Search result for

myopies

(55 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myopies-, *myopies*, myopie , myopy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา myopies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *myopies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
myopia[N] ภาวะสายตาสั้น, Syn. nearsightedness, shortsightedness
myopic[ADJ] ซึ่งสายตาสั้น
myopic[ADJ] ใจแคบ, See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ, Syn. close-minded, bigoted, prejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
myopia(ไมโอ'เพีย) n. ภาวะสายตาสั้น,การมองการณ์ไม่ไกล
myopic(ไมออพ'พิค) adj. สายตาสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
myopia(n) สายตาสั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
myopia; near-sight; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myopic; nearsighted-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
near-sight; myopia; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearsighted; myopic-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearsightedness; myopia; near-sightสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Myopiaสายตาสั้น [TU Subject Heading]
Astigmatism, Myopicสายตาเอียงกับสายตาสั้น [การแพทย์]
myopiaสายตาสั้น, ดู  near-sightedness [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
near-sightedness [myopia]สายตาสั้น, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Myopiaสายตาสั้น, สายตาสั้นลง [การแพทย์]
Myopia, Acquiredสายตาสั้นอย่างครั้งคราว [การแพทย์]
Myopia, Artificialสายตาเอียงอย่างเทียม [การแพทย์]
Myopia, Axialสายตาสั้น [การแพทย์]
Myopia, Congenitalสายตาสั้นตั้งแต่แรกเกิด [การแพทย์]
Myopia, Curvatureความโค้งของเลนซ์ตามากกว่าปกติ [การแพทย์]
Myopia, Highสายตาสั้นมาก [การแพทย์]
Myopia, Indexสายตาสั้น [การแพทย์]
Myopia, Malignantสายตาสั้นชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Myopia, Progressiveสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Myopic Degenerationตาเสื่อมจากสายตาสั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These home-grown terrorists are myopic zealots,เขาอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเรา ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศคนนี้มีวิสัยทัศน์แคบ คลั่งอุดมการณ์ Amplification (2009)
A little myopic maybe, but a great first effort.อาจเป็นแค่ก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญ The Spanish Teacher (2012)
Premature baldness, myopia, alcoholism, and addictive susceptibilty for violence, obesity etc..หัวล้านก่อนวัย, ภาวะสายตาสั้น, ติดเหล้า มีแนวโน้มที่จะ.. ยึดติดกับความรุนแรง, เป็นโรคอ้วน.. Gattaca (1997)
Myopia is one of the most obvious signs of a disadvantaged birth.คนจะสงสัยเรื่องสายตา สัญลักษณ์ของความด้อย Gattaca (1997)
And maybe it's myopia, but I could have sworn I saw Vera there.และมันอาจจะเป็นอาการสายตาสั้นก็ได้ แต่ฉันสาบานได้เลยว่าฉันเห็นวีร่าอยู่ที่นั่น Hope Springs (2003)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)
he's always been a little... myopic.เขามีความอดทนค่อนข้างน้อย... อยู่เสมอ. The Same Old Story (2008)
Take a piece of paper and you make a tiny, tiny, tiny little hole, then you hold it up to your eye, and it will correct your myopia by allowing the eye to refocus light upon a mosaic of photosensitive receptors.Man nehme ein Stück Papier und mache ein winziges Loch, dann halte man es vors Auge und es korrigiert Myopie, indem das Auge das Licht auf ein Mosaik lichtempfindlicher Rezeptoren refokussieren kann. The Eyes Don't Have It (1994)
Shortly before the homicide I had a check-up on her vision and I found that she was myopic.Kurz vor dem Mord musste ich ihr Sehvermögen testen und stellte Myopie fest. Dancer in the Dark (2000)
I think we're looking at the tattoos too myopically.Ich denke, wir gehen die Tattoos zu myopisch an. Any Wounded Thief (2016)
I am afraid you have acute myopia.Ich fürchte, Sie leiden unter einer akuten Myopie. Many Rivers to Cross (1955)
Oh, but I... I have myopia myself. And it's an advanced case.Ich leide doch selber unter Myopie, sogar unter starker Myopie. Many Rivers to Cross (1955)
I think they call it progressive myopia.Wahrscheinlich eine fortschreitende Myopie. The Great Escape (1963)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
myopiI've heard of pseudomyopia, but I never thought my own child would come to have it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตาสั้น[N] myopia, Ant. สายตายาว, Example: สายตาสั้นเป็นโรคที่เกิดกับเด็กในวัยเรียน, Thai definition: สายตาที่มองเห็นได้ใกล้ๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
MYOPIA    M AY0 OW1 P IY0 AH0
MYOPIC    M AY0 AA1 P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
myopia    (n) (m ai1 ou1 p i@)
myopic    (j) (m ai1 o1 p i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kurzsichtig {adj}myopic [Add to Longdo]
Myopie {f}; Kurzsichtigkeit {f} [med.]myopia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮性近視[かせいきんし, kaseikinshi] (n) false shortsightedness; pseudomyopia [Add to Longdo]
近眼(P);近目[きんがん(近眼)(P);ちかめ, kingan ( kingan )(P); chikame] (n,adj-na,adj-no) nearsightedness; shortsightedness; myopia; (P) [Add to Longdo]
近眼鏡[きんがんきょう, kingankyou] (n) corrective lenses for myopia [Add to Longdo]
近視[きんし, kinshi] (n,adj-no) myopia; shortsightedness; nearsightedness; (P) [Add to Longdo]
近視眼[きんしがん, kinshigan] (n) myopia [Add to Longdo]
近視眼的[きんしがんてき, kinshiganteki] (adj-na) (See 近視眼) myopic; short-sighted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假性近视[jiǎ xìng jìn shì, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] pseudomyopia [Add to Longdo]
近视[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] shortsighted; nearsighted; myopia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top