หรือคุณหมายถึง muß?
Search result for

muss

(83 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muss-, *muss*, mus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muss[VT] ทำให้สับสนวุ่นวาย, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. crumple, tousle, ruffle
muss[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน, Syn. mess, chaos, turmoil
mussy[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. messy, untidy, rumpled
mussel[N] หอยจำพวกหอยแมลงภู่
muss up[PHRV] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้สับสน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mussel(มัส'เซิล) n. หอยสองฝา
horse musselหอยกระพง

English-Thai: Nontri Dictionary
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
muss(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้อลหม่าน,ทำให้ไม่มีระเบียบ
mussel(n) หอยทากชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mussitationการทำปากหมุบหมิบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musselsหอยแมลงภู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm meeting some friends at Musso and Frank's for dinner;ผมจะไปทานมื้อค่ำกับเพื่อน ๆ ที่ภัตตาคารมุสโซ่แอนด์แฟรงค์ Changeling (2008)
The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.สนธิสัญญาเหล็กคือการเป็นพันธมิตรทางการทหาร ระหว่างเบนิโต มุสโสลินีและอด็อล์ฟ ฮิตเลอร์ Doubt (2008)
The Nazis, Mussolini.หรือนาซี... มุโสลินี Guadalcanal/Leckie (2010)
Do you like mussels? There's also abalone. Do you like it?งั้น เธอจะกินเวลาอื่นรึเปล่า Ouran High School Host Club (2011)
It's a mussel. Look, there's a big one too. Look.ฉันจะหาอะไรก็ได้เพื่อเตรียมไว้สำหรับเธอ Ouran High School Host Club (2011)
We're out of steelhead and mussels. No, we're not.ไม่แล้วครับ ผมสั่งมาเรียบร้อยแล้ว Bound (2011)
Smuggest tub of goo since Mussolini.หยิ่งจองหองที่สุดนับตั้งแต่มีมุโสลินีมา Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Single bullet to the head. No muss, no fuss.เพียงแค่นัดเดียวเจาะศรีษะ ง่ายๆ ไม่มีเสียง Cat and Mouse (2012)
Him and his mussels for brains!มันมีสมองเท่าหอยแมลงภู่! De Marathon (2012)
No fuss, no muss.เตรียมตัวดี ก็หนีสะดวก The Apprenticeship (2012)
Yeah, then you get your Cube back. No muss, no fuss.ใช่ จากนั้นคุณได้ลูกบาศก์คืน ไม่ยุ่งยาก อย่าห่วง The Avengers (2012)
Yeah, then you get your Cube back. No muss, no fuss.ใช่ จากนั้นคุณได้ลูกบาศก์คืน ไม่ยุ่งยาก อย่าห่วง The Avengers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mussMy father used to be a man of mussel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
ช้อนทอง [n. exp.] (chøn thøng) EN: Yellow mussaenda   
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
หอยกะพง[n. exp.] (høi kaphong) EN: sea mussel   
หอยแมลงภู่ [n. exp.] (høi malaēngphū) EN: sea mussel   FR: moule (de mer) [f]
หอยแมลงภู่ทอด[n. exp.] (høi malaēngphū thøt) EN: fried sea mussels   
กะพง[n.] (kaphong) EN: mussel   FR: moule [f]
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: sea mussel   FR: moule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSSO    M UW1 S OW0
MUSSON    M AH1 S AH0 N
MUSSEL    M AH1 S AH0 L
MUSSER    M AH1 S ER0
MUSSELL    M AH1 S AH0 L
MUSSELS    M AH1 S AH0 L Z
MUSSMAN    M AH1 S M AH0 N
MUSSELMAN    M AH1 S AH0 L M AH0 N
MUSSOLINI    M UW2 S OW0 L IY1 N IY0
MUSSELWHITE    M AH1 S AH0 L W AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muss    (v) (m uh1 s)
mussed    (v) (m uh1 s t)
mussel    (n) (m uh1 s l)
musses    (v) (m uh1 s i z)
mussels    (n) (m uh1 s l z)
mussing    (v) (m uh1 s i ng)
Mussolini    (n) (m u1 s i l ii1 n ii)
Musselburgh    (n) (m uh1 s l b r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
mussต้อง, See also: müssen
müsse, See also: müssen
müssenต้อง | muss, gemusst |
müssen|muß, mußte, hat gemußt| ต้อง (เป็นกริยาช่วย บ่งความจำเป็น, การบังคับ) เช่น Du muß dich erst mal ausruhen!, Alle Menschen müssen sterben.
müsste, See also: müssen
müssten, See also: müssen
mussten, See also: müssen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mussbestimmung {f}; Unabdingbarkeit {f}mandatory provision [Add to Longdo]
Mussehe {f}shotgun wedding [Add to Longdo]
Mussvorschriften {pl}mandatories [Add to Longdo]
Muss das (ausgerechnet) heute sein?Does it have to be today (of all days)? [Add to Longdo]
Muss er es tun?Need he do it? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイラギ;たいらぎ[, tairagi ; tairagi] (n) fan mussel (species of pen shell, Atrina pectinata) [Add to Longdo]
ドゥーチェ[, dou-chie] (n) Duce; Il Duce (title assumed by Mussolini) [Add to Longdo]
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation [Add to Longdo]
ムール[, mu-ru] (n) mussels (fre [Add to Longdo]
ムッシュー[, musshu-] (n) monsieur (fre [Add to Longdo]
ムッソリーニ[, mussori-ni] (n) Mussolini [Add to Longdo]
烏貝[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata) [Add to Longdo]
紫貽貝[むらさきいがい;ムラサキイガイ, murasakiigai ; murasakiigai] (n) (uk) blue mussel (Mytilus galloprovincialis); Mediterranean mussel [Add to Longdo]
石貝[いしがい;イシガイ, ishigai ; ishigai] (n) (uk) Unio douglasiae (species of freshwater mussel) [Add to Longdo]
川真珠貝[かわしんじゅがい;カワシンジュガイ, kawashinjugai ; kawashinjugai] (n) (uk) Margaritifera laevis (species of freshwater pearl mussel) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, / ] mussel; razor clam; Solecurtus constricta, #34,046 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いつ, itsu] MUSSE, ABSCHWEIFEN, ABWEICHEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
[かん, kan] MUSSE [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] Musse, Geschaeftsstille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muss \Muss\, n. [Cf. OF. mousche a fly, also, the play called
   muss, fr. L. musca a fly.]
   A scramble, as when small objects are thrown down, to be
   taken by those who can seize them; a confused struggle.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muss \Muss\, n.
   A state of confusion or disorder; -- prob. variant of mess,
   but influenced by muss, a scramble. [Colloq. U.S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muss \Muss\, v. t. [imp. & p. p. {Mussed}; p. pr. & vb. n.
   {Mussing}.]
   To disarrange, as clothing; to rumple; -- often used with up;
   as, the wind mussed up my hair. [Colloq. U.S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muss \Muss\, n. [Cf. OE. mus a mouse. See {Mouse}.]
   A term of endearment. [Obs.] See {Mouse}. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muss
   n 1: a state of confusion and disorderliness; "the house was a
      mess"; "she smoothed the mussiness of the bed" [syn:
      {mess}, {messiness}, {muss}, {mussiness}]
   v 1: make messy or untidy; "the child mussed up my hair" [syn:
      {muss}, {tussle}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 muss [mus]
   must
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top