Search result for

motzen

(52 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motzen-, *motzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา motzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *motzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A couple of ex-service mechanics like us can fix that car up like nobody's ever seen.Als 2 ehemalige Militärmechaniker werden wir diesen Wagen super aufmotzen können. The Hot Rod (1981)
You repairing ships and me fixing airplanes souping up this car was a piece of cake.Durch deine Arbeit an Schiffen und meine Flugzeugreparaturen war das Aufmotzen dieses Wagens ein Kinderspiel. The Hot Rod (1981)
Now you stand there bellyaching when I have here 10--Count them.Während Sie hier rumstehen und motzen, habe ich 10...! A Class Act (1984)
[blowing] [jumbled talking](Er atmet hastig) - Kannst du es nicht aufmotzen? - Das glaubt keiner... Morons from Outer Space (1985)
Introducing the amazing Robertino and his incredible target, Bobo the complaining freak of nature.Ich möchte Ihnen den faszinierenden Robertino vorstellen und sein unglaubliches Zielobjekt, Bobo, die immerfort motzende Missgeburt der Natur. Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
Since we've been cruising together, he let me fix it up a little.Nachdem wir herumgefahren sind, durfte ich das Auto aufmotzenSue Casa, His Casa (1990)
That is why we are gonna take that sweet little song of yours rerecord it, turn up the energy, pump up the beat and make the hottest dance video ever to hit MTV.Deshalb nehmen wir den kleinen süßen Song von dir, nehmen ihn neu auf, motzen ihn richtig auf und machen das heißeste Tanzvideo, das je auf MTV lief. Captain Video: Part 1 (1992)
He thought success was livin' in a white man's buildin' and disrespectin' his African-American employees.Er dachte, Erfolg heißt, im Haus eines Weißen zu wohnen und seine schwarzen Angestellten anzumotzenCB4 (1993)
She walks up the aisle looking like a pauper while all her mates are clobbered to the hilt.alle motzen sich auf, und sie läuft rum wie ein bettler. Raining Stones (1993)
The killer cut, so stop whining!- Hör auf rumzumotzenLa Haine (1995)
We could soup up this flathead and get plenty of power.Wir könnten doch diesen Motor aufmotzen und viel Power rausholen. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
We can still soup up the old flathead and get the power you want.- Dad, wir motzen den alten Motor auf und holen die Power raus. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
Now, if you wanna stay up here and sulk, I won't hold it against you.Und wenn du hier oben bleiben willst, um zu motzen, nehm ich dir das nicht übel. The Harvest (1997)
I thought modifying was how you got in trouble in the first place.Entstanden nicht erst durch das Aufmotzen die Probleme? A Night to Dismember (1997)
Today we're gonna tell you how to put a little kick in your V8.Heute erzählen wir Ihnen, wie Sie Ihren V8 aufmotzen können. My Son, the Driver (1997)
Gotta gripe?Hast du was zu motzenA Room with No View (1998)
Quit messing around!Hört auf zu motzenDead or Alive (1999)
Do you talk to the screen at movies too?Motzen Sie im Kino auch die Leinwand an? Love Unlimited (1999)
Thank you, Logic Boy. Did I mention, this is a rant?Ich wollte nur mal kräftig motzenReal Me (2000)
Okay, I heard what I thought were party noises, so I came downstairs to check and to yell at you guys, and I was attacked by something invisible.Ich dachte, ich hätte Partylärm gehört, also bin ich runtergekommen, um euch anzumotzen, und irgendwas Unsichtbares hat mich angegriffen. Pardon My Past (2000)
But I think I can do something to make them better.Ich denke, ich werde sie noch etwas aufmotzenRory's Birthday Parties (2000)
