 s ii1 n @ s)
Tsarinas    (n) (z aa1 r ii1 n @ z)
Varanasi    (n) (v @1 r aa1 n @ s ii)
canastas    (n) (k @1 n a1 s t @ z)
czarinas    (n) (z aa1 r ii1 n @ z)
dynastic    (j) (d i1 n a1 s t i k)
gnashing    (v) (n a1 sh i ng)
gymnasts    (n) (jh i1 m n a s t s)
hosannas    (n) (h ou1 z a1 n @ z)
monastic    (j) (m @1 n a1 s t i k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茄子[なす, nasu] (n) มะเขือม่วง
悲しい[かなしい, kanashii] (adj) เศร้าโศก, เสียใจ
話す[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า
ご免なさい[ごめんなさい, gomennasai] ขอโทษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
皆さん[みなさん, minasan, minasan , minasan] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成す[なす, nasu] Thai: ทำ English: to perform
成す[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish
話せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
切り離す[きりはなす, kirihanasu] Thai: แยกห่างจากกัน English: to detach
離す[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate
話合い[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
話しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk
話し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adlernase {f}aquiline nose [Add to Longdo]
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics [Add to Longdo]
Aminotransferase {f} [biochem.]transaminase [Add to Longdo]
Ananas {f} [bot.]pineapple [Add to Longdo]
Ananassaft {m}pineapple juice [Add to Longdo]
Ananasstücke {pl}pineapple chunks [Add to Longdo]
Anlegestelle {f} | Anlegestellen {pl}marina | marinas [Add to Longdo]
Antenne {f} | Antennen {pl}antenna | antennae; antennas [Add to Longdo]
Aufhängenase {f}suspension lug [Add to Longdo]
Banane {f} [bot.] | Bananen {pl}banana | bananas [Add to Longdo]
Canasta {n}canasta [Add to Longdo]
Dominikanerkloster {n}Dominican monastery [Add to Longdo]
Dynastie {f} | Dynastien {pl}dynasty | dynasties [Add to Longdo]
Elle {f} | Ellen {pl}ulna | ulnas [Add to Longdo]
Entstehung {f} | Entstehungen {pl}nascency | nascencies [Add to Longdo]
Garstigkeit {f}nastiness [Add to Longdo]
Geräteturnen {n} [sport]apparatus gymnastics [Add to Longdo]
Gymnasium {n} | Gymnasien {pl}secondary school; grammar school [Br.] | secondary schools; grammar schools [Add to Longdo]
Gymnastik {f}gym [Add to Longdo]
Gymnastik {f}gymnastics [Add to Longdo]
Häftling {m}; Knastbruder {m}jailbird [Add to Longdo]
Hakennase {f}hooked nose [Add to Longdo]
Haltenase {f}retaining collar [Add to Longdo]
ohne Hilfeunaided; unassisted [Add to Longdo]
Horrorvideo {n}video nasty [Add to Longdo]
Kapuzinerkresse {f}nasturtium [Add to Longdo]
Keil {m}; Nase {f}; Bolzen {m}gib head [Add to Longdo]
Kittchen {n}; Knast {m} [ugs.]rap [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Klostergebäude {n}monastic building [Add to Longdo]
Kloster {n} | Klöster {pl}monastery | monasteries [Add to Longdo]
Klosterleben {n}monastic life [Add to Longdo]
Knast {m}bird [Br.] [Add to Longdo]
Knast {m} (Gefängnis)pokey; clink; jug [slang] [Add to Longdo]
Knastbruder {m} | Knastbrüder {pl}jailbird | jailbirds [Add to Longdo]
Knochenasche {f}bone ash [Add to Longdo]
Königshaus {n}royal house; royal dynasty [Add to Longdo]
Krankengymnastik {f}remedial gymnastics; medical gymnastics; physiotherapy [Add to Longdo]
Krankengymnastin {f}remedial gymnast; medical gymnast; physiotherapist [Add to Longdo]
Krone {f} | Kronen {pl}corona | coronas [Add to Longdo]
Menschenastrologie {f}judicial astrology [Add to Longdo]
Mönchsorden {m}monastic order [Add to Longdo]
Mönchtum {n}monasticism [Add to Longdo]
Morgengymnastik {f}exercises in the morning [Add to Longdo]
Nascherei {f}nibbling [Add to Longdo]
Nascherei {f}eating on the sly [Add to Longdo]
Naschereien {pl}; Süßigkeiten {pl}goodies [Add to Longdo]
Naschereien {pl}sweets; sweets and chocolates; candy [Am.]; sweets and biscuits [Add to Longdo]
