Search result for

naiven

(50 entries)
(1.2921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naiven-, *naiven*
Possible hiragana form: ないう゛ぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา naiven มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *naiven*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After your crack-up.Spielen Sie nicht den NaivenBlue Thunder (1983)
Guess they think I'm kind of a gung-ho type.Die halten mich sicher für eine Art... naiven Streber, The Right Stuff (1983)
Once before, I trusted my very young, very naive secretary whom you played so well.Da vertraute ich meiner sehr jungen und naiven Sekretärin, die Sie so gut gespielt haben. Billy's Lost Weekend (1986)
He's the one that's laid every ingenue in stock!Er hat es mit jeder Naiven getrieben! Hannah and Her Sisters (1986)
There's this sort of naive girl that he's planning on...Das sind... Das sind diese wirklich naiven Mädchen, auf die er's abgesehen hat. The Blob (1988)
Well, what are we going to do about that canine-loving ingenue?Und? Was machen wir nur mit dieser jugendlich naiven Hundenärrin? Bullets Over Broadway (1994)
Say hello to another unlucky bastard chewed up and spit out by the PBS machine.- Vor dir steht eines dieser dämlichen, naiven und hilflos ausgelieferten Fernseh-Opfer. Restaurant Row (2000)
The doctors put it in that gullible robot.Diejenige, die der Arzt in diesen naiven Roboter gesteckt hat. Bender Gets Made (2000)
"Do you really like those boring, naive, coy girls or is it just for sex?Gefallen dir diese naiven Gänse wirklich oder ist es nur wegen Sex? The Rules of Attraction (2002)
is it just me, or have others noticed the psychopath hiding behind that timid, intellectual mask?Bursche, es ist schon aufgefallen, dass hinter Deiner naiven, interlektuellen Visage, ein Psychopath steckt! A Kind of America (2002)
I'm a really lucky guy. For meeting a nice cop like Officer Kang.Zum Glück bin ich an einen so naiven Cop geraten. Public Enemy (2002)
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.Und noch schlimmer, unsere naiven Schüler verehren ihn, und es wird immer wieder jemanden wie ihn geben. Crazy First Love (2003)
- Advocate for the naive.- Der Fürsprecherin der NaivenBad Bizness (2003)
You stupid, naive Team Americans.Ihr dummen, naiven Team-America-Mitgrieder. Team America: World Police (2004)
It's the naive ones who think it can't happen to them.Nur die Naiven glauben, dass ihnen das nicht widerfährt. Dirty Love (2005)
Follow his orders, however strange they may seem to your naive soul.Folge seinen Anweisungen, wie seltsam sie deiner naiven Seele auch vorkommen mögen. Lunacy (2005)
- deserves to be ripped off. - Yeah, stupid, stupid kids.Ja, diese naiven Kids! Spin (2005)
You still cling to naive ideals.Du hängst deinen naiven Idealen nach. All the Time in the World (2006)
you got Glen, wide-eyed young guy, you rope him into some kind of scam, something goes wrong, you kill him.Sie greifen sich Glen, einen naiven Jungen, ziehen ihn mit in ein krummes Ding rein, irgendwas geht schief, Sie legen ihn um. Claus and Effect (2007)
They seek to keep you in a distracted, naive bubble.Sie versuchen Sie in einer abgelenkten, naiven Blase zu halten. Zeitgeist (2007)
What drew you to Douanier Rousseau and all the Naives you defend so fervently?Wie haben Sie Henri Rousseau und die anderen Naiven für sich entdeckt? Séraphine (2008)
Anyway, Dana isn't one of your little star-struck students.Dana ist keine von deinen naiven Studentinnen. Elegy (2008)
Dreams of a naive girl.Das waren Träume eines naiven Mädchens. Wonder Woman (2009)
We play the part of naive dupes, rather than willing accomplices.Wir spielen den Part der naiven Tölpel, anstatt der willigen Komplizen. Children of Earth: Day Four (2009)
And a Russ Meyer and a Creature Feature. - (roars) - Oh!Wir sind immer noch die naiven... pubertierenden Teenager des Planeten Erde... und machen viele Fehler. Meet Monica Velour (2010)
Why should they? My ingenue tonight will be... Miss Lytton Gore.Die Rolle der Naiven gibt heute Abend Miss Lytton Gore. Three Act Tragedy (2010)
It's a naive little kid fantasy.Das Hirngespinst eines naiven, kleinen Kindes. Love Unexpected (2010)