Instead of bitching, maybe you could throw her a little support, hmm?Statt rumzumotzen, wäre es doch besser, ihr dabei zu helfen, hm? Class Struggle (2000)
Don't try and church it up, son.Das kann man nicht aufmotzenJoe Dirt (2001)
They want me to make it more exciting.Ich soll sie aufmotzenConfessions of a Dangerous Mind (2002)
They are bitching at the bossSie motzen wegen Sam. Infernal Affairs (2002)
What are they bitching about?Weshalb motzen sie denn? Infernal Affairs (2002)
Always complaining! Come on!- Du hast immer was zu motzenMortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
If a person was dying, this spell would let them say their goodbyes or gripe about how nobody came to visit them.Wenn jemand im Sterben lag, konnte er von den Lieben Abschied nehmen oder darüber motzen, dass ihn keiner besuchen kam. Touched (2003)
So? So I wanna add a little trim.Den möchte ich etwas aufmotzenMinimum Security (2003)
Look, at least go aftermarket on its ass.Den solltest du wenigstens aufmotzen lassen. The Party's Over (2004)
Can you upgrade my computer?Könntest du meinen Computer aufmotzen? Er läuft nicht. Frozen Land (2005)
- Quit nagging.- Hör auf, hier rumzumotzenNetto (2005)
I mean, this guy's breathing, drinking and injecting himself with everything he can find to amp up his body chemistry, and yet every test is normal.Er atmet, trinkt und injiziert sich was, um seine Körperchemie aufzumotzen, aber jeder Test ist normal. Spin (2005)
Serves you right for trying to be somebody you're not.- Selbst Schuld, wenn du dich aufmotzen willst! Catching Hell (2005)
Well, keep complaining about it and we may get there faster.Je weniger Sie motzen, desto schneller sind wir da. The Lost Boys (2005)
How's he gonna fix that up and go around town and parade it?Wie kann man sowas aufmotzen um durch die Stadt zu fahren und anzugeben? Who Killed the Electric Car? (2006)
Should I totally try and push it up in some way? What's Shane doing?Sollte ich es etwas aufmotzenLeft Hand of the Goddess (2006)
Otherwise, he's grumpy all day.Sonst fängt er wieder an zu motzenNo Reason (2006)
Look, now I can "challah" at you all through dinner. - Get it? - Hi.Obwohl das keine Matze ist, kann ich euch jetzt den ganzen Abend anmotzen, verstanden? In a Different Light (2007)
Is someone looking to pimp out the McMansion in Baldwin Hills?Will hier jemand das McMansion in den Baldwin Hills aufmotzenGirls, Interrupted (2007)
Oh, could you? Just, you know, welly up the vibrate on it a bit.Nur das Vibrieren ein bisschen aufmotzenReturn of the Golden Child (2007)
E, this party's gonna suck if we don't do it up.E, diese Party wird Scheiße, wenn wir sie nicht aufmotzenLess Than 30 (2007)
I'm just talking about a relationship tune-up.Ich rede bloß davon unsere Beziehung aufzumotzenGolden Powers (2009)
It is supposed to only be six inches from the curb!Und Sie motzen mich an? End Run (2009)
You were supposed to help me pimp out my Vespa.Du solltest mir doch eigentlich dabei helfen meine Vespa aufzumotzenThe Cornhusker Vortex (2009)
Always only grumble, grumble, grumble!Immer nur motzen, motzen, motzenDevil's Kickers (2010)
I don't know whether to be mad or say thank you.soll ich dich anmotzen oder dir danken? The Big Picture (2010)
Quit your bellyaching and go back to sleep.Hör auf zu motzen und schlaf weiter. Anastasia (2010)
Your soufflé, madam.Ich denke, ich weiß, wie wir diese Blumengestecke aufmotzen können. The Mutants Are Revolting (2010)
Hobsie? (ALL BARKING) (EXPLOSION)Ted, die Aufgabe des Trauzeugen ist nicht, die Blumengestecke aufzumotzenThe Mutants Are Revolting (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. anmeckern; ausmeckern; anmotzento gripe at sb. [Add to Longdo]
etw. aufpolieren; etw. aufmotzento vamp up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top