Nase {f} | Nasen {pl} | die Nase voll haben | die Nase voll haben von etw. | die Nase voll haben von allem | eine Nase drehen; eine lange Nase machen | jdn. an der Nase herumführen [übtr.] | jdn. an der Nase herumführen [übtr.]nose | noses | to be fed up with | to have a belly full of sth. | to be fed up with the whole shebang | to thumb one's nose; to cock a snook | to draw a red herring across the track [fig.] | to muck around with sb. [Add to Longdo]
seine Nase in jds Angelegenheiten steckento pry into sb.'s affairs [Add to Longdo]
Nasen-Finne {f} [techn.]nose fin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お休みなさい(P);御休みなさい[おやすみなさい, oyasuminasai] (exp) good night; (P) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]
お話;お話し;御話[おはなし, ohanashi] (n) story; tale [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
ことゆえ無し;事故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事故・ことゆえ・1) without incident [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be) [Add to Longdo]
する事なす事[することなすこと, surukotonasukoto] (exp) (uk) everything one does [Add to Longdo]
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so [Add to Longdo]
なさい[, nasai] (aux) (See 為さる) do (imperative form often used after ~masu base of verbs) [Add to Longdo]
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without [Add to Longdo]
なすがまま[, nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy [Add to Longdo]
なす角;成す角[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす角) formed angle; angle made [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
ひそひそ話[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n,vs) whispering [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
みなし有価証券[みなしゆうかしょうけん, minashiyuukashouken] (n) deemed securities [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
アデノシンデアミナーゼ[, adenoshindeamina-ze] (n) adenosine deaminase [Add to Longdo]
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls [Add to Longdo]
三宝[sān bǎo, ㄙㄢ ㄅㄠˇ, / ] the Three Precious Treasures of Buddhism - namely, the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order) [Add to Longdo]
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘 [Add to Longdo]
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, / ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘 [Add to Longdo]
下鼻甲[xià bí jiǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ, ] inferior nasal conchae [Add to Longdo]
不吐气[bù tǔ qì, ㄅㄨˋ ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
不送气[bù sòng qì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
世宗大王[shì zōng dà wáng, ㄕˋ ㄗㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Sejong the Great (1397-1450) 4th king of Korean Choson dynasty, who oversaw the creation of Hangeul [Add to Longdo]
丙酮酸脱氢酶[bǐng tóng suān tuō qīng méi, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ, / ] pyruvate dehydrogenase [Add to Longdo]
丞相[chéng xiàng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] the most senior minister of many kingdoms or dynasties (with varying roles); prime minister [Add to Longdo]
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands [Add to Longdo]
乾隆[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796) [Add to Longdo]
二十五史[èr shí wǔ shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ˇ ㄕˇ, ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions) [Add to Longdo]
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story [Add to Longdo]
二皇帝[èr huáng dì, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, ] second emperor of a dynasty [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
亚们[Yà men, ㄧㄚˋ ㄇㄣ˙, / ] Amon (son of Manasseh) [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经 [Add to Longdo]
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, ] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书 [Add to Longdo]
任安[Rèn Ān, ㄖㄣˋ ㄢ, ] Ren An (-c.90 BC), Han Dynasty general, also called Ren Shaoqing 任少卿 [Add to Longdo]
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
住持[zhù chí, ㄓㄨˋ ㄔˊ, ] to administer a monastery Buddhist or Daoist; abbott; head monk [Add to Longdo]