She was a simple lady. Had this naive faith in people.Sie war eine einfache Frau und hatte diesen naiven Glauben an die Menschen. Tyrannosaur (2011)
There's only room for one lead and let's face it, your ingenue days, they're over.Es ist nur Platz für eine Hauptrolle und, machen wir uns nichts vor, deine Zeit der Naiven ist vorbei. Scream 4 (2011)
I don't mind being called a dreamer, a crank, or naive.Es ist mir egal, wenn man mich einen naiven Träumer schimpft. The Robin Hoods of the Poor (2011)
The Naive Type is not just found with Kleist.Wir finden den naiven Typus nicht nur bei Kleist. The German Friend (2012)
One lonely, naive man, desperate to show off and a woman clever enough to make him feel special.Einen einsamen, naiven Mann, der ständig prahlen muss, und eine gescheite Frau, die ihn bezaubert. A Scandal in Belgravia (2012)
Sweetie, that is just something I say to these gullible losers here.Süßer, das ist nur etwas, das ich diesen naiven Versagern erzähle. Karma (2012)
But seriously, a person can't make an innocent comment one time and...?Aber ernsthaft, kann jemand nicht einen naiven Kommentar machen, ein einziges Mal...? Episode Six (2012)
What have you performed in your life - - In addition to swipe the one naive slut after another.Was hast du in deinem Leben gemacht, außer dich von einem naiven, dämlichen Mädchen zum nächsten zu bumsen? Cottage Country (2013)
You complain in court Buddhist, Hindu, Muslim, Christian and publish. That's your affair.Von mir aus spielen Sie dieses verlogene Spiel mit den Religionen der naiven Öffentlichkeit vor. A Common Man (2013)
Yes, generations of naive tourist, crypt raiders, and drunken university Students got lost down there, permanently.Ja, Generationen von naiven Touristen, Grabräubern und betrunkenen Universitätsstudenten verirren sich da unten ständig. The Living and the Dead (2013)
You know, what I'd like to believe is that this is just the isolated act of a naive mind.Weißt du, ich möchte glauben, dass das nur ein isolierter Akt eines naiven Gedankens war. In Too Deep (2013)
He's a good kid, and he just made a really dumb, naive mistake.Er ist ein anständiger Junge und hat einen wirklich dummen, ...naiven Fehler gemacht. Snitch (2013)
People nowadays live in their naive, comfortable bubble worlds, and the men behind the curtain want to keep them that way.Die Menschen leben heute in einer vollständig naiven, aufgeblasenen Welt. Und die Mächte hinter dem Vorhang wollen, dass es so weitergeht. Extraterrestrial (2014)
Naive fools fall victim to those with powerEin Gesetz auf der Welt lautet: Die Naiven fallen den Mächtigen zum Opfer. Pirates (2014)
Those two naive children are dead now.Diese beiden naiven Kinder sind jetzt tot. Inquisition (2014)
"The naive deserve two things..."Die Naiven verdienen Zweierlei: Impetus (2014)
Once again, we're the naive ones getting ripped off.Wie immer sind wir die Naiven, die betrogen wurden. Çakallarla Dans 3: Sifir Sikinti (2014)
If you really want to try monogamy, even though I think it's for the young and very naïve I suppose we could give it a go.Wenn du dir wirklich Monogamie wünscht, obwohl das nur etwas für die Jungen und Naiven ist, können wir es ausprobieren. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
We are often told that happily-ever-afters exist only in the pages of fairy tales and in the naive minds of sheltered innocents.Oft wird uns erzählt, dass man glücklich bis ans Ende seiner Tage nur im Märchen lebe und in der naiven Vorstellung wohlbehüteter Ahnungsloser. Ted 2 (2015)
The reality of the naive.Die Realität der Naiveneps1.0_hellofriend.mov (2015)
I've moved on from that naive idealism to a more effective pragmatism.Ich bin von diesem naiven Idealismus zu einem effektiveren Pragmatismus gewechselt. Stand Your Ground (2016)
You are many things, Oliver Queen, but until today I did not count naive as one of them.Du bist Vieles, Oliver Queen, aber bis heute habe ich dich nicht zu den Naiven gezählt. Honor Thy Fathers (2017)
They capture the imagination of the naïve and ignorant who fall for their cheap tricks.Sie feuern die Phantasie der naiven, ungebildeten Bauern an. La fiancée de la mort ()

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top