Search result for

nôs

(115 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nôs-, *nôs*,
English-Thai: Longdo Dictionary
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.
immunostimulation(vt ) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., S. immune stimulation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nos.[ABBR] คำย่อของ numbers
nose[N] จมูก, Syn. nares, nostrils, snoot
nosh[N] ของขบเคี้ยว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. food
nosh[SL] อาหาร, Syn. nosh-up
nosh[SL] การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (สำหรับผู้ชาย), Syn. nosh-up
nosy[ADJ] ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, Syn. nosey, prying, inquisitive, snoopy, Ant. incurious
nosey[ADJ] ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, Syn. nosy, prying, snoopy, Ant. incurious
nosebag[N] กระเป๋าแขวนสำหรับใส่อาหารของม้า, Syn. feedbag
nosegay[N] ช่อดอกไม้ช่อเล็กๆ (ที่มีกลิ่นหอม), Syn. bouquet, corsage, posy
nosh-up[N] อาหารมื้อใหญ่มาก (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nos(นอส) ย่อมาจาก network operating system (ระบบปฏิบัติการเครือข่าย) เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้ม กับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
nose diven. การจิกหัว (เครื่องบิน) ลง,การตกลงหรือบินลงมาอย่างรวดเร็ว, Syn. plunge
nose-dive(โนซ'ไดว) vi. จิกหัวลงมา, See also: nose-diving n.
nosebleed(โนซ'บลีด) n. เลือดกำเดา,เลือดจากจมูก
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet,posy
nosepiece(โนซ'พีซฺ) n. ส่วนที่คลุมจมูก,สายรั้งม้าหรือสุนัขที่รัดผ่านจมูก,ส่วนของกรอบแว่นที่ดั้งจมูก
nosey(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.
nostril(นอส'ทริล) n. โพรงจมูก,ช่องจมูก,รูจมูก

English-Thai: Nontri Dictionary
nose(n) จมูก,งวงช้าง,หัวสูบ,หัวเรือ
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
nostril(n) รูจมูก,โพรงจมูก
nostrum(n) ยาสามัญประจำบ้าน,ยาแผนโบราณ
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nose๑. ชั้นหินคดโค้งรูปจมูก๒. ยอดโค้งรูปจมูก๓. เขารูปจมูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nose, saddle-back; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, saddle; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, swayback; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosebleed; epistaxis; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosocomial-เริ่มในโรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosogenesis; nosogeny; pathogenesis; pathogenyพยาธิกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosogenetic; nosogenic; pathogenetic; pathogenic-ก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosogenic; nosogenetic; pathogenetic; pathogenic-ก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosogeny; nosogenesis; pathogenesis; pathogenyพยาธิกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nose diseasesโรคจมูก [TU Subject Heading]
Nose neoplasmsเนื้องอกจมูก [TU Subject Heading]
Nosmoking areas in public buildingsเขตปลอดบุหรี่ในอาคารของราชการ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายจมูก[N] nose tip, Example: งวง คือ ปลายจมูกของช้าง ซึ่งย่นยาวออกมาจนใช้จับฉวยอะไรๆ ได้, Thai definition: ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของจมูก
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
เลือดกำเดา[N] nosebleed, Example: นักมวยฝ่ายแดงมีเลือดกำเดาออกทางจมูก, Thai definition: เลือดที่ออกมาทางจมูก
นาสิก[N] nose, Syn. จมูก, นาสา, พระนาสิก, Notes: (ราชา)
ซอกแซก[ADV] inquisitively, See also: nosily, curiously, Example: เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก, Thai definition: ทุกแง่ทุกมุม
กำเดา[N] nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai definition: เลือดที่ออกทางจมูก
จมูก[N] nose, See also: organ of smell, Example: จมูกประกอบด้วยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซึ่งแบ่งเป็นซ้ายและขวา, Count unit: จมูก, Thai definition: อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู 2 รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก
นัตถุ์[N] nose, See also: nasal organ, Syn. จมูก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
บอระเพ็ด[n.] (børaphet) EN: Tinospora crispa   
บุพนิมิต[n.] (bupphanimit) EN: prognostication   
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk wūa-khwāi) EN: hole in a nose of an ox/buffalo   
ไดโนเสาร์[n.] (dainōsao) EN: dinosaur   FR: dinosaure [m]
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
ฟอสซิลไดโนเสาร์[n. exp.] (føtsin dainōsao) EN: skeleton of a dinosaur   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSE    N OW1 Z
NOSS    N AO1 S
NOSY    N OW1 Z IY0
NOSKA    N OW1 S K AH0
NOSED    N OW1 Z D
NOSES    N OW1 Z AH0 Z
NOSEK    N OW1 S EH0 K
NOSAL    N OW1 Z AH0 L
NOSAIR    N OW1 S EY0 R
NOSING    N OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nos    (n) (n uh1 m b @ z)
nos    (n) (n ou1 z)
nose    (v) (n ou1 z)
nosh    (v) (n o1 sh)
nosy    (j) (n ou1 z ii)
nosed    (v) (n ou1 z d)
noses    (v) (n ou1 z i z)
nosey    (j) (n ou1 z ii)
noshed    (v) (n o1 sh t)
noshes    (v) (n o1 sh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, ] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved [Add to Longdo]
[bí, ㄅㄧˊ, ] nose [Add to Longdo]
鼻咽[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, ] nose and throat [Add to Longdo]
鼻子[bí zi, ㄅㄧˊ ㄗ˙, ] nose [Add to Longdo]
鼻孔[bí kǒng, ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ, ] nostril [Add to Longdo]
鼻针疗法[bí zhēn liáo fǎ, ㄅㄧˊ ㄓㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] nose-acupuncture therapy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
ポルノサイト[ぽるのさいと, porunosaito] porno site (WWW) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
載せる[のせる, noseru] setzen, legen, stellen;, beladen, laden;, eintragen, veroeffentlichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top