侯景之乱[Hóu Jǐng zhī luàn, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] rebellion against Liang of the Southern Dynasties 南朝梁 in 548 [Add to Longdo]
俞文豹[Yú Wén bào, ㄩˊ ㄨㄣˊ ㄅㄠˋ, ] Yu Wenbao (lived around 1240), prolific Song dynasty poet [Add to Longdo]
修道院[xiū dào yuàn, ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, ] monastery; convent [Add to Longdo]
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, ] physical exercise; gymnastics for fitness [Add to Longdo]
健身房[jiàn shēn fáng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ, ] gym; gymnasium [Add to Longdo]
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, / ] bogus dynasty; pretender [Add to Longdo]
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty [Add to Longdo]
[sēng, ㄙㄥ, ] monk; Sangha, the Buddhist monastic order [Add to Longdo]
僧院[sēng yuàn, ㄙㄥ ㄩㄢˋ, ] abbey; Buddhist monastery; vihara [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan [Add to Longdo]
元代[Yuán dài, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368) [Add to Longdo]
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls [Add to Longdo]
元曲[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy [Add to Longdo]
元朝[Yuán cháo, ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Yuan or Mongol dynasty (1279-1368) [Add to Longdo]
元末[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, ] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] non-revertive [Add to Longdo]
分散制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control [Add to Longdo]
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
離す[はなす, hanasu] to release [Add to Longdo]
ナスティグラム[なすていぐらむ, nasuteiguramu] nastygram [Add to Longdo]
ナッシュビル[なっしゅびる, nasshubiru] Nashville [Add to Longdo]
ビーナスピー[びーなすぴー, bi-nasupi-] VENUS-P [Add to Longdo]
シンクロナス[しんくろなす, shinkuronasu] synchronous [Add to Longdo]
マイナス[まいなす, mainasu] minus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体操[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
[とう, tou] T'ang-Dynastie (in China,618-907) [Add to Longdo]
唐詩[とうし, toushi] chinesische_Gedichte (T'ang_Dynastie) [Add to Longdo]
安楽死[あんらくし, anrakushi] Euthanasie, Sterbehilfe [Add to Longdo]
急な坂[きゅうなさか, kyuunasaka] steiler_Hang, steiler_Huegel [Add to Longdo]
悲しい[かなしい, kanashii] traurig [Add to Longdo]
悲しむ[かなしむ, kanashimu] betrauern, trauern, klagen, bedauern [Add to Longdo]
情け[なさけ, nasake] Mitleid, Mitgefuehl, Sympathie [Add to Longdo]
情け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
成す[なす, nasu] -tun, bilden [Add to Longdo]
放す[はなす, hanasu] loslassen, freilassen [Add to Longdo]
昔話[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]
[ちょう, chou] MORGEN, DYNASTIE [Add to Longdo]
湿す[しめす, shimesu] anfeuchten, nass_machen [Add to Longdo]
湿る[しめる, shimeru] feucht_werden, nass_werden [Add to Longdo]
[かん, kan] HAN(-DYNASTIE), CHINA, MANN, KERL [Add to Longdo]
漢時代[かんじだい, kanjidai] Han_Dynastie [Add to Longdo]
潤う[うるおう, uruou] nass_werden, feucht_werden, Nutzen_ziehen, Vorteil_ziehen, reich_werden [Add to Longdo]
潤す[うるおす, uruosu] nass_machen, feucht_machen, befeuchten, nuetzen, bereichern [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] feucht_werden, nass_werden, truebe_werden [Add to Longdo]
皆さん[みなさん, minasan] alle, Verehrte_Anwesende! [Add to Longdo]
稲作[いなさく, inasaku] Reisernte [Add to Longdo]
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Unterhaltung_im_Stehen [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]
[はなし, hanashi] Gespraech, Geschichte [Add to Longdo]
話し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
話し手[はなして, hanashite] Sprecher [Add to Longdo]
話す[はなす, hanasu] sprechen [Add to Longdo]
豚箱[ぶたばこ, butabako] Polizeizelle, Knast [Add to Longdo]
金縛り[かなしばり, kanashibari] binden, festbinden, finanzielle_Notlage [Add to Longdo]
離す[はなす, hanasu] trennen, entfernen [Add to Longdo]
高等学校[こうとうがっこう, koutougakkou] Oberschule, Gymnasium [Add to Longdo]
[はな, hana] Nase [Add to Longdo]
鼻先[はなさき, hanasaki] Nasenspitze [Add to Longdo]
鼻孔[びこう, bikou] Nasenloch [Add to Longdo]
鼻血[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top